Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1577 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 09 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/b27pn8zj1c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

N AOa . - • • • ■ ! - .•• - JWJs :jtS3» l^iiemeàu IHnsaag 0 Mei !MI. ONS VADERLAND \ mwmï .liâgEÈ ' ferefwci met 'teï tareieeM «ter rrafirsehe Akademie flrakkeï»? lt§@ireFs B, TEMPERE'!!!!: FLB. .Oulakerkelaaa, 62, De Palme. AUe mededetlinge: en aii&ondigingen uoeta ge^ onden trorfleaaa den Drakwr-Uiîgewt. Oagateekande briever- wordeà niet fcaaveerd. SIÏCHTERS : ^ •tfKfâ^iiJfer. *■ WMSCl.SLâRiOT ' M'dmtritcr* : ghsigg. maDT - La ~ fi. V*b» «« W»ig|® Caotott iltM»aarg| W. &ita% H. «taa SaweaaaistSI*; Prijxen der aankondigjngen voigeas overeeakomst. — 22eài le wenden bij dea Drukker-Gitgeveï, j NAMEN VAN VLUCHTELINGEN «erden GRATIS oggoaoaen. S©LMÏ® IM.ÎLWimiMES ie aaar femiliète» iceken, m#i i bij te itgeier dit àà fiEITIS te» atee fatTîT ■iiiiMaïaMiBiw» inainawe a»,_vMHhtrosamraiaaoK zv^arx.- -»«— . Eindelijk hetft Imerika hat wtwMnlvM BsrlijR eitfiSlggfl Eiûdelijk heef; het gou % Berner t vat Beriijn begrep i', dat het niet langer meer ht t geduld van i:H kabinet van W shington op de proef kan steiien. Tien dage; ve-'li- n eerst j a de')uitsche nota, betn ke i k de coi/éeriai var de « Sas sox. » ers d nota aa p^si ie t Wilson die de Duitsch' ai co lo oeren op z s ie barde b-a ût (10-20 Apu ). M. B ihma. - i- w g a e de Ain.nk -in-$che nota k«i e ©p sO pu h« L-diee kel gep-,blic r l op 24 au ! at ; *eré pèli-tieke middens in Duitschland, tengevolge, »an dezen u;tstel maar moeiiijk hunne misievre-denheid ko en i 'ïti-n-;- c-geyi zijn ver-logea en-©p 4 Mai konit Amsrika aatwoord t os 1 tus-ch* hs < ft de keb-er o;. erhoud op 1 'd noud g. - ii et cl ^ 't M. Gérard, de Ame ik sebe sfgeanBt en de voomaamssj iu<. se t perso -v. Dfsie voortdyrende ooderhandeling«n wer-den door d • v ! r aa s opt, om ooveel mogeliife in de zwaa st k stie vs den oor-log nid i. ■ d-ri'tou ; ? t" in ©D. Maer dezelfdo tijd wsrd 00k door de aanklevers van #on TiVpi nel a enom ■ , on: erloetr komen de ondf rz ëroo .o ■ al ïij» onmen schelijkhei ?oo"t t zetl n. Midderwijl heeft de Daitsche persr, onge-twijfeld op beièL zoow.el tegenstrijdige be-richten mo. îliik de reid iï ".o de • Eenige fi ■ eie!. s inti st. 1 mossteo gerust gasteld, de pa ;germaci»ten diendén toege-ge ren en vooral 10 st oa : meeni g ' in Amer: ..a jp ee-a uv? tlspoor gebraoht worden. Eibe. Duitsch ant.woord koro; thans op 4 Meiom 5 u. 40aan M. Gérard overhandigd te worde . De Amerikaaî checorr penotr «nte Ber-lijn hebbe ' iw îie-htinger f ci en. cm de nota aie VfedelieTsâd te dde» doorgaan. Wel-haastiulled wij de i oliid.çe! i » oa kv en en dea wa/enlîjk n toestand ku en beooi--deslan.Am^rika "se«l ^ te -9 val-do- BSÎ- f- gf ,< Neif-To.t 5 M t ~ M«n s-vil i de geavee nementeelo 1:11 'd - • dat G -rard ot ïidde-lîjksal ti- • na[ erospen ode-, indi . t antwoord vai Daitsehlr • &;e v®l!e ige roidoeai g fersehafl aan de se >en van Amerika. Présidé t Wilson h~efi gist( . îaat in den avond, e© onderhoud gehad met M. I^ansingen Cloloael Hohss. fÏBsS- sebliBii e .©«stf. ©p «se:®© 'arr©dwïîi©v®ïîde opl « - î»sg Berne 5 Mei — De « B rliner Tageblatt s schrijft, dat jiettegenstaande de mo'-ilijk-heden die te ov-rkon) n zijn. de ©panbare meeni n- Ta oordeel is dit de c isje i.n het yriendelijke zal opgelost wo d n. liât airiweopgl wais ÛKiitscl^iand!. Berne, 5 Mai. — Het Duitseh arxtwoord op de Ameri*aansche nota egt, dat Duitst hland toegee#t dat het sch,p ge tlà in die A»ea-kaansche not., op 2® Ap«îl, inderdasd de « feassax » w-;î. Duitschland weerlegt de bewevÎBg, dat da vernieling an de 11 aussexs» ee voo beeld is fin de *ertn-lingsmethode»onderonderseheid van al de schepen door de Duitsche o derzee-ers. Deze heboen oorbevelden o derzeeër-ooriog ts yoeren olgens de princiepea vaa îret iateriiationaal recht, uitgesonderd tegen de '••ijandisçe oorlogschepsn, in de oorlogszone die Eagcla'.d omritigt. Duitschland kan het bestaan van deze be-velen en de utf voering ter goeder tronw niet iateu in twijfel trekk-^n. Daitschlan<i herhaalt dat alleen Engeland den oorlog tôt de niet sîTrijdenden aiibreidde. Duitsehiand becreurt d.ut de ge oelens ran AiH'îrika Jegens de siachtoffers van den onder-ïeëfrroorlog, |zich. niet uitbreide tôt de dui- , zenden vrouw ri en kînde en, die door Engeland uitgahoiMjerd Wordèn. De 'oorsteWen van Duitschland, met het doel den ondeTzeeëroorlog e oer.n in ovt-r-nsietrsnjicg metde w-derlsndsehe w tten, n-d duk en ten gevolge van de weigerende no a van Engeland. v, lie nota doe> opœerke-: du Amérika de fce-psrkirtg van den onderzeeèroorlog eischt^en zich beperk bij protestation tegen de vijan-d'ige methode: van oorlog voeref! en die zdfs o v oedig in oorlogsmate/i . 1 bevoorraadt. Ddi schland die degoede betrekkingen met Amerik • wilt onderhouden heeft aan de Duitsche zeemachten bev 1 gegeven, geene k'.-op-vaardij'schepen zondes voo afghan de verwitti-gingte vernielen en zonder datdem.-nschens-leveus ernield erden, tenzij de vervolgde ^ soh .yent acbten te ontsnappen. Ma r m '• ie be - rking s-- den onderzet'Sr oorlo' hcopt Duitschland. dat Amrrika er zal ; opdrukker epdat Engeland de wederlandsche wetie'- zou < derhouden. lo ge al Arneri ■ a niet vcor doel heeft de weiten der îrenscheîijkheid ddor al de oorlog-voerendf p rtijen te doe^ nalever, dan oe-houdt Duitschland de voile vrijheid van han-delen.E ifschlar.d doet dus aan Amerik 1 voor-sleller om de ondeiaée ëf oorlog ïcodanig te be -erken, dat de ge <~aren op zijn minste ge-| bracht worden. Amerika îrnTeerdt deie voor-> stellen niet en Duitschland houdtzija voors el staande. Iin|jk «t - i- F '••é©?AOi.lwo*' «lâR' SSf. D kwestie van de sehoolvoFdhig stond in Bel-gi.s reeds jaren aan he|.orà • van den dag; poli-ti( i e partijen hadden ie ielfs als punt van hun pr raroma gesteld. Nu de schoolpiïcht peu yol-t ofe-' en feit was, kon 00k de schaolvaeding niet 0 tblijven, daarvan *-as b en voor den oorlog overiutgd in aile eudc-rw^îkpB c t$< a»i i- dans. Wijlen Jacob Stii lsr-n, sehcolopzjener van het ; ks oa E»^ckeren B-orgri'liou:, egde op eane on cibry i- cos f> reflti< ia ri'n loop c- het jsar 1906 : « De leerpl cht kotnl nnbetwtaibaar binnen en-hèkjare m %alde schoolvoeding med'itbrtngen, ianders wave het onmsgehjk tôt het beovgde doel le komen. » Ifc faeb deze 1 oeraen in den tljd asngahaald in Het LaaMe Nieuws en er bijgevoegd ; « Ui b n intgelqks ovsrtnigd, dat vfe aan den vooravoBd zijn van bet verpjichtonderwijs, en dat h tslechts ce i oodige vruchten »*«n afwerpen, indien al de kinderen sterk genoeg zïjn van lichaam om het geestesvoedsel te ostvangen Eue afzonderliike propagande voor schoolvoeding vind ik thans ou-| iKK'laiatig, daar ik, even als inspecteur S faissen, j ovemiigd baD, dat het etne een geyolg is van het andere, » 1 V?;n de Hoodïakelijkheid der schoolvaeding ben : ikdtepovertuigd lk?ag iadegrootestedeiidu»en-| ders kinderen die 'smlddagsop brood leefden, daar 1 moeder cok uiî werken ging, ten gevolge van va-\ d«r» oavoldoepde looa. Ik tiendqizenden klei-! nen, die 's middags dnvoldoende gevoed werden ; I nog tienduiîffiden in wiergezia de *ao noodza-? ksllike i^wisseliBg te de voediug totaul oatbrak. De maegte levers «n Ons Vaderlnnd h^bben dat eker 00k g zien; ik vertel hun dus jren nieuws. Maarmé?- getieveopte merkèn, dat jeae toe^tand bi?stond « in den goadea tif i ». Daa x as er in rie schoie* reeds een hoog per eçnt lserlin gen, die te awak waren om met vrucht ds les an te volgefl. De oaderwijskraehtec wistsn zu'.is isaar al te wel ! Wat zal açt dan wel zijn na dt-n oorlog, nu wij in B -1,-ie een door en door verzw kt volfejulien aaatrf ffen ? Geen wonder dan ook,dat ikmeer dan 00k partij-gsnger, japrop g nrist v.il zijn voor schoolvoeding en dat ik hier in Engeland deag hosgst belangrijke kwestie bastudèer. * * * Ik bsn begonnen met de schoolopvoeding na te . gaan op een gehucl-t in mijne buurt: Nether A!d?,rîey Ghelford. Daar b sta'jt eene hoogst een ] voudige school, bestuurd door den «head t acherz» — hoofdonderwijzsr — Mr. Perdrai, geholpen door twee leerkrachten. 1 / / ! H t bijzonder eetlokaal — z dlnnirg-room » — t is van eene rn- r waardige au: rheid en eenvoud: ' gfoot tafels, laagê ban-en wiîgekalkte . muren ; waarâànéeniga prentêù, k.ïréine vioer, in een woord : een model voor 't iat re leren bi? v erk-maDs en Meine burge. s us, bec. De keuken is | even rein e? >mpel. Heer Percival gaf aiij - en " eschr ven veislag voor het jaar 1915. Dasri», ;• :k : Gt midd td narr en 52 le rli;] ©n van de 88 deel f aan't midda-maal; gedureïffil 211 dagen -,erd eten v rstr kt; er waren 40.96 r middagmakn Eiï kind betaalt per dag 1 1(2 pent r (15 centiemen) ; i dit b.- aeht ren te kort mede v; 33 pond, 7 ahel-lings en 3 ii2 perces ge i 11 or d bij uiîstek liefdadigè dams Êady Sheffleiù. ? aar echîer de kpkin perja r J? 26 7 6 o itvir* do verx:k rings-kosten 12 6 -b. b liepen en , 1 <hoc ing van den p ijs der ëet^varen ten f ev< ge van < • n oorlog op 7 pond mag gerekend word* 1, was de bijdrage der kinderen (15 centiemen.per boofd en per maai) ruimschoots voldoende om het joedsel te bf kosti- ! gen. Hier v.olgt de spijskaart per lag (Zaterdags is het vrij-af in de Ecgelscheseb I n): Maandag : Irish stew. 1 Dinsdag : Cottage Pic — S-et pudding with 5 yrup. " | < ~W>o*nsdag : Roast beef aod p itatos. — Bread s withjam. W f " 1 j Donderdag : Irish stew. ;— Hice pudding. Vrijdag : Potato Pic. I - g-ef ii-3 v,-mederlandsc ;rg 0»;.. aze jongens f aan het front te doen waterlaua-; a : 1. Uutsepot warm : vieesch en ; ilar-oelen. '1. Pastel koud : g h U Vîéësjffièu ààrdlppéÏÈa.' ? t 3. Oseenvleesch eD p. tattea. Brood met confi s a tuur f ( i, flutsopot warm : vl'eesch en aardappelen. —- ! Rijstpydding. i , 5, VLeesch en aardappe-ien gemangti, met eene ;-meeikorst aan den top, \ y Daarenbnven in den verscb of gekoekt ! fruit, sooais het jaargetijde medebrengt en elken | 1 dag atgewisseld. â il En zulk fljn maal is b r ikbaar voor 18 eenlie- | BiP'i Sa kweeti van geld is dus opgelost, want \ ^sj, Balgen, z>\ nog betera inric'aters dan de Eu- ? g lschen en elkè kokin t a onaent behoef- g en I ! 2,6 h. (3.05 f? ) daags. -m te ko- n, op te dienen 1 en af te wasschen, e«B warkvan 5 à 6 uren daags. * Ik beb mi, niet bepaald iee4 een sndereoek in date S buit nschoo),'iocb ging 00k na lioe men werkt in de «Municipal Seeondary Schooh^Middelbarescbool) î te SiQekpool, bij g wooBd door burgerskinderen i Hier »jn r»ime, pulk Ingenichte keukèns mei I een tal IJit en cog heter bel- ald oersonpel. * Aile dagen is h-1 vo^ -sel afgewissôid. Het maal f beetaat uit vleesçh, sa dappekn, groentem, brood, i j pudning o| taartj 4e kinderen > rijgen zooveel^eJ lusten en wat »? iasten. (Stelse)Spencer!) De pris I -par middagmaal is hier 30 ceBtfc ro.ri. GeeB Won - S ■ der, dat eoutiiiçe le&riraehteh van deae eetgel»-genheid g- bruik maken, want moeder de-vrouw 1 kan voer dien p: ijs aulk Lueullus maal niet opdie-nen. Ifc heb mede getaleid rd wU voor miin leven ^ t«ek#Bsu rooit andeïs dan jtulk diaer te hebben! * * * Onze landgeaooten ia fcet b aette Belgie hebben nu 00k ondervonden, dat de ico zeer gevressde ? geldkwestie geen bf*wa*r is cm openbare spijs- ? huiz< n in te richteD. In fll?grootestedenkwamen ze lot stand, ciettegenstaande deschaarschheid 'S en de duurte der levensmiddelen. Als Balgie nu , weer op dreef is, moet 00k de schoolvoadii.g .r 1 k men. De me*ste wepkli.:dai kan&B 41 œotiemea ï betalon en aullen b!ij wezen het te mogen doen 01» î hua kroost dagelijis eea ver t ikend maal te be- 1 sorgen. Voor de totaal 0jbemiddeldea kan de -openbare of pri aie li&fiadigheid bljpassen. Wij hsbben een stecker ^olk accdlg, om da weldaden ; van hetond rwjjs'teiunnenoiitv^B^enjdesehool-opvoeding moet daartoe helpen vooî' aile*. 5 verzocht den Heer Mialster van Kucsten en Wefc'îs-chappen ïich niet te kpalenbij een inspwj-* ï ti;-beeoek der B-hisete scholen in Ho^r- d", maer 00k naar Engeland te komen ~ en iLzoLder naar Manchester — ten tinde ée visu vast. te stellen wat hier oatiyi'ekt : BELGISGH ONDEitWIJS ' Ik beu ovértûtgà, steilig ove; tuigd, dat het oacier r wijs en de opvoedteg der jeugd û..n achtbaren Heer -Poull^t nauw aan 't harte liggen. Daarom verzoek lk haiù, eerbiedig doch drtngead, bij zijn bezoek -alhier 00k na te zien, v/at in Eageland gedaan 5 wordt op gebied van schoolvoediiig. Wat de Bcltten unopn, ver ogetx 'wij rok L Eens terug in Belgie, begin ik 0 middelijk een pers^eldtocbt voor de schoolyoe-Jng, Van den steun der onderwijgers ben ik ve?zek -rd; op de medewerking van vele persconfraters reken ik; de krachtige. aanmoediging en toetrecUcg van de dui- J zenden lezera van Ons Vaderland veraoek ik met aaadrang. Mens sana in corpore sano 1 Een gezonde %iel in een ge^ond lichastm ! Juvénal zegde te recht : « De wijaa man vraagt den hemel slecht* ri e gezondheid der \itl met de ge^andheid des licha'ams ». En 00k de Bljbel zegt : « Orandum est ut it mens sana in corpore sano ». L. CLAUWAERT Alderley Edge, Wilmslow Rcad, 1 Mei 1916. ■ — ip lit liiiiicl front. H« Meiss©» voornit ©îs Soldais «natsawallen «f Pétrograd 5 Mei. — Off ieei. - Tec zuid ooste» van da statie van Olyk ïic geii wij vooruit es âloegeu een tegen-kaf.vaiaf.Ik de streek vsn de ; tramweg va- Tar-lOpôl Pi-ar Pezeroa.. artilleriegevccht. artitleriege vechten on Itet- froast va» S&wîkïs.1£ Pétrograd 5 Mei. —D? vijïnd heeft k ïeM'tio&ôrvàn ÏKâoU aiï op' dé SïeîilËfëli' 1 an Dwir:sk~ een hevig artillerievuur ge- ; ifecd.8 Ten zuiden van de streek v;:.n Ûwinsk lebben vijandelijke vliegers bommen ge-vo* pen opverpcbillige paoten van dit front. la de streek tea zuiden van de wijk van Lrevo, wedersijdscÊe artillerie bedpijvig- )s iuit.slB m tersshsp in fe luslst î Ipiu Zeppelins vsrnield b twii iapn o»r r, «p d© l'as'^ap, l»n (I© I asieii v«m - In ons laaîste r ummer t> elddên wij de ver-sieling van éen iïchtscbuimer te Stavaïig.er. rhans mogen wij e vernieling van twee an-i@re luch'.schuimers melden. SE ©Bit 21 Sr® op de Wssrdasr. Parijs, 5 Mei. — In den nacht van 4 en 5 Mei werd te Zeppelin die Salonika overvloog àoor de kano an van de verbpndena vlooi aedeigeschoteij. De Zeppelin viel in Tkmraen in de monding yan de Vadar. ■2$ leden derbemanningweFdengedood,e«n ^erd gered. Men aaulbr vernield V«®E» £i©ble*w|g:. L nden, 5 Mei. — Het admhaaîïchap seiat iai een Zeppelin door een onzer eskaders feich e kruisers verni^Id werd, voor de ku^ten pan SchUswig-. - — '—— — Wesftlijk Front 1.1^© "'-elgiseiie artilHeri© o*©r-rompelt d© TÎjandelijke lijntn Le Havre 5 Mei. — Officieel. De ijandehjke artillerie heelt in den vroegen morgen eee hevig vuur geopend op onze steiiingtffi {en noorden van Steen-straete.G durende het bombardement der Duitsche lijnen werden de vijandelijke stellin-gea op verschillige pwiten overrompeld. ï*©dffïj 'ïS Is groot op ia. t SS«ig«âsch fs-oist Loriden 5 M L — Officiel. Artiileri*bewerkiE5gen van beide kanten ro id Maricourt, Te Neuville deed de vij'and twee mijnen springeri, die geene s ha ;e voroorzaakten. N )bij Hooge- deden wrij eene mijo ont-ploffen di^de vijandelijke ocdersardsche werken bgschadigde, er had 00k eea weder-zijdsch bombardement plaats in dezen sec-tor.Vandaag s?int men alleenlijk artillerie-bedrijvighoid.1 ®© 8Suïé«©li©a»îs veriiienwen i© v©pg®efs teu.Bï®s.© &ardn©fcki|g-© aa® «6|v <l©ia heavel 304 Verdun 5 Mei — De FfaaâGhe vooruit-gang voov Mort-Ht mm$ verontrust groote-lijks denvijarîd, wiess ^egenaanvallen tôt de terugï eifiin g van het verloren t.-rrein onvruchtbaar z)jo. Deze nachtcog deed hîj nieuwe pogingen tegfï! den heiivel 304 en riettegecstaande fcet bevig bombardement en de macht van groot getai m tonen, mislukte de werking der Du^sehprs ten voMen. Hij w&ai? . d©is Ks'ijgsriffiad gebracbt »? ~ Zurich^ 5 Mei, — De Yoiw rts bevestigi, dat de sociâlisten de invrijheidbtelling van Lieb-knecht gevraagd hebben, tôt na de zitting in den Reichsîag. Het vp.oî-stel zal ia de eerste zitting op 8 of ; 9 Mei b&spro^ea wo den. Betrekkelijk âe aan-houding sch ijtt de « Lokal Anzeiger » : De hoedanigheid van volksvertegen^ oordi-ger heeit geenen invloed op de aanhoudxng van Liebknecht. Deze is *olledig ver,echtv^ar-digd, daar Liebkr' cht op heeterdaad betrapt werd. De parlementaire onschendlsarheid betee-kentin Duitschland, dat geen enkel volksver-■ tsgeiiwoordiger mag- verantwoordeliik gesteld worden, voor de daden die hij bedrijft ged-u-rende de uitvoering van zija mandaat en dat de goedkeuring van het parlement moet beko-men zijn, indien eefn volksvertegenwoordiger gedureede eene zittisg moet aangehouden worden of indien hij niet aangehouden wordt op heeterdaad of daags nadien. Liebknecht zal door de militaire o^erhede®. geoordeeld worden. SO-GN ^ poreonen k«.-bft»©itr. op 1 Mei gemanffesfeerd t© dl©rlijn. Geneve, 5 Mei. — Uit de Tribune de Ge-neve : Reizigers die uit Beriijn komen zeggen dat 10.000 personen op 1 Mei te Beriijn gemani-festeerd hebben. Alhoewel de politie geene samenscholingea toeliet, oveiweldi&den de betoogers de ■»oor-steden en voon a:-ms:e strtt< n, richtt-en ïick naar de Kanselarij waar zij doof'de Pruisische dragonders gechargeerd werden. Een hoa-derd'al personen werden gekweist. In Oostenrijk hadden ook min of meer he-"''ige betoegiogen plaats, namalijk te Prague, Budapest en Weenen. UIT ITALIE fi.aclùbuirijvi^heid Rome 5 Mei, — OllicieeL Op geheel het front : artilleriebewerkm-gen.Een vijandelijke vlieger wierp vier bommen op Limone en het wachtmeer zoiider ""slaehlofteib of schade te înaken. Vijandelijke vliegers die een raid poog-denboven ous grondgebied werden door onze escadrille» verjssgd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume