Het volk: christen werkmansblad

340 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 18 Februar. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 01 Juni 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fx73t9fm81/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Aile brieîwisselingen vracht» vrij te zen den aan Aug. Van Iseghem, uit g© ver voor de naaraî. maa/tsch. «Brukkerjj Het Volk», àleersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandçrenl Gaston Bossuyt, Recolletten» •traat ,14, Kortrijk. HET VOLK Rîsn schrîjît !t» j Opalle postkantoron aan 10.fr. par jaar. Zes maanflen fr. 5.03» Drie maanden fi'. 2,.?0. Aankondiging'sn : Prijs voigens tarie f. Voorop ta betaien. liecbîerlijlce herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. Verschynt 6 maal per weeSs CHRISTEN WERKMANSBLAD *5 Centiemea liet numiaer DaHsclieMedcelingen enYcrordenîngen. 295. —VERORD3NING betreffende het gebraiken van melk en melkproducten in het gebied van het 4 e léger. 1. — Elke handel met niet ontroomde molk van koaian, m it room en boter is vorboden dit geldt ook voor dan varkoop aan porsoneil die tôt hot iogar bahooran (« Hearasingehoeriga »). De handel mat oatroomdo melk an kaas blijft vrij. AI de in 't gabiod van het 4° loger gewomion koamalk, met uitzondering der aai: de inwoners af ta gevon melk, moat aan da molkerijea gele-vor l on aldatir verwarkt wardan. Hat g-ibruiken der in privaatbezit. voorhanden oetroomings- en botonnachianon is verboden. D -,ze m ichia îea worden door de garaoontan en door de Kommandanturou verzegeid, zoo dat zij niet kunnon gabruikt worden. 2. — Teji einde do melk te verwerken, moeten door de gain watan de naocUge malkerijen itrge-richt worden, voor zoovar er zulko nog niet in voldoenda hoaveelheid bestian. Te dian ei ide moatan er vennootschappen ge-sticijt worden, wolke de middolen voor de iri-richti i 5 opbrengen, den bestuurder aanstellon en bit badrijî aan don ging ho-uden mootan De gemeautsn zijn voor liet regelmatig bedrijf der melkerijen verantwoordalijk ; de Komman-danture î houden toezicht over het badrijf on de boekhouding. 3. —Waar er wagons de garinge melkproductie de inrichting van malkerijen niât loont of wel de lavering an hot varvoar der niet ontroomde molk naar do naaste melkerij mat groota moeilijkhe-den zou varbonden zijn, moet de gemaente tôt Isvering eener zekere hoeveelheid boter verplicht wordon, wolke volgras het g it il malkkooien on het jaargetijle dient bepaald te wordon. Het moat erbij, zoover m agelijk, goheal de boterpro-ductio der bev.alking — da bestemming in cijfer 8 in aanmorking ganomen — gevat wordon. Te dien einda mogon door do Kommandanturen aitzonderiijgen o;> het In cijfer 1 verboden ge-braikan van ontroamings- on boterma chien en toegastaan worden. 4. — Da verzorging der inwoners met niet ontroomde melk moet derm^ta gorageld worden dat, op grand van eau ganeeskundig getuigschrift aan zwangere of zoogende vrouwea an aan zieka personen alsook aan kinderen tôt 6 jaar dagelijlcs per persoon V» liter niet ontroomde melk toega-staan wordt. 5. — In do buifcangemeentan moeten de $0-miantobestuarders (bnrgamaesters) eene Iijst opmakan van die personen dia dientengevolga . tôt hot ontvangen van niet ontroomde molk gerachtigd zijn. Deze lijst moat aile dri» maanden — voor don earstan keer op 1 Maart 1917 — bij de Orts- of Ettaponkommandanturen ingadiand worden- Soms zich voordoende vaïanderingen ervan moeten wekelijks aan de Kommandanturen opgageven worden. De Itommajidanturon moeten bij gelegonheid den staat van gezondheid dor als ziak enz. ga-melde p jrsonen doen ondorzoekan. De K-omm.mdanturan wijzan aan da gemeente de hun to' koma tde niet ontroomde melk toe. De gainaa itan zorgan g imaanscbappelijk mot de lava ismiddelanomitaitan voor da garegolda vei'dai-ling. Te dian einde moetan er melkkaarton ingavaerd wordan, uit wolke nauwkourig moet blijken a) Wie de tôt hot ontvangan gerochtigda persoon is, b) hoovael hem toest3at, c) hoelang hij tôt het ontvangen gerechtigd is. De niât ontroomde malk kan aan de gemean- ton taegawezen worden of door aanduiciing van afzonderlijke landbouwbedrijvan, welka zoo ge-legen zijn dat de tôt het ontvangan gerachtigden daar do molk gomakkelijk afhalen kunnen, of door lovering dor molk uit eene malkerij aan m-îlkverdeoliagspIaatssn of door overgave der melk aan geliste malkverdeefers, die de melk aan de o îtvangars uitdeelen. De verzorgi ig met ontroomde melk geschiedt In de buita gemee îten onmiddellijk, gezien de molkvoortbrengers met do uit da melkerijen t rug galevardo ontroomde melk vrijen handel mogan drijven. Het legerbestuur behoudt zieh nochtans voor na b ihoafba tôt 40% der goheela productie van ontroomde melk voor zich in baslag te neman. 6. — Voor de st îdgamsoatan geschiedt do be-rakening der bohoefta aan melk dermate dat voar elken persoon dagelijks 1/5 litar melk toe-gestaan wordt. Geheel deza hoevealhoid bestaat ait niet ontroomde en % ontroomde melk» De stadsgemeenten maeten gameenschappelijlc met de levensmiddelcomiteitan er voor zorgen dat de niât ontroomde melk aan die personen verdeald wordt die voigens cijfer 4 tôt het ontvangen garechtigd zijn. Galijkalijk moeten beiden voor de verdeeling der ontroomde molk zorgen. Do Komai mdantur bestamt de gemaanten of de afzonder ijke andbouwers, die de niet ontroomde molk aan do stadsgameanten moeten leveren. Insgolijks gelast zij zakero molkorijon met de evering dor ontroomde mellc. Welke gemaenten als stad en welko als buitengemeenten gelden, datbapabn de GoaoraI-Kominando'san de Etap-pen-Inspektion, enz. 7. — Geheel do bofceropbrangst staat ter be-schikkin g van het logarbestuur. 8. — Aan dz bevolking mag, al naar de plaat-selijke omst mdighaden, wekelrjks tôt 50 gr. boter per inwoner afgegaVen worden. Do hoeveelheid wordt door do Genernl-Kom-mando's of de Etappen-Inspektion enz. bepaald.De Kommandanturen wijzan aan de gemeen-ten wekolijks do hun tookomende hoeveelhedan «it de meUcorijen toe. De verdeeling geschiedt weerom door de ge-meenten gemeonschappelijk met de levensmid-ielencomitaîton; te dian einde mootan er boter-Icaarten gebozigd worden. 9- — Wie de bestemmingan dezer verordoning DVertPaodt, wordt met tan hoogste 5000 mark goldbooto of mat gevanganis tôt 2 jaar bestraft. Ook kunnon beide straffan t»gelijk toegepast >n da gahoim gahoudân waran aangoslagen wor- lSB. i I Zijn bavoagd da Duitsche militaire rechtban-kan on militaire besturen. A. H. Q', den 4 Februarl 1917. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von Wurttemberg. 'S MEMirismiiE. In een ariikel, verschenen in Het Volk van 8 Februari onder hoofding «■ Klein engroot » werd er gezinspeeld op 's nien-sciion groo'lieicl. De mensch, zoo îûein, zoo ni et i g, wordt zoo groot, zoo verlieven, als men liem be-Schouwt met het oog op zljne ware bestemming.Welk is voigens christene opvatting die bestemming? 's Menschen bestemming vloeit uit zijnen aard zelven eenerzijds, uit Gods vrijgevigheid anderzijds. De mensch bestaat uit twee deelen:. eene onstoii'elijke en Qiistericlijke ziel;' een stoffelijk en sterfelijk lîchaam. De ziel is reeds in de orde der natnur het beeld van God. Geiiji God van natuur een geest en eeuwig is, zoo ook is de ziel krachtens de natuur, welke God haar van eeuwigheid heeft toeged?.cht,een geest en onsterfelijk. Gelijk God zich zelven kent en bemint, kent en bemint zich ook de ziel ; en zoo is de zichzeîf kennende en beminnende ziel een geschapen beeld van den zichzeîf kennenden en heminnenden God. De ziel verheft zich door haar verstand boven al het geschapene tôt hareu Schepper ; zij kent en bemint den oneindigen God en daardoor weerspiegelt zij in zich Gods eigen leven, dat volmaakte zelfkennis en iiefde is. Door de ziel is de mensch de ko-ning der zichtbare schepping ; daor zijn verstand en vrijen wil kan en mag hij ook de redelooze natuur aan zijne heerschappij onderwerpen, aan zijnen dienst verbinden. Door dit koningschap heeît de mensch eenige gelijkenis met God, den Koning van Hemel en aarde. "Ware de mensch in de natuurlijke orde gebleven en vrij van overtredingen van Gods wetten, dan hadde hij na dit leven een natuurlijk geluk genoten, In de natuurlijke kennis en Iiefde van God, de Waarheid en het Goede. Wat kon zijn, is niet, en uit Ioutere vrijgevigheid heeft God den mensch tôt hooger geroepen. Niet eene natuurlijke, maar eéne bovennatuurlijke gélïjkenïs Wilde hij met den mensch. Reeds hier op aarde schenkt Hij hem de heilïgmalcende gratie. Door dîe gïatie krijgt de ziel eene Godegelijkverrpjge natuur, wîiardoor zij niet eukel als cîienares maar als aangenomen Idnd Gods begint te leven en te werken. De geheiligde mensch wandelt niet alleen in het licht der rede, maar ook in het Goddelijk zonnelicht. Dit boveimatuurlijk leven krijgt zijne voltooiing en bekroning na den dood. Dan in het glorielicbt, zal de ziel God aan-schouwen van aangezicht tôt aaffgezicht ; dan wordt verwezenlijkt wat de Apostel zegt : « Wij zullen gelijk zijn aan Hem ; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. » (I Jo III 2) In de orde der genade en der glorie aanschouwd, is de mensch dus waarlijk groot, niettegenstaande zline schijnbare njetigheid, en is het waar aat hij als ver-goddelijkt is. Bintsciie Ryksdsçî- BERLIJN, 1B Febr. — Voor de Rijkdsdag-zitting van 22 Februari aanatasnde is de dag-orde nu vastgesteld. Er zijn enkel petitiën en kleine zaken te verhandtlen. Begrooting- en oorlogskredietenorttwerpen zullen dus in deze eerste zitting niet voargebraeht wordei. Graaf Eeriîstorff- KOPENHAGEN, 16 Febr — De Slcadinaaie-AmeriTcalijn deelt medo : Onze New-Yorksche verteg^nwoordiger meldt dat de stoemer Frede-rik VIII donderdag met 611 reiziger£V waarvan 262 behoorcn lot het gozantFehap of het gevolg, van New-Yr i k vertrokken ls Sppansche Militairô Zending. BERLIJN, 16 Febr. — Eene Spaansche militaire zondivg, bestapnde uit den generaal-rca-joor Luiti de Santiago, opperluitenant Carlo de los Montuo, kapitein Petro Malenda en kapitein •Tosd Gêner, is gister te Berlijn aangekomen en is in het Hôtel Adlon afgesta.pt. De hetîren zijn de gasten van don magistraat der stad Berlijn BEHLIJN, 16 Febr. — Op uitnoodiging van het opporlegi-rbevel is eene Spaansche officiers-ver î cgemvoordigi ' g te Berlijn fiangekomen. Aan het hoofd stcat de gencranl Luis de Santiogo, die- als overste der arti'lcrirafdec-ling in het Spsaneeh oofîogsnai&istcrie hetgrootste aanzien géaiet voor beste kenner op artillericgebicd. Hij telt ondca' zijn g;Jeîde : opperluitenant van dengenetaalstafCai'IoEspiiiosede los Monteross. De Spaansche off ciei'en zijn ontvangen door von Hindenburg en von Ludendorff, zij zullen zich daarna naar Belgi6 en dan op het VVestelijk oorlogstooneel begevtai. z==Q=K3*=>—— AfflsrikaansGîie bàwapsstle iiandsIssGhspsn. DEN HAAG, 16 Febr. — De briefwisselaar van de Daily Tclegraph te New-York meldt dat Voorzitter Franklin van de International 1 ftlerea til ib line Commisson verkltard heeft dat de Amerikaansche regeoring naar toelating j zou ggvraagd hebben de sehepen die in do En-gelsclie haven lagen met kanonnen te bewape-È nen. Amerikaansciie Mu-ltle. De Hamburgsohe Korrespondent verneemt uit Stockholm : Voigens borfchten uit New-York heeft de duik-bootbloktade van Engeland, Frankrijk en Italie gansch buitengewoon ingewerkt op den Ameri-kaansehen munitietoe-. ojr naar die lantJen. Van 2 tôt 8 Februari rnedebegrepen oneferging die toevoer eene vermindei'ing van gcmiddeld 60% Den 2 en 8 Februari hqeft g een enkele Amerilîaansche munitiestoomer ee'np Ameri-kaansehe haven vei-laten. Op aandribgen van Enggland en Frankrijk herbegonnen dan den 4 Februari de eerste transporfen, maar in be-perktt>n omyang. Te New-York gelooft m(sn dat de verminderde munitietoevoer zich wçlâra zou kunnon merk-baar maken op de Europeesche fîagvelden. De grootste vennootschappen van Amcri-kaansche uïtrustingsnijverheid hiclden te Ncw-York eene bestuurderskonfereneie. Zoo het alles-zjns schijnt, zullen tôt verder orde, de munitie foevoeren naar de Verbonqten landen aanzignlijk beperkt blijven. Daarentegen wil men de dienst-yermogens der havens van San Francisco en Seattle buitengewoon vermperderen, zoadat bij -zmider de leveringen aan Rusland zouden baat Crefcken uit de beperking der toevoeren naar andero landen. In de bestuurder konferencie werd ook eene oieuwe prijsbasia voor wapens en munitie vastgesteld. Deze basis brengt reeds de ongehoorde prijsverbeoging van grondstoffen, sqhipfibe-Vrachting en contrabandevrachten in rekening. De prijaverhooging bedraagt voor mupitie rond de 50%, voor wapens rond de 60%. Natuurlijk zial deze prijsverhooging voor Araerik|iansche wapens- en munitielevcringen de flnancie-krâeht der Entente opnieuw buitengewoon be-lasten.m—« tr-r I i ■■<!■■ TER ZEE. BERLIJN, 16 Fobr. — Uit Rotterdam wordt aan de B. Lok. Anz. gemeld : Mon verneemt uit Ënrctlona dat sinds vela dagan geen enkel schip met Éngelsche kolen, dla da Spaansche mataal-nijveïhoid oabadingd gebruikt, aangokomen is De workon meosten daardoor hunne bedrijvig-hai0 baperkan on zullan in de toakomst gansch stilliggon, zoodat duizande arbaidors broodaloos zullan worden. Dozelfda moeilijkhaden doen zich govoeloii in de vischvangst en in de konserven-fabriaken. LONDEÏÏ, 16 Febr. — Men meldt dat de En-galscha visschorsboot King Alfred door oen Diutscîio onderzaeboot varzonken Word. 9 man der bezotting zijn garad. Da kapitein werd ge-vangen ganomaa. — Lloyds meldt : De stoomer ; Gi cilia en Ferga werdon verzov.ken. De beman-ningan werdon gered. — Reuter meldt : De stoomer Inichoixn Head is vorzonkan. — Lloyds meldt Da stoomsr Margaretha, 2788 ton en de sloepen Ashwold. 129 ton on Preland, 152 ton, zijn verzonken. De bomanning van do Freland Word gered, nadat zij 90 uron op de wijdo zeu hadden vorbleven. LONDEN, 16 Febr. —- Do Fransche torpodo-boot 317 is op 28 December 1916 verloron ge-gaan.BERLIJN, 16 Febr. — Birman de 24 uran Word daor oaîien ondorzeeboot opnieuw verzo-kon : Ean bulpkraiser van 20.000 B. R. T., twee hulpkruisers of transpartsebepen van 13.600 ton elk on eo;i tran sportbor>t van 4600 B. R. T., ta samen.51.S00B. R. T. Van de zas stoomboatan on een zeilschip van samen 25.000 B. R. T., op 13 Februari als vor-zo.ikon gomeld, voorda eene boot 1000 ton hon, 1500 ton terwe, 2000 ton havor en oene boot met 5000 B. R. T. potrool naar Engeland. Aïs gwanganen worden ïngebracht drie ka-pit ins, 2 ingénieurs, 1 vonIrtafegri\fist, twee dor la; tsta boot >n waren bewap&nd. BARCELONA, 16 Febr. — Uit Alexandrie aangakoraen mari sehappon berichton, dat in de dagan van 20 tafc 29 Januari, twee Engelsche boot an, behdan m ?t tarwe, van 11-000 on 10.000 ton, voor do haven, door duikbootan werden verzcïnkan. Da brvenwerkers van Alexandrie hebben va-rteld, dat do daar verkeeranda hospi-taalschapan uitsiuit-alijk gebruikt wordon voor het vervoor van troepen on oorlogsmateriaal naar Saloniki LUGANO, 16 Febr. — Da Nene Zarieher Ztg meldt uit Den Haag, dat in do dria dagen van 11 tôt 13 Februari 41 schopan.mat eene tonnon-maat van 75. J00 ton carzonkon zijn. STOCKHOLM, 16 Febr. — Het Iuidt dat vijf Zweedsche stoomers, van Engeland mot kolen uitgsloopan. naar Swaadscho havens, in het Noardza?sp«rgabiad verzonkon zijn. KRISTIANIA, 16 Febr. — Het Noor-weegsebe konsukaat in Bordeau heeft ge-teleîoneerd aan het haizdejKdepai'tement : De stoomer Progreso, 1620 ton, is verzonken. Kapitein en bemaraiirg gered. GOTEBQRG, 16 Febr. — De stoomer Adolf, van Goteboig, 835 ton, is bij de Orkney eilarden verzonken. De bemanning wepd gered. BERLIJN, 13 F«br. — De Zweedsche pers had bij het begûj der roaapd gemeld dat de Zweedsche stoomer Edda,op 29 januaii 1917, voor de Noorweegsche kùst, door een Iluitsehe onderzeeboot verzonken Werd. Hij was van Seahan naar Halrostadt met kolen gevaren. Het verzinken w.is te wijten aan een misslag of een overval. Daartee werd vastgesteld dat de Edda, voigens overeen-komst, verplicbt was, na het lossen der kolen te Halmstadt, van uit KarlskrOr.a naar Ên-geland terug te keeren. De verzinking is daardoor in overaenstemming niet de Duitsche prijzenverordening in reelSe gebeurd. ROTTERDAM, 16 Febr. — Volons hier binnen gekomen meldicgen w.ordt boter in Engeland tegen allen prijs betaald. — ïn schipvaartkriiîgen hgerscht onrust Over het ip.zicbt van Engelar.d , de schopen te koopen die in de haven van Groot B ri tan je liggen-Men meldt dat drip Zweeedscbe sehepen, in Engeland gedwongen wercen, hunne la> ing te lossen^ IN DE LUCHT. LucMaanval op St-Fol. BERLIJN, 16 Febr. — Ambtelijk. — Duitsche marine vlitgtnigen vielen, op 14 Feferoari 's avOr.ds opnieuw de vliegplaats van St-Pol, bij Duinkerke, met gevolg aan. Treffers in vliegtuigloodsen en brand werd waargenomen. Bij het temgkeeren was bij Duinkerke nOg sterke vuurscbijn ver zicht-baar. Aile vliegtuigen zijn onbeschadjgd teruggekeerd. KB^GELWERK. 63 De Weduwe van den Grafmaker Daar viol niet maar aan te twijfelen. Na eona aarzaling van eon oogenblik, wolka lang valt in dargalijke omstandigheden, ging Lea haran wag door, trok de dour dicht met zoo-veel voorzorg mogopjk on ging don hof in Waarhoan ging zij ? Wij wetan dat zij tagen do deur van dan weg naar Humécourt ging wachtan, en dat zij er wel tijdig was. Hondrik moande dat zij langs daar uitging in Morangan. En met angstigo niouwsgierigheid vroeg hij zich af wulk doel zij kon hebben met dezen uit-stap, wie het kon zijn welke hem het hart van Lea ontstolun had. Want hadde zij hem hare gavaelons niet be-leden, zou hij kinderlijk gonoeg nog hebben kunnen golooven dat zij een werk van liefdadig-heid verdook. Maar nu werd ailes duidelijk; men beminde hem niet meer, men had hem zijn afscKèid be-kend gemjakt omdat een ander zijne plaata had ingenomen. Ën deze anderc was fièt, welken zij tegen site beloften in, buiten wete van al de zijnen, in het gefeeim ging bezoeken. Hendrlk lead te sehrilckelijk om lust tôt sla-pen te gevoelen. Hij bluef daar gebroken, weeneude op zijnen stoel genageld. En hij bleef er bijna drie uren Hetgeen hem vaster deed veranderstellen dat Lea het huis verliet en z<lfs ver ging. Missehien was het te Huméeourt î Te Humécourt waar zijn ongeluklrige vader voor haar zijn leven gelaten had, voor deze oûdankbare. Het was verschrikkelijk ! Doch neen, zij ging niet naar Humécourt. Oh ja ! waarom was zij niet altijd te Humécourt gebleven in de wiege van den Cweeling voor het welzijn van ganseh de familie de la Saulaie î Ditsmaal had hij den moed niet gehad haar ta volgcn : maar hij beloofde zijne voorzorgen te nemen den volgenden keer. Aan het uiteinde der dreef welke naar de muurdeur leidde, een weinig veider don deze, stond een gemetselde kuil verborgen açhter eene haag van groene boompjes en struikge-was, en welke diencn moest voor aile tuûiafval. Wamieer Hendrik opnieuw de gegstaandoe-ning van Lea bemcrkte en haar de slnapkamer zag opzoeken onmiddellij k na het avondmaal z'onder twijfel om zieh op voorhand uit te ruston, ging hij den hof in, wierp strooi en zalcfcen over den kuil om zich in zijne lengte achtor de haag te kunnen nederleggen. De naeht, nogaî droog, was buitengewoon donker. Geen het minste gevaar liop hij dus daar ontdekt te wordan; op twae stappen zelfs van hem, hadde man hom niet kunnen opmeiken. Bijna twaalf ure, hoorde hij stappen in de dreef. Hij lichtte het hoold een weinig op. stak het tusseben twee boomstamjpes en trachtte te onderscheiden. Ëea ander zou ïiiats gezien hebben, bijzonder liiets beVastigd hebben. Doch hij kende Lea te goed om ze niet te her-kennen aan haren gang, aan de bewegingen als van een spook. Hij luisterde en was verwonderd te bestatigen dat zij, na de deur geopend, naar buiten gezien te hebben, dezelve weder dicht deed. Had zij missehien eenïg verdacht garucht gehoord ep den weg van Humécourt? Doch neen, zij ging niet uit, zij stond op wacht. Zij ging uit naàr do afgesprokene plaats. De andere ging er komen. Zooveel te beter; men ging zien en weten wie hij Was fonder veel en lastige opzoekingen te moetan doen. En Hendrik legde zich weder neder, terwijl de rninuten verliopen. Lea wandelde op en af in de dreef. Somtijds bleef hot onderste harer kleedozen op geen meter afstand Van het hoofd van Hendrik.Hij hoorde haar zeggen : «te vroeg nog; hij zal missehien niet komen.... » Eindeïijk ging zij niet nïeer, doeh legde het oor teg:en de deur, den sleutel in de hand. Na tien minutca hoorde Hendrik geheel klaar eenenvetsnelden doch zwarea stap, den àtap van een vermoeid man, tastende in de duister-nissen van over d'en muur. Lea ook had hem gehoord. Reeds draaide zij dài sleutel om, gereed om de deur té openen. fâ J/etvflisrtJi DfficieeîeMeâeâselinpn la Vlaanderea» Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 16 Fobruari. — Uit het groota hoofdkwartiar : — Legcrgroep van generaal-veldmaarschalk kroanprins Rupprechi van Be'ieren. — Noordolijk van Armentièros, Zuidelijk het kanaal van La Bassée en m 't Somme-gebiad was de artilloi'ie-bedrijvigheid tôt in don nacht gostegen. Vorza-melingen van vijandolijke infanterie in de gra-van Noordolijk van Armentièros, Wostelijk van Leus en op beida oavars der An cra worden door on s onder vemielingsvuur ganomen. Aanvallen hebben zich dian tan govolgo ni9t ontwikkeld. — Legergroep van den Duilsehen kroonprins. — In Champagne, Zuidelijk van Ripont, werd na werkzama vuurvoorberaiding door artillerie en mijnworpers, eon aanval van onza infanterie metoverlegen flinkheid tot'volkomen wolslagon gevoerd. Stormanderhand werden aan Champagne on op de hoogto 185 vior vijandolijke limes op 2600 meter breedte en 800 metor diopto ganomen. 21 officieren en 837 man zijn gevangen, 20 ma chien geweren en een mijnwerpar als buit ingebracht. Onze verliezen zijn garing. De Franschman vermeerderde de zijne bij nutte-loozo togenaanvallen, die hij 's avonds en heden vroeg tegen do hom ontrukte stallingen voerde. Op don Wostoever van de Maas werden bij vooruistooten van verkennersafdeelingon 44 govangon meêgabracht, meest uit de darde Fransche Unie. Bij dag en nacht was da wederzijdscho vlie-gorsbedrijvigheid levendig. In luchtgevecht, door afwaarlcanojmen en infanterievuur verlo« ren do vijandon zeven vliegtuigen. — BERLIJN, 16 Februari, 's avonds. — Uit het groota hoofdkwartiar : Van geen front zijn gobeurtenissen gemeld. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, donderdagl5 Februari. — Officieel : Tusschen Oise on Aisnahabban de Frans chan gister iu den dag, een aanval op de Duitsclu loopgraven uitgavoerd in de streok van Puisa» loino. Totin do tweede linie dringond hebben d« Fransche detachomenten de werkan en versper» ringen vemiotigd an de Duitschors zware var. liezen berokkend. Tijdons den nacht is den sec« tor van de Tourbe hot geschutgevecht hevig ge» weest. TameUjk groota petroeljebedrijvigheicj indestreekvan Vailly (ton Oosten van Soissons), [ in hot bosch van da Caurrières en ten Westen van Chauvencourt. De Fransclien namen ge-vangenen.— PARIJS, donderdag 15 Februari. —■ Officioel avondbericht : Twee in Champagne uitgevoerde over» vallen Op de Duitsche graven, de eene Zui* dçlijk van Ste-Marie-à-Py, de andere Weste-lijk van de Butte de Lille, lieten ons 24 g'e> vangenen nemen, waaronder een officier. De vijandelijke artillerie, door de onze doel» trefiend beantwoord, beschoot ip. den na> middag Onze stellingen in den sector Maison-de-Champagne.Op den rechter MaasOever tamelijk le» vendige artilleriestrijd in de streek Hardau» mont on Vaux. Eene Duitsche poging op onze vooruitgeschoven posten bij BezOn« vaux mislukte. In Lotharingen richtte Onze artillerie vemielingsvuur op de vijandelijke inrichtin» gen bij Longuyon, Coincourt en Bezange, Een Duttsch viiegtuig werd g»ster bij Beau» mont (Maas) door het vuur van ons afweer» i geschutneergehaald. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, donderdag 15 Februari. —» Officieel : Ten Noordoosten van Gueudecourt heb* | ben wij een geslaagden Overval gedaan. Vijandelijke overvallen ten Noorden vaij Loos en ten Westen van Messines (Meessenj ; zijn afgeslagen. Ten Noord-costen van Ype* bereikte eenevijandelijke afdeeling een Onzel pOsten, doch is weer verdreven. De vuurwisseling is aanzienlijk geweest, vooral ten Noorden van de Somme en ia het vak van Yper. Onze vliegers hebben plaatsen van militait bel^ng achter de vijandelijke linies ge-bomhardeerd. Een Duitsch vliegtaig is ver-nield, twee andere in beschadigden toe-stand tôt landen gedwongen. Ben onzer vliegtuigen is neergeseboten) twee andere worden vermist. Op het Oostelljk Geveciitsterrein. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 16 Februari. — Uit het groot* hoofdkvvartier : — Front van generaal-overste prins Leopoli van Beieren. — Tusschen do Oestzeo en deij Dnjestr, bij sneeuwstarman en koude, was d« gevechtsbadrijcigheid slochts in weinige sectorl levendig. Aan de Bytrzyca Solotwinska wozon onz» voorposten Zuidelijk van Berebczany eenon Russischen aanval af. — Aan het front van generaal-overste- aartsher-tog Jozef en van generaal-veldmaarschalk von Mackcnsen is da toestand onvoranderô. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 16 Februari. — Ambtaiijka meda-deeling : Noordolijk van Dorna-Waha word oon Rus-sische aanval door spervuur vorijdoid. Aan de Bystryca Solohvinska Word eon vijandeljjk« patroeljosvoorstoot afgowezen. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 15 Fobruari. — Uit hot groota hoofd-kwartier : ArtUieriovuur van den door ans h^zette Do- ZevcME-Twmilg'sîe Jaar. — N. M, EoWieiîSt — HalspziB — Elpnlom Zoadag, 18, eaiaarulag, IfFémari !f!7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume