Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

927 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 10 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/fx73t9f19n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

STIËHÏEHS : J. Saeeksiandt ss T«sœpsi e Belgïseh ;ck >ad :¥6|éclriînéii30. m al de d%?eii der week ~ -v i i* •. ta, Be-hs«ir : i. aAECICEUftBT f 17, rus Sieriei, CfiL&iS "t'il AiËa?î»i«swï'F,a ?eî" £Msud BeSgrâ« i.1*» Fmctrljb ».sss @Mjg«S'aBiS.IKoM8iM«B SUS© $»®r ®s*S»s««3î«jf «a ôj&fi » 6.SO s» f.O.Oa Me» &ekrïj!v« i « «Sas» ^sSçv-ssvsïd *> «9, rœeMortet, «PaHsaï» - l Recht âmr, vrij en vrasik war en wlk en tasd j BKaB*«T.aeTMt«ttltW. MIKUWS TS nui UORTKY ««KM R'JB «HAHTIUiV 1* ABOKWEIHKNTSPRUBEESr VOOR gSLDÂÏEIl fp*air weefe €"? «i»s;«n$ 0.35 , oîœa abomncmkntrn bismiïn mit ui.-wraNii II! KM-»'■•»"r-2 -S Krt 1 O NUMMll» 1N(Ui> MN«VRA«(D IN KMtU J>]1 •*- X **M MTÏBI.i'EE iO*B« «nONCStl Tr V'OK»] [I T LAGER ONDERWIJS OndetrwijzeD is 'n kunst, opvoeden is 't Ajuste en 't waardigste dier kuns.t; gelijk karakter he ben ver boven de geleerdheid staat. Al wil de wereld zuiks moeilijk elikken, daar ze steeds klatergoud boven deugde-likheid veiki«st, toch wint de karak-tsrvorming steeds meer en metr warme aanprekers en voorstaanders. En met reden, want is ze steeds de bestendigste waarborg van 't sociaal leven, nu vooral dat de geleerdheids-drang alleenheerschappij zoekt te voertn, is ze meer dan ooit onn;is-baar, wil men de samerdeving van de &>rooiste verwarringsplageu be-viijden. Be bisis dierkaTaktervormiijg is onbetwi.feibaar de iagere school, waar de jonge plantjes bun eerste plooi en vorm opdoen. Daarogî oo zou ik graag dit doordragend brand-punt nog eens doeltrelï'ead willen ophalen, doch bij dees ondta-hande-ling boef ik me te beperken bij 't schier afgezaagd or daiwijsvraagstuk, ten einde ait lautste eersttot 'u effe-ner veld te beiv-ijen voor 't zoo broodnoodig opvoedendvraag&tuK. Zoo reikt rn n doel verder en edeler dan z'n eersSe vooi komen. Leeren ofta studeeren is gelijk 'n toren beklirumen bij middel van opeen' olgen -;e ladders. En hoe hoo-ger men gsklommen is, boe wijder en beter biikveld men be^ft, daar minder hinderaissen 't oo, belem-mtren, en 't lager meteen 'n simpel-der gebeei biedt. Dalen kan gaan in sprongen, gelijk men ongelooffik rap van d' eene dommigheid in 'n erger kan springe.n; doch men klimt niet in één daa zoo verstandeiik hoog a!s men 't wil, gelijk men ook geen 3, 4, 5 ladders iioo^e is in één siap of sprong; 't ware ten andra dwa e ûalsbrekerij. Ailes h«efi z'n begin, lijk 't vervolg z'n orde en mate. Zoo b. v. men leert de 11. eerst s^mentellen vooraleer men ze leert vernie* igvuldi^en, orndat de verme-cigvuldiging 'n verkorte samebteiiieg is ; men isert de il eerst afrekken vooraleer men ze le. rt deelrn, omdat de deeling 'n verkorte af-.r kki, g is; «venais men eerst de lett- rs leert scbrijven voor da woorden, en de woorden voor de zinnen; 1.1. z. men bekliait caaar de tweede ladder als men d'eerste tendes is, lijk men de «derde niet beklimt voor de tweede, en z. Nog eens, klimmsu gaat niet bij sprongen, doch bij langzamen, vol-hardenden haast en in logische orde; dat alleen houdt stand en draagt, in zich de zekerste verwachtingen van "n rijken levenszomer. 't Js 't g. en men ook noemt : 't verband der stu-die, t. t. z. 't nieuwe knoopen aan 't onde in logische orde, waardoor ailes v- rstatdig aa^eenboudt en 't eene 't ander uitwijst en ophelpt, Jijk 't zoo laar uitkomt in d'aaneen-schakelingsstelli, g^ndermeetkundf. 'k Verbeeld me die achtereenvol-getide ladders van dien studietoren als n gestadige groepearing van 'n aaotal ladders zoo rscht opeen, ,an 'n volgend aantal weer anderzjjds recht opean, er.z., gelijk dat ook 't geval is ia een toren zonder draaitrap; maar waarvan dan d'eerste ladder van ieder groep de lang-ste is van den hoop, en d'ander dan natuurlik betrekkalijk veel kleiner. 'k Neem nu als toepas^ing den reken-kundigen toren. G' hebt de 41. b. v. waarlik goc-d doen verstaan hoe ze d'oppervlakte \an 'n vierkant, of wat op 't zelfde neerkomt, ven 'n recht-hoek moeten zoeken. Dit is d'eerste ladder van den n'euwen gro -p, en zeker den k«aid-slen, terwijl al de volgende ladder-kens van den zelfden groep (schuinsch raam, trapezium, driehoek, regdmati-ge veelhoek, cirkel, kroon) maar 'n jûndsrspelzijn in vergelijking; want g' hebt de 11. dees nieuwe vlalken enket beurtelings te leeren vervor-men tôt 'n recbthoek, en ze dan in aile eeovoudigheiu d'apperal te la-ten zoeken van dien be^omen recbthoek, welke juisl gelijk is aan de grootte van dat nieuwe vlak. Hier-door ook worden de formulen niet meer een killige memorielast, doch 'n levende oavergetelikeredelikbeid, doo:! de beredeneering o-jlosbaar ge-ketend. Natuurlijk dat ge ordeii moet opklimmeà, t. t. z. dat ge b. v. de kroon niet moet aanvatten voor den cirkel, des cirkel niât voor den mrelmatigen veelhoek, den regelma-tigen veelhoek niet voor den" driehoek.En dan. g' hoeft ook zorg te dr?gen dat geen overhaastige volproppsrij uwve eenvoudigdeeenheidbederft... Evenzoo voor do vo'gende groep : deinhoudder evemvijdigezuilvormen. De 11. begrepea dat ze den inhond van 'a baix vonden metd'oppervlakte van 't gat t,e vsrjienigvuldtgen met d'hoogte. 't Was 'n peerdevverk! en niet *e verwonderen w^nt 't is weer d'< erste ladder van den nieuwen groep en dus den lastigsten; doch de bu vblgende ladders van den zelt-d«n groep zuilen zaoveel te g -malske-liker zija, na^rmate diW eersten bebei d;ger b§Sîlon:raen wôrdt. In-derdaad, de formai voor 't, zoeken v^n den inhoud van de balk blijft wasr voor aile eveijwijdige zuilvormen, 't zij hun basis 'n vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek, enz. weze. Hun verscheiden basisvorm heeft hen wel'nverscheidennaamverleend doch daardoor moogt g'u niet laten op hol brenpen, g3lijb.g'u niet moogt la'en beet nemen door : hoogle, apo-thewa sitaal, bij da vlakken, dat in zich ze.lf op 't zelfde neerkomt ; want hun i; houd, 't £zij balk, rolzeii, enz. is ju st eesder ; 't is d'oppervl. van 't gat vermenigvuldigd met d'hoogte. En daar de 11 reeds goed tbuiszij^ in d'oppervl. der v!ak*ken, levert die verscheiden ftasisvorm dus niet 't minste bezwaarop. 't Zelfde nog eens voor de volgande groep : de inhoud der rechte spitsvormen. D'eerste en langste ladder w. s de spitszuil, wisr inhoud g lijk is aan d'oppervl. van 't' gat vermeni^vuldigd rnet't derde der loodrechte hoogte. Doch eens dees kwaadslen ladder voorbij, dan zijn da rest zeggens- speeldlingskens ; want d'inhoud van 'n spit.szuil, of 'n kegel, ofvan gelijk welke rechte spits-vorm is stesds d'oppervl. van 't gat, vermenigvuldigd niet 't derde der hoogte. 't Is enkel hun basisvorm die weer verschilt en dat is 'n oude koe. Dus, d'tr moet orde zijn, t f.z. men meg geen enkel iadder overslaan, en men mo^t er goed voor zorgen dat ze bizonder de eersfe laddervanieder groep goed op kunnen, 't geen hun eenigste ver^ekering is om zeker den proep boven te komen. daar ieder groep z'n eigen karakt^r heeft. Zoo b v. hoe Z'-a** ge de 11 kunnen doen van 'n kegel niet machtjg staan? want wat is 'n bol anders dan 'n O' eindjge verzameii^g van kegels wier toppun-ten in 't rnidden garen? dus waarvan bun ge^amenlike hoogte't straal is ? VLAEM. PÔLBN Heî Mimsterie is sameisgesîeld Baal, 7 April. — Het Pool ch mïniste-rie is vollsdig samen^esteld'en behelst een voorzitte r en min ister van financiên, . een minister van onderwijs, opsnbare | werk<îD en soeials hulpv landbouw, reehtswezen, staatsdf parti ment. Hét ministerie van handel en nijver-heid zal latar toegekend v/orden. VUnsiîîgen «bonneerit op « Ons Vaderlsnd » RUSLANO Pc Duifs chers op wcg naar Heîsingfors I Petrograd, 7 April. — Men geeft de volgende bijzonaerheden over deo toe-sta^nd in de wateren van Fijnland. Twee Duitsehe dreadaoughts voor Hangoe aangekomen opuaden het vuur op dé Russische schepen. De ^ussische aanroerders brachten drie van hunne schepen tôt zinken. De Duitsehe verliezen gedurende de ontscheping waren onbedûicierid aiik aan de medebulp -van den Russisohen îjsbreker Volhynek die de schepen ge-ieidde tusschen de Russische mijaenvel-den die hij voliedig kende. De Duitschers nemen het offensif f in de richtiug van Helsiugtdors. De l/ija-sche Roode Wachten poogden ts weder-staan maar moesten eiudelijk wijken voor de overmackt. Het Duitsch eskader is te Libau aaa-gekomen. Men denkt dat Ouitsehland aan den burgeroorlog in Fijnland een eiude wil stellen. De Duitschers ve overen EEaleririOslav Baal, 7 April.— Een Duifsch leger-bericht seiiût dat de Duitjsctiers spoedig vooruitgaan iti de vtillei vaîi der» Dnieper en na een gevecht Ekaterinoslav vtrjveiden. De vloot der Esllisc « ses anïwoord op hsî duitsch tiltimatam Stochkolm, 7 April.— De kommissar's van het voik, guiast met de buiteiland-sche zaken heeft antwoord gegeven aan Jjuitschiand aangaande het ontwapeneD der Rdssische schepçn. Hij teekende protest aar» tegea de aanwezigheid der Duitsehe vloot in de Russistfhe waters en besioot aldus : « De kommissaris van het volk is over-tuigd dat het Duitsehe zee hevelhebber-schap zonder uitstel het order zal ont,-vangen zich naar de overeenkomscen t î schikken van de vradesbrpalingen, en tôt eene overeenkomst zal komen met de Russissehe overheid om aile geschil-ien te veçe{îcnen. » - lict Russisch bcstuur heeft order gc-gevan asn de vloot onmiddeîijk in oa-derhandeiing te tre en met de Duitsehe vloot. De gefeeurîeiîissesi m Finland Baal, 7 April. — De « Strassburger Post» kondigt aan dat groote verâterking van Petrograd aankomt voor de Roods Wachtdieia Finland vecht Het alge-tneen hoofdkwartit-r» der Witte Waàht bevestigi de overgave door de Roode Wacht van TaunneXo. De zware verliezen der Witte Wachten zouden 2,000 dooden bedragen. Eïîgelsche tr^epen ontschepen te Vîadivosîock Moskow, 7 Apri7.— Na de Japaneesche soldâtes hebben ook B^galsche troepsn ontscheeptte Viadlvostock. De raad van Ritsîand. heaft politieke iciichtingen gevraagd aan Japan 'înter-zelfdertijde aan d« S"vi feu van Sibei'ie bevel gegeven zich gewapçnder hand te verzettf.n t^gen aile indringing van den vijand cp 'tRassisch grondgebitd. Ecris republiek te M ) kow M is' ow, 7 April. — Het uitvoerend kom' • it der Suvietenh^eft de grondwet op'-' steld voor eeae sociale ftîderatieve rtp tbliek. Bij de naaste vergadering zal Lenine sp eken over het aansteilen van eene bestuurlijke overheid. Hij oordeclt het noodig dat de centrale commissie niet langer uitsîuitead wetgevende macht, maar ook uitvoLreade macht most be zitten. . , ■■■■cpsSjBatf»"" Swedena zal schepea leenen aasi Âme ika Parijs, 8 April. — Het Handçlskomîteit van oorios; seint dat Zweden zich on-middellijk ter beschikkîng van Amerika een millioen ton zal in verwisseling van Lvensmiddelea en materiaal, Hel eieuw vijandig offensief De strijd vû&t Viilers-Bretonneux Donderdag, 4 April, werd de strijd voor Aaderig heraomen. De slag werd geleverd daar waar de ^Duitschers het dichtst bij Amiens lagen. Tusschen Amiens en BfangardenSanterre, vertrek-guntyan den vijand is de afstand onge-veej 15 km. als men de groote baan volgt van Amiens naar Roye. De vijand bestormde de stad langs drie groote wegen, deze van Roye, Pe-ronne en Corbie. die voor de stad samen loopea. Hetaanva s front had eene breedte van 20 km. tnsschen Moreuil en Hamel. Het had meer dan vier-en-twintig uren gereg. n i, en een dichte inist scheidde de mist de twee legers, iets wat den Duitschm'an zoozeer verkiest binst zijne aanvallen. Het bombardement was zeer hevig en kortstODdig juist gelijk den 21 Maart, niaar het geschut was minder doeltref-fend want voor den aanvaller lagen nieuwe en zeer kronkeleade loopgraven. Om 7 uur vielen de linietroepen aan. Volgens de verslagen waren de Duitschers nog beter voorzien van machine-geworan dan vroeger de ballen kletsten rond gelijk regeadruppals. 's Middags was de vijand ( r niet in gelukt de weer-stan l der Franschen te overmeesteren in de richtiag van Moreuil, Di vijand be.storœde met de grootste woede de verbinding der twee îegers, namelijk de richtiag van Villsrs-Bretoa-r.euS. Om drie urea hield de regen op. Een zwerm Eagelsche vliegers zweefde door de lucht niet hooger dan 200 m, en regelde het geschut. Villers-Bietosneuv, het toppuntvan eene hoogvlakte weeïStond aan de aanvallen van den vijand, ciettegenstaande al de buizen in gruis geschotsn werden doer eene allfirhevig'ste beschietiag. Die weerstand was van 't grootste belaagen Waih >opende dit dorp dcor aanvallen te nemen begon de vijand het ta omsingelen door eene omschrijvende beweging uitgaande van Hamel. Doçh te vergeefs. " De uitslagen van dit gevecht zijn ver van op te wegea tegen de groote offers die de vijand zich gctroostte. Eenige h*nd: rden meters vooruitgRiQg op de twee vîeugels hadden denvijanddurzen-den dooden gevergd. De veldslag ten Z. van de Somme door de Duitschers dc-n 4en begonnen, met hevigheid voortge^et gedurende den r>acht eindigde dsn 5on. De Franschen weerstoaden van den gro dsten schok, het E'fgeîsch leger weerde den aanv^l af ten N. van de Somme. Dit tweede Duitsehe offensief was gelijk hit eerste voor wat de manschappen en de hevigheid betreft. rîiaar he t wasvan korteren duur. Dit is te wijten aan de heldhafti-ge tegenstand dien hij ontmoetten en ook aan de nieuv?a msthodediezij schij-nen aangeaomen te hebben, namelijk (voor d a oogenblik althans) hetverbin-dingspuat trachten te doorboren door e'ea sterke aanvai binst den dag deor de manaeia die în de loopgraven waren en die vervangen werden door versche troepen die den aanvai gedurende den voîgeadea nacht doorzstten. Zoo ge^chiedde het dit maal.Laatons de uitsla -en,. dodpuntoD, winstea en ver'iezen van den vijand «agaan. Wat hij beoogrde isonbetwistbaar den ijzerenweg van Parijs K^les te bereikan en Amiens te veroveren. Daarom ge-bruikte hij ziir^e grootste krachten in de sireek van Grivesnes, ten N.-W. van Moatdidier, de st'eek van Villers Bre-bonneux, de twee oevers van de Avre en de stad moreuil als middenpunt. Rond Grivesaes, een gehucht op gelij-ken afstand van de Don bijrivier van de Avre en den ijzerenweg behaalde de vijand geen voordeeî, Hij onderging zelfs eene gevoelige nederlaag daar hij Gri-vesnes niet kon bereikaa Ziji.e herhaal-de aanvallen hebben hem zoodanig uit-geput dat hij moest omkeer maken tôt voorbij Saiat-Ai;?nan en wij het N. en N.-W. van het dorp Cautigny veroverden Langs de Don behaalde hij een klein voordeeî. Hij nam Mailly-Raineval ia en behield 'dit dorp. Hij dj-ong door tôt aan het boseh van Arriéré Cour en na-derde Ailly-sur-Noye tôt oageveer 5 km. vap den ijzerenweg. Maar door een wel-gelukten tegenaanval werd hij achteruit gedreve». | Meer tea N. veroverde hij Gastel en Morisel voorstad van Moreuil ; vandaar bedreigt hij ook den ijzerenweg die door zijae veldkanons kan beschoten worden maar daar ook zijn wij in onmiddelijke voeling met den vijand. Op den anderen oever van de Avre ver. , overde hij Hamel en de bosschen ten N. O. en Z.-Ô. van Villers BretonneuX.Deze stad beloert hij, zij is de sleutel van de streek van Amiens. Zij ligt op de groote baan ea beheerscht de vlakte tôt aan Amiens, waar weinig natuurlijke verde-digingspuntsn tevindea zija. TïH N. van de Somme beoogde de vijand de zuidelijke verdedigingen van Al-bert-Dernancourt, Mesnil-Martinsart en Beaumont-Hamel. Altijd bleef het hoofddoel Amiens,na eenige voor- en achteruitgangen bleef de toestand zonder verandering in ons nadeel. > We mogen dus besluiten : heeft de vijand niet beltomen wat hij verlangde hij heeft toch een deel bekomeo. Nu is de vraag: zijn deze voordeelen aan geen te hooge prijzen verkregen. Zeker is het dat hij de winst duur betaald heeft en dat het Fransoh legerbestuur tevreden is over den uitslag op zijn geheel geno-men. Ea dit is bster rechter dan wij. De bevelhebbers van hetDuitsch leger doen hunne bladen schrijven dat zij ge-lukkig zijn de Franschen reserven op j eane plaats geroepen te hebben die zij . wilden, zoodat zij nu een offensief kunnen inzetten waar minder gevaar is. De gebeurtenissea bewijzen genoeg , dat zij de troepen vanFoch liever elders ' zagen.dan voor Amiens waar zij hunnen opmarsch zoo lastig enkostelijk maken. ^Iet spaarzame gebruik dat Foch van zijne reserve-troepen maakt bewijst ins-gelijks dat de Duitsjherze zuîlen vinden daar waar hij ze zal oproepen. Een bataîjoa kgen eene dlvisie Te Mesnil-St-Georges vielen de Duitschers op 30 Maart vier malsn aan met eene van hjyine sterkste divisiën. De Franschen die hun het hoofd boden waren maar dtiizend mannen sterk. Zij behieldeB hunne stellingen enbrachlen den vijand met hunne mitrailleuzea zulbe verliezen toe dat kompanies tôt op 20 mannen versmolten waren. De Duitschers staken het \uui aan het dorp. De Franscheu hebben het dorp behouden. Mislwkkiîig v&n het Ouitsc ^ plan Londen, Q April.— Colonel Repington schrijft in de «Merning Post» : Twee omstandigheden die de vijand niet kon voorzien heeft den toestand sedert 21 Maart veranderd : ons vijfde lîger werd op het aanvalsfront door Franschen vervangen ; de vijand strijdt niet alleen meer tegen de Engelschen zooals hij het wenschte maar ook tegen de Franschen. Ik ben van oordeel dat de aflossing van ons vijfde leger een prachtig wapenfeit is. De tweede gebeurtenis is het besluit dat genomen werd van Amerikanen naar het slagveld te sturen. Ik denk dat de Duitschers al het mogelijke gedaan hebben om niet met het Àmerikaansch leger ia aanr&kiag te komeu ea zulks met het doel de Duitsehe belangen ia Amerika niet in gevaar te brengen. Duitschland zou in zeer moeilijke o-mstandigheden ! zijn, moest het bij-tijd van vrede tegen-over Amerika staan. Het doel van de ' Duitsehe opperstaf was dus de vernie-ling van het Engelsch leger. Zij staan nu tegenover Franschea en Amerikanen. Zulks bewijst dat hun plan voliedig in duîgen gevallen is. Hindenhurgs inzichten Het is bijea zeker dat Hindenburg door zijn Iaalste offensïeve» de vernie-iiag van het Engelsch leger beoogde. Dit drama bshelsde drie bedrijven : De verovering van Amiens en het ach-t ruitdrijvfn van de Fransche liaber vleugel paar Clermont en zelfs nog dich-ter van Parijs ; het tweede bedrijf zou | zijn . een algemeeae aanvai op 't Engelsch front met de troepen van deSam-me en al de aanvalsmîddelen die hij in' Vlaanderen houdt ; het dçrde bedrijf hehelst een opmarsch naar Boivlogne a Kales en de heraieuwing van Napoleoilifi bedreiging tegen Engeland dat, zoo . zijne troepen vaa 't v&stelaad zou verl, reu hebbeu. Maar na vele dagen van gtïooteopoff | ring is het hem nog niet gelukt het ee ; ste bedrijf te spelen. Zijne vermoeic | troepen hadden reeds eea rusttïjd no i dig De slag is herbègonnen, altijd votS | 't bezit van Amiens en leelijk werdcj'l zijne soldatea reeds weggemaaid zond» f uitslag. SneibericLt van 'i Belgisckil Gouvernement asn Koning f Albert Aaa Zijne Majesteit den Koning, |jj$j Belgisch Groot Hoofdkwartie De leden der rereering hebben de e< 1 aaa dea Koaing, tér gelegenheid zijaJS verjariag hunae eerbiedi.^ste wenschd |! aan te bieden. De onov rvvinbaren t I geestaîid dien het land biedt tegen i I maalregelen van den overweldiger o I de eenheid van Belgie te breker, uit | zich door plechtige bewijzen van trou || en verkleefdheid aaa zijnea Koiîiag. L j| krijgsgevangenen uit het vijandig "larsll richttna zich tôt hunnea koeing de ve H persoonlijkheid onzer lief-Je voor de o'ij afhankelijkheid en vaa onzen stalen te zijn. Zij hebben met fierheid de g |f' vechten g'evolgd die op de Y^erboorde i werden geleverd en waar het leger doc i. Zijne Majesteit aangevoerd eeijs te met 1 bewijzen gaf van moed en onoverwian.' j lijke taaiheid is het deel van den rei |j 2eastrijd dat het te beurt viel. Wij verzekeran Zijne Majesteit dat w I zullea voortgaan met onze taak te ve 1 vullen met de zelfopoffering en de t; geest v#a vaderlandsche eenheid zc 1 noodig ia het werk der nationale verdf | diging. (get ) de BROQUEVILEE 13 "■■■-"•**-" ■■ua.'.tiuiiit J"J ^ fi Degeiolerneerde Grieken | Baie, 7 April. Men zal zich herinneren da» eén' I Griekscheafdeeling in Duitschland wer 1 geinterneerd over twee jaar. Bijna al de soldalen en ofïicieren zij il partijgangers vaa de nationale politie f] die ia Griekenland gevolgd wordt en z S zijn vijaadia: tegenover het regeeringi '■ stelsel van Coastantija. De duitsehe overheid heeft streag i maatregelea genomen tegenover dez p Grieken. Deze van de kolonie van Dre: ' den kunnen met elkaader in geen b( ] trekking meer komen en verscheiden !• werden onder bev/akieg der pdlitie ge steld. Geen dezer Grieken mag Duitschlan verlaten. md DEN OOELOG De Duîlsch-Hollandsche krisi^ versckrpl Zurich, 7 April. De Berlijnsche dagbladen melden da! de Holiaadsche kwestie steeds vermoef lijkt. Na het wisselen van eenige nota ' heeft Duitschland den uitvoer van kole naar HoIJand geschorst. Ais tegeamaatregel heeft Holland d'! betaling der maaadelijksche kredietet? gestaakt. Amerikaansche contingent ei- Parijs, 8 April. — Iedere Slaat is be'j reid tusschen 26 April en Mei zijn coa'. tingent te g ven. Dit bestaat uit 110.700 witt a e-"! 35 300 zwarten. S i Czernin en de Keizer e o. Zurich, 8 April. — De Weensche dagd btadea zeggeu dat graaf Czerjiin dei-tekst van zijne redevoering aan de keizer onderwierp vooraleer diè uit t sprtk'n. ^ Troepensament ekki gen op he Ita!i?ansch îronf r Turin — Niettegenstaande de vijaa11 sflles in 't werk stelt om het te verberge!1 seirit men Oostenrijksche troepenvef* zamelingen gp het Italiaansch front, Vi«r4< ]aarg»ng — Nummer Ï042 4 PEIJS: î< - i^RNTIEMEN Woensdag 10 April I9i8

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume