Het volk: christen werkmansblad

1825 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 29 Januar. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 13 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m32n58dw7d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Alla briefwîsseîingen vracht- | Vrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naamL maatsch. « Drukkerij Het Volk ^ Meertifceeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Viaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der Ani-bachten, Kortrijk. Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, g timderbroederstraat, 24, Leuvea s HET VOLK Men scb.rijft In: Op aile postkantoren aan 10 îtj per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Recttarlijke horstelling, 2 fr. per regel. Oiigeteekende brieven worden geweigerd. TELEFGON N« 137, Gent. Versent O ma»I per weeb. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEM HET NUMMER Oflioieele Meâedeelingen Op de beitle Ooi'Iogslooneelen. (Duitsche Melding:) Gisteren te Gent uitgeplakt. — Bij Nieuwpoort en Yper liebbcn nog artille-riegevechten plaats. Zuidwestelijk van La Bassée tracbtte de vijand tevergeefs verloren stellingen terug te nemen. De gevechten op de hoogte van Craonne hebben een goed verloop. De vijand ver-loor verscheidene loopgraven. 865 niet gewonde gevangenen, 8 machinegeweren, 1 pionicr-depot en veel ander materiaal. Zuidwestelijk S4 Mihiel liebben wij de Fransche loopgraaf veroverd. DeBussische aanvalNoordoostelijk van Gumbinnen, maakte kleine vordering. De vijandelijke verliezen zijn groot. In Polen geene verandering. îd Vlaanderen en Fraiiseli-Noorden. (Duilsche Melding.) BEBLIJN, 26 Januari. (Wolff.) Uit het groote hooîdlcwartier : De vijand nam gisteren, volgens ge-iwoonte, Middeîkerke en Westende onder artillerievuur. Een groot aantal inwoners zijn door dit vuur gedood of gewond; daaronder bevond zicli onder ander de burgemeester van Middeîkerke. Onze verliezen waren gistejren zeer gering. Aan beide zijden van het kanaal van La Bassée vielen onze troepen de Stellingen der Engelschen aan. Terwijl ons offensief ten Noorden van het kanaal, tusse lien Givenchy en het kanaal, wegens sterke flanlceering niet de inname der Engelsche stellingen bereikte, had het offensief der Badenaars, ten Zuiden van het kanaal, een goeden uitslag. Hier werden de stellingen der Engelschen op eene frontbreedte van elfhonderd rneter bestormd. Twee sterke steunpunten wer-den veroverd en 110 man (waaronder S officieren) gevangen genomen. De Engelschen beproefden tevergeefs de door ons gewonnen stellingen te her-pveren; zij werden met verliezen terugge-flagen. Onze verliezen zijn gering. Op de hoogten van Craonne, ten Zuiden Laon, vonden gevechten plaats die voor pnze troepen zeer goede gevolgen hadden. In het Zuidelijk gedeelte der Yogezen werden de Fransche aanvallen gezamen-lijk afgeslagen. Meer dan 30 gevangenen Vielen in onze handen. (Fransche Melding.) PARUS, 25 Jaliuari. (Reuter.) — Van jlen generalen staf : 'len Oostcn van St. Joris zijn wij penigszins opgeschoten. Op het overige tleel van het front in België zijn artillerie-jîevechten geleverd. Van de Leie tôt de Oise heeft 't geschut zich met tusschen-i poozen doen hooren. Op het front aan de Aisne is niets van l)clang te melden, behalve dat gister-morgen bij Berry-au-Bac een tegenaanval «m den vijand is afgeslagen. Jn Champagne hebben wij verscheidene verdedigings werken vernield. Aan de Maas heeft onze artillerie de vernieling van de voetbruggen voltooid. In de Vogezen en den Elzas hangt een uichte mist. Op het ooslelijk Geyechtsterreiu. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 26 Januari (Wolfï.) — Uit îiet groote lioofdkwartier : Noordoostehjk van Gumbinnen vielen de Russen onze cavaleriestellingen aan, zonder gevolg. Op het overige front in Oost-Pruisen îvonden hevige ariilleriegevechten plaats. Kleine gevechten ten Noordoosten van Wlolawec droegen voor ons goede gevolgen.In Polen, ten Westen der Weichsel en ten Oosten der Piliea, deed zich geen enkel meldipgswaardig îeit voor. (llussische Melding.) ST-PETERSBURG, 25 Januari. (Pet. !Tel.-A.) — Van den grooten staf : Onder de Oostenrijkers valt in de pas-'sen van de Oostelijke Karpathen eenige bedrijvigheid op te merken. Voor 't overige hebben er geen belang-Jijke gebeurtenissen plaats gehad. De Duitschers hebben een onzer voorste loopgraven nabij Borgimow genomen. Wii hebben eene Duitsche loopgraaf genomen. De RussiseMurksclie strljd. (Russische Melding.) ? '"PETERSBURG, 25 Januari. (Pet. l el.-A.) — Van den generalen staf : Ons offensief in de streek aan gene zijde ,van de Tsjoroch wordt voortgezet in .weerwil van het hardnekkige defensief ■er iurken. In de richting van Olty hadden op zich-zelf staande gevechten plaats, veroorzaakt door de neiging van kleine Turksche af-deelingen, om zich te handhaven. Op de andere gedeelten van 't front duurde het gewone geschutvuur voort. (Zle* Laatste Berîchten- 2de bldz.) De bommen op Duinkerken. De Matin weet te vertellen dat er 25 slaclitoffers, 9 dooden en 16 gewond n zijn. T-wee Duitsche vliegtuigen zijn naar beneden geschoten. De officieren die in het eene zaten, zijn krijgsgevangen ge-maakt. Hun vliegtuig was in uitstekenden staat. Zaterdagmiddag is er weer een Duitsche vlieger over Duinkerken heengevlogen en heeft vier bommen op de scheepswerf laten vallen, met het doel er brand te stichten, die echter spoedig gebluscht was. in ûe Vogezen. (Duitsche Melding.) KEULEN, 25 Januari. (Korr. Norden.) — Volgens de Kôlnische Zeilung uit Zurich verneemt, wordt in Argonne en de Vogezen buitengewoon fel gestreden. Aan beide zijden zijn de verliezen aan-zienlijk.De Franschen bereiden blijkbaar een nieuw offensief in de Vogezen voor. Volgens hetzelfde bericht in de Iiôln. Ztg., hechten Fransche militaire schrijvers groote waarde aan de gevechten in den Elzas, die zij als de voorboden van een grooten slag beschouwen. In de Karpathen en in Polen. ST-PETERSBURG, 24 Januari. (Pet. Tel.-A.) — De bergbewoners in de Karpathen, die voor de naderende troepen uit hunne woningen gevluclit waren, maken thans bij duizenden een vreeselij-ken tijd door. Zij leven in bolen en gaten, hebben wei-nig meer dan Iompen aan het lijf en lijden gebrek, daar er om zeggens geen voedsel meer is. Daarbij komt nog dat de strenge winter de wolven stouter heeft gemaakt en dezen de menschen beginnen aan te vallen. Ook in Polen is de toestand allerdroe-vigst.TER ZEE. Engeiaiîd legen Iiirkije. KONSTANTINOPEL, 26 Jan. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Op 23 Januari heeft de Engelsche krul-ser Doris getracht eene landing te wagen te Alexandrette. De Engelschen werden tôt den aftocht gedwongen. Zij verloren 7 dooden. Nieuwe Maehtsduikhooten. KOPENHAGEN, 24 Januari. — Eene van de nieuwe Duitsche Machtsduik-booten heeft hare proeftochten in de baai van Helgoland voltooid. Zij bleek berekend op hare bestemming, die is: Engelsche koopvaardijschepen in voile zee na te zetten en in den grond te boren. De nieuwe duikbooten hebben voor drie maanden allerlei voorraad en hoeven al dientijd geen haven binnen te loopen noch hulp van een ander schip te ontvangen. Voor Turksche Duikbooten. ATHENE, 24 Januari. — Twee spoor-wagons, gevuld met materiaal om duik-boolen te bouwen, zijn langs Philippopel gekomen, op weg naar Konstantinopel. IN 'T US VASTGEZET. ST-PETERSBUBG, 24 Januari. (Reuter.) — De Russische transportschepen Waigalsj en Taisnir, uit Wladiwostok, zitten in de Noordpoolzee vast in het ijs, — de Taisnir niet ver van Nowa-Zembla, de Waigalsj zeventien mijl Noordooste-lijker. De bemanning is veilig. MjverMdskleursel. NEW-YORK, 24 Januari. — De Ameri-kaansclie nijverheid begon ongemak te voelen van het gebrek aan teerkleursels (anilinekleuren), wellce liaar uit Duitsch-land toekwamen. Te Mareus-Hook in Delaware County in den staat Pennsylvanie) wordt thans eene onafhankelijke fabriek van zulke kleursels aangelegd. Er zullen 2000 werlc-lieden kunnen arbeiden en binnen zes maand hoopt men te kunnen beginnenï voortbrengen. —■ . Konstantinopel vepsterkt. KONSTANTINOPEL, 24 Januari. — De drievoudige hoofdstad van Turldje — (Skoetarien Kadikeui op den Aziatischen, Stamboel met Galata-Pera op den Euro-peeschenoevervan denBosporus) — wordt in staat van verdediging gesteld. Zij wordt omgeven met eene tweede verdedigingslijn — (de eerste is deze van Tsjataldzja) — en er worden batterijen opgesteld op de Prinseneilanden, die on-middellijk vôôr den Zuidelijken ingang van den Bosporus liggen, alsmede op verschillende punten langsheen deze zee-straat.Overal worden ook troepen gelegerd of ingekwartierd. Treinbotsiug in Rusland. S* PETERSBURG, 25 Jan. (Pet. Tel.-A.) — De Roeskoje Slowo meldt dat bij het Baïkalmeer een militaire trein in botsing is gekomen met een goederentrein. 230 soldaten van het 26e regiment infanterie zijn gedood; van de talrijke gewon-den zijn later nog 14 bezweken. IN BELGIË» U3T AfflTWERPES^. Een houwitser van groot kaliber was tijdens de beschieting van Antwerpen, bijna tegen den grond in eenen eschboom gedrongen, staande nevens het Ste-Elisa-bethgasthuis, langs den kant der Leopold-straat.Daar de houwitser nog niet ontploft was, bleef dit een voortdurend gevaar, en aan de Duitsche overheid werden maat-regelen gevraagd om de bom weg te hebben.Deze besloot de bom te doen springen. De omliggende bewo'ners werden verwit-tigd dat woensdagmorgen ten 8 ure de vernieling van het gevaarlijk tuig zou plaats hebben, en hun was dan ook aange-raden hunne woonsten te verlaten en de vensters open te zetten. De eerste maal dat de lading ontplofte, had het op den houwitser geene uitwer-king.Eene tweede lading was noodig die met goed gevolg ontplofte. De tramdienst in de Leopoldstraat is er gansch den morgen door gestremd ge-weest.UIT Kûfrraim. Zekere Philemon Malfait, barnkracht-bewerker, wonende wijk « Zandberg », Deerlijkaardeweg, te Harelbeke, werd vôôr eenige dr.gen zijn rijwiel gestolen aan de herberg van Paul Verhoye, Gent-schen steenweg.Vermoeden svielen op een persoon.Dadelijk werdenldacht ingediend en ernstige opzoekingen gedaan.Inden hof van een huis der Sehaekenstraat deed de policie eene delving doeii en ontdekte op één meter diepte, toebehoorten van het gestolen rijwiel. Andere stukken van het rijwiel werden bij een inwoner der zelfde straat gekocht, aangeslagen. De dief alsook twee medeplichtîgen hebben be-lccntenissen afgelegd. — Een 18jarige kerel uit den « Wulven-hoek », te Harelbeke, werd op heeterdaad van diefstal betrapt, terwijl hij indenwin-kel van Gustaaf Van Hecke, wonende O. L. Vrouwstraat 13, appelcienen aan , 't robberen was. Hij werd aangehouden. — Ten nadeele van Sylvain Demeyere, koopman in pluirngedierte, heeft men ter markt een schoon konijn, 4 frank waarde, . gestolen. ; — Dieven zijn in de hofstede gedron- , gen van den landbouwer Emiel Vermeulen, wonende Beekstraat 1. Uit den kelder hebben zij rond de 35 kilo gezouten zwijns-vleesch, eene hesp alsook 3 kilo boter gestolen. Een ernstig onderzoek is door de ' policie gedaan. WIJNCSCEL ST-KR3M5. De jachtwachter Oscar Plasschaert had vernomen dat verscheidene personen aan het stroppen zetten waren alhier. Hij verwittigde de wethouders die spoedig ter plaats waren en twee personen ont-dekten. Deze dreigden de wethouders met den dood, bij middel van rieken. De jachtwachter verwittigde onmiddellijk de duitsche overheid. Spoedig kwam deze ter plaats met twee soldaten die in de lue ht vuurden, waarna de stroopers vluchtten. Men vond niet min dan een 30tal stroppen. Een streng onderzoek is geopend. UIT 1 Hier is gemeld dat geene lionden meer c op straat mogen loopen zonder geleid- c band. Er loopen te veel huishondjes op straat en de personen zijn niet meer vrij op straat te gaan zonder gebeten of de kleedingstukken gescheiird te worden. De lionden die zullen alleen ontmoet worden, zullen afgemaakt en pro- t ces-verbaal zal tegen den eigenaar opge- z maakt worden. 2 —• Tusschen Lokeren en Zele zou er wederom straatschenderij gebeurd zijn aan de telegraafdraad. De burgerlijke en militaire overheid do et naarstige opzoekingen om de daders te ontdekken. -— In het Komiteit der Voeding gaat ailes zijn gewonen ga^ig. Nu is men aan het uitdeelen der kleeaeren. — Bij Van Belle en Van de Velde, op de Bijlstaakte, is er ingebroken en nogal wat rogge gestolen. Wat uieiiws ni! flamme. Hamme, tusschen Dendermonde en S' Niklaas, heeft eene bevolking van 14.600 zielen, voor de overgroote meer-derheid fabriekwerkers en zeeldraaiers. De overgroote meerderheid der fabrie-ken liggen totaal stil. Een tweetal draaien hoogstens drie dagen per week. Er is dus veel gebrek en er moest bijgevolg veel geholpen worden. Toen hetop zijn hoogste was, werden aile dagen rond de 2.000 huisgezinnen ondersteund. Nu nog zijn er 1400 huishoudens die dagelijks soep genieten. Men kookt in verschillende keukens. Gedienstige juf-vrouwen behertigen het koken en de verdeeling. Bij de soep worden ook pataten gegeven en viermaal per week eene zekere hoeveelheid brood. De uitgaven bedragen gemiddeld 5.000 frank per week. Om het bedelen te beletten, zonder het echter radikaal te verbieden, ontvangen de welstellende menschen, die wekelijks eene vastgestelde gifte storten, eene kaart die ze voor het venster plaatsen en waar-door de bedelaars vriendelijk verzocht worden daar niet aan te bellen. Dank aan een systeem van gemeente-bons heeft men de familie der soldaten toch gedeeltelijk voorts kunnen betalen. Die bons verschillen in waarde, 25 en 50 centiemen, 1 en 2 frank. De fabri-kanten, die nog werken, betalen er hun werkvolk meê en dus worden de bons in omloop gebracht. De handelaars aan-vaarden de bons en mogen ze ter uitwis-seling aanbieden, telkenmale zij er voor 50 fr. hebben ontvangen. Dank aan eene bijzonderc gift zal deze week aile soldaten-achterstel uitbetaald worden. Tôt hiertoe werden te Hamme opge-ëischt : 13.500 flesschen wijn, 27.000 kilo strooi, 7.000 kilo hooi en 20.000 kilo patatten. Bij de fabrikanten heeft de Duitsche overheid grondstoffen en vervaardigdc goederen in beslag genomen. Ook de notelaars zijn aangeteekend. Onder de stalbeesten heerscht muil-pla^g. Deze worden bijgevolg niet aangeslagen.Bij de fabrikanten heeft men nu ook navraag gedaan, om te weten met hoeveel werkvolk ze iïi gewone tijden arbeiden en hoelang ze nu werken. Er wordt gezegd dat dit onderzoek dienen moet om de fabrikanten te verplichten weer te beginnen draaien. De gezondheidstoestand der bevolking is buitengewoon goed; men heeft zelfs min sterfgevallen dan gewoonlijk. Bij een laatste besluit der Duitsche overheid moeten de herbergen, gelijlc overigens in gansch den omtrck, 'smor-gens tôt 9 ure en 's avonds van 8 ure gesloten zijn. Wie dit verbod overtreedt, krijgt 100 fr. boet en zijne herberg zal daarbij gesloten worden. UIT HAZARETH. Dinsdag laatstleden had hier in onze parochiekerk de pleclitige lijkmis plaats voor Theofiel Alleene, soldaat bij het 2° linieregiment, gevallen voor het vader-land te Thienen, op 18 Augusti 1914. De ruime kerk was volzet. Aile standen der bevolking, overheid en onderdanen, rijk en arm, waren er in aanwezig. 't Is de eerste held van wien ons ofîicieel de tijding van overlijden toekwam. Spijtig dat de provisie doodbeeldekens te gering was voor zoovelen die, biddend, eenen welgemeenden blijk van deelneming wil-den geven aan de beproefde familie. De gedachtenis van Theofiel, gestorven voor ons allen, zal in eere blijven; en wij smeeken den Heer dat hij in vrede moge rusten. — Dinsdagvoormiddag waren er eenigs-manslieden naar de hospiciebosschen ge-gaan om hunne betaalde koopen sperren weg te halen, en wel uit voorzichtigheid, toen eene waclit Duitsche gendarmen hen aanhield, hen verdenkende van diefstal. Dank aan de spoedige tusschenkomst der , gemeenteoverheid, werden die goede lie-den losgclaten, tevreden omdat zij er met den schrilc van af waren. — Ailes gaat in de gemeente nog be-treklcelijk goed. i UIT ( Bij de wed. Bosschem hebben dieven < tusschen zondag en maandagnacht vijf zakken aardappelen gestolen. De dieven \ Zijn onbekend. ] UIT HINOVL Benevens de opeischingen van allerle. aard die thans in al de gemeenten dei streek talrijk zijn, en voornamelijk te Appelterre, St-Antelinckx, St. Lievens-Essche, St. Maria-Lierde, Voorde, Wou-brechtegem, Meygem, enz., enz., heefl de stad Ninove vôôr 30 dezer te leveren : 40.000 flesschen wijn, 36.000 kilo haver. 17.000 kilo hooi en èOOO kilo stroo. Ten stadhuize hebben dikwijls ver-gaderingen plaats van de burgemeester.-uit 't omliggende. Zeer waarschijnlijk zullen de gevergdt hoeveelheden niet meer gevonden worden. M. Behin, de burgemeester van Ninove. heeft bij de kommandatuur te Aalst uit-stel voor levering verzocht. — Ninove zal eerstdaags bankbiljetten uitgeven van 5, 10, 20 en 50 frank. — Sinds maandag is het treinverkeet naar Geeraardsbergen en Denderleeuw hersteld, met een uitsluitelijk Duitsch personeel. Eenige garenfabrieken werken eenige uren daags. De Duitsche overheid heeft den staat opgemaakt van de grondstoffen die in de fabrieken verblij ven. — De broodk'vYestie scliijnt te zullen verbeteren. Tôt hiertoe deelde de stad aan de bsklcers éénmaal tarwebioem. Thans zal zulks tweemaal per week, den dinsdag en zaterdag, gebeuren. — Ook hier en in 't omliggende wordt eene schandalige aftroggelarij gepleegd. Oneerlijke kerels schrijven zelf brieven, zoogezegd vanBelgische soldaten,en gaan die bestellen tegen de betaling van 1 oî 2 frank. Een kerel van Idegem is aldus geknipt door den policiekommissaris Thuylie en is ter beschikking gesteld van den heer De Buysscher, afgevaardigde van het parket van Audenaerde. * SJST WëkR&mMmTER* Zondagavond overleed zachtjes in den Heer, op zijn kasteel «Blauwhof», onze geliefde Burgemeester, heer senator baron de Neve de Roden. Alhoewel eenigszins voorzien, heeft dit afsterven aile inwoners ten pijnlijkste gc-trofïen. De duurbare overledene immers, verpersoonlijkte voor ons, voor allen die hem kenden, den nauwen plichtsbetrach-ter, den wijzen leider, den vurigen vader-lander, den ridderlijken burger. Minzaam in omgang, genaakbaar voor elkeen, met «goed-doen» als leuze, leed hij, waar lijden was, meê, en verheugde hij zich in 's anders geluk. Voor de gemeente waren zijne ho ffelijkheid en zijn machtige invloed een waarborg van blijvend welzijn. Den armen vooral, « zijne » armen zooals hij ze noemde, was hij innig toegedaan. Hij leefde met hen, als voor hen, de tegen-woordige droeve omstandigheden. Naar niets luisterend dan naar zijn goed hart, ontzag hij zich niets; immer bekom-merd om 't welzijn zijner gemeente, dacht hij niet aan zijn eigen. Zelfs dan nog, als zijne reeds ondermijnde gezondheid hem nopen zou rust te nemen, als aile ont-roering hem streng verboden was, wilde hij ons niet aanons eigenoverlaten,enver-koos hij op zijn post te sterven. Hij is op zijn post gestorven! Hij ruste in vrede 1 Laat een godvruchtige traan, een traan van kinderlijke dankbaarneid, zijner onderdanen hem vergezellen, in zijn, eilaas, te vroeg geopend graf, en dat zijne edele gade en zijne achtbare familie hier de uit-drukking onzer innige deelneming wel willen aanvaarden. 8I1T ^HLSTk Op de Duitsche kommandatuur le Aalst, Groote Markt, mogen dehieronder staande brieven, aldaar berustende, afge-haald worden. M. Daghuyt, Eiland, Haeltert. M. Edward Van der Gucht, Haeltert, Kattestraat. M. Jos, Borremans, Hofstade. M. Moens, Hofstade, Eeckent. M. Henri Moens, Herdersem. M. August Lievens, Lcde, Rammelstr, M. Paul Weustenraad, Groote Markt, Lede M. Félix Matthys, Lede, Overimpe. M. Emiel Matthys, Lede, Steentje. M. Louis Callebaut, burgemeester, Nieu- werkerken. M. Frans Van Nedervelde, Nieuwerker- ken, Dorp. Mev. Wed. Verleysen, Nieuwerkerken, Restert. Het is volstrekt onnoodig, dat andere personen, dan de bestemmelingen, om de brieven komen, indien zij niet voorzien zijn van een Sçhriftelijk bewijs, afgeleverd door den bestemmeling. UIT Men meldt het overlijden van den E. H. J. Verbraeken, onderpastoor te Cherscamp. i De E. H. Verbraeken was geboren te Calloo, den 13 Januari 1868 en werd onderpastoor benoemd te Cherscamp den* 11 Mei 1910. De begrafenis zal aldaar plaats hebben zaterdag 30 Januari, om 10 ure (Duitsch uur.) Vijf-PB-Twinllgste Jaar, N. 28 Godsdleast — Halsgazln — Eiggadom Vrijdag. 29 Jaisaari 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume