Het volk: christen werkmansblad

1150 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 14 März. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 15 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0k26971336/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Aile birôfr.-îseelîngen, tracl *rjj te s5ènd(n aWà Âug. Vt Isegheta, uitge ver voor de îiaaa tnaâf sch. « Brukkerij Het Yoll Jfe«**teeg, n" 16, Gent. BaftSel voor West-Vlaar. dere Gaston Bossuyt, Reccllette: fctraat, 14, Kortryk. Bure«ji van Antwerpen, Br iajit en Limbarg : Viktor Kaj Va#xt6tr«it, £» Leuvea. Ken schrljît !n : Opalle postkanïoren aan 10 fi Der jaar. Zes m&anden fr. 5-0! Drie maanden fr. 2,50. Aankoîiûlgitigen : Prijs volgens tarief. Voorop 1 feetalen. Réalité rlijke herstelling, 2 f per regel. Ongeteekende brieven worde _ geweigerd. 1 TELEFOQN N® 137, Gent. Verscliijnt 0 maal per week CHftISTEN WERKMANSBLAD 3 Centièmes! lîef nummer BP DE BALKANS. In Roifflinlst De parlementszitting is van 15 Maart Op 2 S Maart verse ho ven. In GrlekeBJand. De Griekscke Kamer is op 13 Maarfc heropend gcworden. De Athencr pers looehen-■straft het geracht van het yormen van een nieuw ministerie Skulundis. Zoolang de toastqnd op de Balkans onveranderd blijft mag men zich aan geene regeeringsverande-ïing verwachton. De verhouding van Grie-kenland tegenover het ViervcrbOnd blijft de gewone. De krijgsraad in Frankrijk, PARIJS. (Havas.) — De krijgsraad der Verfeondenea rnoest verleden zondag in het hoofdkwartier Onder voorzitterschap van generaal Joffre bijeenkomen. Engeland zou vertegenwoordigd zijn door Douglas Haig, Italie door generaal Porro, Busland door gênera al Schilisky, België door den overste s an den generalen staf en Servie door overste Pasitsch. MJÎFSCHE VLI1GER OVER REINS. De Matin meldt- dat over Beims Duitsche vlieffers vlogen en bommen op de stad lieten vaHen, waardoor enkel stoffeiijke sohade werd aangericht. De werking der Duitsche vliegers werd ondersteund door de Duitsche artillerie, die eergister rond de tien groot-kaliberige sehoten op de stad wierp. wmm m duitschlaivd. Bene besehrijving in de Kolnische Volks-scihing geeft verslag over de Engelsche vrerkzaamheden tegen de Duitsche nijver-fceidsvoortbrengselen. Ook wordt er krach-t-ig geijverd om Frankrijk en Italie in de be-v.eging meê te krijgen. Zoo zijn er in Engeland verschillende projjagandakoiniteiten •tôt stand gekomen, een uit leden der Royal \Socidy en British Academy, een uit vertegen-woordigers der hooge flnantiën, der nijver-fceid of van den handel en een uit dagblad-schrijvcrs. Ook te Parjjs werd een studie-komiteit g.îvormd onder eere-voorzittersehap van den voorzitter der Republiek, van de Senaat- en Kamervoorzitters, alsook van den Engelschen gezant. Beeds heeffc dit studio komiteit eene eerste zitting gehouden. Van den anderen kant melflt cen tele-gram uit Londen dat de hoofdminister Asquith zou verklaard hebben, persoonlijk Foorstaander van den vrij-handel te blijven. LONDEN, 11 Maart. — De Londoner Gazette maalct een bevel openbaar waardoor 19 Londensche firma's geliquideerd worden, Or.idat ze in betrekking stonden met Duitsch-ïand. _______________ DlîïSCHUM) m PORTUGAL. BËIRA (Portugeesch-Oost-Afrika). — tl >Iaart . — Aile hier verblij vende Duitsche anderdanen werden geinterneerd. De Duitsche schepen en sleepbooten werden in be-3lag genomen. Draemai'keo, Z wedea eoNoorwegcn. De drie landen liggen boven Holland en worden de Scandinavische landen gonoemd. Om hunne belangen nauwer met elkander te Vt-rzekeren houden de ministers dier drie landen tegenwoordig eene bijeenkomst in Kopenhagen, de hooîdstad van Denemar-ken. Daar werden de ministers door den D -enschen koning plechtig ontvangen, met den wensch van wellukken der bijeenkomst en met een heilrOep op de koningen van Noorwegen en Zweden. De werkzaam-heden mOesten den 9 Maart aanvangen. KOPENHAGEN, 11 Maart. - De ver-kandeîingen tusschen de ministers van ge-noenide landen, die verleden donderdag in Kojtenhagen hunne werkzaamheden begon-nen. zijn aîgeloopen. De verhandelingen, die opnieuw de gOede betrekkingen tusschen de di'ife landen bevestigden, hebben den wensch te kennen gegevea eene oprechte en onpar-Wjdige nexitraliteit staande te houden. Duitschers in Spanje. BREMEN, 9 Maart. — Volgens een bericht uit Bigo (Spanje) is daar de beman-ning van de Duitsche stoomschepen Buloio en Prinz Heinrich welbehouden aangekomen. Hun werd onderkomen bezorgd aan boord van het scheep Goben. WOELiNGEN IN SPANJE. MADRID, 10 Maart. — De nijvcrhcids-irerkstaking bij Carthagena nam gister Bene tragische wending. Eene ijzergieterij, door 200 gendramen en 250 soldaten be-waakt, werd door de uitgehongerde werksta-fcers stormenderhand ingenomen. BEet kwam ÏOt een regelmatig gevecht. 51 werklieden Werden gedood, 11 gekwetst. Er werden eveneens 40 gendarmen en 21 soldaten erg gekwetst. De duurte dër levensmiddelen tervvekt Overal beroering. OP DE OOHlO(iSWI:\SîE;\. .LONDEN, 11 Maart. — Volgens do Mw"* tiingP°stheeft de engelsche scliatkïstkatise-,-Iier Mac Kcnna het inzioht. de belasiing Op de oorlogswinsten met 10% te verhoo^ea. " " 1 1 i «exico m mmn. DOUGLAS, 11 Maart. (Beuter.) Eene bende van 200 aanhangers van Villa over-vielen gisteravond eene hoeve in Arizona, >P doodden een Atnerikaan en stolen het vee. Zes eskadronen miterij staan gereed Villa te vervoigen. £ Het Amerikaaûsch Leger. GENEVE, 8 Maart. - De New-York-le Herald seint uit Washington : Gister werden in Senaat en Kamer (der e- Vereenigde Staten) een voorstel tôt leger-e- hervormingen gedaan. Er zou een regulier-jft en een militieleger geschapen worden van 1 uûljoen 334 duizend man. De opstandsbeweging ia China. ZURICH, 11 Maart. — Oost-Aziatische er gazetten melden dat in de provincre Schansi et '20.000 soldaten zich bij de Opstandelingen ïn. aansloten. In de provincie Chonani neemt de 3u rovolutie uitbreiding. Men verzekert dat in K» de rangen der opstandelingen, familieleden or van den président plaats nemen. te BERL1JN, 12 Maart, — Albier heeft het Oi Chineesch gezantschap een telegram ontvangen, den 0 Maart uit de Chineesche hoofd-stad Peking verzonden, en waarin de in-name door de regeeringstroepen van Suifu wordt bevestigd. De opstandelingen leden he groote verliezon, 1000 dooden, 100 gevange-^ nen en veel oorlogsmateriaal. Generaal te Lung is Op weg Om de provincien Junnan en er Junnansu te nemen. De regeeringstroepen der provincie Huanan marcheeren naar je Kuricbouw en hebben reeds de grenzen. tus-i(j schen de twee provincies bereikt. Een ge-vecht bij Mayang eindigde met de zegepraal der regeeringstroepen. * * * Men meldt uit Peking dat de regeeringstroepen Nachi (tegenover Lichow) veroverd hebben. De aanvoerder Tsaiao is met de :te rebellen op de vlucht geslagen, hij wordt >r- thans nog achternagezet. De bevelhebber h- der zegepralende troepen herstelde de rusfc e- in de bezette gebieden. e- M———m . Ti Sueeuwtawinen « Donderdagmorgen vroeg rond 7 ure vielen tusschen Rodi, Piesso en Ambri (in " Zwitserland), aan den ijzerenweg van den " S' Godard twee overgroote Sneeuwlawinnen neder. Zij vernielden op eene lengte van . 300 meters de Kantonstraat en de ijzeren-< weglijn. De treinen hadden eene uur ver-traging daar de reizigers van den eenen e. trein naar den anderen moesten gaan. |k AARDBEVING. n. Uit Budapest wordt gemeld dat zondag-morgen om 4.24, 30 ure in Agram, Zengg en ?" Pienne, in de kustenstreek en in Lika eene aardbeving heeft plaats gehad. In Zengg werden de muren van verscheidene huizen "" Opengescheurd. De aardbeving werd bijna in gansch Kroatie en Slawonie gevOeld. ie De tOestand op het front rond Verdun e. heeft geene ernstige verandering ondergaan. Op denlinker Maasoever worden levendige plaatselijke gevechten gelevei'd en zulks vooral OostelijkBethincOuit, in het Raveti-« bosch, ten Noorden van Cumières. Op den rechteroever van de Maas woeden de gevech-îii ten ook voort in den sector Hai'daumont-d. Vaux-fort van Vaux, waar bloedige tloonee-te len plaats hadden. ie Op gansch de lijn rond Verdjun, van aan in de Argonnen tôt bij Fresnes (Woevre) zijn r- de artillericgeveehten van eene al te veel jn beteekenende werking dan dat men zou kun-et nen denken aan eene verslapping in den n- moordenden strijd die sinds drie weken rond ;n de groote fransche forteres is losgebroken. a- » ** De Kolnische Zeitung zegt dat in de omit- geving der berghellingen, die van het Zuid-e- westen naar het Noordoosten, rond de eerste in vei'dedigingslijn loopen, hevige artillerie-n- gevechten geleverd worden. Het fort Douau-ie mont blijft steeds in onze handen en onze ie stellingen zijn Over het dorp Douaumont en <h de omgeving van Vaux vooruitgeschoven. r- Het fort Vaux, welks Ongunstige ligging gekend is, konden de Franschen terugnemen. Hier waren de gevechten enkel met de artillerie. Ook rond de plaatsen aan den voet der « Cotes Lorraines » wordt gevochten, namelijk bij Eix enMoulainville, Zuidelijk m den grooten weg van Verdun naar Etain,, n" en ook bij Villers sous Bochamp en Bonaée, >w Zuidelijk de straat Verdun-Metz en Weste-lijk het dorp Manheulles. Eene Ft-ansche oven-alspoging op Blanzée, ten Westen van Moulainville, had hier plaats, doch gaf geen uitslag. lferdian en de Pers. [g. Uit de Gazette de Cologne : et De wanhopige pogingen der Franschen •jj, zijn er in gelukt, dezen die zich van het fort ie- Vaux hadden meester gemaakt, te ver-a- plichten het te Ontruiinen. De tOestand dc'r m forteres, beschermd ten Noordoosten door sn sterke hellingen, was voordeelig voor de 3n Franschen ; terwijl het voor ons zeer moeilijk rg was er versterkingen naar toe te zenden. ;n De F.ansche tegenaanval had het voordeel uitstekende wegen te hebben, die den bin-• nensten omheiningsgordel van Verdun met ïde groop Vaux verbinden en die zich op dezeLfde hoogte van het fort bevinden. ,r., 'DaaronbOven verleende de artillerie dpr bin-e-- nehfoiten, van aan Souville tôt aan Tavan-,p (tes, eene buiténgewone hulp. a. , De Gazette de Vces van Berlijn schnjft over de gevechten rond Verdun : Wij willen niet helpen om bij ons volk bovenmatige hoop te doen ontstaan. De Duitsche legers kunnen ook niet altijd zegevieren, doch het beheer onzer legers, door zij no daden, ver-dient zulkdanig vertrouwen, dat men mag veronderstellen dat het geene enkele belang-rijke werking zal aanvangen, zonder eene voldoende voorbereiding. En eene bewerking die bij des. eersten aan val zou tegengehou-den worden, zou het teeken zijn eener on-voldoende voorbereiding. Indien dus een stilstand komt in de gevechten voor Verdun kan zulks gemakkelijk uitgelegd worden door iemand die min of-meer op de hoogte is der techniek van den tegenwoordigen for-ïenOOrlog. Het is zeer natuurlijk dat op de verschillendeanderefrontgedeelten niets mag gebeuren zonder dat het zijn invlOed doet gelden op de oorlogsverrichtingen, die soms honderden kilometr verder gebeuren. Men mag zich op het Westelijk oorlogs-front aan eene belangrijke beslissing,moge-lijks aan de beslissing van den tegenwoor-digen oorlog verwachten. En voor deze beslissing heeffc Verdun enkel de beteekenis van een deel van een spel. OfQciec'eMededeelingen ïn Vlaaaderen, Fraakpijk en Elzas. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 11 Maart. (Wolff.) — Uit het groote hoafdkwartier : Saksische regimenten bestormden met volkomen geringe verliezen de sterk inge-bouwde stellingen in de woudstukken Zuidwestelijk en Zuidelijk van Ville aux Bois (20 kilometer Noordwcstelijk van Reims) op eene breedte van Omstreeks 1400 meter en eene diopte van omtrenfc een kilometer. Aan ongewonde gevangenen vielen 12 officieren en 725 man in onze handen, aan buit een revolverkanon, 5 machienge-weren, 13 mijnenwerpers. Op den Westelijken Maasoever, in 'fc Ra-ven- en 't Cumières-woud, werden de laatste, door de Franschen behouden nesten ont-raimd. Vijandelijke tegenstooten met stocke krachten, die tegen den Zuidrand der wou-den en de Duitsche stellingen verder Westelijk beproefd werden, smachtten in ons af-wcringsvuur.Op den Oostoever kwam het tôt zeer levendige artilleriewerking, bijzonder in de streek Noordoostelijk van Bras, Westelijk van het dorp, omheen het fort Vaux en aan verscheidene plaatsen in de Woevre-hoog-vlakte. Beslissende infanteriegevechten waren er niet ; slechts werd in den naclit eene afzonderlijke Fransche OvervalspOging op het dorp Blanzée bloedig afgewezen. — Door eenen vol#e£fer onzer afweer-kanonnen getrotïen, stortte een Fransch vliegtuig brandend neder tusschen de we-derzijdsche linies, Zuid-westelijk van Château-Salins. De inzittonden zijn dood en werden met de brokkelingen van het vliegtuig door ons geborgen. — BERLIJN, 12 Maart. (Wollï.) — Uit het groote hoofdkwartier : Noordwestelijk van Neuville deden wij met gevolg eene mijn springen en bezetten den trechter. In de streek Westelijk do Maas matte de vijand zich onder sterke verliezen af in gansch vruchtelooze aanvallen tegen onze nieuwe stellingen. Op de hOOgt^fi Oostelijk den sfcroom en in de Woevre-hoogvlakte bleef de gevechts-* dadigheid tôt meer of min hevige artillerie-worsteling beperkt. De getallen van gevangenen en buit, op-gegeven in de bSTichten van 29 Februari en 4 Maart, zijn voor den tijd sinds het begin der gebeurtenissen in het Maasgebied mid-delerwijl verhoogd tôt 430 officieren, 26.042 man ongewonde gevangenen, 189 kanonnen, waaronder 41 zware, 232 machiengeworen. Bij Obersept gelukte het den Franschen, ondanks herhaalde aanvallen, ook gister niet in hymne vroegere stelling voet te vatten. Zij werden bloedig afgewezen. (Fransche Melding.) PARIJS, 11 Maarfc. (Reuter.) — Ambte-lijk bericht van vrijdagachternoen : In de Argonnen beschoot onze artillerie vijandelijke t.ransporten, die zij Op den straatweg Montfaucon-Avocourt bemerkte. Westelijk en Oostelijk van de Maas is de tOestand onveranderd. De vijand beproefde tijdens den nacht geen intanterie-aanval tegen Onze stellingen. De wederzijdsche be-schieting houdt aan Op gansch ^et front ; aan den rechter en den linker Maasoever is zij hevig, in Woevre met onderbreking. In Elzas vernield,en onze batt-erijen de vijandelijke schutsgraven op de hoogte 425 Oostelijk Thann. Aan het Overige front ver-liep de nacht rustig. In denloop van den 8 Maart was de werk-dadigheid onzer vliegtuigen bijzonder leven-dig. Er werden talrijke vliegergevechten geleverd, meest over de vijandelijke linies. — Ambtelijk bericht van vrijdagavond : In Artois (leden de Duitschers, Westelijk den srtraatv/eg van Rijssel, eene mijn ont-ploffen, waarvan wij den treehter bezetten. In de Argonnen beschoten wij eene vijandelijke kolonne, die opging naar het woud van Montfaucon. Westelijk de Maas, waar de beschîeting tijdens den dag met onderbrekingen voort-duurde, richtte de vijand hardnekkige aanvallen tegen de stellingen van het Raven-. woud. Verscheidene aanvallen werden achter elkander afgewezen door ons artillerie-, infanterie- en machiengeweervuur. De Duitschers wierpen in eenen laatsten stormaanval hunnetroeoenmachttër sterkte, van minstens eene divisle vooruit. In dezen stormaanval konden zij weder een deel van het Bavenwoud bezetten, dat wij hun Ont-nomen hadden. Oostelijk de Maas viel de vijand tweemaal Onze graven Westelijk het dorp Douaumont aan ; hij werd echter door gordijnvuur Onzer machiengeweren weerhouden en kOn Onze linies te geener plaats bereiken. Een aanval, tegen het dorp Vaux voorbe-reid, werd door artillerievuur verhinderd en kwam niet tôt doorvoering. In Woevre, door onze batt-erijen krachtig beantwoord, was de vijandelijke beschieting van Eix, Moulainville, Villers-sous-Bochamp en Banzée bijzonder hevig. Bij St-Mihiel wierpen de Duitsehei's drij-vende mijnen in de Maas, die wij konden opvisschen, vooraleer zij schade hadden vermogen aan te richten. In Lotharingen verstoorden wij door vernielingsvuur de vijandelijke graven op het front Halloville-Bremenil.— PARIJS, 12 Maart. (Reuter.) Ambtelijk bericht van zaterdagachternoen : Noordelijk de Aisne braken de Duitschers, nadat zij gister gedurende verscheidene uren Onze stellingen tusschen Troyon en Berry-au-Bac beschoten hadden, bij Ville-au-Bois vooruit en vielen den voorultspringenden hoek aan, die onze linie bij het woud van Buttes vormt. Na een zeer levendig gevecht verwierpen wij den vijand Op den Noord-westervleugel en uit het Wcstdeel van het woud, dat hij had kunnen bemachtigen. Westelijk de Maas richtten de Duitschers in den loop van den nacht eenen sterken aanval Zuidoostelijk van BethineOui't tegen ' onze graven, die langsheen den straatweg van BethincOurt naar ChOttancOurt lieen-1 getrokken zijn. Een dadelijk ingezette tegenaanval bracht Ons verder in het volledig be-zit van de gewichtige verbindingsgraaf, waarin zij waren kunnen binnendringen. Oostelijk de Maas verdubbelde de vijand zijne inspanningen tusschen het dorp en de hoogte van het fort Vaux ; de beschieting duurde gansch den nacht met groote hevig-heid en de infanteriesfcorsnen vermenigvul-digden zich tegen het in puinen liggende dorp. De vijand bemachtigde eenige huizen Oostelijk van de kerk ; al zijne inspanningen mislukten evenwel tegen het Westelijk deel van het dorp, dat wij nog immer houden. Ingevolge eenige aanvallen Op de hoogte van het fort detlen de Duitschers eenigen vooruitgang Op de helling, maar al hunne pogingen om tofc aan de draadhindernissen te geraken, die zich vôôr het fort uitstrekken, mislukten in Ons vuur. In Woevre heerscht hevige beschieting in de streek van Eix en van Moulainville ; in Lotharingen veroorzaakte ons artillerievuur zware schade aan de Duitsche werken bij Embermenil ; in de Vogezen was het geschut zeer werkdadig in het dal der Thur en Oostelijk van Thann. — Ambtelijk bericht van zaterdagavOnd ! In België vernielingsvuur op graven en verbindingsgraven des vijands in de streek van Steenstraete en in de omgeving van Bixschoote. In Artois Oostelijk van Neuville hebben wij eene mijn doen ontploffen en den trechter bezet. l'usschen Somme en Oise hebben ' wij Duitsche werken in de streek van Her-becOurt. Laneourt en Beuvraignes beschoten; Noordelijk de Aisne is het geschutvuur zeer levendig gebleven. In de streek van het ButteswOud, Oostelijk van Ville-au-Bois, op den linker Maasoever, is de werkdadigheid der wederzijdsche artillerie in den loop van den dag rninder levendig geweesfc. Op den rechter Oever heeft de beschieting in de streek van Douaumont sterk aange-hOuden. Op het Overige deel van den sector, evenals in de Woevre-hoogvlakte, is zij geringer geweest. De vijand heeft Op ons gezamenlijk front geen infanterie-Onderne-mingen beproefd. Heden heeft in de streek van Douaumont een onzer vlicgers een Fokkervliegtuig neer-gevochten, dat in vlammen gehuld in de Duitsche linies viel. (Engelsche Melding.) LONDEN, 11 Maart. (W. T. B.) Ambtelijk bericht : Gister vielen onze vliegtuigen Billets Carvin aan. Aile vliegtuigen keerden welbehouden terug. Ton slotte der luchtstrijden werd bij Doornik een vijandelijke vlieger door een der onzen neergehaald. In den laatsten nacht deed de vijand bommenaanvallen Op twee onzer trechters in de nabijheid van het Hohenzollernwerk. Beide aanvallen werden afgewezen. — LONDEN, 12 Maart. (W. T. B.) — Generaal Haig meldt : Oostelijk van Vermelles brachten wij drie mijnen met bevredigenden uitslag tôt ontploffing. De artillerie was van weerskan-ten zeer werkdadig in de streek van Albert, Hulluch en bij Ypër. Op het Oostelijk Geveclifsterreîn, (Duitsche Melding.) BERLIJN, 11 Maarfc. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Niets nieuws. — BERLIJN, 12 Maart. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Geen wezenlijke gebeurtenissen. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 11 Maart. (Wolff.) Ambtelijke .mededeeling : Geen bijzondere gebeurtenissen. — WEÈNEN, 12 Maart. (Wolff.) Ambtelijke mededeeling : Niets van bij/.ondere beteekenis. (Rmsteche Melding.) St-PETERSBUR,G, 11 Maart. (W. T. B.) Ambtelijk Russisch bericht van 10 Maart, 7 uur 's avonds : — ■ i - In de streek der bOren-Strypa, Ooslelijl de stad Kozlow, verstrooiden onze verken-ners vijandelijke wachten en namen gevangenen. Tôt antwoord ondernam do vijand eenen tegenaanval met aanzienlijke strijd-krachten. Dank aan Onze artillerie 'werd deze tegenaanval afgewezen. — St-PETEIÏSBURG, 12 Maart. (W. T. B.) Bericht van zaterdâg : Twee sterke Duitsche verkennersafdee-lingen, die onze graven bij de rivieren Sussei en Sussei Maly (Westelijk LiweûhOf )«ochten te naderen, werden door onze Sehoten • uiteengeslagen. Onze zware artillerie verstrooide eene vijandelijke kolonne op inarseh op den rechter vleugel der stellingen bij Dunaburg. De Duitsche artillerie beschoot anderhalf uur de spooestatie Kalkuny (2 kilometer zuidelijk Dunaburg). In de streek Zuidoostelijk het vlck Kolkt wezen wij de pOging af van een groot vijan-delijk deel, dat onze graven wilde naderen. Aan de midden-Strypa namen onae ver-kenners gevangenen bij eene holding met vijandelijke posten. Oostelijk TschernOwitz beschoot onze artillerie met gevolg eene vijandelijke, oj> marsch zijnde batterij ; wij bemerkten eene ontploffing in den munitiewagen. ûeOosiemijkseii-îtaïïaanscIieOorlog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 11 Maarfc. (Woliï.) — Het vijandelijk artillerievuur was gister opnieuw heviger tegen de gewone stellingen van het front der kustenstreek. In den sector van de hoogvlakte van Doberdo zijn gevechten geleverd met mijn-werpers en handgranaten. WEENEN, 12 Maarfc. (Wolff.) — Gister-voormiddag begon de vijandelijke artillerie de stellingen hevig te beschieten van het bruggehoofd van Gorz, het Zuidelijk ge-deelte der stad Gorz en de hoogvlakte van Doberdo. Het vuur hield 's nachts aan. Ook aan het KarintierfrOnt ontwikkelde de Italiaansche artillerie eene verhoogdo werking, vooral tegen do Lanzenboden (Noordoostelijk Panlàro). Nergens kwam het toi infanteriegevechten. (Italiaansche Melding.) ROME, 11 Maart. — In het Alpangebied sneeuwstormen en lawinenvallen ; in d« vlakten onwede^s en overstroomingen. Onze onvermoeibare troepen streden, mefc goetl gevolg, tegen de ongunstige woergesteltenia en zetten hunne aanvalswerking gélukkig voort. In do omgeving van Casfcello Dante (La-garinadal) bij Citerna, in het Terragnolodal bij Lusern, in het Asfcikodal, op de Bezsena-hellingen in het Assadal en bij Marter in het Suganadal hadden kleine, doch voor ons gunstige infanterieOndernemingen plaats. Onze artillerie vernielde vijandelijke be-scliuttingen in het Opper Seiferadal (Fella) en trof marcheerende troepen in het dal van Corritenza en op Sler.ie (Ken) aan den Mid-den-lsonzo. De werking onzer afdeelingen op den Mrzli bij SelO Bodrez, dwong den vijand zijne loopgraven te ruimen, die door onze artillerie werkzaam onder het vuui' gehouden werden. Van den Beneden-Isonzo wordt vijandelijke artilleriewerking, tegen de gewone plaatsen gemeld. Onze artillerie antwOOrdde en richtte een voldoende vruur tegen de vijandelijke koîoimen, die langs \'alIons (Karst) marcheerden. ROME, 12 Maart. — In de omgeving van Lagazol en aan den woudher.rel tusschen Costeana en Boito werden vijandelijke ar-beidersgroepen door het vuur van ons geschut, na belangrijke sohade te hebben g'e-leden, uiteen gaslagen. Op het Isonzofronfc van aan Flitsch tôt aan Zagora heeft onze infanterie, niettegen-staande het ongunstig wedor, a-an verscheidene stellingen, de vijandelijke lijnen gona-- derd en er bommen op geworpen. Nieuwe werking der vijandelijke artillerie tegen bewoonde plaatsen aan den beneden-Iso nzo, namelijk tegen de statie van formons, de schade is daar gering, het ingrjjpen onzer artillerie bracht de vijandelijke batterijen tôt zwijgen. Op den Karst hebben dapere afdeelingen aan verseheidene stellingen, in de draadhindernissen der vijandelijke stellingen, bommen doen ontploffen, die met springstoffen gevuld waren. De vijand antwôordde dooe hefc werpenvanbommenmettranenlokken'de gassen. Onze artillerie zette ïien n ,-arkinc; voort op het gansche gevechtafront, niet-tegenstaande het slecht weder. OP DE 8ALKAK&. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 11 Maart. (WolffC.) — Nieta nieuws. BERLIJN, 12 Maart. (Wolff.) — Niets van bijzondere beteekenis. (Ooslenrijkscke Melding.) WEENEN, 11 Maart. (Wofff.) — Da Italiaansche krachten die zich nog in den beneden Sememi hielden, hebben eergisteren, in den Oostelijken vleugel bedreigd, eçnen spoodigen terugt ocht begOnnen, na eene korte beschieting. Tijdens dezen terugtocht, hebben zij een gevecht aangegaan op de hoogten Noordelijk Feras, die zij kortnadien moesten verlaten. Aile bruggen en wegen achter zich vernielend hebben zij zich Op den Zuidelijkeù oever van den Vojusa teruggetrolcken. 1 In Noordelijk Albanie en in Monténégro blijft de kalmte voort heerseïen. WEENEN, 12 Maart. (Wolff.) — Geuae bijzondere gebeurtenissen Il II r rTI|-tfiTJr'rî'""-î-r-^iTTîrrtî Tir'-*"" -v ll««ll il. If III. 1 Ml I - - fepn-Twmlisslc Jaar. — PL «I CtfsfieBst — EulSggïlB. — Etpita Biasdag, 14 Baart Ig 16

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume