Het volk: christen werkmansblad

1225 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 21 Juli. Het volk: christen werkmansblad. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fx73t9fh9h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Aile briefwisselingen vrachfc-iTÎj te zenden. aan Aug. Va,a Iseghem, uitgever voor de naamL tnaatsch. « Drukkerij Hot Volk », Jleersteeg, n° 16, Genfc. Bureel van West-Vlaanderen t Baston Bossuyt, Gilde der Arn-bachten, Kortrijk Tei-ekom 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, «linderbroederstraat, 24, Lcuven HET VOLK Men schrijft in : Op aile postkantoren aan 10 f?« per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. AankoncSigingen. Prijs volgens tarief. Voorop t® betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. I TELEFOON N» 137, Gent. "VerscîiSjnt G eïiîïîïï per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEÎj Een beetje Razernij. Vooru.it heeft vrijdag zijne studie (?) betrekkelijk het jubel der christene syn-dikaten met een zesde deel geëindigd. Wie de zes deelen gelezen heeft, weet zooveel als wie de helft van het eerste deel las : 't is een gedurig herhalen van altijd den zelf den razigen uitval, in cene taal die aan visch van beneden staalc doet denken. We kunnen evenwel niet nalaten er 't zoogezegd besluit van onder de oogen o^zer lezers te brengen : 't is te puik. Het luidt als volgt : «En nu stellen wij de vraag aan al onze partifgenooten en lezers : de pauzen hebben niets gevonden als princiep tegenover het socialisme, maar wat hebben hunne kiiech-ten, de anti-socialisten nieuws gevonden, als takliek, als strijdwijzel » Ilct anlwoord moet en zal eenparig luiden : wel niemendalle ! » 't Is overjuist, niemendalle I » Tôt hiertoe blijken zij eenvoudige mar-likos te zijn, en zij gedragen zich aldus ; wat zij zien poetsen zij na en zij doen 't slecht. »Zij hebben de goedgeloovige dutsen en de gewilde slechterikken georganiseerd gelijk eene kudde schapen. » Wat hebben zij gesticht, nieuws of beters ? » Eene cooperatieve I Goed, maar dat is afgekeken van de socialisten 1 » Ziekenbeurzenl Afgekeken ! » Vakvereenigingenl Afgekeken 1 » Jongelingsclubsl Afgekeken ! » Vrouwenbondenl Afgekeken ! » Muziek en zang! Afgekeken ! » Een eigen lokaal ? Afgekeken ! » Tooneell Afgekeken 1 » Een eigen bladl Afgekeken ! - » Vertegenwoordigers in de openbare besturen ? Afgekeken 1 Men zal zeggen : afkijken is geen schande, 't is dikwijls een bewijs van verstand. » Inderdaad, wij hebben de pretentie ook niet van te zeggen dat geheel onze organisatie zuiver en onbevlekt uit onzen koker komt. Daar staat het paard niet gebonden. » Maar als men iets nabotst dan moet men het goed doen, zoo getrouw mogelijk bij de waarheid blijven en van een tableau van Rubens geene karikatuur maken. » Het is wat de dompers gedaan hebben, hoo/dzakelijk door den geest die al hunne organisalies bezielt. » Zij aanvaarden het kapitalisme, de Urmoede en den rijkdom, de geleerdheid en de onwetendheid, de meesters en de onder-danen.» En terwijl zij die portie binnenslikken gelijk zoetekoek, verklaren zij den oorlog aan hunne socialistische klassegenooten, aan hunne medeiverklieden. » Van dien oogenblik af wordt ailes duidelijk. » Het anti-socialisme is het georganiseerd vcrraad van fanatieke dweepers tegenover den werkenden stand. » Ziet zoo, meer dan 100.000 eerlijke werklieden, die jaar in jaar uit treffelijk arbeidt voor uw broodgewin en daarbij nog in de vereenigingsmacht ijvert om lotsverbetermg voor gansch uwen stand : Volgens den heer genieter, die in Voor-vit de vuilpen houdt, zijt gij verraderlijke fanatieke dweepers, goedgeloovige dutsen en gewilde slechterikken, omdat gij onbehen-(ligc martikos zijt, die van een tableau van Rubens eene karikatuur maakt. Buitenlandsche Politiek TEGEN DE BESMETTINGEN. De fransche Kamerieden Henri Schmidt en Justin Godart, hebben bij de Kamer cen wetsontwerp ingediend, « ter bescher-ming van voeclsel, dat rauw geëten wordt, tegen stof en tegen vliegen ». In hunne toelichting zeggen de voorstel-lers, dat in andere landen een hardnekkige en stelselmatige strijd wordt gevoerd tegen de vliegen, die, naar thans bewezen is, de overbrengers zijn van alierlei ziekte-kiemen -— tuberkulose, ingewandsziekten, typhus, enz. — en die het gevaar van be-smettingen vergrooten. In het ontwerp wordt voorgesteld om te verbieden het op den openbaren weg of in een niet geslotcn lokaal te koop uit-stallen van levensmiddclen, die rauw ge-nuttigd worden, zonder dat deze volko-men zijn afgesloten, tegen stof en vliegen.NIEUWE LEGERVERMEERDERING. Loopcnde geruchten, alsdat de Duitsche regeering nieuwe offers aan 't volk zal vragen voor militaite toerustingen, nemen grooter aîmetingen aan. In sonimige poli-tieke kringen,spreekt men van eene leger-uitbreiding met 40.000 man en van een nieuw vlootontwerp. Omde kosten te dek-ken zou de regeering het staatsmonopool sioen alleen te doen stemmen, zonder de verplichting van de twee andere punten ; het eene hangt aan 't andere vast. Eerw. heer Maes, onderpastoor te Bever, verklaart dat al de leden der zie-kenbeurs, drie uitgezonderd, tegen de verplichting zijn. Heer griffier De Beer, van Maria Hoore-beke vindt dat het beter zou zijn het stemmen der wet te verschuiven, ten einde het volk tekunnen inlichten. Heer griffier Van Parijs, uit Audenaerde verklaart dat de leden der Audenaardsche ziekenbeurs ook tegen de verplichting zijn. Heer De Beer, schepen te Nederbrakel, zégt dat geheel het kanton van geen verplichting wii hooren. M. E. Dhaese denkt dat het noodig is ook te denken aan de kleine bazen en landbouwers. Eerw. heer Verniers, onderpastoor te Cruyshautem : Indien wij voortgaan maar altijd van verplichting te spreken, dan moeten wij te naasten keer bij onze kiezers niet meer gaan. Het Vlaamsche volk wil van al dien dwang niet wet en, het is tegen zijn karakter. (Langdurige en luidruch-tige toejuichingen). Er zijn kleine bazen en kleinburgers die zelf moeten werken. Onze men'chen zijn onverbiddelijke viian-den van de verplichting. (Toej.) Men gaat tôt de stemming over. 37 afgevaardigden stemmen voor de verplichting van liet pensioen alleen ; 72 stemmen tegen aile verplichting ; 8 voor de algeheale verplichting. ALLES WAT. W EXiV E RDI END E HULDE. — Ter gelegenheid van het toekennen van het burgerlijk kruis van Ie Idas aan Mejuffer M. Perneel, voorzitster van het Algemeen Verbond der Vroedvrouwen van België brengt het Algemeen Vroedvrouwenver-bond, het Vroedvrouwentijdschrijt en de Beroepsvereeniging van West Vlaanderen eene diepgevoelde en erkentelijke hulde aan hunne opofferingsvolle vooxzitbter en beminde meesteres. Ziehier de korte samenvatting der%er-dienstelijke taak, aan dewelke de gevierde Mej. Perneel zich heeft toegewijd, volgens het Vroedvrouwentijdschrijt : « De talrijke diensten le beschrijven, welke die weerdige vrouw, aa.n al de standen der Maatschappij en aan hare leerlingen voor-al,bewees,is totaalonmogelijk, zoo onmoge-lijk als derijke gaven van geest en hert wcêr te geven. Te Ardoye geboren den 26 Februari 1852, begon zij hare studiën in de Vroedkundige School van Brugge ten jare 1871 en legde er na twee jaren, op schitterende wijze, haar exaam af. Sterk van geheugen, vlug van geest, een-voudig van gemoed en minzaam van hert, vevwierf zij de achting en het vertrouwen harer medeleerlingen en harer oversten. Deze laatsten aarzelden niet ze, kor-ten tijd na het voleiridén harer studiën, als dienstoverste in het Moederhuis terug te roepen. Zij verrijkte haren geest door ondervinding en studiën en was, in korten tijd, ais de ervaiendste in haar ambt aanzien. In Mei reeds van 't jaar 1878 werd haar het belangrijk ambt van leermeesteres der Vroedkundige School toevert rouwd. Wie zou nu hunnen opsommen wat onschatbare diensten zij, tijdens die eervolle loopbaan, bewees aan barende en boorlingen uit aile standen der Maatschappij. De achting, de genegenheid, de dankbaarheid welke edelen, burgers en armen haar toedragen zeggen meer dan woorden het kunnen uîtdrukken. Voor hare leerlingen vooral was zij eene goe-de moeder, eene wijze raadgeefster, eene bekwame meesteres, die met orde, zoo noodig, met eene gepasle strengheid hen op de reohte baan van plicht geleidde en deze even-eens bekwaam iniakt e om de beste diensten aan de Maatschappij te bewijzen ; Dat zij de achting, de genegenheid en Arbeidersbeweging. AUDENAERDE. De werkstalçing in de weverij van M. Saffer duùrt voort. Van gister af moesten de verwers en de spoclmaaktsres ook staken. De fabri-kant wil niets aan de stakers toegeVen en heeft voorloopig den lock-out verklaard. Indien de staking eenige weken durcn moet, zal er bij de werklieden veel armoede te koop zijn. Men rekent dat de twee derden gedwongen stakers zijn. Stakers gaan zich bij andere fabrikanten aanbieden, doch vruchteloos. De bazen van Audenaarde, Bevere, Eyne hebben elkaar verstaan om geene stakers te aanvaarden.De burgerij van Audenaarde zal den weerkiank dezer staking erg gcvoelen. GEEINDIGD. Eene werkstaking in de metaalnijver-heid van Breslau, Duitschland, is verledui zaterdag geëindigd aan de voorwaarden door de patroons gesteld. TE PARIJS. blijven een duizendtal schrijnwerkers >n staking. dankbaarheid van hare leerlingen verwier! was duidelijk te zien, toen in 1902 haar ju-belfeest gevierd werd. Van aile lcanten kwa-men de leerlingen zich rond hunne beminde en vereerde gewezen meesteres scliaren en brachten haar in geestdrift de hulde hunner liefde, dankbaarheid en achting. In 1902 werd zij vereerd met de burger-lijke nierîalie van 1e klas en in 1911 bekwani zij de herinneringsmedalie. Uit liefde en bezorgdheid voor hare gewezen leerlingen steunde zij, van het begin af, de vroedvrouwenbeweging. Alhcewel de Bond voor haar niet het minste stoffelijk voordeel, integendeel enkel moeite en last kon aanbrengen, aarzelde zij niet aan ons ■algemeen verzoek te voldoen en het voor-zitterschap van ons Algemeen Verbond van België te aanvaarden. Beware de hemel onze geliefde Voorzitster nog lange jaren ; Hij zegene hare werkzaam-heid, opdat onder haar geleide de Bond groeie en bloeie en het doel bereike van hetwelk de geeërde Voorzitsterhaarlevensdoel gemaakt heeft : de verhei'fing der vroedvrouw. » Het Volk sluit zich bij de hulde aan Mej. Perneel gebracht, van harte aan. BUREELRATTERIJ. — Onze konfra-ter Le Bien public is tegen de verplich-tendc verzekeringen, en hij bestrijdt die op wetenschappelijke wijze, zich steunende op de statistieken. Hij vindt ecnen tegenspreker in Le Journal de Bruxelles, die meent dat men de verplichtende verzekering kost wat kost moet behouden. Le Bien public heeft nu vastgesteld dat de artikels van zijnen tegenspreker vrachtvrij gezonden worden, aan personen welke zich met de kwestie bezig houden. Dat bewijst dat de tegenspreker een officieele ambtenaar is, die de macht heeft kostclooze postverzendingen te doen. We wiilen aan de ambtenaars het recht niet ontzeggen er een eigen gedacht op na te houden in gelijk welke kwestie, maar we vinden het ongehoord dat zij hun persoonlijk gedacht willen doorclrijven tegen den wil van het land. We meenen dat de ambtenaars betaald worden om het land te dienen en niet om het land te gebieden. De strekking der bureelen, om hunnen wil aan het land op te dringen, begint waarlijk wat ver te gaan. (Fondsenblad.) MIJNWERKERS BIJ DEN MINISTER. — Een afvaardiging van mijnwerkers is zaterdag door minister Hubert in verhoor ontvangen. De afgevaardigden kwamen het hoofd van het arbeidsambt onderliou-den over het gebruik van electrische mo-toren in de mijnen, over de wet op de mijnwerkerspensioenen en de besnoeiing der loonen. Minister Hubert beloofde ailes grondig te zullen onderzoeken ten einde voldoe-ning te kunnen schcnken aan de eischen der werklieden. Hoogst voldaan verlieten dezen het ministerie. NIJVERHEIDS- EN LANDEOUWDE-CORATIEN. -— De uitreiking dezer onder-schcidingen, welke lieden dinsdag plaats heeft, zal dit jaar voor Gent een buiten-gewoon belang aanbieden. Inderdaad, al de werklieden van Gent en omstreken, wier patroon of baas in de tentoonstelling eene hooge onderscheiding ! grootprijs of gouden mcdalic behaalde, ontvangen eene bijzondere dekoratie. Er zullen niet min dan 950 werklieden die onderscheiding te Brussel ontvangen. De gedekorcerden zullen overigens in het Jubclpaleis een klein legertje vormen : er worden 4850 nijverheidsdekoratiën uit-gereikt ; 900 mijnwerkers, 350 dienstbo-den, 400 beambten, 1800 mutuaiisten en 900 landbouwers zullen er verder in 't gclid staan. BIJ DE FRANSCHE MIJNWERKERS. Zaterdag hield de federatie der fransclie mijnwerkers congres te Douai. Aan den nijverheidsminister werd een telegram gezonden, hem verzoekende zonder uitstel een bepaald besluit te nemen nopens de toepassing van den wettelijken achturen-dag. Aan den heer Roumaux, voorzitter der syndikale kamer van de Fransche koolmijncn, werd om een onderhoud ver-zocht, dit om zich t'akkoord te stellen nopens de pensioenen aan de oude mijnwerkers.* * * In drij putten van Lens zijn sinds eenige dagen 350 araben-mijnwerkers in staking. Een dezer werd door de gendar-men aangehouden, om aanslag op de vrijheid van den arbeid. UITSLUITING VERMEDEN. Alhoewel er eenige Weken geleden eene overeenkomst werd getroffen in de wa-penfabrieken van Solingen, in Duitschland, was het in de laatste dagen weeral volop ruzie geworden, zoo erg dat de bazen met eene algemecne uitsluiting ctreig- Zoo wil het de wetenschappelijke be-wijsvoering der s o c i a 1 i s t e n p a r t ij, w a a r inderdaad eene bende gewilde slechterikken rijk leven ten koste van goedgeloovige dutsen. De inrichtingen der socialistische volks-exploitatie, een tableau van Rubens? ■— Welaan dan, het is nog geen schim van een graveleuzen Jan Steen 1 Als er van nabootsers, maar van na-bootsers met zeer slechte strekking en gezindheid kan sprake zijn, dan is er spraak van de heeren socialisten. Cooperalie? Te' Gent -alleen bestonden er verscheidene en goede, voor er cene socialistische tôt stand kwam : zij werden door de socialisten stuk getrokken. Ziekenbeurzen ? Er bestonden er een aantal, die een goeden ponk bezaten ; de opkomcnde socialisten trokken ze vaneen en verhuisden met den ponk. Er bestonden vakvereenigingen onder het voorzeker niet-socialistisch vaandel van God en de wet. Zij werden aan stukken gcscheurd, vereenigde werklieden die voor hun arbeidsreclit bloed en leven haclden veil gehad werden onherroepelijk verdeeld door de opkoinende socialisten. Jongelingsclubs ! Die zijn de socialisten beginnen te stichten als onze jongelings-patroonschappen, Jonge Wachten, enz., met dertig, veertig à vijftig jaren bestaan, hun te machtig werden en zij moesten bekennen dat de jeugd hun gansch ontsnapte bij gebrek aan inrichting van hunnenlwege. Vrouwen bon den : vele van onze inrichtingen voor vrouwen hebben reeds haar halfeeuwfeest gevierd. Muziek en zang : lang vôôr het ontstaan der socialisten waren er te Gent meer zang- en miiziekmaatschappijen dan Voor-uit er thans inrichtingen telt. Of heeft hij misschien den allereersten zanger en mu-zikant te zijner beschikking gehad? Men zegt nochtans dat 't eerste kind van Adam en Eva was... Eigen lokaal? Wij besebikten te Gent over meer dan tien eigen lokalen toen Vooruit nog in een kelder woonde. Tooneel : er bestaan van onze toonecl-afdeelingen die ouder zijn dan Anseele en zijn penneknecht samen. Eigen blad : er zijn katholieke volks-gazetten van vôôr de oudste roode hool'd-man van België schrijven kon. Geen vertegenwoordigers in openbare besturen? Djanters, wat verwijt Vooruit dan altijd aan de katholieken dat zij in de openbare besturen niets deden zoolang hij er hen niet toe dwong? Hoe konden ze er iets doen als zij er niet waren? Of hoe konden ze er niet wezen, als men hun moclit ver wij ten dat ze er niets deden? Ge ziet, vrienden, dat lieel de martikos-historie van Vooruitmets anders is dan een uitval van machtelooze razernij. De socialisten hebben ailes verscheurd wat voor de werklieden bestond, uit on-eerlijkc baatzucht hebben zij den werkers-stand verdeeld om hem tôt machteloos-heid onder hunnen hiel te doemen. Tegen die misdaad is de sociale bewe-ging der christene werklieden opgekomen en deze opkomst is wonderwel geslaagd : dat heeft de onvergeetlijke dag van 12 Juli 1914 voor elkeeii bewezen. Daarom raaskallen de roode heeren zoo uitzinnig. Laat ze raaskallen en ver-volgt vrij uwen weg, vrienden : de zege-vlag wappert aan 't einde uwer baan. op sigaretten, waarvan de opbraigst van 125 millioen mark wordt verwacht, en een brandeWijnmonopool willen instellcn. Verder is sprake van een monopool op de elek-triciteitsvoorziening.Van de geruchten dat den Rijlcsdag op de begrooting voor 1915 aanzienlijlte kre-dieten voor den aanleg van strategische sporen zullen worden gevraagd, maakt men thans ook gewag. DE ENGELSCHE ZEEMACHT De koning van Engeland en de prins van Walles zijn zaterdag naar Porls-mouth gereisd, om daar te vlootrevue te houden. Er zullen niet minder dan 85 oorlogbodems — de sterkste vloot die ooit Engeland bijeen bracht, — aan de schouwing deelnemen. 16.000 matrozen zijn hiertoe naar Spithead vertrokken. De oel'eiiingen der slagschepen zullen een denkbeeld geven van de macht te zee, waarover Engeland besehikt. DE MBRET of KONING van ALBANIE. Men verneemt dat twee afdeelingen Roemeensche vrijwilligers, elk 250 man telîende, naar Durazzo onderweg zijn. Men zegt dat kolonel Schafer, die in Egypte heeft gediend, van den Mbret eenebelang-rijke opdracht heeft gekregen en binnen kort te Durazzo zal aankomen. De strijdmacht van den Mbret wordt dus grooter ; in dezelfde mate neemt zijn geldvoorraad af. Het blijft twijfelachtig of eene aanvallende beweging van Durazzo uit mogelijk zal wezen. Intusschen wordt van bijzondere -lijde met de rebellen te Sjak onderhandeld. Door sommigen wordt beweerd, dat zij tôt een vergclijk wenschen te komen. Dit zou ook blijken uit het feit dat zij tôt nog toe niets tegen Walona ondernamen. Onder de Europeanen buiten het hof is men van oordeel dat de Mbret moet af-danken. Men gelooft dat zijne onmiddel-lijke omgeving en het paleis er evenzoo over denken. Aan den anderen kant verklaart de Mbret zelf met stelligehid, dat hij aan af-danken niet denkt en de geruchten over zijn aanstaanden cerugkccr naar Nieuwied moeten ongegrond zijn. DE VORSTENMOORD TE SERAJEWO. Naar de Ptsler Lloyd meent te weten, zal het onderzoek nog verscheidene weken duren. Het kwam nu aan 't lieht, dat talrijke personen onrecbtstreeks in den aanslag zijn betrôkken en meest allen niaaken deel uit van den Bond die voor uitbrei-ding van Servie werkt. De medeplichtigen evcnwel blijven den afgelegden eed gestand en weigcren te spreken. De rechtstreeks bij de zaak betrôkken misdadigers zijn ten getalle van vijftien. Vier hunner zijn uit Bclgrado ge-komen en, eens in Bosnia; hebben ze aan hunne trawanten het plan van den aanslag bekend gemaakt. Geheime verga-deringen werden geliou-den op verschillende plaatsen, doch daar zich geen enkele verrader onder de samenzweerders bevond, kwam de policie niets te weten. De bommen en de wapenen zijn uit Servië aangebracht. Zij werden ecrst te Tuzl-a veilig geborgen en dan in verschillende plaatsen verdoken. Den dag van den aanslag werden ze in den winkel van een bakker weggestopt. De plicie heeft, met betrekking tôt de zaak, 28 studenten van Servischen oor-sprong, in liechteniè genomen. BelangrijkeMaaîscliappeSijlic Vcrgadering le Audenaerde. WEG DE VERPLICHTINGEN. M.n schrijft ons : Zondag hielden de afgevaardigden van al de mutualiteiten uit gansch het arrondissement Audenaerde eene vergadering in den Katholieken kring, onder voor-zitterschap van den heer ridder de Ghel-linck d'Elsegem, senator. De vergadering was zeer talrijk. De heer voorzitter wenscht de leden ge-luk die komen gedecoreerd te worden, en, om beter de bespreking over de brandende kwestie der verplichting in zake sociale zaken te kunnen volgen, staat liij het voor-zitterschap af aan M. Delouvroy, onder-voorzitter, notaris te Ronsse. Eerw. Heer Van Brabant. bestuurder der maatscliappelijke werken van 't ar-ronclisselent, legt de dagorde uit en om zijne onpartijdigheid te bewijzen, doet hij de redenén kennen die voor de verplichting pleiten en deze die er tegen zijn. Wij moeten, zegt de redtnaar, het volk raadplegen, het gouvernement nauw-keurig inlichten en de heeren senators en volksvertegenwoordigers van de arron-dissementen Audenaarde en Aalst ver-wittigen.M. A. Vindevogel, van Ronsse, is voor de verplichting in zake van pensioenen en oordeelt dat het oogenblik nog niet ge-komen is, om de verplichting voor ziekte en invaliditeit door te drijven. M. Elebaut, van Nederzwalm, bestrijdt de verplichting voor wat de twee laatste punten aangaat. Hij beknibbelt de pen-sioenwet die de niët-vooruitzienden le veel bevoordeeligt .en verklaart dat de katholieke partij reken'iiig moet houden van 't volk dat tegen de verplichting is. M. J. Deliveyne, werkman Te Ronsse, is tegen de verplichting, uitgezonderd voor het pensioen. Eerw. heer De Cock, professor te Ronsse is voorstander van 't pensioen van 360 i'r. : 180 fr. gratis en 180 fr. te vormen bij mid-del van welkdanige stortingen. De openbare besturen zouden op twee tijds'tippen breed moeten tusschenkomen ; wanneer de kinderen klein zijn en wanneer zij trouwen ; dan is er nood in de werk-mansfamiliën.De redenaar protestéert tegen de be-wering van een opcnbaar bestuur uit 't omliggende, dat, om zich aan lasten te onttrekken, zegde dat het werkvolk maar 't voorbeeld te volgen liad van liberalen, socialisten en burgers : de beperking der geboorten 1 De vergadering juiclvl den spreker toe. Eerw. heer Joos, onderpastoor te Ber-chem, is voor de totale verplichting. Eerw, heer De Cock verklaart dat hel grondbegin der wet goed is, maar dat het onmogelijk is het nu te doen stemmen : het Vlaamsche volk is er tegen. De heer senator de Ghellinck acht het | onmogelijk de verplichting voor het pen- i-~— _ ■ M-fàVïrr lui......—^——.e-gg--.T mil —rig7«i I .J. Il —ibmi Vler-cn-Twinligste Jaar, - N. 167 Godsdienst — Muisgszin — EigeMoîii Dinsdag, 21 Joli 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volk: christen werkmansblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume