Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1311 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 19 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 10 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fn10p0xk80/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Belgisch dagblad verschijnende aile dagén der week INSCHRiJVINGEN Voor een termljn van 3 maanden ... 6 fr. 50 > > » »6 » • « ■ 12 fr. 50 » » » » 12 » . . i 24 If. RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere Opstel en Be'neer : Huurdochterstraat, 8, Gent AKTIVISTENenZÀKTIVISTEN DE REDEVOERINGEN VAN POINCARÊ EN WILSON Die eerste s_>ort isten zijn in de huidige omstandigheden bijzonder wel gekend. Aile echte Belgen zijn er even fel op gebeten. Aktiristen zijn Vlamingen of Wa en die den vijmd door liunne buiten-sporifheden in de hand werkien. Vooral op de Vlaamsche aktivisten wordt gcdonderd. Onze Franskiljonsch perskan geen dag laten ▼oorbijgaan zonder die kwestie aan te raken. Ware het inzicht eenroudig de plichtigen- te straffen we zouden er haar Toor looven, maar zulks moet nog bewezen worden. Zij «chijnt met het woord aklivist zoodanig om te springen dat dit welhaast syno. iem ▼an Vlaming zal worden. Tusschen haakjes gezegd, daartegen zul„ len wij ons uit al onze krachten verzetten De Vlamingen worden het moede o • hun Vlaamsch-zijn tôt vernedering gedoemd enaan den schandpaal gespijkerd teworden. Geduld is hun Toornaamste deugd, maar a.s het te Ter gaai zwicht u Toor hun klauwen. Zijn wij duidelijk ? We denken er niet aan voor de aktivisten, de echte, deze die den vijand in de hand werkten, in de bres te •pringen. Wij zijn 't akkoord om te ver; la-ren dat aile plichtverzuim, zonder onder-scheid van persoon, van taal of s'and met één en de zelfde maat moet worden gewikt en gewogen. Loon naarwerken. In die afstraffing dienen ook de zaktivisten beerepen. Zak-ti»-isten zijn Belgen, Vlamingen of Walen, die tijdens de bezetting heulden met den vijand, van dezen geld en vooi-deelen ontvingen in mil van bewezen dien«ten. De zaktivisien zijn in 't algemeen listiger dan de aktivisten. Zij gingen niet loopen-maar wisten zoodanig op de aktivisten te roepen, dat zij in al dit gehuil hun zelven doen vergeten en er op aanleggen op den verr.derlijk rerdienden buit te smeren. Nog maar weinig zaktivisten werden vast-gezet. De jacht op de aktivisten moet eerst geëîndigd zijn. En toch.mij dunkt.'twordt tijd ook eensover zaktivisten te spreken. L'affaite des activistes est menée rondement, zegt de «Flandre Libérale » en wij denken er niet aan zulks te betwi.ten. 'tWare nu echter wenscheiijk, dat roor de eer en de veiligheid .van het land ook de kwestie der zaktivisien een rondement worit aangevat. Dat de meeste zaktivisten nu juist geen Vlamingen zijn, maar zeer dikwijls de meeste schreeuwers op de aktivisten doet er niels aan. Wie tegen 's lands belangen den vijand in de hand werkte, wie den vijand diensten bewees en er om beloond werd m^set even goed de boete betaien. Wij twijfelen niet of ook tegen deze soort « isten » zal voortaan ingegrepen worden. En desnoods zu'len wij dengene voorlichten die met dit karweilje wordt gelast. Onwaardigen dienen van kant gezet en noch taal noch Stand mag in aanmerking ko-men. Zoo meenen wij het. De Varkiezingen in Engeland. Reuter (Patt.) meldt uit Londen : De uitslagen der verkiezingen zullen pas op 28 December bekend worden gemaakt. Tôt dien tijd zullen de stemmen van de soldaten en de matrozen worden ingezameld. , Op 28 December, om 12 uur 's middags, begint het tellen in de verschillende dislric-ten. Op dien dag moelen er 600 resultalen bekend worden gemaakt, maar zelfs als deze bekend zijn, zal het nog lastig zijn, de juiste sterkte der partijen aan te geven, daar het nauwkeurige slandpuntvan een aanmer-kelijk aantal kandidaten niet duidelijk om-schreren is. Men i* zeer nieuwsgierig naar den uitslag in verschillende districten, waar de strijd het felsl is geweest, zooals in Gorbals, een kiesdistrict te Glasgow, waar Barnees een uiterstlinkschen Labour-man bestreed, te Blaclburn, waar Sno>vden vinnig is bestre-den, en in Eastlam, waar Henderson twee tegenstanders heeft. De parlementaire medewerker van de « Times » zegt, dat de belangstelling der zeer talrijke vrouwelijke kiez-rs verdeeld was tuMchen Lloyd George en de Labour Par'y. Vele soldaten in binnenlandschen dienst brachten hun stem Zaterdagmorgen per post uit. Parijs, 14-De.oember. — Aan het noen-rnaal in het Elysée heeft président Po-in-caré de VQlgende ivde gehouden: Mijnheer de Président, Parijs en Firankrijk heibhen u met ongedu'.d verwacbt. Z/Jj waren be-geea'ig in u "den .dooriuchtigen democraat loe te ju ehen, wiens woorden en daden hezield zijn door de verheven gedachte, de »■ filosofische vreugde, in de ontwlikkeling van de wereldlijke wettem. den vooirtref f lijken staatsman, die de wijize heeft ge-vonden om de hoogste politiefoe en morcelé waarheid uiit te drukken in bewoor-dingen, we'fce dein stëmpel dragen der on-steirfel 'jkheid. Zij koesterden teivens den hartetochtelijken w.ensch om hun darrk te nitèn, iin uw persoon, aan de grooCe republ ek. waaiFvan gij het hoofd zijt.,vonr den onschatbaren steùn, die spontaan tijdens dezen oorlog is verstrekt aan de ver-dedigers vîm het recht en de virijheid. Zeifs vôôr dat Amerika had hesloten om in te gn.ijpen in den strijd, had het jegens de gewomden, de weduwen en weezen in Frankrjk een edelmoedigheid betoonid, waarvan de heriniraelring te allen 'tijde in onze ha.rtân zal biijven bewaard. En op den dag, waaifop ge uzelf in den strijd w erpt, met welk een vastberadenheid hebben uw groot volk en gij zelf de ver-eenigde overwiinnin^ voerbèréid. Eenige maandien geleden hebt ige milj geseinci dat de Vereenitfde Staten voortdu-rend strijdkraehven zouden zenden, tôt de dag zou zijn bereikt, waarop 'de- Ver-s bondene légers in staat zouden zijn den vijaind onder een overw.ekligendcn over-vloed van n'ieiuwe divisies te bedel-ven. In-derdaad. gedurende meer dan een jaar is een gestadigs stroom van 'jeugd en kiracht op de kusiiiein Van Frankrijk aangespoeld. Nauwelijks waren zij geland cf uw da{>-pere bataljons, door gencraal Pershing aangevoeird, wierpen zieh in den stirijd jnet zu k ©en geringschatting van het ge-vaar, zulk een dootclsveirachting, dat onze ^ iangdurige ondwvindaig van den. oorlog ons vaak er ioe braeht, tôt voorziichtig-tieid aan te manen. Zi!j brachten bij hum nanikomst de geestdrift méde van de kruis'vaairders naair het Heilige Land. Het s heden hun r.ech'L om met trots op dein ^v'jrrichtêni arbeid terug te zien en tôt zieh ze f te zeggen dat zij krachtig hebben ge-liolpen door hun moed en hum verjrou-w n. Daar zij zoo begeewg waren om den vijand aan te tasteii, waren zij bij huin aankomist onknndig van de afschuwel 'jk-heid van dens ni sdaden. Het was noodig ten einde hun te doen weten hoe d" Duit sche légers den oorlog voerden, dat zij dë~ steden aamchoiUiwderi, welke stelselmatig waren platgebranid. de ondergeloopen mij-nen, de 'lot puinhoopen gemaakte fabrie-ken. de verwoestun.g der velden en de be-sch-eting der kathedralén, al deze vrijwil-I gc barbaairschheid tôt vernietigng van het nationale welzijn. Op uw beur;, mijnheer de président, zult <jc i'n staa't zi'jn den omvang van deze rampen te meten. De Fransche iregeering zal u van de autheintieke documcnfen in kennid -s'ieWen waan'n de Duitsche générale staf met een wonderlijik cynisme zijn program van plundering en 'industrieela vermictigiing ontw.kkelt. Uw edel geweten zal een vonnis over deze leiten uitspreken. Indien deze misdaden ongestraft zouden biijven, indien zij zouden kuninie.n woirden hernjeuwd, zou de schoonst.e overwdnining te vergeefs zijn. Mitjnh£e:r de Président, Frantorijk heeft gedurende vier lange jarein gestreden, ge-du'.d en geleden. He>t heeft uit elken ader geblocd, het heeft de beste zijner kindeiren verloren, het rornwt om zijin jeugd. Het verlangt vurig, evenals gij, naar een virede-vari recht en -veiligheid. Hél zou net opnieuw willen blootstaan aan een aan. rand;ng, welke het ten koste van zulke ol'fers heett ondengaan. Zou het !jui®t zijn ndian de misdadigers ongestraft zouden biijven, dat zij het hoofd weer zouden op-hcffen om zieh voor nieuwe misdaden ge-reed te maken? Ondcr uw ikrachtige le:ding heefl Ame-r ka zieh gewap&nd en is het den Oceaan overgestoken. Gedachtig aan de herinne-rbg van La Fayette en Rochambcau kwam het Frankrijk te hulp, omdat Fran,kr jk zei| zijn tradities getrouw was. Ons gemoenschappel Ijk ideaal heeft geze-gevierd. Tesamen hebben wij de vitale be-ginseen der vrij.e naties veu'dedigd.Thanu moeten-wij'iesamen een vaede opbouwcn. welke de vri'jwillige en scttijimbeilige her-nieuw ng vati een organisatie, die naar .veirovering en onderdrukking streeft. ver biedt. De vrede moet de ellende en hec ver-drie-t van gisteren vergoeden en liij moet een -waarborg zijti tc-gen de gevaren van morgen. Het verbond dat voôr de doelein-deh van den oorlog tusschen de vereenig-de Statem, en de Verbondenen is gcvormd en dat het zaad beivat van de dumnzame ■ nstellingen, waarvan ge zoo weisprekend hebt gewaagd, zal van heden- af een dui-delijke e-n "voordeelbKengende bezig.heid vinden in de gemeençchappelijilve zorg voor de onpartijdlige besluiten en den we-d^rkeerigen steuin, die w;!j noodig hebben indien wij onze rechten willen doen ge-1-den. Welke waarborgen wij voor de toe komst ook zullen vaststellen. niemand kan, helaas, bewer-en dat wij de mensch- heid voor-altoos de gruwelen van nieuwe oorlogen zullen besparen. Viijf jareoi geleden vermochten de vooruitgang der we-lenschap en het pèit der besohaving ons ;e-doen hopen dat geen regearing, hoe au-tocratisch ook, er in zou slagen zieh op Defgië en Ssirvl ë te werpen. Zonder ons aan de illusie over le geven dat de nako-melingschap voor altoos beveiligd 'zal zi'jn van dezen gemesnschappelijken waanam, moelen wij in den vrede, dien wij gaan bouwen aile voorwâjirden vajn reclîtvaar-digheden en al de wa<nrborgen van duur-zaa.mheid brengen, di,e wij kunnen samen-vatten. \ Voo'r zulk een uilgebreide en schitteiren-de taaki zijl giij. mijnheer de Pros'dent, hier gekomen. Frankrijk betuigt u zijn dank. Het keiu de vi ettidstStaîii van Ame-l'ka, het kerai de waardighei'd en de ver-li(TVieoheid van Ameirika's geest. Het i.s be-i'eid om in het volste vertromwen met u sa men 'le we:rken. Ik hef ni jn glas op, mijnheer de président, te uweir eere en van mevrouw Wil-son. Ik drnk den voorspoed van de republiek der Vereenigde Staten, onze groote vriendin van gisteren, van morgen en van aile tiljden. Pres'dein't Wilson ifntwoordde: Mijnheer de président. Ik ben u mijn inmigen dank verscbuldigd voor de hoffe11jke begroetmg. Het veanengt mij ten zeersfe rmij in Frank'-' I 'jk te bevinden en het snelle contact te gevoelen en de hartelijke vriendschap tusschen de vertegenwoordigers van de \ ereenigde Staten en Frankrijk. Ge ziijt zeer edelmoedig geweest in hetgeen u heeft behaagd van mij zelf te zeggen. Doch ik gevoei dat hetgeen ik lieb gezegd en wat ik heb geù'acht te doen, slechts oen îxjg ng is geweest om de gedachte van het volk der Vereenigde Staten oprechte-lijto 'tôt uiting te brengen en œô in deidten om te zetiien. Van het eerste oogenblik af is de gedachte van het voik der Ver. Staten naar tête meer uitgegaan dan slech'ts inaar het winoen van dezen oor-]og.Zilj ging uit naar de bevostiging van de eeuwige beginselen van het recht en. de rechtvaardrgheid. Ik besefte dat het wn-meii van d,en oorlog niet slechts de gedach-t^was hem als zoodanig winnen, doch dat do kwesties we ke hij heeft opgewor-pen op zulk een w.jze. moeien wordem- op-gclost dat de toekomstige/ vrede der we-reld zou worden verzekerd"en de grond-slag voor de virijheid en het geluk hairer . ta.n jke voltken en naiKes zou woirden gc-legd. N'mmer te voren heeft de oorlog een zoo gruwelijk aangez cht getoorul of op giover wJjize den ve.i lagenden invloed van-onwettigo begeerten bloo'igelegd. Ik ben overtuigd dat ik de puinhoopen, welke de legers der mtddeninjkeri hebben aange- II dit, met denzelfden afkeer en diepe v^r-onfcwaardi ging zal aanschouwen als die welke in de harten van de mannen. in i vankrijk en België is gegrift Ik erken, e venais gij. de inoodzakehljkhetd van ce ne bcpahng bij de uiteindelijke regehng van de uits.agen van de-n oorlog, welke niet slechts zulke daden der verschrikkinc en p iindermg laakt. doch teivens de geheele manisehheid er van in kennis zal sîellen /j]\ cian zulke daden kan wa- gen zonder de zekerheid te worden ge-straft. 1k weet met welk een gee^Wrift on vurigheid de soldâtes en zeelieden der Vefreenigde Statem 'hëî; beste hebben ^ege-ven wat m hen was ten batei van dezen \ rlos'singsoorlog. Zij hebben dein waren geesf vaijf.Amer ka t'ai uiting gebracht Zi'J.. ge looven, dat hun ideaien door allé vnje volkeren te aamvaardem zlh'n en zij zijn verheugd hun aandeel te hebben ge-hâd in de verwezeniijking dezeir ideaien in samenaverking m'et. de legers der v«r-bondenen. W'Jj zij,n trolsch op het aandeel ' dat zij hebben gehad en wij zijn gelnkkig dat zij met zu ke kameraden in die ge-meenschappeiijike zaak verbonden zi'in geweest. Met brzondere gevoelens, mijnheer de Près,dent, (oef ik in Firankrijk om mij me1 u m de- overwinning, welke-is behaald te verheugen. D,e banden, die Frankrijk en de Vereenigde Stateri met elkaar verbonden, zijn zeer hecht. Ik weet n'ie; in welke ande're kameraadschap wij .met meer geestdrift zouden hebben gestreden. Ik zal dagelijlke het. genoegen kunnen hebben met de s'iaàtsliieden van Frankrijk en zijn bondgenooten te beraadslagen, tôt het beramen van de niaatregelen, waar-mede \\ij de duurzaamheid der vniend-schapsbètirekkingen kunnen verzekeren en de vvereld zulk een veiligheid en vriij-lto;d kunnen waarborgen. welke slechts b j . een voortdurende samenwerking van vrienden kunnen worden veirkregen. Ik groet u, niet slechts met diepen per-soonlijken éerbied maar als de vertegen-woordiger van het Fransche volk, en verzoek u de groeten 'té mogen oive.rbren-cen van een ander groot volk, waarvoor het lof van Frankrijk van inni''g en blij-vend belang is. . Ik hef mijn glas op op de gezondheid van den président der Fransche republiek en mevrouw Poincaré alsmede den voor--spoed van Frankin'ijk. / * lie Algemeene Toestaod Presideil Wilson hceft-den voet op l'iauscnen DOOnaia gezet en daarniede izJjn inirede gedaan *ip het tooneei vaj) ne iiiieruationaie ponwek, waar n,j m net mu-jKgmnend grootei siot-bednji van den uoi .og den nooldrol spelen ku, jjc eei ote dagen zal men van het spei van den Açtfw-jitoaanseheo président met vetj meer te zien knjgen aan de w:ijze, a a r<j p Jnj reageeirl op het algemeen ap-piaus, dat hem uit de zaai der Europee-sctie voteiren bJj zijn optreden tegen-kiinkt.m de Fransche lioofdstad, waar Wilson ziju leesleajken mlocht Ineld, heeft bij zijn intreik génome^ m het 'paleis van pn-nàes Murât. Omirent de innchting van oat palets en van de kamers vooi- den iieer en mevrouw Wilson voorbehouden in het karâk'leir van de ameublementen, brengen de jongste Fransche biadeo k" - J'iranien-lange biijzon Icrliecien. ucht-ci zulk'ij dez,e precieuse journansi.stekç snoeperijtjes en de vele f' jsl-ivlazen plaats moelen maken vooi' meer ernstige bijzonderlieden. Op de uiterlijke feest-mimiek zal ee,n politieik ka-rakter-spei moeiten volgen. Naar de draad.ooze benchien uit Was-h ngton inelden, zal dat ernstig spel éditer nog eenigen ti'jd op zieh laten wachten. De eerste formeeie b&sprekingen, die op a. s., Dijisdag en volgende dagen gesteld werden, zouden, in verband met « vacant.'e en ander.e beletselen » nog uitge-. Sie.d wcizen. Maar men mag vertrouwen dat Wilson met de aiwikkeling van de >i zaken » zooveel înogehjk baast «ai maken.l en opzichte van die vredes-- iczaken» is de Amerikaansche président met éen groote dosis optimisme naar Europa ge-komén. Naar de officieuse <r Associated Press » weet mede te deelen, heèft men-liet optrieden van Wilson zoo eenvoudig moge.ij.k te stelleh: Allereerst zal men . als basis voor het vredes-verdrag en als miegreerend deel erva.n moeten komen lot de stichting van een volkerenbond. l'ai verdeir b.edt de oivereenstemm.ng, die tusschen de'vi ihondenen m de centralen, behoudens lie, punt van de « vrijheid ter zee » reeds ten opzichte van de Wilson-punt' n tôt stand is gekomen, een grond-slag voor de afwikkeling van de verdere onderhandelingen. D,e • Wulson-punten, zoo heet het, zijn duidelijk en uiterst ge-makkeliijk toe te passen. Met aile waaixleelring voor het ideëele karakter van het programma van Wilson, valt itoch te vreezen, dat het optimisme van den Amerikaanschen président op vele iklippen stooten zal. Want eu- zijn enkele meeningsv'erschillen over de toe-passing van de bekepde punten, d: wel de overweging waard zijn en allicht tot mocilijkhcden kunnen leiden. Men denke slechts even aan d'e door Engeland van Duitsch:<and geëischte milliarden ter beta-r.ng van de oorlogskosten, aan de kwestie der DtrCsclre kolonies en dergelijke klei-nigheden meer. Tegelijk met. de komst van Wilson schiljnt in tusschen iets van den Wilson-gcest over de ver'bondenen gekomen * te zijn. Zij hebben met geen al ie groote verzwâ-rmg van de voorwaarden het. wapenstil-^landsv'elfdrag met een maand verlengd en die verlenging zal verder -vvoirdein uit-gebreid lot den vooiioopigen vrede. De DuiOschers van hun kant moeten he-ruste'n in de mogelijkheid, dat de verbon-de-nen de in het eerste verdrag aangege-vene onzijdige zone op den .rec'hteir Rijn-oevcir ten Noorden N'a'n het Keulsc-he bruggehoofd |ut de Nederlandsche g-rens to'\ m litair ïullem beizetten. Die bezetting ' liangt daaivan af, of de ven-bondenen ze noodzakeli'jik zu.len oordeelen en noodig voor nieawe waarborgen. En daifc zal waarschijnlijk in hoofd'zaak wel verband 'houden met de ontwikkeang van het ver-keer op den Rijn en de houding van de bevolkmg rechts van den Rijn. Van den anderen kant wordt den Duit-sebers het vcoruiCzicht geopend op een regel ng van het nijpende voedsel-vraag-stuik - en wordt hun de gevraagde toege-vingen toegestaan ifien opzichte van de uitlevering van het spooirweg-materiaal. Alleen de eisch van Engeland'tôt uitlevering van de « Baden » in -plaaiis van de <> Mackensien »wordt gehandhaafd. iTiTzIeTra Portugal vermoord Lissibon, 15 Dec mber. — De Voorzit-ter der Portugeesche republiek is kort voor middernacht vermoord, toen hii op weg was naar het station, om vandaar naar Oporto te vertrekken. Hij werd door drie revolver-kogcls getroffen. Bri io Camacho, de leider der Unionis-tischt parlij is onder bescherming der politie geplaatst. EEN KABINET CASTRO Londen, 15 December. — De Portugeesche legatie deelt mede dat een voor-loopige règeering gevormd is onder voor-zitterschap van Castro, minister van Marine. Het parlement komt Maandag bijeen. x Nedsrland en de Entente EEN BEKEND FRANSCH JOURNALIST AAN 'T WOORD GEEN ANNEXIONISME De « Telegraaf » schrijft : De befaamde Parijsche journalist Jean Herbette, geeft in zijn wekelijksch telegram aan de « Haagsche Post» een beschouwing, die een geheel anderen geest ademt dan de betoogingen, die in de laatste weken in verschillende buitenlandsche bladen gele-verd zijn. Herbette is een invloedrijk schrijver, en zijn oordeel verdient zeer zeker onze aandacht. Na gewezen te hebben op de noodzake-lijkhtid, dat het Schelde-tractaat bij de vredesconferentie tôt onderwerpvan bespre-lrtng umrrlt eemaakt. zre* J»* Nederlanci en België geen onaangenanie verhouding moet komen, en bespreekt dan de gerezen vraagstukken.elk afzonderlijk. Hij zegt : Het keizer-vraagstuk zoude met gemak op te lossen zijn geweest, wanneer de regeering van Nederland in de eerste drie weken na zijn ontstaan, gebruik had gemaakt van het recht, dat zij ongetwijfeld heeft, e.ken lastigen gast te verzoeken weder de grenzen over te gaan. Daar een beslissing door uwe regeering werd verdaa'd, moet men thans wachten op het besluit, dat de vereenigde mo^endheden zullen formu'ee-ren, wanneer Wilson goed en wel is aan-gekomen; want de verbondene regeeringen willen volstrekt niets doen, tenzij in voile overeenstemming met den Amerikaanschen président. Het keizerprobleem wordt daar-door er een van rechterlijken aard ; en bij rechterlijke problemen zijn hartstochten buitcngesloten. v;;Wat de Limburgsche kwestie aangaat, schijnt het, dat de regeeiing van België zelf de deur voor een vergelijk heeft geopend, door elders overeenkuinstige vergemakke-lijkingen te vragen. Lr blijft dus feitelijk slechts het probleem van de Schelde. Dit vraagstuk zal volstrekt geen op zichzelf staand geval zijn bij de groote wereldregeling, Het zal moeten worden op,.^elost volgens algemeene beginselen, die het mogehjk zullen maken de k emen van onderi nge geschillen te verwijderen (permettre d'éliminer les germes de querelles partieu ières). Aile groo'e internationale rivieren, en a'ie zeeengten, die toegang geven tôt de Oostzee en,tot de Zwarte Zee, vereischen klaarb'ijkelijk bijzondere schik-kin-en, ongeveer zooa!s die reeds lang tusschen particulieren bestaan, ten opzichte van ingesloten (enclavé) eigèndommen. Na aldus de oorzaken van de opwindirg te hebben ontleed, kan men tôt de conc'usie kopien, dat geduld en wederkeerig verlrou-wen noodig zijn, dat op dit oogenblik de leiding der Nederlandsche diplomatie een taak is, die zeer veel ondervinding en ter-zijdestelling van aile vooroordeel vereischt, maar dat ailes op minndijke wijze zal kunnen worden geregeld op voorwaarden, die ten slotte voor aile partijen voordeelig kunnen zijn. Want een groote politieke en economische transformatie zal zieh m W e s Europa caan voltrekken. Wanneer iemand in 187U had voorspe!d welke veranderingen de Duitsche overwinning en de Duitsche voorsposd na 30 of 40 jaren in de Welt-wirtschaft zouden teweeg brengen, zoude men geweigerd hebben hem te gelooven. Laat ons uit deze ondervinding leering rekken en niet weigeren geloof te slaan aan de komst van veranderinge-, die 'zullen vooitspruiten uit de nederlaag en de ver-arming van Du tsch'and. De Rijn, aangevuld door een rekanaliseerde Moezel, zal den grootea verkeersweg vormen tusschen Engeland eenerzijds en Elzas-Lotharinpen en de Zuid-Duitsche staten anderz ds. Erlsen en potasch zullen die slroom afzakken, terwijl steenkolen b.v. hem zullen opvaren. Het Rijnlandsch-Wfstphaalsche, district zal in-niger verband krijgen met het Westen, en miilder met Berlijn. Bohemen zal niet lange voor exporlen den weg langs de Elbe tor eenigen uitgang hebben, maar de spoorwegt van Praag naar Straatsburg zal als het ware een zijtak gaan vormen van den Rijn. In een aldus veranderd Noo;d-West-E ropa zu.len Amsterdam en Kotterda n bijzonder gunstig zijn geplaatst. En deze verandering zal zieh reeds in de volgende week beginnen af te teekenen. Want de ver'oondene regeeringen schijnen van plan om in de aliereerste plaats de Duitsche problemen onder de oogen te zien. Het is daarom van belang dat Nederland vertrouwelijke betrekkingen zoekt met de vereenigde mogendheden. Frankrijk, dat voortaan wederom tôt aan de Rijnoevers Vierde Jaargang -- Nummer 1273 Prijs : 10 centiemen Çavonduitgave) Donderdag 19 December 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume