Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

522472 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 14 Juni. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0r9m32nv38/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I' DER DE J.\ARGANG — Nammer ?S« •:.* jPrl'is * § «n»tSg:4s?$'- DONDERMG « JUKI «HT ONS VADERLAND s &, TMm& BPwkteOTfcïî"4;r*vw"r'.s',< #»»«* sie Vie, Vnît&Sa Belgiscb dagblad verschijneBde al de dage der eek S^*e?8t j JJ, PS6IIIH là-.A.fy I mrraws¥wr%ms^ii!rix>m^WiMiimf^mm^*^afmnnra'mti;u)kimmie0amimimtaam rnninn ri^?»^.^>j>Mju'ii.j<M»ii,rniiifTi ABO&^K^amUPRIJZfcK s Pej» ine»si5 a Keïgs* I.SO P^nîSriF'Site >ê.OC En^»8acsd>H«l8aKMa t.©*; P<*r *«*i»0!fK'<o5* 1 <,ÎK » 5.86 » K.M P«sî s»9ip|iw» i « Oit» V»€»t^ms6 » lï «h® #» Wi& OsCais ssmbbbss^ssssesseflb^^ftsbssbsmfihsf""* •* ihwwmhbm „ ! RECHT OOOR, VRW EN VRANK ™« -* °| * ♦ '-VOOR QOD EN VOLK EN LAND'l i—yr~r i— * ?*wriBU^MT*»mjKt'wtn Ti ii'> i i—iwiaw IM ■ a———I £â&*aft«aatïsfcir--% «w#* « **> ***•= H '«f- , '/% "3fcu&tff ** ««SOBWEBiEa'TF» ««SUSP SîSLDflTE!» » Pêï* are*»* ("t fi08ft | Ato4su>s.«Btt»u*«» ttwMt da«; iKisiMM 46 <*m* .««..M» - mcî *B "" «pr? -s? •* ••'•••w Kinderbeperking In vroegere artikelen oVer dïtzoogewich- f tig vraagstuk bespraken w; reeds meerdere | oorzaken aan dit zoo onrustbarend ver- t scbijnsel, We spraken van woningvraag- j Btuk.trek naarde steden, groote nijverheids- \ ondfrnemingen, ven alcoholisme, onœatig- | heid, ongodsdienstigheid. matemlistische « en socialistnchelevensopvattingen, die den ; duur van 's menschen leven bepalen op zijn « doortocht Mer op de aarde. Qveraldezs l oorzsken spraken we reeds îang. Over een oorzaak, de oorzaak bij uitne- f mendheid zouden we vandaag spreken wil- : len en tevens den eindindruk samenvattan f van al onze vorige bsschouwiiigen op dit ; punt, Die oorzaak bij uitnemandheid is het neo-malthusianlsme, methodisch geleerd en ; ▼erspreid en barbaarsch in praktijk gesteld. 'tls 't neo-malthgeholpen door ailes wat den uiterlijke mansch aantrekt : cinémas, thea- ; ters, romans, litteratuur onder aile vormen, teekeningen, an&tomische musea, postkaar-ten, enz De propaganda gemaakt door de verkondigers dezer îeer gebruikt aile mid-del n en overal tracht ze door t« dringen- ! Ze tast aile lagen aan der maatschappij, raaar vooral da arbeidarskias. En als we ingaan wie van de iwee cchtgenoolen het \ meest gekant is tegen het geheel volbren- j gen van den huwelijksplicht, dan is het niet | de rnan, raaar de vrouw. Zoozeer heeft de neo maltbusianistische litteratuur het geœoed der vrouwen reeds vervormd dat ze als een last, als een oneer aanzien wat voor de maatschappij en voor God bare glorie en hare reden van bestaan is. De plaag van het neo-malthusianisme berokkent aan ds meeste Europeesche lan-den metr kwaad dan al de moordadige ge-vechten uit onxen wreeden oorlog. Die pl sag is des te erger daar we hier te doen hebb?n niet met een toevallig verschijnse!, maar met een leer die de maatschspnelijke natuurliîke en christelijka opvatting van het huwelijksievsn totaal omverwerpt ; een le'er die rnethodisch wordt uitgezet, die metlio-disch wordl verspreid, die hare praktîjk^n openlijk leert en dat met h?t goedganstig toezien der regeeringen, die aldus te staren staan op de zelfmoord hunner volkeren. En wat niet mser te begrijpftn is, is dat t rwijl aile landen het beste van hun blopd geven, voor het nageslacbt ïoo zegt men/op aile fronts n nooit zoo'n groote propagande is gemaakt voor alla vuile druksels die geen snder uitwerksel kunnsn hebben, zoq 2e worden opgevol^d dan dood eenvoudig dit nageslacbt ta dooden voor het is geboren. Mer? denke eraan : een volk herleeft niet mat schonne woorden of redeveeringen, maar met kràchtiga gezinnen. En, dia pro-paganda blijven toesfaan is die gexinnen onmogelijk maken. Yatten we nu de voomaamste oorasiken ^an de kinderbeperkingen samen, aan den grond de zedelijke ontreddering van het openbaar leveri, de ongodsdienstigheid die noodzakelijkerwîjze aile wet, aile instelling mat plichtan ondarmijnen moet ; meer nog de leer die reehtslraeks het onderdrukken van het 1 ven bedoalt. En in zoo 'n geeste-lijk en zsdelijk ontredderd midden de stu-wing Yan de felste der hartsrochten, die Bij a voldoaaing aïs hoogte wet wil voor-«chrijven ; die tôt die voldoening wordt geholpen door stoffelijke levensvoorwaar-den, die veelal den wil verzwakken of hem •yoorwendsels aan de hacd doen om aijn af~ dwalen en zijn zwakh> id ta verontscliuldi-gen. Dit is 't feit, dat is aijn verkîaring. Dat feit mag niet voortwoekeren. Die atroom van kwaad moet gestremd. Elk eer-11 jk mensch die iets voelt voor zijn land moet dat besluit trekkan. Een katholiek moet het nog meer. Eu de aa»dachtige stu-dia van dit vraagstuk aendt op aile gebied «ichtbundels uit om aan onaa werking den weg te wijz'în. Da wet kan iatsin daze. De groote volksorganisaties 00k kunnen iets. Masr tan slotta moet de strljd beslecht in 't geweten der gehuwden. Daarin moet eerst de geestelijke en aadelîjka atmosfeer waarin we ademen, gereinigd worden. Die reiniging zal gebeuren door in de pers, in de letterkunde, in de tooneelkunde meor en Eene boodschap van M. Wilson aan de Russische regeering - | De boodschap die vaorzitler WUson aan d? j. - f Ru ssische regeerinç komt te staren, slernt in . \ ailes over een met de boodschap welke hifvroe- S ger richite aan het Amerikaansch Senaat. | M Wilson is zeer duidelijk : hij wil het •S D ai! se h. impérialisme verbrijzelen, de volkeren a j bevrijden die buiten hunnen wil door eetien a Si vreemd n stsai onderdrukt wor ien en een 9 l vrrbond siichten onder de naiiën. 't Zijn de f zelfd1 hoofdgedachten die hij vroeger re?ds !meermnlen ovtwikkelde en waarop Duitschhnd met het grootste stilzwijgen antwoordde. | M. Wilson heeft er aan gehouden te verkla-n \ ren waarom de Vereenigde S aten strijden, Lt ; maar terzelfd rtijd zet hij duidelijk uUeen f. naar welke d ieleinden de verboridenen slreven. )_ f Zijn programma is dit der verbondenen, we.nt s hij 00k beoogt de bcvrvding der onderdrukte , ; volkeren en de herstelling van de berokkende i ' • | scha.de. n \ Nu Rusland volledig ingeVchl is over het 1- ^ oorlogtdoelder verbondenen en mset overtuiqd 1, - zijn dat Amerika briangloos i« tusschen geko-r_ men ten vnordeele von 1et recht en de mensch-heid, zal het aile aarzeling kunnen afweren. 8 i I *- s De boodschap s i . I New-York 10 Juni. — M. Francis, de . ' ; afgezant van Amerika te New-York heeft, e 5 in naam van voorzittor Wi'soa, de voîgende 't | m^dadeeling overhandigd aan de Russische l- | reyaêring : 3t ! H?t bezoek vbtî da Amerikaansohe afga-; ve^rdieden in Rusland, gekomen om de vrj»ndschap uit te drukken di« Amerika het , Russische volk to* draagt sn de besta metho-'s den te bespreken voor de samenwerking ;r j van beide ianden in den strijd voor da vrij->r s h^idvan aide volkeren tôt aan da zsgepraal, n gesft raij gelegenheid opniruw da redens ; op te geven waarom Amerika in oorlog is. 10 Orue oorlogsdosleinden werden tijdens da 1- laatste wcken door onjuiste en bedriegeiijke e- verklaringen or.taard, maar da kwestie is te [e verheven en ta balan^ rijk voor de mensch- heid dan dst wij er eene valsche opvatting f zouden van toeîaten. ' De sielling vai Amerika in dezen oorlog :e werd zoo duidelijk bepaall voorgesteld, dat at : men. dezen die haar tracht f.e ontaarden niet r : verschoonen kan De Ver.-Sta.tfn zullen geen l stoffel jk voordeel, geene uitbreiding van \ grondgebied betrachten. De Vereenigde Staten n strijden niet voor een voordeel, niet voor ten g ; ikzuchtig doel, maar voor de beprijding van al n ■ de volkeren, blootgesleld a.an de overheer-n schende macht van auiocrctische regeeringen jl D*î besturende klassen hebben in Duitsch-, land in dtn laatsten tijd 00k vrijzinnige , ' gedachtan uitgeplakt maar allee-ilijk met . | h?t doe.l het bestuur dat zij in Duitschland ia opriohtten te basch ta.eu ta zorgen voor in hun persoonlijke voordeflen Regeeringen se na regeeringen werden, dauk aan hunnen ;x invloed an zondar bun gedacht van over-' weldiging ta bekennen, aan elkander ver- 11 • bonden door een echt net van kuiperijen, gericht tegan den vrede en da vrijheid van , da gansch ■ wereld. Do ma^en va>i dit net 1 mocten verbrijselà, ma^r kunn n het niet vooraieer h» t kwaad dat r. eds bedraven werd harsteld is. t Nfttuurlijk. tracht da Daltsche rages riner j. en deze waarvan dj ïich bedient, da belofte t te ontvangen dat ds oorlog einde neemt 1 vo'gans den toestand ante bel/um, maar't is » juist uit dazon toestand dat de oorlog ge-ç sproten is en dat de manhi van de Duitsche i refreeri: g zich door gar;scb Duitschland ontwikkeld beeft er bare o> rrheersebing heeft uitgebrèid buiten het land. D <ze toestand mord gewifziçd, zoodât zulke 1 ' oorlog nr- t meer kan vernieurod worden. Wij strijden opnieuw voor het bestuur der volkeren t door het volk en hume vrije ontwikkeling, en e al de regelinaen die dezen oorlog zullen eindi-e gen moeten naar dit doel streven. Het kwaad moet voor ailes hersteld en waar-l borgen gegeven woraen tegen de vernieuwing. i j Sommigq aakrn zuilan volkoman mo> ten 1- veraiïderd worden maar die varandering za! steuner. cp k!ar« pri.ocifpen : dat geen enkel volk mag g*dw ongen worden de over-; heid te aanvesrdpn dia het vr-rwerpt ; dat î geen grondgebied in andara handen mag | overgaan tr nzij met het doel a^n het volk e die bat bewoont meer kan s te geven tôt ont-wikkaling der vrijheid ; men aal niet druk-a kan op hetbetalan eener oorlog^vergoading a tenzij wannaer er k^estie is de berokkende sebade te herstellen ; gaan bestuur zal moeen gewîjzigd worden teazij men voor e doel heeft den toekotr.st:gen vrede, den t voorspoed en het geluk der volkeren ta ver-1. zekeren. j En dan zullen de bevrijde volkeren van de gansche wereld zich samen verbinden en hun , krachien samenlrekken om den. vrede en het s recht te betrachten in de betrekkingen onder de verschillende naiiën.. 0 De broederîijkheid onder de volkeren 8 mag sraen holle ain zijn, men moet haar 6 werkelijk œaken en gasi unri op vaste - grondvesten. Den-ifiën moeten bfgrijpen S dat ar een gemeen îeven bestaat en dat men dit mopt vpirstarkeri door eene praktis/ he g V reanJgÎPg t >&en da aavallen van de auto t kratische mogendbeden. 't . 't ls v^or deze zaak dat vij ons blo d wil-. s laD vergisten, orae schatttn opoff ren want a aulks hebben wij altijd gaw^nscb^. Tanjzîj n wij ons bloed verg:eten an onze rîjfcdommen n ofl: ren zullen wij misschien nooit in staat d aijn ons te veraenig^n of e?ne voldoeride kracht ta bawerk^n voor d; verdediging^ 1 van da groote zaak, de vrijheid en. de" l_ menscbheid e Het un r is gekomen van ta strijden of zich t te onderwerpen.Zoo do kracbt df r autocratie d er in galukt ons ta verdafden zal z j ons r overhaerschen. Zoo wij sterk veraanigl n blijvan dan is de vrede, an de vr jh id die n aij zil medehrerg^n, verz kerd. Dan zullen r- wij mogen edetwsoedig jijn, maar wezan r- wij nooit zwak noch nu noch later an ve?-1, wsarloraen wij gaen waarborgen nood'g n voor het recht en den vrede vau de wereld. meer de christelijke en da esnig wara opvatting van het huwelijk uitsen te zetten, Met : dit positief werk gaat gepaard een negatiaf ni. aen rusteloos strijden tegan ODzadelijk-heid op die verschillande tarrainan- En hier kan de Staat een groote en zegenrijka roi * vorvullan. In 't al?emean moet gestraefd • worden naar meer idealisme in 't laven, dat aan'tgenot z'jn juista plants gaeft en niet de hoofdplaats. Yooral d z? dia met de opvoeding der beœiddelde klassen zijn ba last moeten het als een heilige pliob.t reka l iïen den rijken voor te houdan dat rijkdom een awaarwegend voorrecht is, dia zware ■ sociale plichten oplegt. In do opvoeding | der meiejes en der vrouw moet ar naar ge-; gtreefd hun een degelijke en christelijke i voorbereiding tôt het levan ta geven. Hier blijkt duidelijk de groota roi in deaa onzer groote meisjaspensionatan, instellîngen die . op dat punt hun aan *ing soms ta licht ol ta preutsch opvattsn. Hier blijkt 00k duidelijk da roi der syndikaten om aulk een sociale wetgeving te helpen toi siand brergan dat de industrie het ras niet doodt, terwijl het eeioige verrijkt. | E^n terrein, waarop da wetgmngz ch nog bread bewegan kan is het tfgargian van alcoolisme, van neo-malt propaganda. In !=ommige Ianden bv. in Holland he^ft ze ondar dit opzicht schoone uitslagën be komen. j Voeg hierbij de sociale wetgeving in 't algemeen, degelijk gesteund op een chris- vuur iiei reuuv «îia ucu vrcue vau tje wcrciv*. ' telijke opvoeding van't volk, eu we, zullen wel de voornaarnsta middelen hebben aan-gegeven die de kinderbeperking kunnen doen ophouden. Maar zooals de = îrijd t n slotta bsslecht wordt in'tgewetan der gahuwdan, ?oo we reeds zegden, moal vooral dat peweten worden bewerkt, ïoodst hat eerst en vooral zich da plicht an dien plicM voor ailes als mensch en christen wil volfarengan, Het Engelsch offensief in Belgie im usi)|ie Bij het bagin reeds der artiHeri voorbs- : reidiag h bbau de Daitsch-r3 hunna ka- 5 nonnen in vtàlîgheid g; braclit, chier de vaart IJparen-Koman, zondanig dat zij het vo»itvoI!s niât kondan ondersteunen. Maar om de troepan ni' t ta ontmoediaren waren zii zoo s lin? de waarn< mers op hun- | nan post te latan Deiss wi^rpan voort licht- | pijlen en wisseld n «isrnalen, juist alsof de l kanonnan nog de zelfda p'aats stonden. ; Ongelukkiglijk hebban de Duitsclia infan terietrospen van hat spellatje iontgarok^n. Maar 't is tfn andejran van apdîaer niât dat a*i? de artilleurs b scl uldigpn hi n niai vol doenda te ondersteunerx Om gevecbten î ; ondar d.' Duitscha \ri|'?s -^vangenen ta -| voorkoman moest tner>. deze van de artillerie en deze van de kavaleria vaneîksmdïrschei den G m een gedacht te geven over da havig heid van het Engelsch geschut, zal het vol-doende wezen aan ta slippen dat eene liehto S. De Koning van. Griekenland staat den troon af Prins Alexauder volgt hem op - Athenen .19 Juni. — Koning Constantijn heeft den troon afgestaan ten voordeele | van lijn zoon, prins Alexander Ather ■ n 12 Jun\ M Jowart die door de verbondenen ol s a!g meme vertegenu> >or iig r aa< gesU l i werd, he> fï M. Zalmis 'verwittigd dat d heseh r-mende mogandhèden en ooest tan Thessalie Z' udfP opkoopen en de verdeeling bewerken f on'ier d" provineiën Verdrrs eiçthte h'j v Uc-digrr waarborg n w. or h-t OosU lijk leg r. H j vraagt 00k het herstel von de na tionale eenh^id in het koni krijk en de toepassing van de grondwet. De verbondenen, zegt M. Jonnart, zullen het schiereiland Corinihie bewaken en in gcval van nood d oro'e hand■■ a<'en. » 1 De Gri.eksche regeering liet onm ddellijk ' u'tplakken da.t de rb -, 'enrn de rrch'en van 1 Griekenla- d niet zouden sch^nden. Framchi . en Enghch ' troepen onisch'-ept n zon 'er voorvallen. ; Maandag morgen voeg M. Jannnrl in een onkfrhoud met M. Zaïmis detroonafstan$ van den keizer en de am duidwg van zijn opvolger buiten d* D'^doque M Zaimis an woorddè dat eerst een kropn-raad moe{t p ao.ty hebhen. Nietlegens'a' nd~- de pogingen van eemge r cph'tsrrs werd -'e orde niet gestoord. 1 I T essai e h bhen de troepen zonder onge «/ -f- , 1 ■ ■ I$^(B ofiloicslc mcdtdlivaliaf A th m ^2 Juni. — M Zaïmis liet in vol-gen en brief ho1 entwoord kennen aan M. Jon~ \ n art. | « Da -t f ij in uwe t ota van gist ren den | troonaf tandvan Z. M. Koning Cvnsta tijn en | deaa dudv <1 van zijn opv lyer gevraadhbt | heb i , voo> zilie van den Ministerraad, de | eer U . ter keanis e brengen dat z M. de 1 K" i g. b-k ■ nmerd is bé.lon en an Grie-: kènl' d te di n- n, bfsl ten he> fi met den i Ko; inklijken prins het landte vcrla'enen prins ; Alexander als troo opvolger aan te duiden. *a*t vaar Zwitserkad | N>ydat M. Zaïmis aan M. Jonnart den brief \ met d toest mming van 's konings onfslag overhandi d ! ad drukte d ze h<-t inzicht ait ■■ m t eer Engelsch oorlogschip langs Italie naar I ZWitserlon l le reizen. De Athenen, 12 Juni. — Ni< tt geostaande d« ppgin n der raser -isten hadden geen v/an-ordaîiikhaden piaatg. I^i d n avorci kwam "i af«aardifiing van de Ma roehaiir d> n koning de hulde van het lef?er en hat volk aa >bieden Voor aU~ an '0 rrî daed de koning een oproep tôt de kalmte Nieiîegenstsaride hat luiden van destorm-klok en allerhands ophitsingen blaef het volk volbdie kalm. c, cttc.cn u/iU'Oouit.K, batterij van ee^e enk^le afdealine 170 000 hon^itst rs afschoot en da aware b H rij n 80.000 s^are houwitsers op den selfden sector. De derda Beiersche afdoaling beeft zich niets te beloovefi. Op dan inorgen van het Engelsch offassief werd ?ij na twea maan dan rust ten strijde g îcirt en 42urrn later morfst zij haastig acafergebraoht word n, ten gevolge van de scbrikkelijkf Verlif.zen. D' za f-fdeeling, di grs- r •? n b ft op de Somme en op de Scarpp ging, nii i aoed r reden, door als eer der b ata vanhat leger van prins Ruppreoht. Z'j is opnieu?v voor lsrigen t?j î bniteii strijd g st îd. Mpn scîiat dat de Pui schers voorMaessen en Wytscbaata 30 000 mannen verloren hebben alleenlijk aan dooden. ' i DE TOESTAND j t . B 'ieisch front. ► G'durende den riieht tusschen 11 en 12 "n gisteren greven heftioe artilleriegevechlen plants nabij Ram.scap- ll -H i Sas. De Britten mak n v r lere vorderingen tan Z.-O. van Meessen ^ Ten W. van Wààsten vielen d" Britseh" *-troepen opriieuw aan in de nabij heid der hof- , stedr « De Potterie ». Zij slaaçden er n de eer^te lijn der Duitsche loopgraven te bezetten en dii op eene lengte von ruim 1500 m ters. j Zeven kanorinm vielen in hunw handen Wat niet weinig tôt de onerwinning in den j : slas von Meessen heeft bi g drog n i w< l de verpletlerevAe ove macht d r Britsche vlieg- s luigen er, vliegeniers. 1 Opperbevelh ?bber sir D Hoig kan getuigm l dat het den vijandelijke vli gtuigen letierlijk onmogelijk was aan den strijd de< i le n -m.cn. i Wil weten dat niet. minder dan 72 Duitsche > batterijen tôt zm-gen werden g-brocht, ten g°»olg '. van de werkzaamheden dr,r appere • lieg"ïne>-s, die ter g'U-genert'jd h^t Britseh g irh'it n-p n - /■ ligging *er Duitsche kanon- j ï neri ivisten in te iiehten. ? ; Franscb front. î î Een betrekkelijke kalmte heerschle over heel 1 \ het fr-:nt. J Enkrl in Champagne, op de hoogt nvnde 1 Cornill"t heuvelen waren hevige ort Ibrie-5 geveehten aan de orde van den dng, Of die y \ beschi'tingen door infanterie g vexhten werden 1 gernlgd, weet men tôt nog toe niet met zeker-heid. 1 Italië c I Ver le den maandag heerschte meer be.■ 'rijvig - 1 h"id dan now g looontc, bijzondi rlijk op het ^ | Ireniino front tusschen Ad gi en Bren a, vaar i > wij he haaldelijke aanvallen met bijval af-weevd m. c De o°sta^d in RuslaiH — Antwîoi'd op | Hindenburg's vred soffer. Men weet dat. Hindenhurg aar< de Russen e n rtfzor, ierliiken vrede he ft aong-hoden. Nop »s dit ontijdig aan od schrijft het orgian van den werkliedenraad ea'> dr. Rus- £ sischc omventelmg zich nooit zal laten beet 1 nemen aan een dergelijk aanbod. g ? Ailes in Rusland schijnt aan te toonen dat , k ' TUiflL TUU u:t, an'IUv het léger goed wordt inger cht. Dit is hoofd-zakehjk. t'1 da ken aan --e kranige houd ug van : den gezagheb!)e;uie < Kerensky di-- dekrijgs-! tue h fïi~ a htdadig weet te handhaven. ' D« Ierache kwestie. Aile partije ', behalve de niet. te onderschot-ten fraeti d> r Si i-Femers hebben aangeno-men van de aanstaande conferenlie deel te maken De conferenlie zou uit 101 leden worden S' 0 rg steld De den waarom de Si n Feiners dergelijke hou i g hebben aangera men is ohgetwijfeld te vinden in het f< , dat verschridene hunner leider s welke in 't ■-.•evang werden geworpen tijdens d- n jo stea lerschen opsland tôt nog toe o-en vrijsteUing hebben verkri -en ! j Dien'eng oolge zouden 2 Iersche vertegen- woor< iio t.-, op e conf rentie weghlijven. i De « Daily Mail » is van meening dat het bestuur de êéml vcai de zank ni -t mag onder-sehatten, en ailes in 't werk hoeft te slelkn om het gevaar er van te voorkomen. «et geuuur er vuu te vvurtt< men. Friiiife» llitstâ iiflilldR Patijs, 12 Juni,-15 u. Taœeiijk hevigegeschutr=stnjdindestreek van de hoûKvlakta van Californie en ten Z. O a Corbeny. la Ghampagn werden da Mont Blond en Corn Jet gebomburde rd. Duitsche verlanningenwerdenafgeslagen Parij», Juni, 211 u Middelm&tijïe rtilloriabedrijvigheid op gansch h«-t fro t. Gi.: -mode o<>za verk m in gen in de duitsche loop^fave nabij der. hauv fvanMas-nile< ir\df slree van Haute Ch vsuchée brachter) % ij groote verwoestingen aan. liifsfi fctrfikte! Londen, t2 Jnni, 15 u. Onze tro n -r hebben ten N. van Nieuw-Kapella m^t ciukkan uitpaVeerd. Yerrasser.de ijandige aanvallen werden afges :• a ta Z. - an N;. uw K p i)Ie, ten O. van Ar ment! s n ten O van Yperen. De ijand ot derging verliezen. Londen, 12 Juni, 23 n. Yandaog'gio en ij opnieuw op aen front van 3 km ooru t i u O en tan N.-O. Yan Mees-en. Wij he b ri de vijk Gapard bezrt. In den ii<oy en brachten wij onze lijn lich'j s voorait op b^ide oavers van de Sou-ch' Z. Wij namen 17 gevangenen en 3 ma-CQlnegeweren.De vyaïidi^e îr lien;* toonde zich bedrij-vig t ft N.-O. va a Gouse<:ourt, ten N. en ten Z. i de Scarpa, om Lans en Yperen. Onze vlieger» waren z«er bedrijvig. Een der 011 zen keerde niet terug. u vi viiev/u av^iuw ui'ji ivi u.fr, • L Havrt, 12 Juni Gist ren i» ■ ayond viel een srnep vij-ar«n ; an orz« o ip^raven aan ten Z. van Diksi uide. Hij werd met h<>t geweer en gran?*ten terugytsiagen Yand&ag gewone artilleriebedrijvigheid

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung