Ons Limburg

3089 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Februar. Ons Limburg. Konsultiert 23 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/j38kd1r74p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nummer 9. Maand Fèbruari 1917. Ons Limburg Mîeuwsblad uilgegeven door den ce Kring der Lîmburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen De laatste vergadering van onzen Kring, welke op t Fèbruari plaals had, werd druk hijgewoond. De lieer advo-kaat Braekers van Peér hield er een zeer boeiende voordracht. Na eer'st het onlstaan van den oorlog" uitgelegd le hel)l)cn, weés hij op de zware ver-antwûardélijkheid welke Diiilschland op zicli gel ad en heeft door aile I racta-len en reehten met de yoeten le treden. llij eindigde met iedereen aan te wak-keren het zijne bij te brengen tôt de eindzegepraal. Dezè voordraeht viel zeer in den smaak en vond veel bij val. De volgende vergadering zal plaats hebben op Zondag, 1 Maart 1917, te 4 urén 's namiddags in ons lokaal : Grande Taverne, Ie verdieping rue Ed. Larue 14, (Legenover de Mairie ; Le Havre. (Ingang lang de cinéma.) De eerwaarde lieer Kanunnik .loz. Sehoenaers, van Helchteren, welke 011-langs 11 it Brazilië om gezondheidsrede-nen is teruggekeerd, zal ons een voor-draeht honden. Iedereen zal voorzeker dezen hekwamen redenaar willen hoo-ren. Berieht De militairen welke ons hun nauw-kenrig nienw adres niet be'kend maken zullen van aanstaande maand af bel bladje niet meer ontvangen. Om mis-singèn te vermijden moet men ons op-geven het nienw adres C evenals ge-boorte of verblijfplaats in Limburg. Op de laalste zitting is er beslolen geworden dat, in 't vervolg, de stortin-gen, welke zullen gedaan worden door de militairen onder den graad van 011-der-oflicier, beschouwd zullen worden als gifteii en als dusdanig vermeld zullen worden in het bladje. Wij herhalen nogmaals dat de sol-daten en korporaals niet verplicht zijn iets te geveri. Diegenen die maar eene slorting gedaan hebben moeten van de vergaderingen niet weg blijven met het gedacht dat het aebterstallige hun zal gevraag'd worden ; neen, zij zijn niets verschuldigd. Mieuws uit Limburg Berlingen Bij hesluit van den Gouverneur Generaal is de lieer Driesen lot burgemeester dezer gemeente benoemd. Bilsen Op Driekoningendag en op Zondag, 7 Ja-nuàri : 11., werd in de zaal «De Eendracht» door den Sint-Ludgardisfcfing met de mede-xverking van eenige Bilser Tooneelliefheb-bers, een tooneelavond gehouden. Het be-roêmd draina : «Priesterkleed of Marlelaar der Pliclil» werd opgevoerd. De opbrengst diende toi onderhoud van bel patronaat en lot ondersteitning der slachtoffers van den oorlog. Bommershoven Albier is overleden de lieer Theodoor Dénia r nell'e. Borgloon Overlijdcn. — Dinsdàg, 26" Deeember, 1916, beeft de pleehtige begrafenis plaats gehad van den lieer Antoon Dh iekx, overleden der. 23" Deeember, 1916, in den ouderdom van 50 j. De betreurde overledene was een recht-schapen en rondborstig man, die, door zijn inseliikkelij kheid niets dan vrienden telde. Aanstelling. — De lieer Van Diest is door bet Nationa'al Voedingskoniiteit en het Pro-vineiaal Oogstburèel, Depotoverste der sta-pelplaats «Suikerfabriek van Hbuppertingen» bepaàld aangësteld. — Op Zaterdag (i Januari ; 11. beeft op bet stadbuis de uitdeeling van kleedingstukken voor de arinen plaals gehad. Menig gezin nanl deze milde giften met een dankbaar liart in ontvailgst.Het Noodeoniiteit verdienl allen lof voor de wijze waarop de liulpbe-boeyenden gebolpen worden. — 'l'en einde bet licht te sparen, moeten op bevel der Duitselie overbeid, voortaan de (irankhuizen te 9 uur en de winkels te (i uur, gesloten worden. Gehucht Manshoven Daar er geen jietrole meer le vinden is, gebruikt men tbans veen benzole, maar dit prodnet is uiterst gevaarlijk. Zoo kwam bet dat vrouw Martini albier zieh verbrandde,en aan tiare wonden kort daarna overleed. — Overal worden tbans de koperen ketels, klinken en andere voorwerpen aangeslagèn. Bree Burgerlijke stand,van 23 tôt 31 Deeem.1917. Geboorten : Pi jls, Bartholomeus-Maria-Noel-; Pelsers, Maria-Frans-Jozef-IIenrica ; Dries-kens, Albert-Alexander-Michel. Overlijdens : Eclitgenôote Gertrudis Neyens-Manderveld, oud 43 jaar; Leurs, Pieter-Jan, 90 jaar ; Foerier, Louis, 60 jaar ; Weduwe Maria-Gertrudis Bossers-Van Bockrijck, 83 jaar ; Scliouteden, Jozef-Albert, 17 maand. Van 7 tôt 14 Januari : Geboorten : Zegers, Joanna-Margaretha-Do-rotbea ; lïoosen, Albert-Leo. SIerfgeval : Leudens, Pieter-Jozef. Brouckom Op bet einde van Deeember, 11., wilde vrouw 1-:. Berkx de kaehel die, zooals zij daclït, uitgebraild was, opnîeuw aanstekeh, Om baar werk te bespoedigen, goot zij een kleine lioeveelheid petroleum op de nog brandende kolen, met bet gevolg dat het ge-Vâ'arlijke voelît ohtpîoftë. In een oogwenk stond zij geheel in vlammen. De koewaehter der winning sneldë op liaar gekerm en hulpgeroép toe en slaagde erin de arme vrouw van het vuur te vrijwar.en. Zij was eeliter deerlijk verbrand. Na onbeseiirijfe-lijke pijnen uitgeslaan le hebben is zij aan de gevolgen der brandwohden overleden en op Zaterdag 23 Deeember, 11., teraardebe-steld. De betreurde afgeslorvene was slecbts 22 j. oud, geliuwd en moeder van een kind. Brusthem Stapelplaals. — In het prachtig kasteel van Mevrouw de Barones de Pitteurs, dat tegen-woordig onbewoond is, zal er eene stapel-plaats van opgekochte gra.nen, bestemd voor liet Nat. Voedingskoniiteit,ingerieht worden. Buvingen Overlijdetis. — Onze paroehie heeft een al-lersmartelijks verlies ondergaan door het afsterven van den Eerw. lieer Pasloor Van Genek, godvruchtig in den lieer overleden in den gezegenden ouderdom van 77 jaren. Onze.diepbetreurde herder, die het grootste gedeelte zijnslevens le Buvingen doorbracht, was een wijze raadsman, en, een opreçhte vader voor zijne paroehianen. Evenals vele zijner Limburgsche eonfraters in het Priès-terschap was de E. II. Van Genek een lljne kenner en beoefenaar onzer dierbare moe-dertaal.Zijne lieve gedichten en zijne talrijke andere sehriften hebben hem eene eereplaats verworven in derij derLimburgsOhe dichters, waarover Professor Beilefroid eene uitge-breide en gewaardeerde sludie liet versehij-nen in de Jaarbôeken der Koninklijke Vlaamstche" Academie van België. — De E. H. B. Hoebrechts, kapelaan le Sint-Gillis (Luik) is albier lot pastoor be-noemd, ter vervanging van den E. II. Van Genek. Cosen De E. H. Pastoor Tliijskens heeft zijn ont-slag genomen en is vervangen door den E. H. J. Smeyers, kapelaan le Landèn. Diepenbeek De bevolking der gemeente, die in de laatste jaren in liooge mate aangroeide,heeft een ommekeer ondergaan in liet laatste jaar. Tôt in 1914 boe.kte men jaarlijks een ge-middeld getal geboorten van 150, 70 sterfge-vallen en 40 huwelijken. In 1915 daalde het getal geborenen tôt 120 en in 191(5 tôt 87 ; daarbij klom het aantal sterfgevallen loi 89 en telde men slecbts 25 huwelijken. Dit is een toestand die lot nadenken siemt. Huwelijk : De lieer Dr. Schoofs onzer gemeente, dokter en leeraar van de Ilooge-school van Luik, is Zaterdag, 30 Deeember, 1916 in het huwelijksbootje getreden met Mejulfer Romaine Bôreux van Bergen. Het huwelijk werd ingezegend te Luik. Eelen Op 5 Januari, 11. is alhier overleden na een kortziekzijn Mejulfrouw Joanna Marlens, dochter van de geaehte landbonwersfamilie M a rte n s-Va n Oeteren. Exel Op 29 November 1916 werden alhier 29 inwoners naar Duitsehland gevoerd. Het waren meest mannen van allen ouderdom die met ijverig le werken hun brood konden verdienen. Ziehier hun iiamen : Jan Linsen, Jan Bollen, Karel Agten, Louis Van Duffel, Antoon en Frans Heylen, Thom. Van Keulen, Frans Theys, Tjieod. Biitten, Louis Bulten, Anl. en Willem Smeets, Henri Smeets, Jozef Kerkhofs, Louis Abrahams, A. Goven, Math, en Benier Davids, A. Benekens, Léon Linsen, Henri Cuivers, Jae. Weyen, Victor en Frans Meeekers, Frans Vrijsen, ïli. Spaesen, Godfr. Loenders, Math. Kwanten en de macliinist van den aannemer Smeets. Deze ongelukkigen werden met nog 42 van Hechtel, 42 van Peer, 70 van Overpelt, 50 à 60 van Neerpelt, 70 van Lomniel, 53 van Cour-sel, 83 van Beverloo, 60 van Leopoldsburg, 96 van Pael en 25 van Heppen naar Wych-mael gebracht vanwaar ^ij naar Duitsehland gevoerd werden. — Onze dorpsgenoot Lodewijk Leeten, is op 15 Januari overleden te Luik, waar hij student was in het g'root Seminarie. Fall-Mheer Men îuel'dt ons het overlijden van Mejufî'er Melanie Huis, in den jeiigdigen ouderdom van 23 jaren. Veel volk vërdrong zich op de begrafenis, Freeren Aan M. Jadoulle wierd onlangs 2000 frank geboden voor een vet varken. Ondanks den hoogen prijs weigerde de bezitter loch het te verkoojien. Genek Op 21 Deeember, 1.1., werd de famille Van Cray bex - Gabriel s Martinus, van Sledderloo, gezeg'end met de gelukkige geboorte van een zevenden zoon. Zijn zes andere broertjes zijn allen in leven en genieten een blozende ge-zondheid. Bij den doop vertegenwoordigde de lieer burgemeester Z. M. den Koning en ontving den doopeling den naani Albert. — Op Nieuwsjâarvsdag werd in de herberg van B. Claesen-Houben (In den Eikenboom) een solo-slim gespeeld door Lodewijk Vleu-gels. Hij had vijf hoog sebuppen en een vier-(le hoog harten en twee en klaveren-aas. De medespelers waren B. Glaesen, Pieter Daniels, en Mathieu Brauns. Dienzelfden avond werden nog twee miseries op tafel gespeeld. — Op Maand a g 18 Deeember 1.1., is alhier in den ouderdom van 76 jaren overleden de lieer Mathijs Indestege, eigenaar van een groot landbouwbedrijf op het gehucht Ter-miën. Zijn begrafenis heeft onder een grooten toeloopvan vrienden en kennissen plaats gehad.Nog c'en werltongeval. — In de koolmijn van Winterslag waren op Donderdag, 28 Decem. 1916, eenige werklieden bezig met het plaat-sen in eenen ophaalbak van een zwaren eiken bâlk, welke tôt het uitvoeren- van zeker werk naar beneden moest gevoerd worden. Ten gevolge van een verkeerd be-grepen sein werd op een gegeven oogenblik (ie ophaalbak omhoog getrokken, wat mee-braeht, dat de balk kantelde en twee arbei-ders, Joseph J. van Hasselt en Lieven W. van Àlken er onder terecht kwamen. De eerste was het ergst getroflen ; hij werd bewuste-loos en met inwendige kneuzingen opgeno-men, terwijl het bloed hem uit neus en mond vloeide. De andere werknian had een voet verpletterd. Beide slachtollërs werden, na een eerste verzorging ter plaatse, naar bel gasthuis van Genek overgevoerd. Hun toestand, die aanvankelijk onrustbarend scheen voor wat J. betreft, is thans zoo bevredigend mogelijk. Grooie-Brogel Hier werd maar een enkele persoon naar Duitsehland gevoerd : die persoon verbleef slecbts sinds 8 dagen in onze gemeente. Hasselt Onvoorzic.htigè knapen, — Toen Vrijdag avond, 29 Deeember even over de 8 uren, de laatste reizigerslram uit Tongeren aan de liait van de Luikerpoort was aangekomen en zich opnieuw in beweging steldeom door te rijden tôt aan de statie, sprongen drie knapen van ongeveer twaaljarigen ouderdom op het platforni van een der laatste rijtuigen. F.en liunner Jan Creiiiers, wonende bij zijne Qitders in de Cellebroedersstraat, viel er onmiddellijk van af. Het onvoorzichtige kind geraakte met het linkerbeen onder een der raderen, wat voor gevolg had dat het lidmaat \ermorzeld en de voet bijna ganseli van het been werd geseheiden. Na ten liuizë van den herbergier B. de eerste heelkundige zorgen ontvangen te hebben, werd het slaehtolter naar het stedelijk gasthuis overgebracht, alwaar'dadelijk tôt de afzetting van het been toi onder de knie moest overgegaan worden. — Onze stadgenool, de Eerwaarde Heer Glement Vanderstraeten, leeraar aan het S i n t - M a r t i n use oÈjïe ge te Seraing, is aldaar tôt bestuurder der maatscliappelijke werken benoeind. Diefstal. — Ten nadeele van de echtgenoo-ten Bas, slaehterij en logement in de Demer-straat, werd op 2 Januari 1.1., een belangrijke diefstal gepleeg'd. Deze werd den volgenden morgen vastgesteld toen vrouw Bas, uit een meubel liarer slaapkamer eenig geld wilde îiemen. De sclielm had het meubel openge-broken en eene som van ongeveer 3700 frank ontvreemd. Een dadelijk ingesteld onderzoek deed vermoedens ontstaan ten laste van een kostganger der echtgenooten Bas, zekere Mathieu 'J'..., ijzerg'ieter, 23 jaar, afkomstig van Sint-Truiden. Deze legde spoedig volle-dige bekentenissen af en werd aangehouden. Van de gestolen som had de dief reeds een paâr honderd frank verteerd. Brand. — Donderdag 18 Januari, om 4 uur 's morgens werden vele inwoners uit hunnen slaap gewekt door het tampen der brand-klok. De nijverheidsinrichting van de firma Vreven-Buntinx, tegenover het gevang stond in licbtlaaie vlam. Zij bevat eene kodiebran-derij, olieslagmolen, tabakkerverij, graan-molen, enz., benevens stapelmagazijnen. Ailes is de prooi der vlammen geworden. De oorzaak van de ramp is onbekend. Het bu-reel werd gespaard, de stoomketel heeft niet geleden, doch de andere werktuigen zijn gansçh vernield. De brandweer heeft de na-bijliggende liuizen kunnen beschermen. De schade door verzekering gedekt, is zeer grooL Overlijdcn. — Op Woensdag, 20 Deeember, tegen liait' twaalf 's voormiddags, kondigde het klokje der minderbroe'derskerk den dood aan van den E. P. Emilius Wagemans, beter gekend onder den naam van : « Pater Mil ». Op Zaterdag 23 Deeember 1.1., heeft zijn plechtige uitvaart en begrafenis onder een grooten toeloop van volk plaats gehad. Burgerlijke stand. — Van 13 tôt 20 Dec.1916, (ieboorten : Mannelijk : 1 ; Vrouwelijk : 8. • Sterften : Maria-Gertrude Casters, weduwe van Pelrus-Hermanus Jennekens, 72 j. Maas-triçhterstraat, 88 ; Lamberlus Put, echtge-noot van Bosalia Wynants, 81 j., Beeren-broekstr. ; Leopoldina-Joanna-Elisabeth Ste-vens, ongehuwd, 33 j., Persoonstraat. Huwelijk : Henricus-Josephus Nvs, met Maria Gijbels. Burgerlijke stand. — Aangifte van 20 tôt 27 Deeember 1916. Geboorten : Mannel. : 1 ; Vrouwelijk : 1. Huwelijken : Joannus-Jaeobus Cleeren.met Joanna Van Eys ; Paul-Pierre-Marie-Felix Smolders met Josephine-Jeanne Sarolea. Sterften : Julia Steegmans, weduwe van Henricus-Lambertus Hermans, 87 j. Boom-gaardstraat ; Guil.- Josephus Beeken, eclitg. van Anha-Maria Broux, 60 j. Guringersteen-weg ; Maria-Carolina Swinnen, oud 12 j., Luikersteenweg ; Anna-Maria- Dekens, ongehuwd, 43 j. Botermarkt. Burgerlijke stand. — Van 27 Deeember 1916 tôt 3 Januari 1917. Geboorten : Mannelijk : 5 ; Vrouwelijk : 3. OverUjdens : Maria-Alphonsina Bamps.echt-genoote van Lodewijk Jageneau, wijnhan-delaar, Iloogstraat, 64 jaar ; Philomena Cox, weduwe van Franciscus-Guilielmus l'Homme, /.. b. 54 jaar, Goetsbloetsstraat ; Jozef Hox, z. b. 83 jaar, Thonissenlaan, Gasthuis. Overlijdens onder de 7 jaren ; 1. huwelijken : Petrus-Frederiçus Dirix, 28 j. spoorwegbediende met Maria-Elisabeth Kenis. 29 jaar, zonder beroep. Aangifte van 3 Januari tôt 10 Januari,. Geboorten : Mannelijk : 6 ; Vrouwelijk ; 3. Huwelijken : Julius-Jozef Vanhaeren', met Antonia Bevis. Sterften : Onder de 7 jaren : 2 ; Petrus, Ludovicus-Antonius Bosinans, ongehuwd, oud 18 jaar, Vischmarkt ; Maria-Begina Van-deneynde, weduwe van Jozef Smulders, oud 65 jaar, Sladsomvaart ; Calharina Beners, echtgenoote van Benerus-Bobertus Vanmol, oud 37 jaar, Runxtersteenweg ; Magdelijns, Bartholomeus-Henricus, echtgenoot van An-na-Maria Frederix, oud 57 jaar, Beekstraat. Burgerlijke stand. — Van 10 tôt 17 Januari, 1917. Geboorten : Mannelijk : 1 ; Vrouwelijk ; 2. Overlijdens : Maria-Agnes Greniers, echtgenoote van Hubert Joseph Leuris.huishoud-ster, 85 jaren, Groote Steeg, ; Alphons-Joannes Knaepen, landbouwer, 28 j., Kiewitstraat ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Limburg gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Le Havre von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume