Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

569683 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 29 Dezember. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/v40js9jm00/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

V Qsrâs — M «an« 94 9 PrlJ» . i mmîigmm Zaterdftg 29 Û&czmhzt 1917 ONS VADERLAND Administratif! A. TEMPERi I Drukkcr-Ultgavar, 17, rus da Vie, CALAIS Belgisch dagbîad verschijiieiide op al de dagen der week Rs£acti* s rS. BAECKELANDT 17 ««.«. -"iftil «ï«ft IABOmiEITEN Per mannd Belgie 1>T5 Fs-aalirljk S.£5 Engeland-Holland 3,50 per trtanester « E.OO >► O.SO » 10<«0 jttcnrcbrljve i « On» Vaticrl&ud » 17, rue de Vie, Calaia : — » c , j Recht door, vrij en vrank voor Qoé en volk en land KZ3AâTiS8Y(JKKKN> NSBUW» TE 2 PtUflt KORTIT 1 7 B£N RUE CHANTU.L.V 78 C&tAI ABONIVEMS^ 'PRÏJSEW VOOR SOLI5ATKK B®©!6 "W€î>fe (7 d&JffCïl) 0.">» 0«e AKCKNEMENTCN DIKNZN R«CT MINSTQttS p0« 10 N'JKMER8 INBCN9 AANG5VBAAOD SN [ÎAOILIJKI 1 *.«»«* AAN HET2KLFP!: ASS^STS aeZOMOU* TE yyOPKOKN ANTI-VLAAMSCHGEZINDEN ANTI-VADERLANDERS Het werd reeds meermalen herhaa1 dat het niet staat voor vaderlandscl Belgen, onze Vlaamsche zaak zoo vo< te stellen, alsof er uit volgen zou, d wij Ylamingen op onze Waalsche lan genooten een drukking willen uitoef nen, orn ze te dwingen onze taal aan lceren. Wat erookalgeschreven en gewrevt werd om het wanbegrip uit de koppe tekrijgen, steeds blijft het er bij vele iawoekeren. Het spreekt van zelf d enze Waalsche broeders, die in de waan zouden verkeeren.dat wij op he dentaaldwangwillen verschuiven wcll zoolang op ons woog en wegen zal V na den eorlog, niets dan weerzin vo< de Yl. beweging kunnea overhebbci De belagers van de VI. gedachte zij het die dit onvaderlandsch rerdichts rondstrooien. Ze rerdonkermanen wi lekGurig onze schier eeuwoude leuze « In Ylaanderen Ylaamsch » en make aan de Walen wij s dat wij hun i Wallonie on2e taal zullen opdringei Geen middeUje achten ze te laag om i hun vuig kraam te pas te brengen. Sedeit Minister de Ceuninck tôt c taalmaatregelen in het léger besloc hooren we ze die voorstellcn also' ze. rixum teneatis 1, door n flamingai werden getroffen '• * * * Desaangaande heefthetzijn nuton. Bzienswijze opnieuw eens bloot te je: ■gen. Da franselielaar3 zien in het h ■ dat de Ylamingen zich bij die taa maatregelen min of meer verlieuge) Ieen bewijs.dat zij toeïtandén in 'tleve riepen die heelemaal met de .vlaamscl gezinde epvatting strooken. En daa mee maken ze dan stemming bij c Walen, die soms te lichtgeloovig, aehtopslaao. Dat wij Y lamingen, < billijkheid van het grondbeginsel do bedoelde maatregelen gehuldigd, vc mondi^ erkennen, is vast en zeker. zij ri ©mzendbriuf van 22 Augus spreekt Minister de Ceuninck met d< gepasten nadruk over de verschrikk lijke bezwaren die roortspruiten uit < onkundigheid der vlaamsche taal, 1 •ffiifteren wie dezorg werd opgedragi vlaatnsehe strijdkrachten aan te voere Hij is van oordeel dat de officier de ta van zijn soldaten moet kennèn. Ied redelijk schepsel Gods moet die zier w! î 7û na fmi ri i il' l\i t f ^ maaralgemeen menschelijK, laatstai vaderlandsch Zoo is het dan ook uit leggen dat die taalmaatregelen w< willen d door ons werden onthaald c dat de vlaamsche soldaaî er naar opz; als naar een z^kere lotsverbetering i zijn ellefidig oor'ogsleven. Ik kan bezwaarlijk aannemen dat i Walen zouden te vinden zijn die ni ' «inzien hoe dringend de noodzakelij ■ keid was schikkingen in te voerei ■ waarbij eindelijk de waardigheid va ■ den vlaamschen soldaat in aan-nerkir ■werd genomen. | Met het doel door den Minister n ■ gestreefd.nl. dat de officier rechtstreel ■ met zij n saldaten moet kunnen in aa. I rakingkomen, zal het iedereen wel eer I zijn.Over het aatigewende middel we ■ licht niet, en ik moet het onzeWaalsch ■ vrienden herzeggen dat geen enki 1 vlaaaiscbgezinde, er mee instemme ■ kan. Tôt staving daarvan verwijs i M j onze Waalsche makkers naar de art ■ ^e!a die daarover in Vrij Bslgië, Or l ^aderland, B. Standaard en De Stei luit België verschenen. Ons leger zo ■ °P zoodanigen voet geschoeid moete ■worden dat de maatregelen door de ■minister getroffen, teenemaal overtolli ■ zouden zijn. Het is echter niet gelege I zîch dienaangaande nader te verklarer ■ ^ant bewolkt zou de tronie van de d censor worden, en sporen van zijn lc speurzin zouden mijn verknoeid arlikel >r kenmerken Dit wil ik nu juist ver- it mijden. 't Is tne hier in't geheel niet 3- te doen om de handelwijze van den e- minister en de regeering af te keuren. te Ik heb enkel mel nadruk willen aan-stippen dat de taalmaatregelen die de n minister trof geen flamingantenwerk n zijn, als de franschelaars lietbeweren. n En dat mag natuarlijk op de daken ut geroepen worden ! n Gezien nu die maatregelen geen fla- n mingantenwerk zijn, kunnen de fla- :e minganlen niet aansprakelijk gesteld jt worden voor den !aaldwang die er mee )r gepaard gaat. i. Lafen leugen is hèt dus zulks tegen n de klippen aan te blijven beweren, en el het aari te wenden om de VI. beweging 1- bij de Walen voor te stellen als inbreuk : makend op hun taalvrijheid. D * * 11 -* * n Zij die derwijze 't flamingantism in i. een vaisch daglicht stellen, bewijzen n niet zoozeer de Ylamingen dan wel het Vaderland een grooten ondienst. Zij le zijn het juist die v iwariing en on- t, eenigheid stoken, en naar hun kop .. dionthetbedenkelijkwoordgeslingerd: it Wie wind zaait, zal storm oogsten ! En nochtans, wonderbaar maar toch waar, staan zij heel wat gunstiger aan- ?e geschreven dan de flamiriganten, de- 7r w 4ke maar al te vaak door menig heer il die nu op 't kussen zit, voorgevaarlijke 1- vvoelzieken worden aanzien. Iedereen ), kent immen vïaamscligezinden op wie n ter wule van hun vlaamschgezinclheid i zware vermoedens wegen, maar ik daag r- om het even wien uit me een enkelen le franskiljon aan te haîen die wegens ir zijn franschdolheid en zijn bezwadde- le ren van 't vlaamsch ideaal, « un sujet ar dangereux » ken worden ! d- Maar eensdaags zal het b'. jjken, wie [n de beste vaderlanders geAveest zijn, of Li, wel zij die in aile oprechtheid naar ;n Vlaanderens vrijheid streefden, en die c- tôt spijt van wie 't benijdt steeds op je hun recht blijven sttan, ofwel zij die ,ij met bovenbedoelde vuige rniddeltjes >n de Waalsehe meening stelselmatig n. trachtten te beliegen. * al * * „r Op den keper beschouwd mag het een s. zonderling en tevens een veeg ver- Çflî î î n soi liiotnn in ders menschen te vinden zijn, om bij te den denkenden Ylaming een bcwuste vaderlandsliefde te kunnen onderstel-,n len, die zonJer vlaamschgezindheid ,g bestaanbaar is,en dat menig onderhen n zelfs van oordeel is dat flamingantism en bc'gische vaderlandsliefde « 2 res ,r in ter se répugnantes » zijn. Wij echter zijn de tegenovergestelde ^ meening toegedaan, en met klem van t, redenen bewijzen we dat de vlaamsch-n gezindheid, d. i. het streven naar de g vlaamsche ontvoogding, de eenige grondslag is van aile mogelijke vader landsliefde b'j den bewustin Y'iaming, s Want hoe zou deze kunnen strijden j. voor het Recht, zonder het onrecht 1S hem aangedaan te bekampen ? Zoolang men den Yiaming dwingt e met instellingen vrede te hebben waar-bij zijn eigen taal op het achterplan wordt verdreven en door een ander k vervangen, zoolang wordt hij ontegen-: zeggelijk in zijn vrije persoonlijkheid iS gekrenkt, want zijn taal is het eerste n beslanddeel van zijn eigen IK. u En zoolang ook wordt hij niet aïs ^ 'n waardig mensch bejefend, noch als n 'n vrij menscli behandeld, want daar is a geen recht op vrijheid z ander recht op ° ikheul. Vrij zijn veronderslelt immers ( eersten voôral zich-zeir-zijn, d. i. zich-^ zelf-het-eerst zijn, i % Derhalve juist is het, dat terwijl onzi bondgenooten voor de vrijheid de: wereld strijden over't algemeen,dat wi Vlamingen meteen in 't bizonder, ei niet op de laatste plaats om onze eigei vrijheid bezorgd zijn, en er naarhonge ren en dorsten aïs naar ons eerste er hoogste goed ! Wat zou h.et den Vlaming immer: baten, zoo de gansehe wereld de vrij heid verwierf, indien zii hem weri onthouden ? Dan zou hij koren op andermans mo len hebben gehaald, en ziin volk zoi hem met recht en reden vervloeken ei hem vragen wat nut er geweest is inhe storten van zijn bloed ! Dan voorvvaar zou hij aan zijn vader landschen plicht te kort gekomen zijn •k * * Wanneer zal dit ailes nu eindelijl toch eens ingezien worden ? Of zal de heldere zon van ons vlaam sche Recht nog lang moeten schijnen terwijl men zijn oogen gesloten houd om te kunnen zeggen dat men geen lich ziet ? En indien van hooger hand ons ede streven wordt beseft, dan moet het ool worden beaamd, niet enkel met de lip pen maar met het hai t ! Dan moet het klaar zijn dat de vlaam sche propaganda niet een vloek is maa: een zegen voor 't land ! Dan moet ingezien worden, dat nie de vlaamsche, maar de antivlaamschi propaganda het land in gevaar brengt Dan moet vastgesteld worden, dat zi die de heerlijke vlaamsche gedachtc ondermijnen, met de Walen tegen ou: aan te hitsec, en niet wij, vijanden zijr van het vaderland ! Dan moeten voorwaar dùàr, en nie in onze rangen, de verdachte personer worden aangetroffen ! MILES FLANDR1ÀE. Het toskomsîig vijandig ofensief « Birmingham Daily Post » bespreek aïs Yolgt de bedreiging van een vijandij offensief op het fransch-engelsch front llet engeisclie volk is niet in het mins ongerust. Wij stippen met voldoening twe< feiten aan : 1. Dat noch Duitschlanc noch Oostenrijk de mislukking van eer groot offensief kunnen overleven ; 2 Dat het offensief zal mislukken. Vele personen zijn verwonderd da' Duitschland zijn ontwerp zoo openbaai maakt. terwijl zijne offensieven vooi Verdun en in Roemenietot den laatster oogenblik eene verrassing hleven. Dit' maal heeft Duitschland het noodig ge> oordeeld zijn ontwerpen aan het voll irotiKao.»- to molion. De tui;stand moet ir het binnenland wel gespannen zijn on Hindenburg tôt zulk eene reklaam t< nopen. llet laatste nieuws is dat een Oosten rijksch leger op het fransch-engelscl front samengetrokken wordt, de schrik kelijke springstof door een duitsch ge leerde uitgevonden ; de duitsche tanki die onwederstaanbaar over onze lijner zullen voortrollen ; de nieuwe gaz dit door de beste maskers zal dringen ; dt gepantserde vliegtuigen. Maar wat Duitschland nog uitvinder moet is mannen meerderwaardig dac de « tommy » en de « poilu ». 't ls de eenigste uitvinding die kans heeft he1 welgelukken te verzekeren. * •* * Rotterdam 26 Dec. — Majoor Moratt schriift : Zooals wij deden in het Z. en het 0 zullen wij binnen kort aanvallen op eer flauw punt in het Westen. Zekere slagen, met krachtdadighcic toegebracht, zullen het antwoord zijc op de redevoeringen der Engelschc staatamannen. fleî vsrîroiîwejs des keisers Amsterdam 26 Dec. — Bij zijn terug-komst te Bîrlijn verklaarde de keizei in eene boodschap aan den minister var oorlog dat al de pogingen van Frankrijk Engeïand en Ànierika vruchtcloos zijr gebleven dank aan den heldenmoed dei troepen en aan de hulp van het binnen' land die het noodige oorlogsmateriaa heeft kunnea vervaardigen. HET BEWIND DER BOLCHEVIKS AAN 'T WANKELEN I — i Oostenrijk is CKgerwsî oves de gebewrîenissen 1 in Dkranie s Biîrne 26 Dec. — 't Is enkel vandaa . dat de eerste Oostenrijksche dagblade ^ die de gebeurtenissen in Ukranie be spreken aangekomen zijn. Zij kuene kunne ongerustheid niet verbergen. De « Neuc Freie Presse » beweest da i de l'ebeurtenissen in Ukranie het wer ( der verbondenen is. Frankrijk en Engeïand, zegt het blad ' hebben in Ukranie een center van ku: per.jentot stand gebracht. B|e Ukranen verzekeren wel dat zi een\einde willen stellen aan den bui ger./orlog en de g-eschillen willen rege len tusschen Kaledine en dekommissa ; risspn van de Soviet, maw -»'j zich eveneens vijandig aan den afzoc derlijken vrede en beweren zich enke partijgangers van den algemeenen vre ' de. Men ontdekt hier de hand der vei t bondenen. t De « Arbeiter Zeitung « schrijft da de beweging in Ukranie kan een gevaa [ worden voor het bewind van Petrogra . en de tegenrevolutie zal in de han . werden. Het foelang van Klarkof Pêtrograd 26 Dec.—Indien mente l een gewapenden strijd komt met Ukr; nie zullen de Maximaiisten vooruitrul ken op Kharkof en aldus Ukranie a scheiden van den Don. Voor den oogenbîik is Kharkof i ^ handen der Ukranen, die de reglemei | ten-der roode wachtontwapcnd hebbei t De vereeniging i der afgevaardigden 24 ure uiîgesîeld Tsarkoié-Sclo 24 Dec. — Op aanvraa j<,. uuiiociie urgevaarrtigcten werd d vergad-ering die van daag te Brest-L tovsk moest plaats hebben verdaagd te 's anderendaags, oradat het antwoor der middenrijken op de Russische voo: stellen niet klaar was. t : £ij onderhandelen maar versterken hun fron . Petrograd 25 Dec. — De Duitschei [ trekken troepen samen op het Zuic , Westelijk front en trekken troepen we van Riga en Minsk. Hun doel is de Rus sen të treffen op het gevoeligste frou w a a ride strijd woede tusschen Ukrani ■ en Bolche\iks, ! Tegfen generaal Tcherbatchel Men seint uit Jassy dat de Russisch 1 Maximaiisten, die in lloemenie de sta 1 tie vah Socola, op eenige km. vaa Jass 5 bezetten, besloten hadden generaa Tcheipatcheff aan te houden en te ver moorden. 1 De samenzweering werd entdekt. D generaal deed de vier voornaamste lei ders aanhouden en de soldaten ont ! wapenen. De statie van Socola is ongetwijfeli : in de handen der Roemenen. 1 Ailes doet voorzien dat de tucht za blijven heerschen op het Russisch-Roe meensch front. Stijgende tegenkantingen Londen 26 Dec. — Uit Petrograd aa de Daily News. Er is hier ernstig kwestie door tegen maatregelen het huidig schrikbewin* te bekampen. Men denkt dat het bommenwerpen het eenige middel zal zijn eene druh kiug op de Bolcheviks uit te oefenen De tegenkanting wordt steeds groote 1 on der de verschillende klassen en he garnizoen. De machî der Bolcheviks verminderft Londen 26 Dec. —De eorresp. van d Daily Express te Petrograd seint : De toestand der Bolcheviks wordt va larigs om moeilijker. tengevolge d( , afvalligheid der werklieden en soldate Daar de overlieid geen de minste mael | meer heeft seint men overal onluste en baldadigheden. , llet schijnt zelfs dat de Maximaiisten op het punt zijn zich terug te trekken of zelfs te capituleeren. De weigering van het garnizoen van Moskowa aan den afgevaardigde van de g. Soviet die eene troepenliehting tegen u Kaledine kwam bevelen.is een sprekend bewijs dat de macht der maximaiisten q vermindert. De Ukraansche soldaten die de zelfde afgevaardigde wilde ver-t zamelen antwoordden dat zij het front ^ niet Avilden verlaten om den burger- oorlog te beginnen. , Ook de landlieden parti j keurt den . "broederstrijd af. Talrijke regimenten van het garni-j zoen van Petrograd houden geen reke-•- ningvan de hevelen der volkskommis- - sarissen. Van een anderenkantschijnen - de Maximalistische soldaten van langs x a m m a An n I « î j -J "J'"rî i De wanordelijkheden te Feîrograd Petrograd 25 Dec. — De bevolking 1 van Petrograd leeft van langs om meer r in onzekerlieid. De aanslagen verme-^ nigvuldigen zich en worden met onge-^ hoorde stoutmoedigheid uitgevoerd van den eenen kant trekt de politie zich hun lot niet meer, aan en van den anderen kant zijn zij zonder verdediging, daar de wapens hun ontnomen werden. t Na de pîundering der wijnkelders is l- het de beurt geworden aan de handels-huizen en particulière woningen . Ver-!- ders worden de voorbijgangers's nachts door gewapende bandieten aangevallen n en uitgeplunderd. Zelfs worden de t- slachtoffers gedwongen hunnekleede-î. ren en schoenen aan hunne aanvallers af te staan. De gewezen minister der bevoorra-ding. Mr Pieschehhonof was onlangs ^ het slachtoffer van dergelijken aanslag. De minister mocht naar huis trekken met eene simpele vest en dit in eene cr koude van 15o. De onderhandclingen * verdaagd De onderhandelingen tusschen de maximaiisten en de middenrijken zijn plotseling onderbroken geworden. De vertege'nwoordigers van Duitsch-t land zouden eene opschorsing van eene maand gevraagd hebben.Zij zouden dus s beginnen op 24 Jan. 10 dagen na den - vervaldag van den wapenstilstand. De g uitstel is aanzienlijk. De vertegen woor- digers van Duitschland en Oostenrijk t moeten hem niet voorzien hebben want e anders zouden zij deze rcis niet onder-nomen hebbsn. Ukranie sotî de oorsaak sijn f Petrograd 26 Dec. — Uit goede bron verneenit men dat de onrust der mid-e denrijken betrekkelijkUkranie degroot- * ste hinderpaal is voor de vredesonder-f handelingen. ' De kwestie der grondwettelijke ver- - gadering bekommert ook de middenrijken. Duitschland en Oostenrijk wil- e len eerst waarborgen ' hebben dat de " regeering van Petrogradop vaste grond-slagen steunt vooraleer de onderhan-delingen door te drijven. j Ukranie richt zijn leger in Petrograd 26 Dec. ■— De Ukraansche troepen hebben bezit genomen van de opperstafs van de 4e, 8e en lie légers en de maximalistische elementen ont-vvapend- De soldaten die wedersland D botien werden van het grondgebied vervangen- De student Rochal, de dik- s •j tator van Cronstadt, werd aar eliou-1 den. Hij zal voor de revolutio naire rechtbank gedaagd w-orden, onder be-i schuldiging van propagande tegen de " wettige republiek van Ukranie. li et elfde leg-er heeft eene talrijke ! I artillerie en een aanzienlijke voorraad * materiaal. Achter het front worden de Maximaiisten ontwapend. De onderhandelingen te Bresî-Litôvsk e Lausanne 26 Dec.— De « Taeglische n Rundschau » schrijft : ;r De onderhandelingen te Brest Li-n tovsk steunea op wankelende grondât vesten omdat de niaximaliatische regee- II ring geen vasten grond onder de voeten heeft. AAN KETZELCC3Ç AS»?» dSZONQBN TE WORDKN Eene verklaring der verbonden regeeringen Petrograd 25 Dec. — De oudste der militaire afgevaardigden bij het hoofd-•kwartier heeft eergisteren aan het Russisch bevelhebberschap de volgende oflicieele verklaring gedaan : De gezanten en ministers der verbondenen denken dat het, gezien den aanvang deronderhandelingen tusschen Rusland en de middenrijken, voldoende zal zijn bij het groot hoofdkwartier een beperkte delegatie te laten. In geval de vijandelijkheden herno-men worden zullen de aanvoérders der zendingen hunne bediening hernemen. Indien hetRussischbevelhebberschap voor dezen datum het noodig oordeelt maatregelen te nemen voor de herin-richting van het leger, met het oog op gebeurlijke krijgsbewerkingen en zoo de medehulp der militaire zendingen nuttigf bliikt, zullen deze bereid zilnlden «.s, ïrocarr-,,u\miCH. Tcherbatchejf ôpperfeevel-hebber van he! zuid-westelijk en Eoemeensch front Petrograd 26 Dec. — Generaal Tcher-batcheff seint dat hij volgens het besluit der Ukraansche republiek, het bevelhebberschap overneemt • van de troepen van het zuid-we.stclijk en 't Roemeensch front, die het grondgebied beschermen der Ukraansche republiek. Lgifsfe o|iclee!e feencMeo Belgisch frent LE HAVRE, 27 Dec. «tiGsdarends de laatste 48 uren ilchte srtiîîe-rleîsedrljïigîieid die gedurende den nacht he-viger werden in isn sector van Dïksmuide. Frinscii frmiî PaîïiiS, 2? Dec. S5 u. Op den rechter oever van de P/lsas aHiîîe-riestrljd în de streek van bols du Ceurières. Be duitsche aanval van gisteren was zeer hevig. De vijand stiiurde îwee bataillons tea stormloop. Bïj de twaede aar.val bersikte hij onze lijn maar werd ajgeslagen. Wij vonden zeer veei îijken cp het terrein. PARUS, 27 Dec. 23 u. Rechts van de Kaas fooudt ds artillerie^ strijd aan. Ten N.-W. van Bezonvaux beschoten wij vijandige troepenyerzameliiigen. EngeSsch LONDEN 27 Dec., 15 en 23 u. fHets te seines tenzij vijandige artillcrie-bedrijvigheid ten Fi. van St-Qusntin, voor fiSeessen en ten G. van Yperen. Italiaansch front ROME 27 Dec. Hevige artilleriebev.'eik!ngen. Op de vlakte van fisiago trokken wij dcelmatig ons viîL'r samen. Een groot Isîchtgevecht vvaaraan talrijke jachteskadersdeslnaiïietî v/erd geleverd fcoven Trevise. In den morgen van 25n kwamen 25 vsjandigs vîiegtyigcn het plein ten W. van de sîad bombardeersn. Zi] wordsn door onze battcrîjen onthaald en door or.zs vliegers aangevallen, en moesten zich ierugtrekken vooraleer hunne zïndir.g volfcraeht te hekfcen. Om 11 ure waren acht vijandigD vliegtuigen nedergeschoten. Een ander vijsndig dstachsmsnt van acht vliegtuigen vernieuwde ris poging maar moest zich terug trekken Ka drie toesteîlen vcrloren te hebbsn. Acht faesteîîen op eif vieîen in onze iijnen « — — DUITSCHLAND 30© minderheidssocialisten aangehouden Znrich 26 Dec. — Over acht dagen deed de duitsche regeering te Keulen vier socialisten aanhouden die zich aan militaire onregelmatighêden hadden plichtig gemaakt. Op 24 Dec. werden 300 andere socialisten van de minder-heid aangehouden. Daaronder bevmden zich de leid.-is in de groote stederT Munich, F.rankfiut, Mannheim, Mayence, Dusseldorf, Darm-stadt, Nuremberg, Leipzig, Cobourg, Magdebourg, Gotha, Cassel, Dortmund en Duisburg. .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung