Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

2122 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 19 September. Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Konsultiert 23 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7940r9nj45/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Acht eo veertigste jaar Zaterdag 19 September 1914 Kummer 38 fr. 5-00 % ]ï»r», met de post hesteld VQOR NOORO-NEDERL&MD franco 3 g-. 25. St aboonerncrHsprijj tl »<rtrop iiet»alkj«r. âtakoadlKlngen î&c'stec drak.rtftsl. HET VOLKSBELANG TBESCHIJNENBE SLKBN ZATERDAS fr. 5-00 '«juin, «et it fttd &«tei V80B«98M-N£OL4iS friMO 3 g*. S£5. , 6e a(w>R»ei»«oti;p5 fi» % VMrc|t fcetaalbaar. ' &*,n%.»9éi-eî BgSS %$*»<(•& iSmokre.^A- Afzonderlijke quoi mers lijn te bekomen bij AD. HOSTE, Galgenberg en bij AD. HERCKKNRATH, Veldstraat 47, te Gent, en bij aile gazetverkoopers, tegen 10 cent. BUREEL VAN HET BLAD : tGalgenberg, 23, te Gent. Aile mededeelingen, brieven, handsohriften, enz., vrachtvrij te sturen Aan de Rednctie van het Voiktbelang, Galgenberg, 23, Gent. Inhoud : Het Manifesiyjxnjden Duitschen liijhskan xeliçr aan de. '~A'm,p.riÏLaœ>ixch.e. Drukpevs. — Di onvolprezen Vooruitgang (??!!). — De Toekoms van Bêlais — Keizerlijke Welsprekend/iëid — -tfï7~ 1 1 •' 1 , ,,, , . , r. I ' Wroegvng der Bloedvergieters. — De Vericoestint van Leuvéït' —• De uilmoording te"AndennS — 1) IloTlandsche UItramontaYiefi en ïïen Oorlog. — t)ipHe't'TVlWttffiscK in~Êngeland. — Eene stem ui HolTand aan de Ylaamsche Schrijvsrs. — Vai ailesWST'ûit T^ôbrd-Ne'rlerland —Noordnederland sche Liefdadigheid tegenover België.— Het Hos pitartl van'V fÂcKt en Lief de i>. — Nederland ei België. — Nefo^ndsr.^ ^ezhond. — ' De pbjiïïëk, Houding\nan d^jjjeuw&i^Paus. — TaaT>;~r7Ier7î ging — Afrikaansche Lellerlmnde — 7ooneel school te Gent — Kunst- en Letternieuws. iiet llaoifest van deu Duitschen Rijkskanselier aan de Amerikaaa>cli( Drukpers. Duitschland heeft zich in ailes misrekend. Toen het den algemeenen oorlog over Europ; deed losbranden, rekende het op de home-rule twist en om Engeland te verlammen, op de zaal van Mevr. Caillaux en op den strijd over dei tweejarigen diensttijd in Frankrijk om dat land t< verdeelen, op de bloedige werkstakingen, di< Rusland teisterden tijdens het bezoek van Presi dent Poincaré te St-Petersburg en op de verdeeld heid tusschen Vlamingen en Walen in België. Da ailes moest, naar de berekening van den Duitschei Keizer en van zijne staatsheden, een gemakkelijke zegepraal van Duitschland op zijne elkander er onderling verscheurende vijanden verzekeren. Juist het tegenovergestelde gebeurde. Vôôr het Duitsche gevaar zwegen op eens al l( broedertwisten in bedreigde landen; en gehee Europa (buiten Oostenrijk en Italië, dat onzijdù bleef) stond weldra eendrachtig en manmoedif onder de wapens om het Duitsch militarisme he hoofd te bieden. Op de sympathie der groote Amerikaansch( Republiek der Vereenigde Staten had Duitschland ook gerekend. Immers de naijver op Engeland zou, volgens de Duitschers, dadelijk ont-waakt zijn. Integendeel sprak daar de stem var 't Angelsaksisch bloed zeer luid. Voegt daarbij dat het onrecht aan België bedreven, benevens d< heldhaftige houding van ons leger en van on: gansche volk tegenover de militaire gruwelen dei Duitschers in ons land eene algemeene stroomim van bewondering, medelijden en sympathie in de Amerikaansche pers hebben teweeggebracht. Die zedelijke macht, waarvan de waarde zelf; in Duitschland, het klassiek land van « gewelc voor recht » niet onderschat wordt, boezemt blijk-baar vrees aan de omgeving van den Keizer in. De Rijkskanselier in persoon, de heer von Beth-mann Hollweg, heeft het niet beneden zich geachl een plechtig openbaar schrijven te richten tôt de twee groote vakvereenigingen van Noordameri-kaansche dagbladschrijvers (Associated en United Press). Dat stuk is ongehoord wegens de schaamtelooze leugens, die het schier op iederen regel verkon-digt. Wij laten het hier in zijn geheel volgen als een verbazend staal van de Duitsche diplomatie zooals zij geworden is onder de handen van de dwergen, die als opvolgers van den grooten Bismarck dienst doen. Ziehier dat stuk van 2 September : Ik weet niet wat men in Amerika over den oorlog denkt. Ik neem echter aan, dat daar nu de telegrammen, gewisseld tusschen den Duitschen Keizer en den Tsaar en den Koning van Engeland, bekend zijn geworden, welke onweer-legbaar voor de geschiedenis getuigen, hoe de " Duitsche keizer tôt het allerlaatst pogingen in het t werk heeft gesteld om den vrede te bewaren. Deze H"pogingen moesten echter vergeefsch blijven, om-' i dat Rusland onder aile omstandigheden tôt den - oorlog besloten was en omdat Engeland, dat tien 1 jaren lang het aan Duitschland vijandig nationalisme in Rusland en Frankrijk had aangemoedigd, de schitterende gelegenheid onbenut heeft laten , voorbijgaan, welke zich aanbood om de zoo vaak - betuigde liefde voor den vrede te bewijzen. An-ders had ten minste de oorlog van Duitschland . met Frankrijk en Engeland vermeden kunnen worden. i Als eenmaal de archieven zullen geopend worden, zal de wereld bemerken, hoe dikwijls Duitschland aan Engeland de vnendenhand heeft toegestoken, maar Engeland heeft de vriendschap i met Duitschland niet gewild. Naijverig op de - ontwikkeling van Duitschland en gevoelende, dat : het door de energie en de vlijt van Duitschland op 1 velerlei gebied overvleugeld zou worden, heeft : Engeland Duitschland met ruw geweld willen : neerdrukken, gelijk het vroeger Spanje, Nede*-~ ' land en Frankrijk heeft neergeslagen. Dit oogenblik achtte Engeland thans gekomen, : en het binnentrekken van de Duitsche troepen in 1 België bood dat land een welkom voorwendsel : om aan den oorlog deel te nemen. Tôt den marsch ' door België was Duitschland echter gedwongen, daar het den voorgenomen Franschen opmarsch voor moest zijn en België daarop slechts wachtte j om zich bij Frankrijk aan te sluiten. Dat het voor Engeland slechts een voorwendsel was, bewijst > het feit, dat Sir Edward Grey reeds op 2 Augus-' tus des middags, dus vôôr de schending van de Belgische neutraliteit door Duitschland, den Franschen gezant de hulp van Engeland zonder voor-behoud had toegezegd voor het geval de Duitsche vloot een aanval zou doen op de Fransche kust. Moreele overwegingen kent de Engelsche politiek echter niet, en zoo heeft dan het Engelsche volk, 1 dat zich altijd voordoet als voorvechter voor vrij-heid en recht, zich verbonden met Rusland, den : vertegenwoordiger van het vruchtbare despotisme, ; met het land, dat geen geestelijke, geen gods-dienstige vrijheid kent en dat de vrijheid der vol-! keren zoowel als die der individuen met voeten : treedt. Reeds begint Engeland in te zien dat het heeft misgerekend en dat Duitschland zijn vijan-s den de baas wordt. I Daarom tracht het met de kleingeestige mid-delen Duitschland ten minste zooveel mogelijk in zijn handel en zijn koloniën nadeel toe te brengen, waarbij het, zonder zich om de gevolgen voor de beschaving en het blanke ras te bekom-meren, Japan tôt een rooftocht tegen Kiao- tsiou beweegt, de negers in Afrika tegen de Duitschers in de koloniën ten stnjde voert en, nadat het de Duitsche nieuwskanalen in de geheele wereld heeft afgesneden, een veldtocht van leugens tegen ons onderneemt. Zoo zal het zijn landgenooten vertellen, dat Duitsche troepen Belgische steden en dorpen in brand hebben gestoken, hun daarbij echter ont-houden, dat Belgische meisjes weerlooze gewon-den op het slagveld de oogen hebben uitgestoken. Ambtenaren in Belgische steden hebben onze offi-cieren ten eten genoodigd en over de tafel heen doodgeschoten. In strijd met het volkenrecht werd de geheele Belgische burgerlijke bevolking tôt tegenstand opgeroepen. Die bevolking is in den rug van onze troepen, na hen eerst vriendschappe-lijk ontvangen te hebben, met verborgen wapenen en op de meest wreede wijze strijdend opgestaan. Belgische vrouwen hebben soldaten die, inge- j kwartierd, zich ter ruste hadden begeven, den hais • afgesneden. Engeland zal ook niets van de dum-dum-kogels vertellen, die door Engelschen en Franschen in strijd met aile overeenkomsten en de gehuichelde humanitaire gevoelens der bondgenooten zijn ge-bezigd en die gij hier in de origmeele verpakking kunt bezien in den staat, warin zij bij Engelsche en Fransche gevangenen zijn gevonden. Zijne Majesteit de Keizer heeft mij gemach-tigd dit ailes te zeggen en te verklaren, dat hij geheel vertrouwt op het rechtvaardigheidsgevoel van het Amerikaansche volk, dat zich door den leugenoorlog, dien onze tegenstanders tegen ons voeren, niet om den tuin zal laten leiden. Wie na het uitbreken van dezen oorlog in 1 Duitschland heeft vertoefd, heeft de groote zedelijke volksverheffing der Duitschers, die, van aile zijden in het nauw gebracht, tôt verdediging van het recht op hun volksbestaan welgemoed te velde trokken, zelf kunnen waarnemen. Hij weet, dat I dit volk tôt geen onnoodige wreedheid, tôt geen ruwheid in staat is. Wij zullen overwinnen, dank zij de moreele kracht, die de zaak der rechtvaardigheid aan onze troepen verleent, en ten slotte zullen ook de groot-ste leugens onze overwinningen evenmin kunnen verdonkeren als ons recht. von Bethmann Hollweg. De Belgen die dat stuk van den Duitschen Rijkskanselier te lezen krijgen moeten zich af-vragen, of deze onderkeizer van Duitschland niet met krankzinnigheid werd geslagen. Wij laten in 't midden ailes wat de heer von Bethmann Hollweg vertelt over de liefde van Duitschland voor den wereldvrede en de snood-heid van Engeland. We kennen dat liedje. Maar wat de Rijkskanselier over ons rampzalig België en over ons gefolterd Belgisch volk durft zeggen is erg wraakroepend. Belgische meisjes hebben weerlooze Duitsche gewonden op het slagveld de oogen uitgestoken... Ambtenaren in Belgische steden hebben Duitsche officieren ten eten genoodigd en over de tafel heen doodgeschoten... De geheele Belgische bevolking werd tôt tegenstand opgeroepen en schoot in den rug van Duitsche troepen na ze eerst vriendschap-pelijk ontvangen te hebben met verborgen wapenen en op de mçest wreede wijze... Belgische vrouwen hebben soldaten, die, ingekwartierd, zich ter ruste hadden begeven, den hais afgesneden. ,. Onze oogen schemeren als wij al die laffe, gemeene, tastbare leugens lezen, uit de pen ge-vloeid van den Duitschen Rijkskanselier op last Van Zijne Majesteit den Keizer, zooals de Rijkskanselier uitdrukkelijk verzekert. Zulk plechtig vertoog der Duitsche diplomatie bewijst beter dan wat ook hoe diep en hoe laag het groote Duitsche vaderland van Lessing, Herder, Goethe, Schiller, Kant en Heine gezon-ken is in 't jaar Onzes Heer en 1914. OIE ONVOLPREZEN VOORUITGANG (Wl!) De wetenschap, de zoo hooggeroemde weten-achap, die de heerschappij over de krachten der natuur heeft verkregen, en die zelfde krachten moest aanwenden tôt het geluk vnn den mensch, U niet in staat geweest hem beter te maken, zijn hartstochten te leeren bedwin- 1 gen, nog veel minder zijn haat en koude wreedheid, zijn wraakzucht en bloeddorst, zijn dierlijken lust om elkaar te verdeJgen, onscha-delijk te maken. Als men de ijselijke berichten leest van de dagelijksche gruwelen van den oorlog, van al die aanvallen en veldslagen, van brandstichting en slachting, van de hondderd-duizenden die door het staal en het vuur zijn vermoord, van het lijden der arme gewonden op het slagveld en langs de met bloed gedrenkte wegen, der bij tienduizenden arme verdrevenen van hoeve en van huis, der millioenen die door mitrailleuzen en bommen.door ïiekte en ellende nog later zullen bezwijken, dan beseft men maar al te goed, dat al die woorden van vooruitçanç, van çewapenden vrede, van « cordiale entente » of Europeesch evenwickt niet anders zijn dan bedrieglijke en hoiklinkende phrases; dan schudt men ongeloovig het hoofd, om het onmachti^ te laten zinken of voor altijd van de menschheid te wanhopen. Waartoe heeft al dat strijden voor dat geestelijk goed, dat wij verstandelijken en zedelijken vooruitgang heeten, gediend? Waartoe anders dan om de onverzadehjke hebzucht te voeden van die door sluwheid en bedrog, O' door onbesohaamde verkraohting van het heiligste recht, als een troep wolven zich werpen op de zwakkeren, ze met vratige tanden vaneen trachten te schcurcn onder het weghalen van het grootste deel van den geroofden huit, en onder het aanheffen van het triomflied : Eere zij de machtigen, de bedwin-gers der kleinen en zwakken, eere de roovers en ledriegers, eere de onbeschaamde en hoogste hebzucht ! Waar gaat het menschdom hfien, als h<-t zoo voortgaat ? Naar den af^rond of naar de bevrijding, naar den algemeenen oorlog tegen den oorlog ? Zad de stem der lijdende volken in ieder land kracht ganoeg hebben oin zich te doen hooren ? Zal zij invloed genoeg oefenen om het militaire »junkertum» tôt zwijgen te brengen en machteloos te maken, om overal in de harten der hedendaagsche machthebben-den, maar ook in die der millioenen arbeiders afschuw voor den oorlog te verwekken, om dien vreeselijken gruwel voor altijd onmogelijk te maken ? Zal de dag der wrake eens aanbreken voor hen, die dezen verschrikkelijksten aller oorlo-gen op hun geweten hebben ? Zullen zij eens tôt besef kouien, dat ook voor hen eerlijkheid en goede trouw, rechtvaardigheid en mensche-lijkhetd, broederliefde en barmhartigheid geen ijdele woorden behooren te zijn ? Of zullen zij door de stem en de onweerstaanbaie macht van het volk van aile naties tôt den vrede gedwon-gen worden, en zal elke oorlog voortaan onmogelijk worden ? Laat ons hopen dat zn'k een algemeene kreet naar vrede spoedig triomfeeren zal ! DE T0EK0MST VAN BEL6IE- Het volgende nieuws doet in de Noord-nederlandsche pers de ronde : » De waarnemende commandant van het VlIIste legsrcorps maakt in de ICôlnische Zeitunç bekend, d,it aile gedachtenwisselingen in de pers over de Belgische kwestie en de toekomst van België in de pers achterwego moeten blijven. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Gent von 1867 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume