Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

452290 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 10 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 24 Oktober 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0000000n2v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Ëi«t>lik^i>'lli^evel> : A. TIRPtRE'KIIYLE B»feterkkt*«n, se. ai PANNE <Bol»io> Vmp FriicitHik i il, ru* M* Ifift CALJU8 OPSTEL 1 M. BAECRELAKDT, pu* ttortat, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ , EN VRANK * -»■ *• ♦ VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! !JtBOftN£aENTEN ieig^ FfnnSsï'jjk Engeland en HaDand 1.50 p. pe«* swa«sn8 I.SD pcr ma*sd Î.70 Ip. per m»M 4.00 fr tzmr i!>im«slep 5.00 Ip. par irimetter 8.00 fp. pw fpim. «fea «chrljft in: 13, ru* OhtmiUyi Zl'oi», rua St. D«nli, 0») * en fclj al OM" sorrg»pond»ntcn Voor de Jongens il. Hoe sqboon ware het zoo ieder vader vrii en vr^nk, zijn zoon bij de hand kon ncmen en hem doen g-votslen wat hem als man bezielen moet: Mijn zoou, fcij hebt meenen ta verstaan en t« voeien dat de vrau * daar is om aan den man zingenot te verschaffen, dat de zedeleer aan den jongen man een proef-tijd oplegt die met h*-t huwelijk eindigt. Mijn jongen, dat is dwaling. Er is ne«ii proef'ijd in het leven, het leven »« een protftijd. Hîj die méent dat de geslachtelijke proeftijd voorbij is met het huwelij* en dat hij zich aau een zingenot onbedwon-gen en onb-grens<1 m*g overleveren, die isverloren; zijn huis zalinstoiten want hij bou t op slijk De inniga achting, de di' pe eer <ied voor zijae vrou* gaao te ioor, onvt rmijdelijk, voor altijd, en zij alltén Kunneu een atevige, blijvende grondv st • biedan voor hooger hart- en zielyei ot. Hij di« voor het hu^elijk menger bs-driegt om /i.B onge*> d> gaslachts-dritt te voldOï L of m t allemansvrou*ên loopt, die is voor alita hoogere gt-voelens van nctderlijkneid e. ware liefd* voor de vrouw onto» gaukelijk ge-ord^n. Zijn ziei is bedor^en, Vroeg of laat zai hij ook zijn lichaam besm*tten. Mijn zoon.htbtme-delijden met deze liedeR, zij zien eerst latar, veel later in, ailes wat zij verloren het>beu(, Er zijn ook jongflling m, veïe, die zich aan zesfbavitfsikiijg plichtig ma»en. Eene Datnnrlij<e toevallig* prik*eltng der ge-slachïsorganen h«tfî hun een eersWmaal «en w« llustgrvoel aangeduid, of een-sl^chtM vriencl heefî ze op het dwaalspoor gebr. cht en ze vallon verdir van beko-ring in b koring en bevlekangifi btsviek-king.Mijn zoon, * are het dat gi] aan deze kwaal onderhevig zijt, ik bid u, iK smeek u, V^nin te zie i wat al onheil zij stichten kan. Onlmoet gij maksers di8 er aan lij-den, het schoonste iiefdadigheidswerit dat gij kuut verriohten zai zij a aeze vrien-dsn te g«n.r*zen. Ailes vrdtisu nu zeggen zai zijn ge-dachten en gevo«leris welke fij in het diepste van u» hart en van uwe ziel tôt voll« rijph id moet laten komen en tôt vruchtbaar zaad dat een nageslacht kwee-ken zai. Het moeten voor u zonnestralen zijn die h-t heerlij < gT'bouw der ware liefde en der familie komen rerlichten. flat gebou - s ui t gij met in enkele oog-slagen, nog in nw« jonge jaren over-schou en. N i jarer> < i) jaren, zult gij, 900 ge braaf $n eerlijk blijft, 8*6^ ds nieu-v^e schoonhedeu indit prachigebouw ont-dekken.Er z ja vele kinders die reeds misldd werden eu aan zelfb-vleî'king kwijneo vooraber zij aan .de gedachte van ge-slachtsleven en famiiie gefeomenof toe-gankelijk zirn. Bij dezen ^on slechts de einstigste, ooch genegenh»-idsvol8te v^r-inaning, de g-idurige b i «a ing en de op-voeding van hun wil bij middel van hun fierheidsgevoel redding brengen. Een verstandig man die den zieke voljvertrou--wtn heeft. is ze«er hem te redden. Toont de reddingsboei aan de verlorene mak-kers. Zoo vro-gtij 1ig mogelijk mo-)t de kwaal in hare allereeiste worte'B afge-snaden.Woeker zij voort, dan ver-wakken in geliike mate het lichaam en de wil, do yore ord1 steeds dieper, steeds grootere v kriichtinspanning «vordt vereischt om «ruit te gerakeu, binst lichaam- en zlale* kraehten meer en meer verzwakken Yele die zich zouden schame openlijkdoor het opzDeken van twijfelachlige viou-wtn tiun slecht gedrag bek«nd to maken, schaden evenveel aan siel en lichaam ioor de een z me 70< de di« zon^er getuige, zonder medeplicftiige, gemakke-jijk r, ik zou haast zeggen laffer, te vol- br^nge^ is. Mijn zoon, h?b altijd voor oogen de gron • ve»t® vaarop alieen uw toeko-mend gelu kan ^ebou-d worden. Slechts hij dje zuiver en eerlijk leert kan gelukfeig zijn. Gij ki st in het verschiet van het leven de bane van het hutrelijk? Mijn zoon, het ?? i« een heilige zaak! Een nafaelacht zai van uwe kraehten erven en van uw Hoed. Welke rerant*oordelijkheid! Op uwe zuiverheid nu, op de man-nelijke beheersching der îindelijkheid zai u" huwelijksgeluk cteunen. Verg^-et pooit dat de vrou* geen MWmk-eling kmn achten en ecriiedigtn, dat gij niet moogt verlangen dat van haar geion-de levenskrachten uitgaan zoo ïij zelve deze niet bezit. Zoudtgijdenwejrvan'thuwelijknietinelaan danjmag hetmaanijn om uteRdiengtevan het algemeen goed te stellen door studie of door liefdadigheidswera:, dan zijn uwe plichten van 7uiv«rheid noat veel grooter • ant uw voorbeeld wordt voor de aamen-l8ving van beslissen de gewchtigheid. Mijn zoon, vooral in zake kuischheid zai aan het licht komen welke ziele-krachlen gij bezit ! Mijn zoon, het gezicht der misbandelde menschenatuur is noeit te ontgaan ! Mijn zoon, ï*ees geen slaaf oader de I menseben, weea een man! I (Yervolgt) Prof. 8r. FRANS DAELS. Al boren cloop het Vensterken Dit liefdelledie, dat veel gezon-gen wierd doar de studecten, is een eenroudlg, maar heel scaoon volksJenntje. De rnotlef is gotnakkèlljk om aan te lèeren en ik geloof wel dat het bijDa door iedereen gekend is. immers wie Kent er niet het lleoje : « Daar kwam er een boer van Leu-ven, van Leuven k*am er een boer... # Debeweeing is aanieduid ds iwarte ia geiijk aau 88 van den tijdmeter, bij^e^oU «al de utt*oe-ring f 'Biad^d zijn. Zij Jie het lied wilien begeleiden op 't klavier, zollen beat doen het ln eenen toon en half hooifer te spelen, daar het in eenen te lagen toonaarJ getchra-van ataat. De Eîrw. Heer Aalmoezenier Bernaerts heeft mi< de volgende nota gezouden, die ik gaarne aan onze ifzerR wil mededeMea : « BL1JLIED » (île Ons Vaderland 19 Nov.) ia ee® inlpsel ait a Groenlngher-Cantate » ran Sevens, die bij ia 1901 «eschreven he^ ft, ter celeg^nheid van de eeu>*f<!P6tea van den Galden^poreostag. Het keert dus met van dau Se helft der XIXe eeuw, maar wel van dea begince de. XX peu*. ROBERT DS LEYE. RUSSISCH FRONT Hevige gev eht#« op het R«a« riseh Iront. Petrogr. S Dec. — ln da Carpaihen *ielea wij eene hoogte aanften Z. van Jawornik . De geveehten daren voort, Ctucasie.—Wij rerdra»enda Tnrkea, die eene heo te beeet hielden ta de richtiog vaa Sakkis. Ropmenie. — in de vallei van dea Oltua sloegen »ij asnvallen af. In Valachie gaan Russen «n Rosmenen voert , ia aftocht. Op den Donau en in Dobroudjt nleta te sei- M denkt M Fransch Pantserschip « Suffren » vsrloren P^rtjs S Dec. — H^t Fransch pantserschip «Suffren a op 34 Nov. voor het OosttJi *ertrok,j is nog Blet a*rgekoaaen. Da Minisier van Ziewaien denkt dat het ver-gaati is. De « Siffren s had 718 ofBcieren en mannen aan boord. In de Balkans De Sertier# »l«a« drie aaavalle«i Sulenika 8 Dec. — In den nacht van 6 tôt 7 Dec. vieleade Duitscbers en Bulgares de Servische ïtelllngeD aan in da strëek van Staravma ten 0. van de Cerra. Drie opeenvolgende aan «allen werden afgesla-gen. 0IT ITALIE M en verw^i Iialiaaaieh offa«si«f Turin 8 Dee. — Yolgens de <i Staaaoa » is de nieuwe voormitgang der Ita iaansehe infanterie •p d<j» Caiaoj are eea paar da«en geseind, het voorteeken van eue nieuw cffar.slef tegen Triest. Volgeus b«riehte> uit goede bron zou de sanefttrekkiBg van de aanvalsmiddelea reeds geftiedigd zijn. De veriaioeiing van atnzien-litke troepen en de greote hoeveclheid mate-riaal ia degen seetor bijeengebracht, doen j feroRder» «lien dat er kwesîie is van een ait-gebreide a*nval. De raacntige e' zorgvuiii.^e : Toerbereiding doet bopen dat de I aliaren een ■ nieuwen sprong voorwaans zallen œaken. Offioisele madodeelingen Le Havre, 8 Dec. — Niets te teinen op het BeUjisch. front. f»ak'*>f§K* 8 Il«. Op den linker oever van de Mo,as hebb*n wij den mjand uit een dtel der loopqravm gedrevm du hij op 6 Due. op de oosterhsUingen van den heuvel 304 vrroverd had. Verdcrs kalme nmht. l®rjpIJ«, 8 Bee.,t8a. Tamelijk groote artilleriéstnjd op het frmt van de Somme, in de sectori van Buchavtesnés eitMiéches. £)» vi.jo.nd fiant vwt in e*niqe loopyraven inhet bounk vin Apremovt. H j werd trruggeslagen. Op het overige v*i h't fron nirts t' 8'inen. Londen, 8 D"C. li u. — Niet s te teinen te zij lang* weerzijd&n bij tvs-sckenpozen een hevig bombardement. Londen, 8 Dec. 2i u. 50 — De vijand bombardeerd* om fro -t ten Z van den Ancre'en in de se tors van G>ieuiecourt en Rancart. Onze artillerie bom-bnrdeerde verscheidene putiten ochter het Duitsch front. InGriekenland Sle w-a'œedlfiritl d«r A.«Si» V*s»i« Londen, 6 D^c. — Uit de NeW York Herald. Een telegram van de Eagelscbe legatie seint : T^ee Grtekscùe ziek'n iieesters met het te- kf:n vaa het rood kruis op den arm, werden aangf-hou-den op den oogenbllB dat zij, na 24 u. de gek et-sten verzorgd te hebb> n i)aa>- huis terug keerden. Zij werden naar het brireel van een poiitieover-ste ^feleid en gedurende 80 u. zonder >oedselop-gesloten.Zij werdea mishandeld en hua huisgeplunterd, Sedert dif:n ^erden ?ij in vrijheid gesteid er verklaarden dat het cantraal politiebureel met Ve nizellsten opgepropt is Senigen werdea geslager tôt de dood er op volgde, andere werden de oogei uit, erukt. b$gi«»rt u op « §KS VlillUIÛ > Oorlogsfolklore. Blindé Dit «eord, een der meest u'itgesproken iu de soldatectaal, bezit het ei^enschap van zeeromvang-rijkn bet ebenis. H«t wordt ortder audere toe^epast op iem«nd — o£f cier of soldaat — d(e, ondanks de groote en menUvul^ige gevaren waarin hij veï-t keerde er( steeds heelbulds van af « » am. 't Wordt ? oon gez"id tôt eenen enselmi? of tôt een ve -ame ling van enkeliagen die, om wille van hunne bij -zondera bîdi nif g, ambt, graad of wapen, in de vuurlijti ouder aeer sterke dekkingen vertoeven, zoodat hua persoontje tegen de zwaarste houwit-sers gepaDserd ofta c gebliodejrd » is. Oot eeoe compagnie b. v. die oader 't vijandelij < vuur zel-dea of uooit gekwetstenof dooden onder hare man-schap'jea telde wordt « compagnie bliodée » >e noemd. V<?rdera vvordt het woord « blicdé » vaak als bij ®f spotaaam gebruikt voor iemand die zel-| den oî nooit in levensgevaar- in de loopgraven— | verkeert. | H^t woord « blindé » ?indt zfjnen oorsprong in ^ het felt dat sommige plaatsen in de vuuriinie < ol- Iatre^t aile doods^evaar van wege kogels, bouwit-sers, scbrapnels buiten siuiten oai wilie van uiter-mate sterke versenaosingswerken in gewapend ! béton. Zalke plaatsen noeait men « ab is blincés » l of a abris de bombardement ». Een « blindé » in den eigenlijken zin is dus iets of iemand tegen vijandelijse wapens en moordtuigen berelilgd en bestand. Bij ver elijking of afleiding wordt de betee'-- «Dis van het woord « blln >é > doz verder uttgebreid. Zoo wordt k v. gezeid van iemand die wat geld bezit, vooral als hij dit geld, zorgvu dig in eea za^je geborgen, opztjn hart draagt, dat hij « ge blindeerd » is. Een meer Yiaamsene en niet min-der oorgpronkelijke zegswtjze w-:et van zulke capt-taliaten te melden dat bij een « gtldbeagel » is, dat bij « bestagen loopt met vresmd apek ». ! Rijstpap B teekent in algemeene soldateotaal gewapend béton in het eerste tijdstip van zijn eigenzelvig-heid, wannear het namelijk nog aan modderach-tigen moortel gelijkt. Coupole 4» 75 (soixante-quinze). Vermits wa nu toch ef nmaal van verste>king» werken aan 't k u v len zlja mag er deze » anon-Llersatgenaardi^held uon wel bij Zinspelond op de noepels waaronder de veldkanonnen *an7Smm. in de forlea besenermi atondea. hebben de kanon-! niers, ui* spotlust voor den ijieren helm die zij j evenais 't voetvolk verpilcht zijn te dragen # eou-j poule ds 71 » genoemd. Onder de soldaten in het ! algemeen wordt de helm vaak « (ftzea zondaag-j schen hoed » of a onzen besten Paasckhoed » ge-! noemd. We weten *an vroeger dat het voetvolk ' den helm «abri de bombardement * gedoopt heeft. Crève-de-faim ] A gemeen bj*end =oldaten«chimpwoord voor eenen overgrooten et r Het woord v»ordt niet al-i iijd naar de gewenschte eischeo van rect>tvaardlg-h idszi i toejjppast 't Gebeurt b. v.| dat sommige piotten t? vadsig of te fialatl? om op tlid hunne gamellen met smakelijk eten te laten vullen, maar dadelijk volmooditj keukenm;)rnen, officieren ja . eigen makïers voor « crève de-falm's » beglnnea ui te schel ien. Soms verneemt men onder 't voet-vol* ais Vlaamsche vertaling van dit woord: «Hon-gerlijder ». Bij sommige fcanonniers wordt een « crè e de faim » ook bi tij js een # kreeft > — waarscbij îlijk in klankverwantscbap met «crève». flabbat-ool Eig,aullj een stuk tezoden goepvleesch, algemeen bekend onder de soldaten vangelijS welk wtpen. Gewooalijfe schuilt er on 1er deze benaming een bij^edaent nopeus de min goede hoedanigheld van dit soort aoldateneten. Door den ba; d 'zijn de rel-data niet verlpkkerd op « rabbat-col's ». 't Woord wordt ook als spotnaam toegepast op klaroenpn en trompeiters vooral als ze slecht blazer, zoodat ze best zouien doen eerst' nog eecige rabbat-col's binnen te spelen. Van zulke màziekan-tea wordt ook nog gezeid dat ze al 't Vèt'van de soep blazen. De oowprong van dien spotnaaai ilgt la de toepassin^ van het weord rabbat col «p de sonnerie «eaardoor de klaroenblazers en trompettera samen «eroopen worien om hunne wlj'-ea te lee-, ren bla-an. Eon ooixantc-qulnato Spotuaam voor een gemakkelijk opvliegendea < oversie, iu betreksing met de snelheld waarmee de 75 ziin doaders rollen laat. Spioen la soldatentaal is dat iemand die b v. een stekja of een iucifertje aanwrijft in de nabljbeid vaa dea B vijand, of iemand die rookt of op g^ lijk welka manier door vuur- of lichtma ing op eerste iljn, «elfs t op voorpost, /ljne tegenwoordigheid en oie itjner s ma* k ers verraadt. ôok wordt het woord «spleen» opdeduits.he vliegers toegepast als deze over t onze vcorli;;!e's rondvllegen om ailes af te spi« ten i Aap Onder aile soldaten veel gebrulkte benacalug • voor een raar soort in<elegd ultbeecnsch vleesch, i, m. estai herkomstig uit Ameriita, vooral ?oor dit - in groote blikk n doozen. e Gawoonlijs. wor it dit « apenvlecsch » ptata ge-l- Eoem I, in veroand waarschijulijn met de uitge-i- streate « plata's » of vlakten b.v. ln Brazllie ^-aar buff^ls en wilds ossen leveu ln overvloed. Plata-k vleesch zou dus h ;t vleasch zij î *an dià dierea uit !i. aziiie en andere strekea uit Amerika, DagJan E ne uiidrukking van verwonderlng en verba-a zing voor iets grootsch en nolosaal, b v. voor een groot, zwaar kanon, een groote houwitser, een ge-weliig dikte boom door éan enkelen obuus 't hal-•' ven door gebrofcen alsof hij ean stroohaim gaweest ^ vare. Tôt eeu mak^er met een buiteagewoon z*a- * ren ransel beladan zaggen de soldaten ook leuk en Q schalks « Dag Jan, wèl v 11 Kaotaars of castarda D Zware houwitsers De^e geduchte kanonballoa ( hebbea verscuillenda benamingea ontvar gea, aile j naar gelang van bunnen omvang, zwaartekracht ^ en geweld. Een obuus vaa groot « *aliber », die huilend en zwaar zoevend door de ruimte vaart, H noemen de soldaten train-bioc of bloitrelu. Ook 1 worde:n hier en daar zulke ^astaards « klcint ktn-! deren » geiioemd ofsenoon die benamlag toch meer «ordt toegepast op bommen an torpei o's. Grootere bommen van de M. V. D. (Mortiers Vaa Deuren) alsook duitsebe torpedo's worden vaak « jonge piotton » genoemd; ulke gas'j' 8 zijn ln-d derdaad niet veel kl lner dan de kleinste piotten, ?• maar integendeel wel veel zwaarder. Meer hfezon-i- der worden de bommen doorvaans « ketels » of « marmleten » genoemd, naar 't fransche « marmites » en vee al « brazerokes » omdat de piottea -s de ijdele marmietea zeer beheniig in « brazero's» i. weten om te scheppen, ,p « Bra%ero's » : soort ijzeren « koefoorea » of buisachtiae stovea wairin de soldaten gematulijk j. een cookevuur aanleggen ofschoon bout er evea ij gaed la verstookt wordt. i- 8t BRIEFW1SSEL1NG. De heer Jos. Discart, B. 141 zoad versckeldeae s" hijdragan in, aile vau degeliike folklorlsUsohe ^ deu deiiikheid. Oaze beste groetea aan de fil ka '■ jagert es : 'n echie keurbende naar 't schljut van kran'.ge terels. >r E igard Bes3emans. B 142 en J. Piatteuw B 264 I- zonden hunne eers elin<en : 't wil îeygen dat er »- nog andere aan 't worden zijn Aan allen harttiijk çe dans on w-'lgemeende gelu^ venschea. Hardeo ie uit de uiouwen ' ir Aile irdicbtingen en bijdragen te sturen naar ja Evermar Van Mosre, B. 225, 3i3.Vliegt de Blauw->b voet, storm op iee 1 Nnaimef 593 Prijs. Centiemen Son.iag 10 Deûem&or 1616#

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung