Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

688321 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 13 November. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 20 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dv1cj88c60/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Belgsscb. dagblad verschijiiende aile dagen der week EKSCHUUVtKOEX S'ot Dtinnnii Jîe!s'!c i.T5 Franbrijk S.Ï5 Engelîjiitl-HoîEiuitï îf.TvO t'< » (i-iuicsivr » ïi.liO » (>,50 » ÎO.CO Wi'flfiMsiirljTingei] O.S5 fr. oi 5 contleiisen pcr niimmei* RFCHT B0OE, VRIJ EN VRÂNK nm CM FH V0LK EH LAKD Stic .ters : J. 6HB6KELANOT en A. Tempere Opste! en Peheer ; rue Neuve, 91, Calais ot» «wîcm rnntsKX taxrxa uo-.,c«4iEïBe«cv écssm?»«H3 HIJ DUURT 30 DAGEN KAZAKKEERDERIJ .Vs îemand een vestjen bezit, dat sttfekens iot op d«n rfraad versle-ten gfrsski en hij zou ru verlasgen met een nieuw frakjen te pralen, zonder r;st Mm dit veal geld koste. da i draait hij eeavoudig sijn irakien oui, zooèat de seboonste kant naâï bui^n kome, eu 't vestjen ganscb m 't nieuwe fchijnt, <en... dat noeui sien kaz?kkc>erderij ! A's iemand gebeel zijn leven dsze çm die gedacbUn en princiepan voor <- t?.an en verdedigd he«ft ; an zi°, rlio zeltde man, o "dat da wind iî' ."?p -"iilen niet raser bîaasf, keerl zij" mole"! naar den nnrJerea kant : verbrandt wat hjj vrocyer aanbeden h;&&, sanbidt w;t hij vroagsr var-bja^dde ; dit hset men ook k?.zak-kp pi"1<arii ! Als een felai dat, vroe?er den *ro7s isv3st en de katboAliske prin-îkpen verdedig^e, nu al met eans, w.-nrscMinïijk tw ce^olge eenar Tert uiziûi naar Partis, ' onzijdtQ wordt, ma» zoo onzijdig dat som-mlvs mensèhen dit blid opzeggen on at het, iceeian se, door vrij-0 el.<?elaars oaaesteH wordt, dat ao-mt fnèn wearom kazakkeerderij ! "WP kennan zoo ern blad dat vros-gev t - raasr dat is àl laoj? ge!erTea — sis ^ndertitsl scboone spreuks droer.' van den II. Pau'u~ : « Omnia r 's'aurare» io C ris'o ». Ailes doan nerlvvnp in CI)-istus; dat vroesjer voj" den oo^o? onze hellhaffi^e » iaç^n i« den Congo, teg^n ds vr jffiels^aarâ hloak vardadiada; dat, nia 't kiszin.? was... Maar waar-ora nu voz van kiszing sprakeu !.... -Vord o<>rlo< en vslea moesîen we:vh\cbten ui' België en uît Rrus-b°1 . K's dst rellda bla^ verscbeen al spo dli. perst te Le Ràne dan tg Pjrijs met. dqzslfds latter en den~ z«lf -'e'i titel raa^r... maar... hunnsn Fcboonpn osdertitel baddsn ze in d^n. Verliais «/âr-oren... Ea nogvsel ander di iven ook liadien ze verlo-ren, wan; 't was u't met da verde-dipin-: de? scbooaa kdtholieke prin-' cîfp-a en d« « CampAgn3 » in bst ycorîeëUm^e? bald'aafti^e mission-nariss;. ^ v/erd v#rangea door eene onlôrdmûsche, venijaiga politiek t ? eo o'jïe leger?alinoezeniers. En de Vlaaaasc'ia Kwestia dan? VI».-ming !.i en akdrisîen, 't wird maar ailes op '!;>nt9Îfian ranî» pesteld, oî te sr, vpov dat Mai warati al'e VIa-min ,c >. Oii te1 ak!-i?isîen,ea mea kon gftherl o 'oelma^raaavouàigvoor dfn kop S'caieten 1 Zoo vene kw&m 1 et dat hc-t macb-iig dasblad er selfs zi.ja bcof 'titel tij verloor, nf Hsver ^an « dagblad » « weekblad » werd, om de piaats vrij tft msk-n voor een nieuw dagblad, dat in de zolfdo bureelen verschsen, doordezelide opsielîeis gescbroven «n in de s-lfda drukkerij pedrukt Wird ! Waarom toch al die bokke-spronr-en ? Kazakkeérderij ! Maar zi.'s ! Onze moedige soldaten met humea .dçpperen koning aan '( iioof:î, ,iiebben een groot éeel van 't Va !. r/'.-nd yrij i-evocbten, en we-d^rora is er spraïkvan « vsrhuizen» ffipar dit maai ii het om naar Bsl-wë, orb naar Biussal weer tskeeren. Kn wohdérl boe esn « verhuis b toch n?n n^achtigen invload uitoefenen kan op cen biad : voortaan geen ar-'ikel-'i mser op onza legeraaïmoeie-nisrïj, gôen schimpscbeutjes op den ienst ; in 't xranscb en in bet Vlâ^rmch vers oh lj cen sermoenen, Jijb paîer Bloets er geeae k%a preê-1 %) t. kan! Eq vlaamscajsmz'nd dat ze - tr^cb'en te wordea ! Men zou waar-i Sijic >- - oeten gelooven dat er gedu-, rende hesl dan ooriog, in Frankrijk, , ^esn sn^ere eebt vlaamschgezinde ï bladan, bestonden dan sij ! r Ja, jielfs hunne ?roo'e uitvinding: 5- de « Nationaal Belgischs Partij » t wordt zac^tjes wâggsmoffflld ; b de vlag wordt opgerold on voorloo- î pig in den binnanzak gestoksn. J Vrees r iet3 bssts lezer, dat zal al- 1 temaal tr-ru^ wel voor de pin ne ko- t m?n, maar thacs most msn een : wainig de lasers van Wes--Viaande« 1 rea « méaageeren » ziet ge i En dat ell - s coemsn v/ij maarosa- ■ voudig: KAZÀKKEERDEBIJ ! i JUSTUS.- r \ V&ûï fa wapcfislilsfagd | Loadoa, 10 Nov. j. Na verkiaart ta hebban dat de w-ipas-t stilstand nSet mesr Iwïjfelachtîg was S8gde L?oyd Ggorga ta Londca : « Ik hab »3aa wanboop opgsmerkt op - hot oo^çnblik van da narîsrlaag en de 3 natîe, dîë kalm bliift wassîsoer sîj fcs» i prosfd wordt zaï 0"k do koslbïoedlsheid j bewaran op den dc & dorz^qropraal. Noott r, sochtans zu'.îeti wSj de m?sdaad vergeten , te?ea de gecsche mîaEchhcid v&a de ^ Duîtsebe regsering- en het Dult3che volk j gaadkcurlo. ' Wij mostan voorwaarden opdrîsgsn die den lust ontnomen no^ znlfee afîciiu= 1 waîîjkhadsa ta veiw^kïen. Wij inosten t geea onrao'jîyaardlgheden ple:-»âa en r>f8t3 vfliwiafloozîjn wat rechtvaarJig ïa. W»j mosten aatn de goddelijkô r«catvaar-' dighald, groadwet van baschaving, vol» ' doen. Wij wlllan jïean enkel matar Buitseà grondgp.bled. Wfj willan de dwaasheid van 1370 niet vernisuwsn,~'tis diemîs-daai die oorzaak was van de huidige • ramp. Wij hîbben het niât op hst Duitsch vo is gemunt, msar wîllcn wij ocs &ist mengen in de vrijheid van dit volk, toch zijn wij beslotsn de vrijhaii van ons volk ta wiarbor^an. Vier jar'en en half ellond6{j, du?aand0a josgfliJa^on gsdoodii Eng3laad,Frank-rSjk, Baiwîë, Italie, Rusland en Aoiarika; milliosnan vermïnkts *, een aanzlenïîjk nantal mannsn ea vronwan in do eii-j -d^n godompald, oen land oor~aak van al die rampsn most streng gestrafr vjov' den. B® wapesisiilstand w@rd ' g ■ slotea ûtn 6 u. 's morgens Parijs, 11 Nov. Do wipsnstilstand ward geslotsn om & u. 's marges s en do vîjaîïdelijkbeden gestaskt on iâ a» Ik vreugde m Ea!e§ Read3 op 10 Nov. 's avonds, tojn het nicuv/s van dan wapsnstilstand hisr go» kend was, brak do geestdriît uit, Hondsrdon psrsonaa veraanigdan zJeh in grospan en doorllepsn d8 lanen. Gîatsren om il b. gingan *1 de sira« nen aan *t blassn netalsol het osn noodi aeia was. Ds kanoanan gïngan aan het bulderon en da klokken aan het luidsn. Oyerael marktîn msn de grootsto bîdrij-vl^heid o». Zelfs de letterzelters van « Ons Vaderland » lieten zich bekoren en in de algemeenr geestdri/t medesîepen. Onze lestr» tqllea hgi Aaa tœi willen vtrgev4K&. f " *' V f \ DE VOORWAARDBN —' i=£ —— , ÔNM1DDELUKE ONTRUIMING ; VAN BELGIË . al'sook van Elz:!S-Lot!iaripgeiî ea Luxeroborg 1 DE VERBONDENEN TOT AAN. DEN R1JN —„— ^ — De Eerste Enqelsche minister hee/t in de Kamer de voorn aarden van den wapenslilstand afgelezen. 2 ' Zij levât de onmiddellî/Ice ontrupfimg van België, Ehas-Lotharwgen en * Lvxamburg. De vifand moet binnen derîig dagen de Rifnslreek ontruimen. Al de ijzerwegen van Elzas-Lotharingen zijn aan de Verbondenen afgestaan. Al de Duitsehs troepen moeten teruggetookken worden uit Rusland, Roemenië en o ver al elders. Onmiddellijk moelen al de gsvanysnw uit Duitéchland bevrijd worden. De verdragen van Breat-Liîovsck en Bukarest zijn ver niet gd. De viiandelijkheden op zee worden aansionds gestaokt. De wapenslilstand, zal 36 dagen duren. Duitschland moet 5.000 kanonnen affeveren : 2.500 sware, 2.500 veldkanonnen, 30.000 machiengeweren. De troepen moeten zich terugtreiken achter den Rifn, waarvan al de strate-gische puntf.n door de Verbondenen zullen bezer worden met gangsch het gehied ten W. ; 5-000 lolornotieven en 50.000 wagons, m goeden slaat. zullen afgeleverd worden. Binnen eene maand moeten. ai de geinterneerde burgers bevrijd worden. 3 Vrijlieid en toegang naar de Baltische zee. De Verbondenen en Ameriia zullen al de Duitschc havens bezetten, al de ver-? dedioïngsstellùigen aan den in gang van het Kat légat, en al de mijnen zulien weg-3 genomen worden. De Duitsehers zullen al d.e havens der Zwarte Zse ontruimen en de sckepen 5 terng geven die zij ontnamen aan de Russen en onzijdigen. t Al het. matenaal en al de sckepen gehnapt bij de Verbondenen moeten teruç- ', ï > gegeven worden. î \ Iieulen, Goblenz, Mayence zullen door onze troeven bezei worden en op den ] i : rechteroever van den Rijn zal eene onzijdige streek blijvsn van 30 Km. De Duitsehers zullen ons daarbij overleveren : 2.000 munenwerpers, 2.000 î ' vliegtuigen, 50.000 autokanons, 100 onderzeeërs, 8 kruisers en 6 dreadnoughts. Al = de schepen zullen ontwapend mord en. t De vijand zal onze bezsttinqstroepen onderhouden, de blokus wordt behouden, » overgave zonder voorwaarden in Oost-Afrika, terugtrekkmg der troepen in het O. . achter de grens van 19lk. . Teruggave van het geld der Belgische Staatsbanken, het Rsemeensch en ■ Russisch goud. Generaal Foch is gelast met de uitvoering van het verdrag te verzekeren. : Hsiif^^lllpplff UPlUllf MPPIflftltfSfi il II a 11? Il i i i * t i il wl iMJL s/ â LÀ ■*§ i i i s i i y P h-\- ^ Pif! ggigi îippiiirfifli -.■■M.—♦——~— ss&sr, 12 k'ôv. O® Pwilsclî® s®lrc-faris vais BoUenlandschè ssiti sa» Mr Larâsi&g: O® voerwasydea vais wapsnsfilsfsstd, !setr®kkcHjli de ; , overfcverâsîg van varvôcfi2îiddsl€5n, osderhoMeei der ver- : bôadssi troepen» fis va&rizeUing vaa den Mentis Ittenmen de bev^erradlng van Duitschland er: megelijk maken en vesreer-1 deelen mlIEioenen mannen; vrawwesi ea iLisdsrein tôt den , hongersneod. Het Hîîifscli volk wendt zich tôt Hr Wils^n ten einde des® verpleltereade veorwaarden v&rssclît te si@s?. (HAVAS.) Ma te Wapenslilsfaid De Duitsche gavolmtchtlgden aan het Duitsch opperbevelhsbberschrp. Do sfvaardlglhg zal vandaag fn don nacht naar Spa tesrugkeeren lacgs den overeengefeom£n v/ag. Kapitein Gaysr sa! par viisgtulg ko msn langs Hîroon, Frémay,PhUîppsvill3 ea nede?lalan ta Morviila om i u. na> middag. Bcda hom ocmiddeliijk naar Spa over ta sturan. De Franzcha viieger zt\ t«?eo v/ltte vlammea dragoa. Généras! FocSi bij M. Clemenceau Parljs, 11 Nov. Om 10 u. 's morgeas wsrd generaal '"oeh door Mi• éjiemMiceau ont ?aagen. Cm den wapenstilstand te vkren Parias, 11 Nov. De Minister van Blsccnlandscha za> ken hsçft aan al da prefektea van Frank* rijk bevolen oiidsrHclïtiagan ta gevan om In den avoad da openbara gebou. wea te varlichtea, da kîokkea ta luiden an kasîonschotan ta Ioîsjh. Heîoo|isig@n m Spanje Parijs, Il Nov. Do geni'eenteradsn van Paleacia, Ov-îe« do, Voilaîalsd, Valence enandera «tadan habbea huane voldooning «itgedrukt over da overwianing der Verbondenen. Te Valence doorkruista een stoet de stratan, g'-lsid door volksverteganwoor» digèrs, dio hunne katurteu fel] de hm-sulnten aflagden. " * I fa 9 PÎ " IJII | yj^'lllll ^l|| De Izmr ôp vluclit ûe KrooBprÎT'S es HiEdeoburg met hem Den Haag. —De kai^ar met ean gevolg ysn t'.er. pf rsonoa heeft da Ilollandscha gras s g!st?.rea tnorgen oferschreden na-bij Maastricht. De fxs'ser en z!jn gsvolg hadden ta tw«o auto's p^aats genomen. Ni den dopygasg van den kôizarlijken sîoît gSr-f.cn de Duitscha soldaten on-niddeH'jV, aan 't dansta rond een Bel-5*scb TO^ndil. De esrsto lnwor.ers die dsabeizar ver-i»sden waren ifgcniïurs !n de statia van SysdeD. Do kcSzsr was vcrgezeJd van dan îrooBpïins en e»si oud man die man îsnkt flindenburg ta zijn. De Kcizer te mié&cUm Parijs, li Nov. Men seint vi t DenHaag aan datiTImas» lat ds keizer sacrrekoman is ta Mid-iachtea bij zijn cuden vrïgnd Bettinck. ■ ' — ! HeS keizerJifk kaske! dêôr de ûpstmâdmgen overweldi^d Parijs, 11 Nov. Uit Bile. — Men saint uit Berlijn da^ in den nacit van zatesdag gaveclitea plaats grepan tusschen konmgsgezlnden &n opsljndftïîngcn. Om 9 u. heraam de strijd met nîeuwe hcvigheld in café Victoria en het arsë« naai waar officierea en boy scauts zich vcrschasst haddan. Da efefrchten waran bîoadlg nabij het kolzerlijk palets dat door da revoluttoa-iiairan oçerweldigd werd. D« tagenetrad was 's mlddags ver* niald. Taîrijks ofliciarea werdea aange» hou Dr. mînderhaidssacialist Rîccham !s aaa 't hoofd der politie. 13e Koiïing van SaM$«s afgesteld Baio, 11 Nov. De « Vorwaerts » seint dat do koning van Saison afgestald ward. Frassache Le^erfeeriçhîen vsn II Mcvember 15 u. Tca O. van het basch van Trelon be« i jiktîn v/!j de Belgieche gréas. Da Itallanen ruktea RocroS biaaen. Wij baaad3a ons eenea weg o?er de ! Maes. 23 u. In da twan-an^vijftlgsta maand van eeao oorîog zonder voorgaande !n de gechîadeais, hebban onze troapea sa-mea mat da verbondeaea de verplatta» riag van dea vijand voltrokkoa. Onze troepîs?, bsjsleld met een bewondarens-waar iige opofïerîngsgsest, hebben da» galijka da prachtige bawijzen ?aa hel« nsnmosd gagevan. Nu cens dan vijand < afweîinds dân zelf aanvallenda habban zij den vijand aa eene aanvulsbeweglng 1 van rier maanden verslagaa en tm'ten hat land geworpen en gcdwongen vrado ta vragen. AI da voorwaarden voor den wspen» stiJsland wardan aanvaard en komon vaadaagom il u. in voege. Eng&lsche Legerb^rlclstsà van II l^ov. 15 u. Dazon morgen vroag vei^jvarde heS le Engelscà leger (generaal Horaej Bar< gan. 23 u. De vijandalijkhen werdea hedsa mor« gan om 11 uigastaakt. - Onze troepen haddan de algesieene lijn Fransch-Belgïsche grens, ten O. vaa f Avesnes, Jauinoat, Bcrgea, ChièvreBt > Lessines, Gaaraardsbergen. ;j — 11 Vefoveriïig van Ànfoisg m Odornik ! De oorlogscorrespondenten wetea nie" meer waar aaartoe trekkan, w»nt op aile puntaa gaan deverbondaaaa m;t reuzea-achraden vooruït. Dssan necht waren de Duitsohera nog te Doornijk. 'e Middags waren zij reeds te Ath met het Esgelscha peerdenvolk . op de hiolen. 't Is de aftocht op gansch , den rechter Scheldeoever. Een groot , deal van ons land is bavrijd. Doornlk viel ia onze h&ndan voor den , morgen. Niettegacstaande dria weken strijd rond de stad,fs daze laatstewainîg bsschadigd an 30,000 persoaea warea er geblevon. Do Duitscheia hebbea bij hun aftocht, op het cantar vaa de stad nog . 60 obusse» gestuurd vaa middelmatlg s kaliber. Ongelukklglijk viel eea deser ; obussea op de kathedraal ea bracht er eea grooie verwosstlag aan. Sadert twee dagen was 't voornaaioste gedeelte vaa de stad, gelegea op dea llnker oevar dar Schelde, door do En-* i£9kâben bes&% Voes&leer do iwiHj.wiLwujw «rwn -<r te verlaten dedea de Duitub»» «1 4® bruggea springea ea maakteo diege « puttaa mot heï doal oazea vooruitgang te vertragan. Da inwonars vaa ditkwar* tler hadden veel te lljdaa. Do muséums werden in dis stad, aven» als in do andero Balgische steden, geëer-biedigd. Da werklieden van 17 tôt 50jaar warea ontyoard geweest. De Engelschen rukkan sposdig vooruït In de richting van Bergan. Te Antolng kochtan de Engalschen omirent allen een van de vermaarda roo» de, witte en groeae zoo goed door ongo Belgische bayolkingen ge-kend. De virkoopers kunnen er niet ge-noeg bestellea. « ©ns Vad. » is verknjgfss&r te Côstende, bij Verbru|fges l^apellcsTra^t, I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung