Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

1511 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 18 Oktober. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 12 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gb1xd0rn1x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONS VADERLAND Orukliep-Jliifevtp: A> TEWPERE-MUYLE BMintuBrkaiMaitti 18, K PANNE (Bclgim) Vonr frankrijk • 11, rat <•' Wte» CALAIS» •PSTEL'i J. BAECRELANOT, rue Mortel, 17, CALAIS, RECHT DOOR, VRIJ EN VRANK -*• VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! _ , <r __ ABONNEMENTCN lalfi* Frankrijk Engaland an Holand I.SO fr. par maanâ 1.80 le. par nwantf 2.70 fr. par ftiaand ♦••O fr par trimaatar MO fr. par trfanaater 8.00 fr. par trim. Mm ■•toijft la : 7», ta* Ctiamttlly; >1 bia, ru* St. BniU, CaUla an M] al tm» c*i*%»»«a<Uat«a. 1 Zorgt voor Kinderen... De Trôsseliike slachterij, die na sadert saaer dan twea jaar in Europa uitgevoerd wordt, heeft voor goad het bevolkings-vraagsmk op dan voorgrond gebracht. la aile landen, die in den oorloa; varwik-keld aiin wordt de kreat gaslaafct : « Zorgt voar fcindêrea ! » Het vraagstuk behelst twee hoofdpanten: het vergrootea van het geboortecijfer en het verlagen van het starttangetal. Bij gelegenheid komen wij eens terug ap het eerste dier twee hooidpunten, dat van het haogste belang i&. Voor 't oogenblik hebben wij het over het tweade : het bekampen van de zuige-lingensterfte.De kinderen, diegeboren worden, moe-ten veilig over klip en rots de wijde wereld-zee ingevoerd. Zij moeten gedija» tôt krachtige menschen gazond naar lijf en geest. komende uit de voile antplooiïng van hanne liehamelijke en verstandelijke krachtan. Ditvraagstak ook behelst versehillige onderdeelen. Wij zollen die — in zooverre de tijd het ons toelaat — achtereenvolgens ©nder-zoekea.De Romeinen reeds r.elden als beginsel dat een gezonde xop slechts staan kan op een gazond lichaam, anders gezeid dat de iichameli ke geaondheid dën groctstan in-vlaed he®ft op de verstandelijke kraehten. Wij beginnen dus met te zeggen dat het volstrekt noadig is ta zorgen dat de zuige-ling gezand bltjve en dan ook kraehtig op-groeie. Vele factors zijn hier in het spel, namelijk voedisg, reinigheidszorgen, klee-difig, huisvesting, enz.. Vandaag vatten wi} netbelangrijk hoofd-stuk der vasding van dea zuig&ling aan. En wij stellen onmiddelrk een groote wat voorep : ieder getonde moeder is ver-plicht haar %ind «an do borst te voeden, tôt ap het oogenblik, waarop hst lichaam-gestel van den kleine zonder sehade ander vaedsel verdragen kan. God zorgt ervoox dat, zoohaast de kleine 't Bioederlijke bloed als voedsel moet der-ven, een ander degalijk vagdsel, de moa-dermelk, tôt stand komt. De moedermelk hoortdaaook den zuigc li-g volstrekt toe. Dit reeht is des ta çrooter daar de borstvoeding alleen het kind kaa doen gedijen. Vooreerst vele kinderen, die kunstmatig gevoei worden, stervenin het eerste levens-jaar.Ir stsrven inderdaad 6 maal meerlîesch-kindereh dan borstkinderea. Dgarbij nog de borstkinderen gedijen beter : zi) groeien beter op, gezonder en xijn dan o®k, later, bâter bestand om het hoold to bieden aan elken ziekte aanval. Zij zijn dus veel voor-uit voor't laters leven. De geneesheeren hebben maar al te vaak de gelegenheid zuîks vast te stellen. Als men nagaat hoe doelmatig ailes erop ingericht is om het kind in de beste voor-waarden te voeden, dan staat men werke-liik in bewondering. Wanneer het kindje gebaren wordt, schijnen de borsten nog ingaslapen. Maar het kind behoeft tijdens de eerste uren nog geen voedsei. Stilaan eahter geraakt de voorraad voedingssu ff in die het kind van moeder mîekreeg, uitee-put en het kind voelt de bahsehe naar een nieuvvoedsel. De borstklieren oatwaken uit haren schijnslaap en beginnen voedsel at te letaeiden. Dat voedsel zal van den be-ginne af en ook steeds verderop aangepast zijn aan de behoefien van het oogenblik. Daartoe verandert de samenstelling ervan naa- gelang de kleine opgrcait. E=ke moeder bezit het voadsel dat het best gesolîikt is voor haar kind. Dat is de reden om de^elke iedere moeder bij voor-keur haar kind moet voeden: eesie gehuur-de voedster, al is sien nog zoo fcieskeurig bij hare aanname kan san den zuigeling r.iet gevep, wat de moedarhem in geweten verschul'iigd is. Buiten die redenen zijn er nog ve'e an-dere Wij vermelden ze kort : de moeder-• • i melk is vrij van kiemen (microben) ten minste toch in gewone gevalien, iets wat hoegenaamd niet van dieranmelk kan ge-zegd worden. De moedermalk brengt, althansin de eerste tijden, den zuigeling eene heele voorraad schutstoflen tegen sommige besmetialijke ziekten meè, zoo b. v. tegen diphterie (iiroep), typhus, pok-keo, anz. De zuigelingen z jn daardoor jttist in de aerste levensmaan en tegen de besmettalijke ziaktan gevrijwaard. Heton-e naig belang van dit punt zal eenieder wel gereedeiiju toageven. De borstvoeding is ook voordeelig voor de moeder, dit hier tusschen haakjes ge-zegd. De algemeene gezondheidstoestand verbetert erdoor en eene gansohe reeks ziekten worden erdoar vermedan. Ikver-meldenkel dat borstkanker, bij haar dia zaogden, veel zeldzamer voorkomt. Borstvoeding is dus riet allean goed voor het kind, maar zij is ookheilzaara voor de moeder. Wij beperken er ons toe vandaag diep in den gaest van aile moeders te prenten dat het voer haar eene dure plicht is hare kinderen te voeden. In een volgende bijdrage gaan wij een stap verder. Dr. VAN HUFFELEN. Wij radea ten zeerst* onze lezers en vocral onia l*£eres«ea aan daze bijdraga da eersta eo-aer r#ek», »it t# kaippan en zorfVuldig ta bawfiren. (Nota van den Opitalraad). V Kijkje rond 'toorlogsveld i 't Hoeft er weer warna naartoe gegaan 1 op de Somme. Als echte koppigaards beukén de Frauschen en Engalschen elk op hanne beurt op de Daitsche stellin-oen. Eq ieder klop treft eeu doel. Dorpen, wijken, schansen en loopgraven, dia sedert maanden den naam hadden onin- < neembaar ta zija, worden door onze vrienden veroverd, telkena met eenige henderden geranganen en nietiwen buit als toemaat. Zaterdag waroa 't de Franseben dieden , vijand bestookten en hem Genarmont an aene versterkte suikerij, met daarbij < t*ee Km. loopgrachten ">ntrakten en nu zijn 't da Engelschen ëie hunne lijnen rooruitbrengen ten N. van de schansen StuffenSchwaban alsook ten N. Gu^udu-court, waar eecige stellingen van taktisch belang veroverd werden. En alzoo worden de moffen nooit met ' vrede gelaten Onnoodig ta zeggan daf het moraal der Duitsehe troepen door deze onverpooede worsteling fel aan ) 't dalen is. Hoe kan 't oos anders, wanneer zij obussen ten geschenke krijgen die omtrent 1060 Kg. wegen (457 mm ). En zij die vroeger zoo fier waren en de machtigste artilieria ter wereld bezaten 1 Wat blttere teleurstelling, die onvermij- i delijk tôt ontmoediging moet leiden. • •• Sedert eenige dagen verborgeu de Roe-meensche berichten en dagbladen hunne onrust niet over der. toestand in Transylvanie. De dreigende wolk die boven het ! hoofd van onze jongste verbondenen jweefde, 8cbi|nt verzwonden te zijn. Al de i Duittch Oostenrij ksche aanvallen werden | met groote verliezen sfgeslMgen. Onze j troepea zullen hun vaderland kunnen be- j schermen. Het gev»ar is geweken. Zoo ( klonken de laatste berichten. 't I» de aankomst van Russisehe ver- ' sterkingen die dekans heeft doen keerea. j Ons betreuwen in Rusland was dus niet j overdreven. 't Is te hopen dat de eerst- j volgende dagen deze geruststellende be- , richten zullen bevestigen. • • i I Op de andere fronten seint men geene voorname gebeurtenissen. De Italianen maken wat vooruitgang op de hellingen van den Pasubio en ver-overden eene batterij veldkanonnen in de streek Cosmagnon. Be Russen sloegen op hu > front zoo wat op aile punten Duitsehe aanvallen af. Eindeliik op het front vao Maeedonie sneden de Frdnschen i, ■a—a—wTiifis n» "ja,1" ■ ■" „■ ■ >■"'"«ngBB: n den ijzerenweg af ten Z. van Serès, terwijl t de Servièrs den vijand verdreven uit . eenige loopgraven op den linkeroever van den Keka. ' 't Moet voor de Duitschers niet zoo n aangenaam zija den toestand te overîien want sedert maanden kunnen voor hen al de gebeui tenissen, op eenige uitzonda-ringen na, samengevat worden in het r »oordje «wijken». 3. B. e , .jj, Oitza vlitgefs aan 't wsrk ap de Somme ^ Zij besehieion den vijaad ia de laopfravea 9 Vliegberieht. — ParijsiSOjt. Onze "liegers hebsea met de beste uita'agen , deel geoomen «ai den stnjd op de Somme a Een dier viietçtuiaen kwasi terug na dcor 200 r bsilen getreffeu geweest te zijn. Ten N. van de Somme beschotec twee oezer n Stuarmannea dea vijaad ia de loopgraven. t Drie Engalsche vjiegers, die dan raid op de weikhuiïen van Mauser te Obetodorf mede mieker-, zijn niet teruggekeerd. e , De oorlog in Roumanie fînosd van Al. Filipeceo Buearest i5 Gct. — M. Filipeseo, senator ia Roamanie, dia de verbondenen van af feet begin van deo oorlog genegen was,~ ia aa eene largdarige ziekte overladen. De vijand wordt aehiernit- *■ Bukarest 16 Oct, — Wij gloegen aanvallen af te Tulghea in da hoagvlakte van Pricar, da 8 vallei Uîu e:c Citza waar wij den »ijand terug [j- orei de gréa zen dre?en aûte Pi édéal waai hij groote verliezen onderging. i Wijantplooiden ons lichtjes te Tabalebutry. 9 Wij kebben dorpen bezat in de atiaek van i- Oit. e f>e vijen«l ver«laff«!n ooh«i,front Csr«*»*-CrMÏ«L Bukarast lé 0«t. — Alla reders bestaan om ^ te hopen dat Aoeatenie de bergpaasea die i. , . .r daar het binneniand leiden zullan kunnen ver- n dadigen. z Men seint eene belangrijka overwlnning op het front Craana-Buslu, Men denkt dat de bergpassen van Predeal aaoeilitk kuanen doorgetrokken worden. - - - 1 ieidaioai ssnrit on» bfiad am «wa» wa4«H»fll<»a« «M» kanwwtomwa, ( In de Balkans ; De EageUehea verdrijvea den ' vijand L®adan 16 Oct. — Olfioieel. » Op het front van den Strouma verdreven onzâ verkenningen den vijand uit Bursi en namen beat van de plaats. Een granatesaanval gelukte tegen de brug van Buak. A rtiileriebidr i j vigh«id Op den Strouma werden de statien van Se-re«, Barakli-Duma gebombardeerd. Onze troepen zijn ln voeling met den vijand langs den ijzerweg van Seres. UIT ITALIE i De Oostenrifkeehe troepen-maehtenMllaaen, 15 Oct. — Volgens de Oûstecrljkflche dagbladen heeft Ooctenri]k langs dea Isonzo 100.000 manaen verzameld met 60 000 als reserve De ltallaaasche artillerie was er aa gelukklge i beweglngen ln gelukt, de te veroveren stellingen i met eesen ci kel van vuur te omrlngen. Vi°r bataillons vas de Landweer war^n gedu-i rende vier uren omslngeld. De hallt werd gedood, de andere helft gaf zlch over. De Italian« n bereiden nienaae ■««vallen, Ro«e, lï Ost. — Deltalianen versterken hunne stellingen op den Carso en brelden hunne over-wlr nlngen uit ten Z.-0. van Gorizla. Deze vooruit- 1 gang 1^ noodzakelijî voor den optocht naar Canen •a de omsingelirg van Duine. De kalmte zal dus ; [ Officieele mededeelingen | I St^lgiaoH le£erb<rriefe«1t | i Le Havre, 16 Oct. — A? tilleriegevecht op verscheidme punten nabij i i Ramscappelle, DiksmUide en Steensiraetc. i t Bedrijvighcid der bommenwerpers in de streek van Boesmghe. i r Parij«, 16 Oet, Il n. T ! Ten N. van de Somme drongtn wij gis ter m avond in het dorp Sailli/' I I Saillisel en bezettedm eenige huisen langs den weg van Bapaume. t 1 De vijawd voert tegenaanvallen uit. Het gevecht wordt vocrtgexet. I Ten Z. van de Somme sloegen wij een hevigen aanval af in het bosch van ! St.-Eloy. ' i te ©et., 98 a. I t Groote artillerie,bzdrijmgheid op de Somme. I Ten N. versterkten wij het veroverd terrein van Saili'y-Saillisel. ! I Teri Z. sloegen wij aanvallen af, ten 0. van Berny-en-Santerre. ! Wij veroverden een klein bosch en namen twee stukkenvan 210 en een I i van 77 tmschen Gœnermont en Ablaineourt. I i Wij namen 110 gevangenen. ^ | In den sectar »an Lassigny werd een vijandige vlieger nedergeschoten. I i P;Mpei*f»h t | Londen, 16 Oct. 15 u. 40 — TenZ. van den Ancre was de vijandige T t artillerie zeer bedrijvig. TenN. van Courcelette werd een aanval afgeslagen. T t Aan de Schwabenschans werd een zeer belanirijke aanval, voorafgegaan j t door eene hevige arîillerievoorbereiding en ondersteund door vlctmmemver- r r pars, met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. f t Gedurende den nacht verkenningen ten N.-0. van Yperen, tm Z.-O. van T r St. Eloy en ten 0. van Ploegsteert. t Wij doodden eenige Duitschers en namen andere gevangen. I Londen, 16 Oct. 22 u. 50 — Het wordt bevestiqd dat de vijand gedurende ; | den aanval tegen de Schwabenschans, zeer groote verliezen onderging. I i Onze zware batterij en bombardeerden met goed gevolg de vijandige stel- * ilingen van Neuville St. Vaast. \ Onze vlieger s vernielden eene batterijstelling en beschadigden verscheidene i andere met hunne bommen. j maar tljdelijk. wezea want de Itallaaen bereiden zlch voor aleuwe aanvallen. Klein s veornitgang d*r Italianen Rome, ié Oct. — Officiel. — Groote artil-leriefcedrijvigheid op gansch het froat. Ten O van Vertoibizzi en op den Carso op de hoogte aol breidden wij het veroverd terreia nit en namen eenige gevangonen. Wilft «ij op «la hoogte bfijvoia der leatete oorlogeberichteii leeet « One Vaderland a RUSSISCH FRONT Duitaehe qanvallen afgeslagen Petrogr., 16 Oct. — Hevige gevechten in de streek van Kirytnizi. Wij sloegen tegenaanvallen af met groote verliezen voor den vijand. Hevige gevechten ia de streek van Sborow. la de richting van Koroz^zo en Kirlibaba sloegen wij aanvallen af en namen i. 1S7 gevangenen — De vijand neemt het offensief ten Z. *an Dorna-Vatra. le» Turkseh traaaportaehip^ g«fcaap« Petrograd i5 Oct. — Een Russisehe onder-zeegr heeft nabij den Bcsfoor een gewapend Tuik ch transpor sebipgekaapt en naar Sebas-topoi overgebracht. niawi Rond deai oorloq Ile Duitaehera hebbeis ook < Tanks > Turin 15 Oct.— Uit Zurich aan de gazet « del Popolo » De « Neus- Zurcher Zeitung » seint dat de Duitschers in 't korte 00W gebl ndeerde autos zol'en hebban, gelijk de Engelschen. De ui virider is de gekende bouwer vaa vllextui^en Goobel, die ook ireinen maakt zonder wielen en zoiide rails. De Duitsehe « Tank # zal bij die der Engel-sehen verscbill n want d« uuvinder beweert datz j 1 og machtiger zal zijn als de Engelscha motrste s en zich eenen dooitocht zal banen, niftttegecstaande de grootste hir d rpalen. Dez"> avtos zullen gewapend zijomettalrijke kanor s en mitiaill uzen en loopt met eene sntiheid van 5O to 60 km. per uur. Het garni-zoen zal uit 3$ mannen bestaan. I^driakken nit Duliiehlaad. Lo den 11 Oct. — De Amerikaan Custin, correspondent van de «Daily Mail», die na zes maanden verblijf in Duitschland aange-komen is. deelt zijne indrukken mede. Toen M. Custin in Oogst Berlijn bezoobt, weid het offensief op de Somme aanzien als eenen bluf *an Eugeland, maar wat later verklaarde een officier, die plotselings van het Westelijk front in vedof geroepen werd, het volgende : De Bagelschen schijnen meer soldaten ta hebben dan wi] dachten. Zij schijnen hun werk te lonnen. Mijn bataillon heeft veel geieden. Twee drie dagea later raadde een socialita M. Custin aan naar Postdam te gaan, om de aankcaast bij te wonen van de Pruisische wacht, die veel geleden had in den atrijd tegen de Engelsehen, te Contalmaison, op lOJuli. M, Custin zegt dat het keiaerrijk tôt op zijne grondvesten zou geschokt worden, indien al hetgesn hij zag te Postdam, in Duitschland gekend werd. Kleitse aankondigingen aan I frank voor 3 regels Geboorte- huwellik-en;ovprlijden»aankondlglngen. Adverteert ln ons blad, uw blad, vlaarasche ult «tjkelingeu en soldaten. Nummer 547 rfOÎ Prijs : Q Ctmtiemsn Woensda^ 18 October 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume