Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1570 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 25 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 23 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sx6445jc3c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Belgisch dagblad verschiinende aile dagen der week «— INSCHRIJVINGEN Voor een termijn van 3 maanden ... 6 fr. 50 ) > > » » 6 > . . . 12 fr. 50 » * AO » _ _ . OA ff* RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND Stichters : J. BAECKELANDT en A. Tempere Opstel en Beheer : Huurdochterstraat, 8, Gent ITer gelegenhetd van Kerstdaf zal « Ons Vaderland » morger : niet verschijnen : — IVrede, ook voor Vlaanderei In afwachting dat de uitverkorenen vai de statengroepeeringen de lijnen trekke langs dewelke een duurzame vrede zic! bewegen moet, vieren wij vandaag het fees van den « vrede aan hen die van goede; wil zijn ». Deze hymnus is engelenzang, en toc! kunnen wij, jongens van Vlaanderen, nie zonder bitlerheid aan het mediteeren gaai over deze woorden. In ons rijst de viaai op wanneer Vlaanderen den vrede zal ken nen door het recht, Vlaanderen dat zoovee onwil op zijn weg ontmoet. Niemand onder ons die in het innigst van zijn wezen niet snast naar de verpoozins uit den strijd. Wie, zooals wij, maanden ei jaren een vredig leven tôt het heerlijkste vai zijn betrachtingen heeft gemaakt, strijdt nie ^utteloos en uit ijdele bedoeling. Maa ju st omdat wij den prijs weten van vred< in de enkelingen en in de gemeenschap nemen wij niet meer op de schouders he pak dat morrend gedragen wordt, willen wi van geen berusting in het bestaande, zoolani I het Vlaamsche wezen met het bestaandi I geen vrede sluiten kan. * * * Waar zijn de menschen van goeden wi die tegen Vlaanderen gekant zijn? Wij hooren dagelijks zeggen dat allen dit in deze tijdelijke machtsverhouding van on! land het recht afwegen in de schaal van d< oms'andigheden, met den besten wil zijr bezield. De Kdmer en het Senaat en de vooraan-staande kringen zeggen het zelf dat zij uit-gaan van de meest eerlijke bedoelingen. Die menschen van goeden wil weigerer aan ons rolk het eerste bestanddeel van zijr recht : de Hoogeschool ; zij onlzeggen aan de duizenden Vlamingen, die gesneuvelc zijn, de verwezenlijking van het droombeeic dat door onafzienbare rijen van kruisen ir de Yzerstreek werd eeheiligd; zij ontzeggen aan de duizenden, die Ieden en bleven, de onvermengde toepassing van de formuler die zij, menschen van goeden wil, gedu-rende vier lange jaren hebben uitgekraaid. Die goede wil is het die den vrede aan Vlaanderen schenken moet, die den wrevei in het Vlaamsche hart moet tôt zwijger brengen en het land naar een onverstoor-baar gelukkige toekomst leiden. Omdat wij den vrede liefhebben, der eenig mogelijken vrede die geboren wordl uit de rechtvaardigheid, stellen wij tegen-over deze ijdele uitspraken van « goeden wil», den wil van Vlaanderen, zonder meer. Sterk door de gebrachte ofîers, durver wij nieuwe offers met open gelaat aan-schcmwen.• * * Zoo is dan, onvermijdelijk, deze over-denking op den vrede van Kerstdag, een meditatie van Vlaamschen strijd. Schouwend naar de toekomst die de eenig draaelijke is voor ons volk, beginnen wij den nieuwen kamp. Opdat de vrede, ook voor Vlaanderen, komen zou. Yzer. De slechte behandeling (1er Italiaansche krijgsgevangenen Sefani meldt uit Rome : De commissie van onderzoek naar de schendingen van het volkenrecht, heeft op onweerlegbare wijze vastgesteld, dat men onzen krijgsgevangenen het meest noodzakelijke voedsel heeft ont-houden. Zeer vele gevangenen zijn van honger gestorven, terwijf de tuberculose groote yerwoestingen onder hen aanrichtte. Ook werd vastgesteld, dat vele pakketten, door het Roode Kruis en de familieleden afgezonden, hun bestemming niet hebben bereikt. In verscheidene kampen deed men den krijgsgevangenen met voorbedachten rade een slechte behandeling ondergaan. Hieraan moet nog worden toegevoegd, dat onze gevangenen naar de voorste linies werden gezonden om te werken, terwijl men hen niet aangaf, wanneer zij in onze handen waren gevallen, teneinde zoodoende geen rekenschap te behoeven af te leggen. OP DE SLAGVELDEN VAN DEN YZER (4e vervolg) -Xienwpooi't — zooals ik zei — is al | ru nc nog le be waren. Er ziit t'en minât I nog eenagè teokening in. Te Dksmu.de: éditer is de verwoesting vol komen. Las dezen treurigen puinhoop nog een zome ongerept en de plahtengroei zal hem -U I Uiùi verborgen hebben. II Nu reeds onderscheidt, op ©enig'en aJ i siand geziefi, de sfcad zich nog nauwetijk t van het ©mringemde landschap. De Belge j en de Engelschen .hadden ten mioste d koketterie, jn de. «ebombaardeerde stede ucluer bun Iront, de voornaamste strate: \ open te houden. Ze maàkten, als ik he t zoo eens zeggen mag: het toi'let von he î l jk. De Duitschers daarentegen stàke. , geen hand uit, om, al ware 't dan sleclit ' voor 'Zichze.ven een weg te banen doo j dezen fantasiischen chaos. Zoo is Diks ' muiden nog hoogstehis «en complex va: heuveltij.es ire» hooger dan een meteir c ; dr.«, waarvan d 1 regen aile se.herpe hoe , ken heeft atserond, ,en waarop gras ©j ' riet, en zelfs sîril kgewas, welig tieren. 1 ï'hans iist op de doode: stad ©en «nom 1 houten k-uis: twee ban eh van balken es t planken, die de Belgische gen e he1 ft aar r gelègd. . ' Geen v'erkante voet .grond hier,, geeo steén om zoo te zeggen, die niet spreek ! van den o'ntzxttenden kamp, die hier il f November 1911- woedde. Diksmuiden i i verdedigd geworden mec eene hardnek » k'gbeùd en. een minaehting va.n het leven ; die de glorie der -Thermopylen zelf zq doen vcrbleeken naast de àureo&i die d Bëlgeîi en de Fransehen rond den naan van den Yser gevlochten hebben. i Diksmirden werd door de Belge,n, di. zich a's 't ware aan iederen ateerv haddei vastgebeten, be hou den zoolang de eersit > Ysers'ag duurde. en hun verliezen zi j i i cr dan.oaA vacschrikkelijk geweest. Ge . ltolpen door een Fransche mari.nevbrigade on.der commando van admiraal Ronarch 1 betwistte het 9de_reg:ment. Beigische in fan'ierie, onder be-vel van ko'onel — thani generaal — Jacques, de stad zoolang aat ■ den vijand tôt de stormtoop vooir goe< C b'\)k?n was, en trok toen, evsn buitea Diksinu den, den Yser over. 1 Op deze p'aats is de rivier slechte viji 1 t i -M v meter breed: De Duitschers bezettei . de pninboopcn van Diksmirden, en tegdei I op het teirein tussch n de stad en di r v er een ontzagliljk netvve-k van loop graveri aan. met,' bomvrijo schuilplaatseï en » pillendoozein » op aile knooppunten Doc-h hun sterlcsCe st-elling w as het over blijfsel van den grooten ikorenmo ;n oj den i and van d< n Yseir. een paar situkker mûiir, die ze -door middel van béton zo< ongeîôoflijk hàdden versterkt, dat zelf: de' voltreffera uX het zwaarste gesebut èi . hoogstens wat stof u t konden doen op waaien! Dit onneembare mitrail'leursnest be heersch'lè de Belgische loopgraai aan der oveirkànt, die niet, zonder reden. d; k boyau de la mort » werd genoemd-, wan ■ gfiien dag ging voorbij, of h er vielei : nv.nstens, dri.e, vier dooden. — Die korenmolen heeft ons duur ge kost,- zucht onze gejeider. En lang er zwijgend bli'jven we op den eti'lten pu;iin hoop staren... SGHATGRAVERS Een schim dwaalt in de schemerinj over de ruine van de stad. Als we nader bij komen, zieiujy©. dat het een schim is. met een pet vol zilveren banden op. Wc maiken kemnis met den' commis sa ris var jolitie van Inksriid n. ' -r iaar 1 • iiê liseft hij in de Panne verbleven,-en pas - was de laalste granaat omlp'.oft, of hi, was op ziijn plaats terug. Giisteren kwamên hier enkele m nistèrs. onder wie Anseele. die den commissairis uit zij n, eigen- zak een/som van 1250 franii ;er hand stelde, zoodra hij hoorde, dat ir vier jaar deze tfouwe ambtenaar zijn sa taris niet ontvangen had. — Dat maak ik wel met uw gemeente bsshiur n orde, zei Anseele. De commissaris vindt nog zijn weg ir d;t vulkaanlandschapl .. Hilj weiet nop nrecies waar iedelr huis gestaan heeft Zijn inlichtingan zullen van de hoogsk waar de zijn voo-r de reconstituée van d-' archLeven va,n het kadaster, die vernielf zijn en voor de afbaikening van Lsders eigendom! Nu hefpt hij de Diksmuidenaars, di€ le-ugkeereo om getd of ^cositibaarheden te zoeken, die ze in 1914 in hun kelder ot tuin verborgen hadden. Vandaag zelf kon hij aan den stadsdrukiker de 'juiste plaats wrjzen, waar z jn huis gestaan had. Deze begon.' met een paar werklieden, te grave n en legde eén gewetf bldot, dai in zijn kelder geweest was. Dit gewelf werd opengehakt en de verborgen schat kwam te voorschijn. Alleen waren de papieren sterk'met vocW doortrokken. ' — Nog hondeirddiii®enden frank liggen ondeç deze puinen, meent de commissaris. OUDE EN NIEUWE VERBLIJVEN Een ondernemend Diksmuidenaar heeft reeds-een barak in hout opgetimmerd, en verkoopt er hier. En naa.st die bairak liggen de grondves'ten van een huis reeds netljes bloot en gereed voor een nieuw ge bouw. 1k z e ai wat hier gebeuren gaat e De man zal zijn huis eenvoudig optrekkei a met de steenen, die hier bij milUoenei '|. maar voor li&t oprapen liggen, en itegei r dat de zomer1 aanbreekt, en de eeirsti >_ toer:sten komen opzetten, heeftt hij, ©er eaté-restaurant- kant en klaar. H:er en d'aar vinden vve nog de toegan^ s ,ot een anderaardsche krocht, waar di ) Dui'fcsche voorposten een onderkomer e vonden. Deze « Unterstaend© )> zij.n mees j aile oude kelders, die een ovenkappinf : van béton en zand'zakken hebbein gekre gen. Vtak bij het heuveltlje dat aianduidi l waar eens de toren der hoofdkerk verree; y is er een voor' ofliciêrén. Op de de-ur staa s met krijt gescln even: « Kriemh Jd. — Zurr r kranken Affen. » Heeft de kroonprins hier soms gewoond' 1 PATROUILLE-AAN VALLÉN I — In de berichCen hebt ge wel eiens ge , lezcn : » Een Belgisôhe patrouille dronc 1 door ,n de, vijandelijke linies en brach tien nf twaalf ge-vangenen mee terug » er 1 dan zu.t ge u waarschijnliljk wel hebber 1 . afgeviaàgfl, of een dergelijk wapenfei . wel 't vermelden waard was, — zei onz,( ipmmandani;, achter den dijk van der i Yse Welnu, dààr, ju st op een plaats, ^ watir de meest intéressante patrouille. 1 tochten hebben plaavs gehad. Onze eeirste 3 loopgravenl-inie lag dus dààr, achter der _ d'jk van de Yser. Welnu, dààr, heet ver', m lîet Zu den, ziet ge daiar nog die enket \ brokken muur, midden in di.e geraamteii: , van boomen? \ — Ik zie ze. — Dat was het kasteel van Woumen. 3 waar de, Duitschers een zeér steïrken voor ^ post hadden gelegd. Dit kasteel hebber 3 onize soldaten méé:1 dan éens bereikt! Er , ki'k nu eens, welk een onmenschelijke inoeiiijkhed-z'< >laar»-<>ftr te ovcrwitaier hadden. Om ife beginnen al moesten zc • 1 lier, viak onder het vuur der mitirail-' leurs op den molen. den Yser oversieken. , Dààr ziet ge nog overblijfselen van huïi , v,'otte,n. Natuurl.ijk gebeurde deze over I locl) b j na; lit, en terwijl wij van onzen ! kant oôk een helsch gordijnvu'ur onder-liielden, over 't hoofd van onze jongens lieen. Zilj, die-over de rivier geraakten, , hadden z oh dan heen te werken door den { goi'del van Duitsche verdedig ngsweirken, , <lien gi.j hier over een breedte van zekei . du'izend meter vôor hun Lweede verdedi-, gmgs n e gespannen ziet. Zij moesten stuk voor stuk, al de mitirailleursnesten ; t en gebetonneerde, schuilplaatseh nemen, , waarm.ee het terrein bezaaid was, dik-! w ,j;s tôt aan de schouders in de modder , wadend, dwars door een ont.zaglijk wa'r-, ne: varr^erradeirlijk prikkeldraad, en dat , ailes terwiijl ©en orkaan van vuur en . 'jzei; over de vlakle loeide.t Bedenk dan dat iedère sq.daat als ©en lastdier beladen was met spaden. bijlen, scharen om het , l>i;kkeld.naad door te knippen, zijn ransel, , zijbi geweer, zijn handgrana'ien, en dat ze . .dan nog de telefoonlJjTien achter zich aan [ moesten sleepen om de verbinding met de \oorposten te onderhoudenl... Toch be-. reikten onze'1 mannem het kasteel van j Woumen en keerden terug met j|evange-.nen, dic-ze dan natuuriijk weei' door deze fde hel te leiden hadden! — Maar was het sop de kool wel altijd waard? vroeg ik. Waren dergelijke opera- , l'es niet veeleer sportiel dan nuttig? i Waartoe dienden zulke gevaarlijke onder-nem ngen?- — Waartoe? Wel, hecl eenvoudig om te weten, wat er gebeurde aan den over- ; kanit!... Soms telefoneerdcin ons de Fran-s eh en of de Engelschen. die naast ons voclKen: « Onze vliegers en patrouilles nie den lro.epenverplaatsingen in de vijan-deliijke tin.es; gaat eens kijken, wie tegen-over jut ie staan. Dan moesten wij er op 1 los. En het was dan niet voldoe,ride, de vijandelijko voorpos'ien te bei.rei-ken, en de manschappen te dooden; de gevangenen moesten tevend binnen onze linies worden gebracht, opdat onze offleieren ze dan konden identifleeeren, en trachten, u t hun verklaringen op Ce maken, tôt welke le-: gerafdeeling ze behoorden, waar ze van-i daan gekomcn waren, enzoovooirts. En uit de meest onvolledige inlichtingen werden opd:e manier door yergelijfcing en deduc-ties, gewôonliijk uiterst interessaiii;© gege-vens over de vijandelijke plannen opge-maakt. Begrijpt ge nu het belang van een . patrouilleiocht en kunt ge u thans voor-stelten. dat de gevange-nneming van een ha'f doz jn vijanden in deze voorwaàlrden een 'wapenfeit van de hoogste beteekenis kon ziijn? — Nu beg.njp ik het volkomen, zei ik, en... ik sta vers'tomd. ('t Vervo'g .) Ultstel der Vredesconferentie Volgens de «- Echo d eParis » zal de vredcsKonferentie, ten gevoJge van de reis van Wilson naar Engeland, de ver-kieizingen en voorgenomen ikabinetswijzi-gjng.en in Engeland, wolrden u'itgesteld, en op ziljn vroegst begin Febr, worden geopend. i In het Buitenland ONZE TROEPEN IN DUITSCHLAND Begisch offleieet bericht van 20' Decerr bei': i De le brigade der kavalerie, haren op > marsch voortzettend in de richting de i proyinciën van den Riijn, heeft den 20 Dt cemtbèr de grensstreek Hombourg-Moret i net bereikt. Geene verandering voor wa ! de overige eenheden van het beizetlings i Jeger betreft. Belgisch offlcieel bericht vari den 2 ! December: Geene wijz ging in den toestand onze i bcz.' itingstroepen./ DE CHINEESCHE GEZANT VOOR i BELGIE , Reuter meldt op 20 December uit San Francisco : Wei San Tsoo, Chineesch ge zant voor België, kwam hier heden aan me legatiepersoneel, op weg raar New-York ' met bestemming naar Brussel. Hij wa eertijds gezant in Nederland. EEN NIEUW DUITSCH FRONT? De Pariijsche » Journal » verneemt u' 1 Zurich, dat H ndenburg een telegram aar zijn regeering lieeft gèricht, waarin hij ' ' plan te kennen geeft een n euw front' ti voirmen, tien klm. achter de onz.ijdig. zone. De regeering heeft hem naderei iritleg gevraagd. doch Hindcnburg heef lot nog toe niet geanCiwoord. Volgens da correspondent moeten d< Entonner, geeringen de vorm'ng verhin deren van zuik een front, dat door keur troepen bezet zou worden. Gemeld wor It, dat binnenkort twee re g'meriten te Francfort zullen aankomen De regeering is o'nmachtig dit plan var ,Hindenbùrg te weerstaan. DE BRITSGHE ARBEIDERS EN DE VREDESKONFERENTIE In pobtieke kringen gelooft men, dat d< r geering, wanneer zij aan de mach blijft, verschillende arbeidersvertegen woordigers zal uitnoodigen aan eenigt . ziltingen van de vredeskonferentie dee te nemen. De namen van Clynes, Hender son en Thomas worden in dit verbanc genoemd. SPANJE EN DE VREDESKONFERENTIE De aanwezigheid van Romanones tt Parijs is voor de nentralen bijzonder he-langwekkend. Het voornaamste doel var lvt be:zoek is. toegang tôt de vredes^on fereniie te ikrijgen. Zoo de Fransche pers de Spaansche voorstellen niet viijandip opneemt, ]s het omdat Spanje vaii der aanvang af e venais Zwitsei'land ver-stand ig genoeg was, om in de eers'e plaats de goede vriendschap met de En tente te ondeitiouden. Ter.wijt Nederlam den keizer opneemt, verjaagt Spanlje zelft den Duitschen gezant, die als hoofd var de spionnage in. de verbondene landen verfoeid wordt. Ongetwiljfeld zou hel voor Romanones, die als een vriend van het eerste oogenblik af beschouwd wordt. een p^rsoonlijk succès zijn, als hij zekere uitslagen bereikt. In een interview met de « Matin » ver-klaairde de Spaansche eerste minister « In ieder geval kan Spanje niet afwezip z'jn, wanneer voor een tribunaal van uni-verseele bevoegdlheid het a.lgemeene vraagstuk van de zeeën besproken wordt. » Toen de verslaggever vroeg: « Zult gij vqor al'c neutiralen toegang eischen, weke ook hun roi in den oorlog is geweest? » antwoordde Romanones: « Er is h er geen spra.ke en ©r mag geen sprake ziijn van hun pos tie in den oorlog. maar wel van «Imn posit'e teimidden der oceanen. Spanje is zoo goed als een eiland. De status der zeeën bepaalt zijn bestaan. Wanneer zijn leven op het spet staat, is het normaa'l, dat het bij de de-batten aanwezig is ». De rédacteur van de « Matin » gaf te kennen, dat Frankriljk, alvorens toegevin-gen te doen, de houd ng van Spanje af-wacht, en herinnerde er aan dat in de Spaansche havens voor 445.000 ton Duit-•sc-he scheepsru m te Kgt. Romanones antwoordde: < Het -is droevig, die schepen ^•crkeloos te zien liggen, wanneer de be-hoeften van Europa zoo groot zijn, terwijl wilj door de duikbooten een vijfde deel van onze hande'svloof verlorcn hebiben ». De » Malin » tirekt h'eruit de conclusie, dat Spanje tôt onder'nandelingen over deze aangelegenhe'd bereid is. lie » Echo de Paris » vbo^pelt een toenadering tus-sche-n Frankrijk en Spanlje, door het doen van belangrijke tocgevingen aan Spanlje in Marokko en 't regeleo van de Gibraltar-ikiwestie.* * * Wilson zal Italie bezoeken in 't begin van Januari. De pres:dent heeft een onderhoud gehad van een ha'f uur met Romanones, di© hem heeft uitgenoodigd een bezoek aan Spanje te brengen. * * * Romanones heeft een bezoek gebfaoht aan Orlando en Sonmino en met Pic.hon ontibeten. OPHEFFING VAN HET ENGELSCHE UIT V OER VERBOD Onder kennisgeving, dat sommige arti-kelen, voorkomende 'op de Ujst van ver-^. boden uitvoer, worden vrijgelaten, wordt medegedeeld, dat enkele 'udzonderingen z'jn vaslgesteld. Rijwie'en en hun onder-deelen, banden uitgazonderd; mogen,uit-gevoerd worden; rubber freinbloïkljes zijn r vrijgelaten, maar vlak gomelastiek is be-. s: st uitgeslolen. Kan-toormeubelen, _ schrijfbeihoeften en bloenizaden mogen j worden nKgevoerd. behalve zaden van / . oliehoudende planten, ge'drukte fllims Avorden vnjgegeven, maar ziljn onderwor-. peji aan c-ensuur. Galvanisch vergulde. of verzilverd© voorwerpen, bshalve die van massief zilver of goud," behooren tôt de f lijst van artikelen, waaiwan de uitvoer w eer toegestaan is en die verder de vol-gende artikelen bavât: krac.htsport-arti-k.Ten, kasregisters, porsolein, pon'selein-aarde en aardewerk, klokiken van aile - soorten, messen phenaceline, salicylzuur - en een aantal andere geneesniicidelen, t wàaiers. kunslbloemen, vulpenhouders, be.werkt bont, geverfd of bewerkte glas-• Waren, bouwkundige ijzer- of staalwaren, 3 lni.shoudeliijkc artikelen en houten ijze-ren of stalcn behangersartikelen, bchalve bek.'.eede meiibelen! simili-bijouteriën, cehte bijouteriën met kostbare steenen, t behalve mass ef gouden of zilveren arti-i kelen en behalve artikelen, bevattendc I platina, verlicht ngsartikelen van iljzer ' of staal, rnarmer. minerèie wate.ren, mu-; z'ekinsti'iimenlen. fonografen en fono-' i graafplaten. fotograflebenoodigheden, be-l halve scheikrfïi'dige stoffen, zijden liiiten, tabak, piijpen, regenscherme,n en beh-uig-, î papier. DE LE VENSMIDDELEN VOORZIENIN G DER CENTRALEN De « Dady Express » verneeant, dat Hoover Maàndag met vertegenjwoordi-i g-s van den gcmeenteraad van Weenen te Bern zal bijeenkornen. Er zullen hierb.j ook vertégenwoolrd-gers van de, Engelsche en Fransche re-. geeriiigen, aanwczig ziljn. De besprekin-, gen zulen de behosftèn der Oostenrijk-, sche republiek lot voornaamste onider-wqrp hebben. Z'j vormen de inleidende . be.raadslag ngen Tôt het gansche vraag-1 sluk der levensmiddelenvoorzienmg in de Centrale rijiken.. OORLOGSSGHADE In de Fransche Kamer heeft M. Louis Dubo'.s verklaard dat de schade door de ' Duitschers aangericht (» miljard be-. draagt, vcrdee'd aïs volgt: 20 miljard aà'n vvoningen, 5 miljard aan meuibelen, 10 miljard voor de grond, bos-schen en veesiape! en 30 .miùijard vooi' de i nijve-he d. * * * T.onden: De eerste groep sloomsc.hepen weke gedurende den oorlog :n Duitsoh-land waren geïnterneerd, is door Duit-sche bemanning over de Noordzee gebracht en heden op d© Tyne aangekomen. ENGELSCHE HULP. Volgens « Daily Chronicle » zullen En-^e'.sche techniekérs in België en Noord-Fraïikrijk komen om er de schade aan de nijverhe d aangericht te komen opnemen. Z j'zullen medewerken lot het spoedig herstel van onze niijverhcid en, saimen met ohze regeering, maatregelen treffen lot h'et verschaffen van werk aan onze terugkeerende v'uchtelingen en tôt het heraanknoopen der handelsbetrekkingen van voor den oorlog. EENE AMERIKAANSCHE GIFT VOOR DE SOLDATEN VAN HET VELDLEGER De iieer en mevrouw Norton, uit de , \'ereeîtigde Staîen van Ameriika, hebben ter uitdeel'ing onder de troepen van ons veldleger 120.000 geschenken laten over-hand gen; zij bestaan uit pakjes die een sCuk zeep, twee kaarsen en een half pond chocolade bevatten. ZWITSERLAND EN HET NIEUWE DUITSCHLAND Naar de » Lokal Anzeiger » van bc-trouwbare zi'jd© veirneeml, heeft de Zwit-sersche _bondsoverhc d principieel gewei-gerd, met de Duitsche soldatenraden in offlcieele aarirakin- te komen. Een af-vaardiging u t. Zuid-Baden, welke over aans'.uiting bij Zwitserlànd wilde spreken •w'-ird teruggezonden. FINLAND EN ESTLAND Helsingfors, 21 December. In F,nland is een beweging ontstaan 1er onderstéuning van de-etamverwante inwoners van Estland tegen het Russi-sdhe bolsjewisme. Op de eerste plaats wordt overwogen Krim-personeel en ma-teriaal te zenden. Een kommissie, sa-mengesteld u t leden van aile partijeh, ook cociaal-demokraten,- heeft zich met de leid ng belast. Geen hervatting van de vaart op Engeland Wegens den kolennood kan van een hervatting van den dienst van Nederland op -, Engeland door de Maatschappij «Zeeknd» voorloopig nog geen sprake zijn. Vierde Jaarqanq « Nummer 1278 Prijs : 10 centiemen (Avonduitgave) Woensdag 25 December 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume