Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

932 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 06 April. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 02 Dezember 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m901z42p9t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DERDE JAARGANG — Nummer 692 Prijs t 5 centiemen VRIJDAG 6 APRIL 1917 ^mmÊÊÊÊÊsmmsajmmBÊaBKmaBÊÊÊBÊÊÊÊÊÊBÊmimimmmtmmaaÊammmÊÊÊÊÊm ■■—a—— ONS VADERLAND AIMHHltlItàTI.Is JU TElPi.B.1 ^ |)rnk)ti«r-Ult|r<'Ver 1?, riu> do Vie, Calais 3-e^- Belgiseh dagblad verschijneade al de dagen der week .-«j ■■■■■■■nMHMHKnjHBnBHnBB.nMNManWiHHMHHHaKbnt-, KaMHHMaBDUuaHHBHBBanDHHaBUHBMiaraaHaaMBHHBmaanciaaunMiUi!» b ^ RIBAGTOÊ s «B. iàÊê&&utwi©T 1% i>in Morte», CALAIS ABONiaFMft MTSPBliZGM t p«p maand : Belges I 50 Fpankpjk ^.OO Eoyicland-Hullan - 3.0'' P«r <rimest*p 4.00 » 5.50 » 0 50 Ben achrijwe ■ « 0ns Vsd«pland » 17 ru* de Vïo Calais RECHT D00R, VRIJ EN VRANK * * i •*- * VOOR GOD EN VOLK EN LAND! R dactlestukksu, ni*uWs, in te z*nd*u Rue Mortnt, 17 en rue Obantllly, 73 Oalaia A^OHNERflCNTEN VOOR SaLBATEN : Pet* week (7 deges) 0.25 ) Deze abonnt-menun dien en met miliciens 10 P«r maaad 1.(0 ) nuœmers meens aangevraagd en d&gelijks a an * liât zelfde adres gvzonden te worden. Goede Week Soldaat, mijn vriend. ik weet dat ge dik-"wijla, toen ailes sti 1 was rondom u, U hebt f avraagd ■ ^ Maar waarom toch al dis mi-«erie ! » Zoo hebt ge gadacht als ge raoeder-siel alleen Istond op de wacht, zoo hebt ge gevraagd als ge slapeloos op uw strooleger te rusten laagt, zoo denkt ge als ge door tegen en wind en bittere koude voor de aooveelslc raaal dezelfde wegen gaat, naar uw post toe in de loopgrachten. Waarom toch al die miserie ? 't Was zoo goed, waarom moest dat zoo ineens veranderen ?... Sobqs gaat ge verder in uw gedachten. Een makker, een vriend, waarmee ge gisteren nog ter loopgracht gingt, ligt nu daar stille, dood, onder eeu klein heuveltje met een kruis er boven. En ge denkt dat morgen het «w beurt kan zjjn... En dan wordt die vraag zoo dringénd, zoo prangend. dat ze u de keele preit.v Waarom |al die miserie? Waarom dit lijden ? Waarom het breken Tan zoovele levans ? ».,• 't Is veel eeuwen geleden, negentien goed geteld. Een wonder profeet -er wandelde door't land dar Jodexi. Hij zaaide weldaad, waar Hij ging voorbij ; ziekpn gênas Hij met *en woord, troost gaf Hij aan ieder hart dat bsed. De liaveling Hij was van t volk en t volk en 'tgeluk lag open, daar voor hem. Maar met eeu wijsheid die het aardsche denken ovprtrcft liet Hij daar liggen hat geluk en mm het lijden voor zijn dael. n Zoo de graankorrcl niet in d'aarde valt en er slerft, blij'ft hij alleen ; maar erns geater-nen. springl nicaw leven er ait op en hij draagl nelê v rue ht en. rt Zoo sprak Hij eens toi zijn yolfelingen, die hem niet gansch begrepen, En eenigen tijd later, loeu t volk door valsche leiders tegen hem gekeerd wa» ; werd Hij verraden door een zijner beste vrienden.Vrijwilliggafhij zichgevangen;liet gich onschuldig veroordeelen, werd beulsch behandeld zooals geen uianscli behandeld Werd. werd wreed geslagon aan een kiuii en gaf er vrij den geesl, nu eeu doodstrijd, die meer dan drie lange uren had geduurd... OOgenschîjnlijk ^as zijn ;laven genioken, was zijn leven vcrnield, zijn werk vernie-tigd, verijdeld al wat Hij had gehouwd.... En toch hij was gestorven mal bel onwan-kelbaar vertrouw nn, met de goddelijkti zskerheid dut Zijn <àood zijn grootste ovar-winning wezen zou. Nog is Hij niet gestorven, nog hangt Hij daar le zielebreken en reeds trekt hij de zielen tôt zijn kruis. En van dit oogenblik werd altijd grooterde aan trekking,diekwara van 't kruiu en een voor een ze trok al d« volkeran tôt Hem, die er te sterven had ge-hangen ; en gansch de wereld knielt nu Toor dit kruis. En elke ziel, die t ware levon voelt in haar, blikt dankbaar op naai der Gekruisigde. Elke ziel, die lijdt en treurl ei 't kruise sleept kijkt op naar Gololha ei voelt den vrede en de sterkte dalen in haai diepte. De goddelijke graaakorrel was in der grond gelegd en was er dood gegaan. Maai uit dien dood ontsprong het echte, volh gralieleven, en 't zwol aldaar en altijd dooi dit leven, zoekend te bereiken, elke ziel er zoekeftd er te kweeken echte levensvruch ten. Uit den dood van het lagere, wordt he hooger leven geboren. Soldaal, mijn vriend, vat gij die les ? Z( is zoo diep, ze is zoo simpel tevens. Het is de lesse van de Kerke voor de Goede Week. Christen, zijt Ge. Eens zijt ge ten doop ge houden en toen ge werd temg naar huh gebracht, heeft uw christen moederuont yangen als iels lieiligs. Want men had uw ziel gehouden onder'tKruis en Ghristibloec was erover heen gevloeid en had er t god delijk gralieleven doen ontkiemen. Soldaat, mijn vriend, 't is mogelijk dat g< zijt vergeten al te dikwijls die eerste liefde voile omhelzing van uw kinderziel met der Christus op bel kruis, maar Hij heeft ze nie, vergeten. Christen zijt ge, en zoo zijt ge ge merkt voor eeu^ig. Dat moet gij u eers herinnercn voor ge t anlwoord geven wil aan die \raog, zoo angstvol en zoo dikwijls aan u zelf gesteld. « Waarom al die miseriei Waarom al dit lijden ? Waarom misschiei feet knaklen a an mijn jeugdig leven ? » Mijn > rieïjd, deG©<4« Week daar plan • ten gaat voor u het Christikruis... 't Kruis, waarmee moeder u heeft geteekend, toen ge zijt heengegaan... Al uw miserie, al uw tob-ben, al uw marcheeren, al uw ofi'ers, al uw hartebloeden, al uw angst soms... misschien uw dood : 't is uw kruis, dat u voeren moet tôt het eehte, het onvernielbaar leven. Uw ziel is nog gebolsterd, de kiemen kunnen zich niet ontplooien... Uw miserie is het mes dat uwe ziel ontbolstert, dat open legt in u al uw reine levenskrachten. Uw miserie is de fljne vinger, waarmee God het beeld boetseert van uw eeuwig jwezen. 't Ts het snoeimes dat afknipt wat uw groei belem-mext... 't Is zoo dat ge nu de korrel zijt, die wordt vastgedrukt in den bewerkten grond, en later zult ge voelen het leven, de kracht die deze drukking in u heeft gewekt. Alleen ge moet dit ailes zoo willen, willen als vrij, zedelijk man, wetend wat zedelijke groot-heid er geboren wordt uit het Sacrifieie. En uw dood iaisscbieu ?... Durfditvlak in d'oogen zien/ want morgen, kan 't de waarkeid... Die dood offer ze diep bewust van haar moreele waarde. Ze wordt v«or u de grootste bron van onverdelgbaar leven... Ze wordt voor 't land de zekerheid der heer-lijkste Verrijsenis. H. Eese Balhehe revalutie Waarlijk mon zou het spel op den wagen gedacht hebban, ware het niet dat de Moffen in niots meer belrouwd worden. En werkelijk thanswaixll het ookbewezen dat al het geharrdwar in den Reichstag enkel een goed opgezel coraediespel was, dienende oui de legenstrever in Daitschland u den valslrik te lokken. Eene Duitsehe révolu lie is een drootn, een lang bereide list,die men ons als Aprilvisch wil opdisseken. « Figaro » — Men beeldt zich in dat een Duitsche revolutie thans mogelijk is en dat wij welhaust tegenover eenehervormdenatie zullen staan, die wij enkel de hand hebben toe te reiken. 't Is altijd het zelfde stelsel dat ons naar hersenschimmun leidt alsof de gebeurte-nis zeker ware. Het werd in den Fransahen Senaat duidelijk genoeg gezegd : Er is hier kwestié gansch een ras, sterk door zijne inrichling en brutaal in zijne zeden, te ka.stijden. De verplettering van het impérialisme en het militarisme moeten wij betrachten want beiden zijn eren plichtig. Het militarisme is het afsçhuwelijkste, want liet vertegenwoordigl de siavelijke geîtporzaamheid aan den meesler die de monsterachtigsteplan-nen nastreeft ; het bevat al de burgers van het land, zoowel de achijnheilige sociatisten als de anderen. In de « Matin » wordl het uiteen gezet dat het uilerst twijfelachlig is dat de sociaal-democratie, gedrild en onderworpen aan Bethmann, de minste poging uitvoert tegen den keizer dien zij volgden van aan 't begin der vijandelijkheden. De Russische revolutia ïtelt de Duitsche socialisten echter in een# zonderlinge stel-ling.i Rekenen wij er dus liet op dat de Duitsche sociatisten hunnen keizer en het heizerrijk ver-loochenen. Zij hebben noch het inzicht noch de ijiacht de Russen na te volgen. Maar tegenover 1 de openbare meening van de gansche wereld staan zij in eene zonderlinge positie. Blijven . zij eensgezind met den verachten en gevloekten [ keizer, die den oorlog gewild en sinds lang voorbereid heeft, die zich bekwaam achtte 1 gansch de wereld te beheerschen en die ver-antwoordelijk is voor al de schelmstakken en l de ellende, de puinen en den rouw die de wereld treffen ? Het is hen niet meer mogelijk een twijfelachtige houding aan le nemen. ' Maar het comediespel in den Daitschen i Reichstag is een opgemaakt spel dat eerder Duitschland ten goede moest komen. Rappel. — Wanneer Duitschland zich ver-toren zal wanen, dan zal het aan de democraten van Europa vragen den vrede le sluiten met de Duitsche democraten en dit aan yoordeetiger voorwaarden dan aan het Keizerrijk. Het Keizerrijk zou eenigen tijd verdwijnen ■ om aan de sociatisten tijd te geven ons çen prachtigen toer te spelen. ! Maar de Yerbondenen hebben het inzicht . niet in den appel te bijten. De Rappel veit-( volgt : t Waag het, slimme moffen. waag het ? Be-vrijd u van den Keizer, van den Kroonprins, van het militarisme. Wij stellen belang in uwe ' pogingen. Wij geven geene afkorting op de t algemeens rekening. Allen te samen hebt gij ■, ons overweldigd en onze vruchtbare streken in > woestijnen herschapcn, wij behoeven ivaarbor-gen tegenover uwe legerbenden en vergoedin-1 gen voor de schade die gij ons berokkend hebt en voor de on men schetijkhedeH die gij hebt bedrçveu. De oalusten schijnen algemeen le worden is Duitschland. Zurich 3 Apill. — Het is zeer moeilijk de echte waarheid te kennen over de onlusten die gedurende de laatste week in verschei-dene steden van Pruisen en Beieren plaats hadden en niet volkomen onderdrukt schijnen.Alhoewel de dagbladen doer de censuur belet worden de gebeurtenissen inede te deelen, blijkt Ret steeds duidelijker dat eene ernstige polilieke en economische^ krisis losgebroken is. Het « Volksrecht » doet in zijn laatste nummer beteekenisvolle bekentenissen. Zijne verklaringen doen denken dat de voe-dingskrisis aanleiding geeft tôt onlusten en dat ernstige volksbewegingen en werksta-kingen plaats hebben. Te Ansbach hebben de mijnwerkers het werk gestaakt lot dat het voedingrantsoen verhoogd wordt. Yerscheidene reizigers, zegt de Volksrecht, die uit de Rijnstreken komen, verklaren dat monsterwerkstakingen uilgebroken zijn in de voornaamste centers en dat de politie de orde niet kon herstellen, zoodat de troepen moesten ter hulp geroepen worden, Te Hamburg hebben 35.000 werklieden gestaakt. Hevige betoogingen hadden plaats te Berlijn. Do politie moest schieten op de menigte, Een persoou is teruggekeerd uit Duitch-land omdat hij vreest dat de Pruisen den Keizer het zelfde lot zullen doen ondergaan als de Czaar. En de « Volksrecht » besluit : Het is mogelijk dat deze beweringen overdreven worden ; het is zeker dat zij zullen gelogenstratt worden. Wij zijn echter zeker dat het Duitsche volk aan een keerpunt van zij ne ge schiedenis gekomen is en dat een beslissend uur voor den verdrukker aangebrokee is. 40.000 Servie» in opstaad Gorfou 2 April (Nota van lïel persbureau). Er komen steeds beveStigende berichten toe over den opstand in Oostelijk Sci'vie, veroorzaakt door de onmenschelijkheden van den overweldiger. Men bei ichl uit Saloaika dat een Bulgaar-sche deserteur bijzonderheden heeft gege-ven, die de berichten van de vijandige pers en andere verklaringen van krijgsgevange-nen bevesligen. Deze berichtgevers verklaren dat hun commandant op 2 Maart een telegram onlving, seinende dat zijne solda-ten in verlof te Nish weerhouden waran om er den Servischen opstand te beteugelen. De deserteur verklaart dat de opstand vooral het gevolg is van de heerschende ellende. Toen' ik op 11 Maart uit verlof lerugkwam van Roustchouk, zegde hij,ver-nam ik dat al de soldaten die in verlof naar die stad moesten trekken, terug geroepen werden. Gansch Oostelijk Servie is in opstand en de mannalijke bevolking is naar de bergen gevlucht. Hij achat het aantal opstandelingen op 40.000. De opstand breidt zich vooral uit van Nish naar het Noorden in de richting van Belgrado en naar het Zuiden tôt aan Kou-rnanovo, maar het voornaamste cenler is ten N. van Nish. De opstandelingen zijn ge-wapend met geweeren en mitrailleuzen die tijdens den aftocht werden verborgen. Van op den trein waarmee hij reisde, hoorde hij geweerschoten in de richting van Lescovatz. Men zegde hem dat de Ser-viërs het inzicht hadden Nish aan te vallen en vervolgens in den rug van 'l Bulgaarseh leger naar Monaslir aftezakken. Hij heeft vernomen dat reeds Bulgaren, gekwelst in den strijd legen de Séiviërs, te Nish aange-komen zijn. Deze berichten stemmon overeen met de inlichtingen belrekkelijk den opstand reeds toegekomen. i Biiitichs aftocht Lokal Anzeiger (van zijn corr. van 't front). — De aulo rolt door de voorgeborc-hlen van Ham en bereikl het veld. Wij richten ons naar het Z.-O. en komen plotselings in de slreek des doods. Ik heb die streek clikwijIs doorreisd, maar nu herkende ik ze niet meer. Groote boomen omzoomden vroeger de wregen ; ze zijn verdvvenen. Van huizen en hoeven geen spoor meer. Overal is 't de wôestijn waarVan de weg het laatste spoor der beschaving is, maar ook deze zal ver-dw-jnen. \1 de wegen zijn ondermijnd, de kruitkamers geladen. Ploegautos rijdcn de weiden om, met hetdoel die voor de vijandige convooien en artillerie onbruikbaar te maken. Troepen in optocht trekken voorbij met wagens geladen met huisraad en voor-road. Niets werd in de ontruimde stellingen acktergelaten. Hetgeen niet kon medegeno-men worden, werd verbrijzeld ofverbrand. De Vereeniging van het Amerikaansch Congres De bo§dsckap eiadeleus taejaiebioge» begroet De boodsekap van M. Wilson overlrêft nog hetgeen de verbondenen van Amerika verwachtten. Niet alleen immers wordt de staat van oorlog afgekondigd tusschen de Ver. Staten en Duitschland, maar de voor-zitter lieelt daarbij verklaard dat Amerika j voortaan openlijk met de verbondenen naar ! het zelfde doel streaft. Er is geen kwestie van militaire samen-werking op kleine schaal, maar de verplieh-tende diensstijd komt opeens irtgericht te worden, onmiddelijk Averden 500.000 man-nen onder de wapens geroepen en Amerika stelt al zijne oneindige hulpbronnen ten dienste der verbondenen. Amerika vervult tijdens dezen oorlog een prachtigen roi. Het treedt niet in den strijd om aan eene overweldigingszucht te vol- j doen, maar uitsluitend voor het recht en de menschheid. Zal het Duitsche volk thans begrijpen dat het in den ban der beschaafde natiën gesla-gen is ? Zal het nog langer de hand bieden i aan dezen die het naar den afgrond leidt? s Hopelooze strijd ! het pleit is beslist ! Duitschland is veroordeeld. * * * Sedert den middag was de zapil van het Congres bomvol. De gewone plechtigheden begonnen om 7 112 ure met de intrede van ' de congresleden. M. Wilson doet om 8 u. zijne intrede onder de eindelooze toejuchingen van de aan- i wezigen. Als de kalrnte is teruggekeerd, begint de voorzitter de lezing van de bood-schap, door de gansche wereld met onge-duld verwaaht. De vfrântwiopdelijkh^id van Daitsehland De toejuichingen hernamen nadat de ' voorzitter, na al de aan vallen der Duilsche i onderzeeërs opgesomd te hebben tegen « de i schepen van aile soort, onder aile vaandels ; en welke ook hun iuhoud, hun bestemming of hun doel was », verklaarde vooreerst niet te kunnen gelooven « dat zulke dingen niel mogelijk ivaren door eene regeering die de f pratieken der beschaafde natiën bijgetreden was » en aldus besloot : « De tegenwoordige Duitsche onderzeeëroorlog is tegen den handel, is een oorlog tegen de gansche menschheid. » | Voortgaande verklaarde de voorzitter : Ik verzoek aan het Congres te verklaren dat het gedrag van de Duitsche regeering in feite niets anders is dan DE OORLOG TEGEA DE REGEERING EN HET VOLK DER VER. STA TEN. Zonder den voorzitter te laten uilspreken springen de tegonwoordigen recht en breken in oneindige toejuichingen los. De voorzitter moest het einde der toejuichingen afwachten om zijne lezing voort te zetten en aan het Congres te vragen, den staat van oorlogvoerende die Amerika wordt opgedrongen, uitdrukkelijk te aanveerden en maatregelen te nemen, niet atleen om het tand in staat van verdediging te stellen, maar ook aile middels tegebruiken om al de hulpbronnen van Amerika ten dienste te stellen, ten einde de keizerlijke regeering te doen ontbinden en den oorlog te doen eindigen. Van dezen oogenblik af wordt iedere zin-snede toegëjuicht. Voltedige saïanwfrkiog met de Verboadenei. Wat zulks beteekent is klaar, ging de Voorzitter voort : Zulks heduidt de vol-strekte samenw erking in raad en daad, met de regeeringen tegenwoordig in oorlog met Duitschland en aïs gevolg, de breedste fl-noncieele ondersteuning opdat onze rijk-dstmmen hun zouden ten goede komen. Zulks beduidtde inrichting en de mobili-satie van al de nationale hulpbronnen voor de voor de voortbrenkst van oorlogsmate-riaal en om in de gebeurlijke noodwendig-heden in de ruimste en doeltreffendste mate tevoorzien. Zulks beduidt de onmiddelijse en volledige uitrusting van de vloot, vooral met het oog op den strijd? tegen de onderzeeërs.Zulks beduidt, eens verhooging van hat leger van 500,000 mannen, die met het stelsel van den verplichten dienst moeten aange-worven. Zulks zou ook eene voortdurende versterking van het leger moeten beduiden, Zulke ernstige besluiten nemende trachten wij klaar aan de gansche wereld de reden# te doen begrijpen, die ons tôt handelen nooplen en het doel dat wij betrachten. Mijn elgen gedacht werd door de gebeurtenissen van de laatste maancen nietgewij-zigd en ik denk dat zij de gedachten van het land niel gewijzigd hebben. Ik heb thans juist dezelfde gedachten als op 23 Januari laatst loen ik mij tôt den Senaal richtle en als op den 3 en 26 Februari in de zelfde gevallen. Ons doel is thans ne princiepen van vrede en rechtvaardigheid verdedigen tegen de ikzuchtige ee autocra- . tisclie mogendheden. « fle w reiMa staat ep hat api De onzijdigheid is vooetaan niet meer mogelijk of wenschelijk, wanneer da vreds der wereld op het spej staat eu te zelfder tijde de vrijheid van de volkeren en wanneer deze hedre'gingen voortkomen vaw autocratische regeeringen, die den wil van het volk niet in acht nemen. Wij hebben het uoodig geoordeeld het lijdperk van onzijdigheid le eindigen. Om te sluiten zegt de président : Wij hebben gaen ikzuchtig doel na ta streven ; wij beoogen geen overweldiging, geen vergoeding voor de opofieringen die wij ons vrijwilliggetrooslen ; wij zijn enkel kampers voor het recht en de menschheid en wij zullen tevreden zijn wanneer deze rechien verzekerd worden. De lezing van de boodschap wordt te suidden de onhesehrijfelijke geestdrift ge-ëindigd.imMi iiiiiii mira n —r——i—ttt——■— De Franschen veroveren dorpen ten Z. en len Z.-O. van ôainl-Quenti». Laffaux bezet. St- Quentin langs het Z.-O. omtrokken. Paris à April 15 u.-Ten N. van de Som- .. me maken onze troepen vooruitgang op ganseh ^aiijs <\p , . het front dat aisteren aaugevallen werd. Over NieUegenstaande de geweldige sneeuw- net jrom uji stormen en het doorweekt terrein dnjven Dallon hebben onze troepen doorgedrongen onze {roepen den vijand achteruit op gansch TOT AAN DE VOORSTEDEN TEN Z. W. het front van de Somme naar de Oise. Hij VAN SAINT QUENTIN. werd tôt over de zeer belangrijke beheer- „ , . . , schende stellingen verdreven omzoomd TenN.O. van Castres i hebben wij de Zui- door (}e dorpen GRUGIES, URVILLERS EN derkant vaa Grugies bereikt. Rechts van onze M0Y DIE VEROVERD WORDEN. lijnenwerd hetdorp NOYON-SUR-OISE be- rpen N. van de hoeve Folie werden de zet. De vijandige artillerie bombardeerde de Duitschers gedwongen drie lijnen prikkel- ofr^k vnn Ftvinnv draad af te staan en talrijkc dooden, ge- streeh van Essigny. kwelsten en ma.eriaal achter te laten. Drie Ten Z. van de Gitlette werd de strija voort 0busiers van 150 en verscheidene camions gezet; wij hebben nietlegenstaande een kracht- vielen in onze macht. dadig tegenstand LAFFAUX bezet, Ten Z. van de Ailette geen Yerandering. Ten Z van Vauxseny werden Duitsehe tHe\ige artillericstrijd in de streek van geuaamaUen afgeslage9. Margival-Laflaux.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume