Het volk: christen werkmansblad

696 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 09 Januar. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 31 Januar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dr2p55fq2b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Àeliî-cn-Twinîigste jaa -- - -•••■• . ^ ... . .. .. . - -s. Rfidsflîansf ïïnkMjin —. Eitiftiiîtaïi Wofiiisdar 9 Januari 11> 18 Allé brief wisielïn gen vite oh vil} te seaAen a&n An g- Va Iseghena* uitgeTer voondanaaia sia«,tsch. » DmkkeHj. Hèt Volk ifeersteeg, n° 16, G eut. Srîuroel'voQr'West-Via&n cIoïih ©«ston Bossuyt,, RacolieWet Quant, li, iiOïUijk. i HET VOLK ■' 1 Mon schrljft In : Ojaalle postkatit«renaan lOfs p,o r jaar. i'es maandan fr. 5.00 Drie maanden fr. 2,50. Aaakonciigînson : Prij j volgens tarief. Voorop t* batatco. RechÎBrljjlce harstélllajp, 2 f» per rogel. Ongateekeatie brieven wordoi }_ gewelgefd. %7js rs cl i iju l <$ iiï&nl p®jr vvetîli CHRISTEN WERKMANSBLAD S ^ntiAiYiAn hp.t nnmm^f IN DUlTSCHLANb. Te Berllln. Berlijn, G Jan. — De Hongaarsche minislle* voorzitter Werkerle on de ©aatejîrijksehe tai jiister von -fihanciito v. Winlmfer 21311 te feertiji aafcgelkomeh. Hoitfrtaritinoflel, 6 Jan. — De "troonopvalfler onnùdflèllijk no dfc terngkoïnSt vbn zijne rêiÉ Uoor den Sultan in Verhoor ontvangèn, -gftf ej verslag Over zijn bozédk in Bilïtschtaïid. Budapest. 6 Jan. — £>a mïm^terVo nrrff le: v. Wekerle heeft dan lûinistt» vah voîkSvbe <ling, gmaf Hadik, nemens den koniug verzôcht «tjn ontslag in te tireldken. Bs Rllksdagpartirga opnteuw vsrsaiiard. Berfijn, 7 Jqè. —- Zondag hefcbsn voraehil lende etaatssecretoïisseh,, Op vfcrZOek van <jei rijknlmh^lier, bteapreflônfeen jipbad, met de parlij leidera van àen Rîj^âdag. Dfcze bespïekiilgkr golden don 'StawS der onderhandolingen te fereàt Litowsk. Maandagmorgén hielden eenige afdâe liagea opaieuw vergaderinçen. BérKjrt, 7 Jaa. -t- Heâea ffiftaadagii-asniddfcg tqu ojpnSeti*' eema. ooWangati der partijlridii! glaais hebben bij den. rukskanselier,. grfta Hertliïift. Berlijn, 7 Ja/i. — De 'rfjkskartsc'Rer, die gteta eene tèâjiks tiartijl'eifiera twrtving, vferkiàarde afer dezéi» daf bq in staat waaoïmrdërBtegfeîrwoWdigfcr militaire^ en pôlîtielcon loèstamd ech doorgéah) ^ertraf atelleB») béeld te geVen. Ctok esnig9 psrsoonlijke k«fastà§n wcrden Sils ■dariig l»e»î>rokjen, dat ollen grond, tôt smra»t, vp zrij"de g^salinVeti rpï>ï; aaiizàtn «ordea. . ir h il • • ■— De Entante antwoordt nî«t. BRÈST.LîTÔW^I-Î, 7 Aknifârl. — ÛfetfiM vtonc ïs volgînd ' tcïfcgrani, in DaîtscheA teksfc vet-BQndejj : - , Aan de Rnssîsche afvaaffdîgîjig, in hand vft i îiatÊn vôotaitfceï, Ue^r Jofffc, St. Petcisbacg, lh Iraft antwocfrû cp de voersteîleu dst FVuS-afvaf«?dîglng, hétibcn 4e afg^vaerdiçaiir ifan <)c»i Vlert>c»Kd op 25 Bectinher 1917, t( ^eSt-Wtojflsk, zsksre îreweëgreûeitM gfStalÔ; woor het sluitm Van ecnen <ipiùadetojken s^gt-tee*nen vrede. Onx eene epazijdige verbintenis t< vermijdfcn hebbéa aij de^elijsjhald daz«r beweeg-redcnen bepaald voorwaardelijîc geniaakt, dai aile machten thans declpemende aan den oodog binnea ocnen zekeren tijd, zondfer uitzonderiTt{ Bfi zoftder tCTï^ghendifig «ch. ntoesÉen verj>licj-,tfn tôt âe'sfcfpife: inacbthraitijia cïer-voarwa!>«î« r$e aije Volkcrtn gKIIjk verbitrfirti. Met toestelA-ming der vler -çerbônden aftaatdigîngen Weife ^îÉartop, dflor dft ;Bvissi?cij« afvsardigitig eeo tîjà 'pçtloop vun Î0 flagen Vftst-gestcld binnen Set Welle de andefe ooflogsvoefenden zouden bck^r*: gfms»kt wrden met aie voaïgestelde grond-Ipnrti Van B/e^fe-Lïto'VS^ÎE, ovéT eenen oniwiddot Içkeit vréde en Aie wnt hft asnslulteh btj d< 'VT'ecitfsonaeïliahflfifîn geri zôil(iéft bes'issen. De algevaardlgden der Vel'bbndên ïvfe-ehtet itcilet VËist dait htt lOdîgig tydaVertocç» oj 4 JanViartlè veïltiopen en d«oï geena der nntfeiv corloigçDêïeBden etne vwklaiing ov#r het bij tredfp tôt <Je vredcwmdtrtiândBlkigen toegeket jnen is. De voorzitters der Verbondene efvaerdfg'uigcrt zÇetr. : vvn Knhbnonn, vgot DnitscHand; gra.1 ;Cznrnit>, voor -Oost»nrijk-H<mgaiïë; BopoWj, vo» Engèîand en de Oorlogsâoeleiiukn, Dtr lcitlor dpr Engblsche werHiedenfiartij, o|l< ; mtnister Hehderson, beeffc ter gelegehbfiia va eerïe hatiensâè konfdreneie de^ Engeléche vfel i veTPf tiipmfcon wAaraan 3fl0 *fg»Va»rdiglajl dije : hataen, \Jpïtégenwbordigend « %- miîiioen stftn rnen, do volgende zeer opgenaerkte Tode^-oertr: • gehoUctyn. ; Na de eo«ialis)ti«ebo betèogin^ vair Î4 ïeteife te hebfj&ii uAribavftlen, fesgfle JEtenderScto drtt ih ràet koii toftiatOH <dàt deze eorlog, die begotbtie ', iâ als «11 Ciorlog vàn verdedighig, 7.0U ontaoïde in eôri OOrlfijÈç van vèroverihg. Dsaïop ging lîci ' dérson nadnr iït op do vrôdespolitjp.k dio ni d bovengomeldè betoeigiïs'g tôt uitdrukking fa gebratht wordtsn. Dà wôriog fttoet vàn mi af aait boâiiJiou^ wordeil ris of*i «trijd tiissohen Iiet onde ipn mil . -n>e regeèriEgstoSsei in Duftséhland, 'Zogcl« Hii i deirson. «Geen «yyereerikomst kan op den dik • bovrèdigènd Mïjx-en fodien zlj niet B) de p!a»1 v»n b-t indftajisine eene hoogere àpvaAtir, etelt van de intumationale on nationale vfe] aBtwoordeïijkhoid. Geheime diplomatie, milite (i dfeiiÉftplîèht, wÎEâtfcejag door ket v?rvaardide vf»ii ailes wat op vernieling is aangélegd, 3e ' allea m/Kt in de geitieeneofeap der v^ije nAti« , Onraogclijb zijh. Dé ecrste an «nvermijfftlifte voorwaahie ftc het plan van een Volfcerenboiul, vervoîgd ■ HeMerîon, 1s dft'het plan van wclkdani^e elt( i nt>i^9«he uitéîufttng rta don oeïïogtegen DnitsiS 1 lanA viof&p Op»*geven. De Engelsche tecrkjisdfc 1 hebben Sei reiîifc te vfagen oï de regeertng v». biles doet Vint in h are mà cl»t fcs om de vijandelij! . herten-zoo-spoedig rhogelijk te doen sfmken. 1 Veïdet Weés do sprokw op de uitUtingcn v* Cjtrsoh in eSjne reêe te Bordeanx, W.urrin hîj 1^ y«eriû da,t Oostanrljk-HongaTlë en Tarkfjc bs i*id Warrn een aJ«onrlerii)k«n v#eàe te sloltt met de ËnteaÈt, aooaÈls Rwiand er un esn irm | de Centrfalen ààn 't sloiten is. Iï» plaafts dat £ Ertgelsehet9.geering al hare pogfci^n zon hebfo* aangewend om tôt een derg^lijken vrede t geraken, boeît zij er aan gehonden Jernsalcm t doen be zetten. HoeWel Turksjc, volggns Garaon, bereld Wl vrede te sluiten, heeîtEngelani) hot b'étef geor* deéld zlj-ic &oï*an r.-n het Tavkïçljç g&y'i-ctib ferrein uit te breiden. Het kan iviemr.jjfl lAeer vei Wo«d.cir«n<làtta»iiinneati»lélaîiden^ in Rttsl*n en Zeltein Amoïllfa, beglnt Engîland te verdet ! Ken van imperlalistKsche dOtU-iuxlen. ïndîen d Eng?l«ciie regeéring wil, ver\'olg*'!e Hcodersoj dat de Engelscbe AVerkîlcden vooitgaan zich» ci te oflêferiî dan htoet zij Iran ■waari.îorsîon gevé dat die offers Roofcakelijlc zijn voor heibeliome! vtln een eervslleti en recktvaaidigon vrfcde. De Engalsche werklieden dringen erop aa dat Duitscliland toegrve dat er cen minimul moet vastgesteld 'worden dat het moet aanvani drti. Ten andôrfe mogen de Verbculdene» nlt langerkiten bîtwijfalen dritde strijdaileen v;otc vooïtgezet voor •pri'ncfcpen en Idéale doetelncle eh geenszîns voor veroveringen. Tien slotte fcegt Hehderson dat de Engebicl W.Tklieden toïmeel verlangen dat hi:n g^fcget heid Woràe gegeven vnsfc te stcllen In nosveri Difltsehïand bc-reld k het vredeïvooTstel aa te wenren. * * • We leZen la de Koelnlsche Vdlkszcitimg va maands g 7 Jantwrl : Amsterdam, 6 Jannarl. — Vaz Diœi m?Jdt u ' Londferl 1 r Op de konferencle, die heden tusschcn Ve Vakverbor^n plants greep, deefl I.loyd Geol over de oorlogsdDel inden volgende vcrklai i- gen : a ! Het orogenMik is gekomen, Waarop iedere c- gcering, die çôor liet lofcslle9)t<ît.staat, den 00r I- te iieëiiwligCTv ot voortfce z^tfeen, zi»h moet ov ». tsiigen dat zij gansoh de natk- eoriijkachter z g IveoJfc ; en lict is tioodtg dat iederfc twijfel op heven worde nope-jïs d<! nooerwendigtieid < rj 'OîiiTs. welka men no g op zieh moet nemen-ij Wy hcbîien niftt gcw.n&iîllt, fcgde Llo n George, Oostjm'gk-'Hongfiïië ta verriioéi^en, I ; Tuifeije te ;lwîrooven vari zijse beofttitod (A m het Torksch gebiecl in Kliiîi-Azic 'en Thtac 0 inâîen hot TtH'ksClïe volk in de beV>iW»g ov j wegend is. De rede van Gzesnin is in lr?Te bfcdoelfeïg < (i Anidelijk. Men ton rikt \vrstaan of bij cîaa: [. aile mogeîijkc steatkundige en econorflsc 1. beiièrUlng 3» voor Bclgtë, Ser\ië, Monténégro r Roemîiiië uïtsprectt ofte niet. j. Llojtl George verklsarde, dat het onmogtl g is een dutrrzamen vrede op zuîke baais verzoke te stellen. Eene basia voor iedere régeling v e grondgebied in dezen aorlog moet eene regeeri n zijn, die rihet Volîo toe^temiliirig van hetgerege * ile vrftk s^reekt. a De V-e-bo-fidenra vordefen atafftkuwc5j|je .grdr gsbiedrilijîip en eoonoTftiaehë h»rÉtelîing c ^ Belgtoehe àrtafbénkeîijkheid, hergoednip Idr.g v 0 aile aangeiichte Sehâde, evenafe de terugga 'vah SfiTViê, jVJbntenegro en het bezet. gébied v j. îVanltrijk.ïtsiîëen ï\bemevïû. Aflelegersinoet a «it do bezotte gèbieden ternggetroldien Vord< .j Maar 'wq 'vwderen ge»a vijandelijke oorlogsv goedmgcn. Wfj Zrjn tôt ter âobd besîoten, de FranSc Q demokralie te ondcysteuiten in dc^er roïâeri olm de he^goadina'kfog der groôto miîfdaad v .. lS70,tbe&t«*ee ÎVffliseheprovinc&s Weggeno» n %Verden. j — Zurieh, 5 Jaftu&rr. — In het Engelcoh t 9 gêtfcijà veMÎlaarde feen der afgevrtardigden V a 't grofctste aanzien, de vroogere rmuister Rua <. man : „ iSet allorgrootste natîrel zon orjtsitai ■feraneçr men dvn Franschcn zegt, dat Efigelà s cîl&stTijd vooî1 do hetovcrffig'V»n-El!iSaE-Loâ»r •- gen met dszelfde beslotenheid X'OCrt sis voor beVrjjdiïîg vsn Brlgië en lifoord-ï'rankrijlt. ■- Bielle,n de tweè .gevallen niet gelijk. Het vfipe 3 ' Praneehen een dwanlspoor brejigcai, iiKÇieTi p. 1iun nanU-irjfr.g ^aven orû te geloûven, dat < e doeîeinden voor Engeland even gsméûtîg zij: i, Het tagerhuis ne,m die ver-klaring m niet p v?ôorden : Hoort 'hçorf î Da vertcger,wcô#di| n dfr régeeriîîg, lord Robert Cecil, die zioh ti a tetzelSe vraagstuk bezighield, uitte geen wOc tâgsiispraaki « itslîaans elœ Msa^e» en VrsSa. Graaf dclla Tôrre, voorzittér der katholic t •Volksvereeoiging in ïfclië, sprak voor een b t tengewoon talrijke vergad?ring te Borne e« n rede uit betrekkelijlc de lïoudhig der Italiaansc tatholieken tijdens den oorlog. B -De aastivalten, gednrende den oorlog herfia delijlt tegen de kutboUeten geriobt, bèrusten e eeh grooit mitverstand «ver den aard en de wi. II waarop de katholieken de bavolking van pllcht, nwfe en noodvSendigHeid van het stai howlen overètiigeti. h In tegenstelliag met de aryiere partijen, vfe. veel over den oorlog en zijne vcelvuldige de lt einden spraken, hebben de katholie&en het n' tiger geâcht voor een reehtvaardigen en du' î- nmen vrede op te treden welke op redyli. >*-' fï'wu'* A iwowji» ■m ||.|> ■ I■■ MENGELWERK Ï80 CAPITOL A — Oom Vrjtep ze ïnet hèklenlde Steïo, v^at z»i ge daa* T îs âàt ernst, -of hôtidt ge mîj voôr fle gekî Rijkdbm en eer 4yn vapr Yïuj 6nv»r«eï(iî3^ 'za'ken, foAar — gnede GfiÔ ! ~ zèiâét gij te niet, dat ik ouderâ beh, die rîj'V eh machtig zij: en toch hun ktr,d verlze'ten... éen tneiaj», dàt i mcedeogeiilios aan aood, elfeucte -eti de geyswe jprij» gaven van eôn-tev«n»^î<et it «og zou îg<3« haddst ga mfi niet 'gevonaeïi en gfered — BeaoîHiîaig ûwe brane ondeis ciet, mï kind, hervatte de- roa|o6r..Zë verîiéten n niet vtJ wOTîg, maar war-en c venais ïk oh mijno on» ïukkige vronw d&Blaohtofferff vnn eenhoosacrd .menseh, een fevenden dùivel, die het Op ona nljc Ongehik gemuirt liad. Hf stkrf \*el rouwmoedij ssooals vnt dsze pajpicren bljjkt, doch inyn tooi vervolgt beui tôt m tet graî, nmuieer ikhed- u 'ItoeveH onheil Kg 'fftïchtt-e. 'XUrdb ïk Wil 0 iSjt onthuîlingm vwrîezen. Cap. ÏBeïrtit ztilt ge fas "fc®t ntv eigen gesebiedenis leeien kstmeru Cajritala vô^îe lûet-jpai^ng het vfetbaal ât Velc fflîsdadan, diô tnajci» WsrtieW haet Sit & •chtergolaten papifeien van irijti déodevihr. voôrlaa. Zoo trêr&a haW eindelqk de don!«i 'geheïffléri on'thXdd, die ov*>r hftar jougdig leva rnstten. Wàt de niachtigéte, vreûgfWvoïste îi drvdîophàarmaâfete.'was de aâtfeegedachi» Jsai ttiooder n6g te -bezîtten. En ze tonde ae reMU, a terihûerde âsioh nU Mcfe» î»ôt Meeke gsjkvai à scfflEtnae minlstws en vcrtogènweordigers di ' TrtHa gedaamfcsS die in * 't Verborgèn Huis » zie ! over îhaar geboge» én haar op 't vewhoofd g -* kust had. Ook de opvallende golijkenia van een pettoon met heUt poMrèt, die zè meei in haï leven ajeenfis geeien te hebbeh, zoiider zich i I konnen heritlnî-ren vfariiesr, "vrae haar nn gee raadael meer. Zij zelf gelebk op hefe portrèt, fe< wa« de g^ljjkenia tnescîien moader en dodhte ti die <iolc dbstijds den jongen Lenok op 't waa ;{> spoOr dei" îdintiteit van Capitol?, brùoht. I — Dus zal ik ook zoo gelukkig zijn, mijn \ moeder vreer t» zien 1 riep ze verheugd ai! * Zeidet gij niet 00m, dàt zij rost uwen zoon Trs a veïso ejvœet Herbert ofp de tsrugreis naar hier is H — Ja, tnjjn Idnd, hsrnara de gtysaard. D wakSeire joiigeos hrengen hasor hisrheeru Vf a fcunneA ëlJJen dag fettane aackOrrmt verws.ehtet i» Zie eetié, Cap, 'weîk een wondorhare samenbao, si yan geVeurt«ussen l Ik... ik Vf as zoo gelUk&ig à g dôchter va.n T3ugcen iecoir dit de gu»sren va: >» New-York t-e redrfen en nn ia 't west mijn zoo» 5» waaarvnaaish do voorzr r.igbeid bediant oua uw a rùoed&r te redden. Is hier niet dtiMelijk God k hand in t speî die ots leidtte î We vtîilennn t o ruEixSg^aii, beatoCap, wantik moQtmonjew voo 4 d&g eu dauw naai' Tip-Top cm vaaaaar do: ' aewten trein naaf Stauntoa t« hafan. !f Op 't JMJat vaa naar zîjno kamaf ta gasji o hoorde bij met den îjzeTeli kîopper zoo hevig d 4 groote «lotpoort beuken, dat het door t rie » chetuido. n Gun ù'.ldtilijk daar»a ging d« poort open. 1- — Zondsn het reeda onie verwaehta reJjdger «j z2n -friep derroûjooi. Het zou mij «eer aangenaas e zqa irakien ik ton kon welk»n» hwte», yoOri» r ik vrouw ff waaïborgen st'ur.t.JJaar ae vojkszi: ) meer ûer b Oom e» niobjb luisterdsn uog toen Wool f- deur opende, en met eeh van v»eugde starala p . gdla&t uitritp : i|r — Mijnheor Herbert... Sir U. -MijnbeSr B ® bert ! h — Ha mij-n neeî lrioj> de majoor, den hitifc< ♦ t-redenden mon de hand reikend, daar bij h S, utet otnarmsn kon, wijl Oapitola raeds aan d * bals van den koappao koloBêl bfcg, itijn lk Herbert, ik ban footsch op u 1 Wat ben ik bli. è vreer to- zieo 1 Ge tobt 11 wen audon oom eer as h gedaan» waarlijk d® cadet van Wesit-Boint he .-I zich ddppar gadl'agrai, weea d&awm Welkon ) harieîyk welfi-otea I wij vcr^aohtten U met t a gecluKi, ik ijpb uwen hriff aan Oàp èel?z( a V<K5gdehqerftleeK»dèînbijrgezt!lthaajfitebï>£ ^ ia, ge zult «net haar bruiloft vicuen 'wanneefr ï wilfc. Ik haal mij ook morgsn mijBe vrouw, « 3 ge hebt wntftd gehotiden >»n mij toïa onachn j bewozeH. Morgfcti vxoég ga. ilenaar WiUow-Hoi| , — Ni»t noodjg, dat ga za «00 ver gaat, lie s nort\ H'ïrbort. Doeh veroorloof mij eoi s; eeae vraag«.an Glap, dan zal ik u zéggen TCaaro s, gij niet naar Wfliow-Heigîlta behoeft te gaea r Cap, ont» gûede oom iierft « ailes gezegd, ni i< wtoï î —• Ja, elle», tors «fis H josige mei^o, 't ta d » niet noodjg dat ge bot herhaaît. Maar vraar he' 3 ge mijne moeder gelaton T Is zij ni6t bij u î t — Ja, en ge znlt haar dodoBjk ziôn, borna Herbert, oa ik ben voorttitgeaneld om eerat ru eene andece peraoon voor te ateflan. Oom, zegi 3 Hi tôt dozen, -rte zijn over StaKnton gereiad 1 1 hebbeh msvrouw Warfield en mej. Day m»o t gcbraeht. traverse, breug UWo moeder «n tji brwJ biaoent ici ftraefet* -ge °ver laifc eîndc des -oorlogs dan oyer dezes do in. zaken en redenen, Vraren de katholleken oVc taïgd dat Italie an zijne bondgenootert zonib re- impcrialistisfiie verovcringsdocloinden voor çc [og reChtvaaïdigen vrede streden. D; vredosboç( er- aeliap van den Paus is -als een voprdeelig m)< ich del voor dit doel gewœst. Deze boéding <"c ;c- ksÊhoiieken heeft men echter verward met ht 1er dvraze.en laakbare verlangeil no.ar vrede ho< , danig M ook eijn papelit, een vrede welke Kaili ^•d nooit'gluiten fnag. De nbbdzekelijke verdedigit: ! of ' der katholieken tegenoVer de aaivvallen eje hn partijenis de twe^de oorze.ak vah dezevérkeerd lie, ' Opvatîirig als zouden de k&iholiekfcn eene hoii: br- ding. aannemen wtlke met het algemeen lands wolzyn in «trijd staat. in- De redenaar bewees (la>t de katholieken 'hil tin plioht tegenover.het land ^steeds vervuld haddejr (he Hiume gevoelens zijn steeda op het welzijn vi: ien het land gariebt gevVeest en op een duurzami': vrede die zieh op den wenseh van de bevolkit tjk <ùi het herî(.eldç recht steunt. {■d Graaf délia Torre vrerd gedurende sijne refl àn mecrmaals met loVondigen bijval begrdet, ai iig i bij het einde etôeg tôt hotragerôcp op Itot ir- en het Iejer. ! z OîISi eele MedeiesHii g ei t'e - . tn la Ykaàdc?en, Frank Hjk éa Eizîtsi (DUITSClIE MELDI-NG.) :ff BERLIJN, 0 Januari 's avoiads. — Uit h4 je groete hOofdkwartïer : - Verheogde gevecnfcsbédr|jviglirt'd aân hi ^ Vlaarrtstli front. ZuiVlelrjk de S carpe en op d<i jjh Westoevcr der MoezcL Op de andere oorlogj tooneMest niets riidvv/s. ^. -—7 .feiinarl. — de stelHngsBocht OosteJla Ein vgn Vper en in rnl'.ele â?ctors tiissehen de sfcra"al (i. wegen wtt Atrethtén PéTonne nasr Cambrai OTA'wikfeldÀn zieh 's nômidtlags h«"ige,artilleri<j gevodifc"-». -Ôolc tusscbe'n de Miette én de rjd ))r>idei'«jds van Omes en op den Westoevcr dej ijj. Moezel Was het artflîc-rve- eft mi}nenvt»ur gestd geft. De gi'V.-'ehfebed'r.ijvigheidderinfanterie bled beperlct op verkenaliigeii in het voorveld «lej cj„ staïlingen. vtj . — Avanflberieht. — De veriwbgde vnurbq d~ij\d«lteid m de stelliag^lKiCht -NoordbosteMJ] ^1» van Ypor duurt vo'oït. Vrtn de and?r» 'ootlogd (Je tBoaeeien feictsftictîWB ;<fc (FRANSCHÉ HOLDING:,) 10'j PARUS, zsterdag 5 Janviari. — Officiee awaixibericht : Wij wezen Zuideiîjk van Juvineourt een vijan delijken over\'al terug en namen gevaaigeneri lu Champagne drong fen oaizer aideelingei Me Noordêlijk van Main de Massigcs in de vijande u|- lij-ke gravœn binuen, waar zij talrijke vernielin iiie gea a>anrichtt8. 'ut Tamtlijk levandige Ejtillerieatrijd in het won-van A vo court en in de streek van 't Cattrières al" boseh. rt> VlioQwezen : Tijdens den '4 Januari worden na lnohtgevf-olïten, vijf vijandelijke vliegtuige: dfc door onze. vlwgera afgeschoten. idh — Zondag 6 Januari. — ArtUlerievmir nie opdërbïekitg o.p enkele deelen v^n ona fi^nl Vijandelijke overvallen op onze voorpoate: ey Noordelijk den Chemin dea Dames, bleve: ^ zonder govalg. Ovaral elders rustige riaclit. ,ru — Avonçlboricht. — Middelmatige wedra #5 zijdfeehe artillericbe drijvigheid in do streek va: L™ Corbeny en in Opper-Elzaa, levendiger op da: ™ reehtar Maasoevcr. Geen bedrijvigheid va: dè infanterie. b<i (ENGEIiSdHE MELDING.) iri LONDEN, ^-rijdag 4 Janilari. — Offieiebl : Gisternamiddag waâ er aan 't Cabibrfli-froti ean plaatsob'jke strijd in de nàbijheid vah He m Canal du Nord, zonder een Wezenlijké .verer,de eB ring ia don toestand aati te brengen. Binât d6' fa nacht échoven xVij onze liai» Zuidelijk van Lpb y wat vooruit. Eenige Vijandelijke artilleriebcdnj jij vigheid heersohte binst den nacht in dâi secto itt van Bulleeourt en in den seotor van Yper. !... — Avondbaricht. — Ingovolge den hëden voor middag gemeîden ploatselijken strijd m de nabi] snj hoid van het Canal du Nord, werden vior onze in# vooruiigesohoven postca een korte atrook terug Il gC—"^aterdag 5 Janùari. — Een vi^uidelijk Jcl ^^v^lspQgiri45 binai den nacht, iï* de nabijhei* ,£m van Holtebeko, werd zonder ver lice voor onz t*a iroopen §,îge8lagen. Aan een andere vijandelijk àt toohteafdefeliiig gclukfce het, een on,zer poste] nx Cte&teîijk van fomne'beke te overvallen. Hemg onjzer lieden werd^-n gedeod of worden vermisj èt 0? kt Ooârieliik eevecMsterpeia. S (DtnTSCHE MELDING.) n BEP.LIJN, 7 Januari. - DH het Rr©ot hoçfdkwartfer t Niata rietivra. £ (OO3TENRIJKSCH0 MELDING.) x, WBENBN, 6 januari. — Amhtelijlr# m*» e- deeling : ve Wapensti!st«nd. - 7 Jwuari -> WapoasMtetusd. ; \ OP OC BMJKHNS. T (DIUTSCfHË MELDING.) n' BERLIJN, 7 Januari. - Dit het gfoofe hoofd» [. kwartier : [. De toeàtand is onverancterô. r (BULOAAKSCHE MKT.OING.) I SOFIA, 4 Jannari. - Vsn den gemeïaalataft In het dal der beneden -Sk-umbi drongen onze g verkenneràafdeëiiiigen in de vijandelijke stellin* 0 geri binnori en namen een vijanclelijke infanterie» r tefdeelirfg ge\'artgen. Tusschén het Ochricia- en e het Prespa-irieer deed onze ai fillerie yerîîcheic.ena gevolgrijke vuuraanvallen. Westelijk van Bi« tolia en in de Carnpi-boeht grepen infanterie» gevaohten plaâts tijdena wôlke wij Fransenen a ert Italianen gevaflgën nainen. Aan 't front van het Biîfckowo-moer verstrooiden wij versehei. ^ dené Ehgelselîe irtffintei'ie^afdeélingen door artil' j lerievuur. - 5 Januaii. - Aan de GarVetna-stena en op den atraïitwpg BitoHa-Reasen wae de artallerie» 3 bediijvçigheid lovendig. Op den rechter V, ardar» a oever beproefde een vijandelijke afdeeling onzf g . lundfrni^en te naderen; ze werd echter door odS Vuur verdreven.Aan het-overige front zw»k artil" lerievuur.' 1 BefOftsienrijksch-UaliaanscheOoî'iog , (OOSTENRlJKfSCHE MELDING.) WEENEN, 6 Januari. — Ambtelyko mede. ■Ora ^e hoogvlftkte vjuj Asiogo, iu het cêbied van -den Monta Aaolono, van den Monte Tomba t. en van;den Montellp ontwikkelden zieh bijWijloo artiHeriegeveohtea. t 7 J nu irL — G«en Wjzoïidere gebcurtenls- ^ sen» >(ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, vrjjdag 4 Januari. — Officieel : c In 't gebergte hluld-n v*5j de .ifcelllugen la " 't LaaaTi)«>.*d'<il, op den Meletta-pas en lu de ' Cismon-streek onder concentriseh vuur. De be» " drijvigheld der vijandelijke artillerie was geste* ' gen tegen onze stclliwgen op den Altissano, Oostelijk het Garda-aveer, alsook op tot achter-I 'land van don Monte Pallone en van den Monta f Tombai Op den Monte Nera namen R-ansche r patroeljes eenige gevangenen. De Engelsche artillerie voerde West Jljk van Messigo ge\oïgnjk " teaeavuui- uit. In de kustenstreek hevlg re-Iîcl-c vxinr der vijandelijke artillerie en patrodjes-" ondernemingen Oostelijk van Ce^ mechmna. Een vijandelijk toestel werd bij Gonegliono door eer Engckchen vlîcger afgeschoten; een 1 ander werd door ons vuur getroften enviel neel f)p don Jinter evever van den Plave, Oostelijk van !" Bacht, tussci'ien - 'n 6 utir, deden L' vijanLIjlte toestcllen tochtsvlucl^en tusschen den Piave en Bv-ciagJkme.Op de steden TreViso ' en Padua Werden talrijke bomrtien afgeworpen. In eepstgerioemde stad ontstond slechts gerfnge » sa ' wora^rti van bi]zoncier«a t WeMen beïchadigd. 6 pessonen, waaronder twee 4 vromwen en cen ouderling, werdaj gekwetst. i ROME, zaterdag 5 Januari. — Officieel: , Levendige àrfâlleriegevechteri ir den sector aer r hpoBvlakte van Afiiago en bij Cavallo m he* î , Brontardah In het Seren-dal werd een vijanda I lijke kslonne door onze batterijen verstrooid. Aan, dent mldden-Plave betoonde de vijandelijke artillerie groote bedrijvighfid; de on zeantwoord-de ,me.t nadrnk. Engelsche vllegers vernlelden bij Susfcgana een kabelbaHon en schoten bij Garbolone Ltvenza eeh v«egtuigaf. Onze vllegers wierpen met goede uit ;la g'ja boramen op barakken «n vliegpiaat-sen; de spoorsfetle vah Levicoln het Sngana-dal j en dçpots in de nabtmrsehap werden met 1200 « kilo bonwhc-n belegd. i Vijandelijke vllegers wierpen bommen op i liassano en ( "astelfranco, waarbij zij In la'tst-4 genoemde plaats llchte schade en eenige offen j verooràaakteri. II Rléifi-Aïîë, Ka^aSHS en Syrie. (TURKSCHE MELDING.) KONÈTiVNTlNOPEL, 4 Januari. — Dit het ^ btoofdkwartier : J Pàlestina front : Ietfl levendiger gesohutvnur tegeii 0*118 front tusschen de kilat en de spoor-t baan. Vijandelijke pati oeljestooten tegen onze ? etelKng bij El Bire zijn cfgewessea goworden. ^ Luchtaanvallen van den vijand bij Asule Iiloven * zonder gevolg. Ander» geen gobeurtenissen van 1 beteekeniB. . . ^ — 5 Januari. — PalesPina front : ArtiJlerie-vuur, ook van uit do zee, tegen onze stellingen usa de kust. Vijandelijke veTfcennersafdoeimgen, die tegen onze stellnigen bij Bite voorUitatOotten, werden verdreven. Anders nietft van beteekenia. -■ 0 Januari. — PalcMina front : Uit een vijan-® delijk vliegtuigeskader vnn 12tot 14 vliegtuigen, dat een onzer vliegtuighavenB aanviel, werden door afweer in de luoht en van Op den grond twee vijandelijke vliegers ten val gebraeht. Drie in-" zittenden zijn dood, een zwaar gewond. Op d« aangovatlen vhegplaata werd geen schade aange-riebt. .. , Oom vliegers bewiwpem viiaadelijke aanleg

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume