Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

235 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 19 Mai. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Konsultiert 18 Oktober 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/np1wd3qt6z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DEBDE JAABGANG - Rnmma 734 FrUs i $ eestiesecs /attnriari io met iojt ONS VADERLAND Dï,»ltli«>,*'ïï*»tsr4*v«'"f 4TS ja>e sa** V!«', calais Belgiscb dagblad vetsch:?qaT|de al de da^en der week R? tîfii * 4. iAB&K&URi&T 47» T*-!Ç5«ï*t4»î., CA«>AÏ^ \ STSPHIJ9ZEW ■ Par msœssssi i 6«!gif i-50 FranSsr Ite 8.06 EngeSamS'HatSaft^ î-l P«p Spfewstsr 4.00 » 5.80 » 8»i ItâeB Rchriivt s « (Sis* VatterlaneS « If rsa® «Se Vïo. C»S*Sa —1.1 ,. r ...T.1 ■■w.v.y ■. -m RECHT Û00R, VRîJ EN VRANI* "* -* -*■ ■*■ VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! SadHunfext<lJr*fs "s- ,i '» tma< -„,. r^a, , 7 aB T1, - nOtJtti AftOftlfcftKERSTl K VQOP 89LBATEH 1 P*F vuftek (î ? 0.25 > C<1 »boimeni«men dl«&et> mes aolnatana i Pe-- «»am>ri 1,'ît | »*■ "uu«r«! I8r.«r ■ Ksngpvracgd «»°4a^»li|k« *»' * ' ' rs-fijtn s r~-.:nv4*n 4-. ■— Van uit de donkere kamar 11. Wijl Breidel nu tusschen al die piotten doorliep met zijnen photo, was er al menig gesternde en ongesternde sireepdragervoor-bijgeschoven. Met de gauwte stak hij er 00k eenige exemplaren yan in zijn kaske. Eij kwara er zoo eenen tegen met poeier aan zijn gezicht, en een laagske cosmetik op zijn haar. Vest, laatste mode, eraan ge-gotan als een keurslijf ; culotte, laatste snee, en een paar kittige gatten. Hij 8tapte al balaaceerend lijk 'ne arlekijn als men aan 't koordeke trekt. Naar hij zfgt is hij van « ezelsdom » ('t is te zeggen van edeldom), alhoawel de rnannen van Brussel beweren « dat hij toch ook maar uit de werkmans-broek gesebud is ». Zoo uitgeborsteld kwam hij uit fcij « Madeleine Khaki », een klein kotje daar ergens r.an den « dik ». Hm ! niet veel hoor voor zulken grooten heer ! Hij had zijnen oruonnans reeds voor den rust-tijd uitgi zonden om zeker plaafs te hebben ! Hij was ernu toegekoman met een lading van « Vie Parisienne » en G' ; want de mu-ren hingen er reeds van vol. In zijn koffer zat een zware voorraad romans van 0 25 fr. an meer, prachiig geschraven, zei hij, en trcffelijk buiten kijf, die zijn piotten ook mochten lezen 3ls hij er zijn hartie van had opgedsan. Voor's Zondags had hij spéciale; want dan gebood hij eens aan zijnen ordan-nans ; « I! me faudrait quelque chose de crasseux maintenant parce que c'est Diman-ehe ». In't dorp is hij reeds van iedereen gekend. De juflVruit t winkeltje van den hoek sluitde deur als ze hem ziet afkomen; en de îu-^ige schooljongecs schellercn van tusschen de mur.> : « Daar is die groote zot nu we r ! « Nu ging hij naar 't rapport, en dan naar d'oefeningen. Eenige sukkelaars slonden m benepen hart ts wachton bij 't bur-jei O n ie beginnen maakte hij allen uit voor « im' i il» omdat xu /îiet schoon op r«i stoa ieri. To.jn -inge>. de lainrn ren half dood va:i schrik 11k een portie arrest, en politi' kamer, en cachot halen. Eens die zes da®en arrest had gekregen om u tegenwoor-dig » te htbben waantwoord bij 't appel (iœmcrs 't gebruik 1er talen is vrjj, staat in de ôrondvvet 1) waagde het te zeggen : « Maar, mijn commandant, permitteer » En even z«o gauw iuidde h^t : « Je n'ai pas besoin d'explication I » Hij zou toch geenen uitleg verstaan hebben ; want hij kent geen vroord vlaamsch. Op d'exercice, lijk op 'i werk, vend hij weerga in barschheid en meedooglooïheid. Maar als majoor, of kolonel of generaal komt voor den schouw, dan is 't al vrien-delijkh id en kruiperij, en veinzen, en bui-gingen tôt tegen den grond. Als hij meende te kunnen vooruit, geraksn met zijn solda-tente doen draaien, dan mochten dezen er zich van beloven.Binst den grooten rusltijd machten zij te gedurende een gansche week duinen effenen rondom 't kantonnement, waarschijnlijk om hetzaks-ken vullen niet te vergeten ! Yoor zijn collegas was hij onverdragelijk. Hij alléén had 't groote woord in den mess; al d'anderen moesten knikken en peizen gelijk hij ; hij doceerde als de grootste strataog van Europa. Telkens zijn leer faal-de, bew«erde hij nadien dit nooit gezegd te hebben. Wie over't leren niet dacht, als hij was een domper en een dwaas ; weerleggen oiooht men niet aan zij ne hoogedele ge-strengheid ; ten hoogïte macht men een yoorwendsel uitvinden om er vandoor te trekkt n als men genoeg had van zijn ver-Ijaden railen praat. Gelukkig zijn er nog veel andere kerels in de wereld. Breidel kent er zoo eenen, de beminnelijkheid zelve. Altijd even eenvou-dig gekleed, geen trôtschaard, geen « uber-rnensch », beleefd tegenover iedereen, ge-spraakzaam met zijn piotten, 'ne rnan die er niet fier op gaat dat hij door fortuin en ontwikkeling is begunstk'd geweest Hij heeft een opbeurerid woordje voor elkeen die treurt of mismoedigd is ; zijn beurs staat open voor al wie in nood verkeert ; aile den gever. Hij is aanbeden van zijn man-nen ; zij zouden er voor door 't vuur loo-pen ; niemar.d spreekt er kwaad van ; zijne rechtvaardigheid en rechtschapenheid, zij plichtbesef en rerantwoordelijkheidsgevoel staan boven allen laster. Zijn dapper voor-beeld trekt ad>î barten tôt hnm. Hij kent de taal van al zijn soldaten, en men 3preekt tôt hem openhartig als aan eenen vriend, Veinzerij, schijnheiligheid en mouw vagen dat pakt niet bij hem. Zijn katholieke overtuiging staat rotsvast; 't is geen katholiek met den naam, maai met de daad. 's Morgens vindt men hem telkens in de parochiemis, en hij ontvangl er dagelijks « ons dagelijksch brood » ! in de loopgrachten dient hij dikwijls de mis van den Aalmoezenier. Al degenen die an derszins niet naar de mis zouden gaan uil mensehelijk opzicht, die durven nu ook doen lijk ze vroeger in hun dorp deden Yoor zooveel 't van hem afbangt, is 't 's Zondags volledige rustdag in de compagnie Hij houdt aan zijn Vlaamscha gewoon ten, en tegen 't vallen van den avond is hi. telkens thuis bij den gezelligen vlaamscher haard, om na het arondgebed een prettig< pijp te rooken rond de kaarttafel. Hij bemint zijn Vlaanderen, zijn vlaam sche jongens en zijn vlaamsche taal. Geer korporaal heeft hij van doen om zijn orders gebrekkig te vertalen. In prachtig vlaamscl spreekt hij tôt zijn jongens, en zelfs bij der franschgezinden commandant dwingt hi, onlzag en eerbied af. Waren 't zoo allen Vlaamsche koppen dan teekende Breidel zelf misschien we! drie jaar bij naden oorlog ! BBE1DEL. Turksche màmw teilen aan Raslaed Rorr.e 14 Mei. — De « Idea Nazionale > zegt uit dipiomrtieke kringen vernomen te hebben dat de Turks> he regeering, bij mid del van eene onzîjdige legalie, aan der Piussisch: n minister van buitsnlandschf zaLen voorstellen gcdaan heeft van vredos ond^rhandelingen, op î= n basis van de vol 1 dige opening der ze> ëngten aan de Rus sische schet pvaart. De Turksche regeering verklaart zicl geneigd met een geest tan toegevendh; ic dr- kwestie van Armenie te onderzoek^n er toegevingen te doen aan het princiep dei nati»naliteit, indien de Turksche regeering i het eischt. Het Ilaliaansch blad vofgt erbi. dat dit voorstel van Turkije niet in aanmer king werd genomen. I M n denkt in de Russische middens da î de Turksche regeering die voetstappen aan ! gewend heeft met het doel de ongerustheic ! nog te verhoogen in Busland en de révolu 1 tionnaire regeering in eenen strik te lokken I - m BvsLAxn \ ïfiuôea Oiitsch*T8 dp de Ressische •itscliepeu ? I Londen 15 Mei. ^Volgens de corr, van di i Morning Post, te Copenhaeghe, verneem men dat sterke Duitsche eskaders van tor pilleurs aanhoudend kruisen voor de Zuid Ooster kuat, van Zweden. â Men dent dat de Duitschers de Engelschi schepen willen de Ru<iïfeche hayens te ver laten. Volgens een andere bewering zouden zi eene ontscheping op de Russische kustei beproeven, Eea manifest wn het Uniteit der soldâtes en werkiiedeo Pariji 13 Mei. — Uit Petrograd : ' De raad der afgeveerdigden van soldatej ! en werklieden richt in den naam van d j Russische démocratie een manifest aan he Ileperr Daarin wordt verklaard dat het volk dei oorlog niet ge*ild hetft, dat hij ontstaan i door de keizers en kapitalisien. Het martifest eindigt met de Russisch soldaten uit te noodigen in de lonpgTavei niet werkeloos te blij ven en het land vooi te verdedigen tegen de soldaten des keizers Broesilof «« G§nrka mgen van het heve •«tslagea te worden Panjs 16 Mei. — Generalen Bioesilof ei Gourka hebben gevraaed ontheven te woi den van hun b ■vclhebb<,rsehap. Deze vragen werden reeds ing diend voo het ontslasf van den rninisti-r van oorlog. 11. 38ilioi*fc.of gre»(t sifac De minister van buitenlandsche zaken werd vervangen door M. Terestchenko. M. Kerensky is minister van ooilog en zeewezen benoemd. Eene leeniag vjb 500 millioen aan Rnsisnd Washington 16 Mei. — De Vereenigde Staten hebben aan Rusland eene eerste leening van 500 millioen toegestaan. De algtmeene opserMaf iH den bedenke-Ifjkeit («estnud Uiteen Petrograd i6 Mei. — Volgens de « Betch « hebben de afgeveerdigden van deh alge meenen opp^rstaf het komiteit van soldaten en werklieden bezocht. Zij hebben doen uitschijnen dat het ontslag van M Goutch-kof den toestand ernstig geroaakt heeft, omdat verscheidene legerbevelhebbers, in tegenwoordigheid van de onrnoarelijkheid in de huidige omstandi^heden, de i plichl tegenover het vaderland te vervulien, het inzicht hebben zijn voorbeeld na te volgen In het vooruïtzicht dier gebeurtenisser hebben de vertegenwoordigers van der 1 opperstaf gevraagd den toestand te verhel pen en maatregelen te nemen om de krisis op te lossen en tôt een akkoord te komeri om een kabinet t-5 vormen dat overbeid genoeg heeft om Busland uit den neteliger 1 toesland te belpen. 1 Hat komiteit heeft geantwoord dat het van den ernst van den toestand bfwus zijnde, maatresrelen neemt om de krisis oi te loasen. De mogelijkheid van andere ont •lagen ond^r de militaire overheden, heef 1 bij het komiteit diepen indruk gemaakt. De Anerikaanscle leadinje in Rostand Washington 16 Mei. - Senator Root toorzitter der Amerikaanscbe zendinff. heef onbepfrktemacht bekomen om deRu«sisch( , anarchie te bestnjden. De RnuiaeliD krisis Information. — Het uur is voor de Doeim en de gewetensvolle of revolutionairen ge komen om een bewijs van krachtdadiRheic te geven. Het. gaat er ora de eer en het be slaan van Rusland dat door eene Duitschf inmenging in gevaar verkeert. Frankrijl ook heeft zulke tijden gekend maar hptheef ! aan de twee gevaren het boofd geboden terwijl men in Rusland niets dan besluite ' loosheid en verdeeldln id opmerkt. ' Op militair oogpu it is d - vverkeloosheic van het Russisch lrg< r b klagenswaardig De \ieergesteldh id stitzich nog tesren eene w rkingmaarde b voorradir.g is z^er vol doende, v.are 't niet van de propaganda var l de uitzer delingen van h1 ! Komiteit dei soldaten dan ware de toestand Roed. Het bevelbebberschap is nochtans, vol gens zekere inlichtingen, vol ^ erlan^en on het offensief te hernemen en het is over ; tuigd dat eene overwinning het moraal vai . het leger zou verbeteren. t Het is volkomen zeker dat de Duitscber troepen van bet Russisch front afgetrokkei i hebben, eene Russische krijgsbewerking zou dus veel kans hebben van goede uitsla gen op te leveren 't Is tijd dat de Russe? zich de werkelijkheid herinneren. Rond da pars s | D* mUUTr«d»Bheid i» Dni(ff«IiIcKd i t Vorwarts. — De naam van den kanselier wie hij ook wezen moge, heeft voor on geen belang. Indien M Bethmann-Hollweg welke nu die bediening vervult, verdwijnt 3 zal hij moeten vervangen worden door eei ander die ons den vrede en de. vrijheid de binnenlandsche politiek zal aaiibrenoren j Die nieuwe kanselier, indien hij gcko?.ci i wordt om aan hetverlangen der recbtfcrzijd te voldoen, ware zulk gevaar voor het vol) dat hij ongenadig zou moeten bestredei 1 worden. Hij zou al de hoop op een toekomstige) vrede vernietigen ; hij zou de eenheid vai het diplomatisch front met Oostenrijk.onz i sterkste bondgenoot, vernietigen en he » Duitsche volk, verschturd in het binnen t land, afgezonderd van het huitenland, zoi • zich tegenover eene wereld van vijande] i bevinden, die het zelf aanhitst door de on s redeliikheid zijner oorlogsdoeleinden. De Duitsche werklieden zullen niet to« e laten dat hun werk, die h t behond is va: ^ het Du'tsche keizerrijk, vernieMgd wôrd door eene bende aventuriers, door liedei die hun eitrenevoorrecbten voor ailes wiiloi i behouden. Zij zullen niet, toelaten dat h« . czarisme, in Rusland omvergehaald. verrijs | in Duiitchland. ! | H nu se « mi»sIage>iB Il Corrierr délia Sera. — De ontbrin pe die h •! Duilsnh' ^o(k t^ lijden hp ftL zij r voor het meeréndeél toe te schrijveli a ■ mi slagen van de regeering De?- beeldd g zi#b in d^t de oorlog kort zou zijn en dat d overwinning zeker was. Dus, om de zefff nraal te behalth moest men de mistevreder r^—ih,h"ii iimw, »i * t<>m\ iin.m - i m'iiti ii , tiir»mr-r- l om, dachf de regeering, moeten d" prijzen f der moridhehotftcn e^rder laag est-ld ' worden. 't Is aldus dat de minister Helffe-| ricb van op het sresto'ite m eb'verklaren, dat brood in Duilschland goedkooper was I dar. bij al de andere oorlogsvos. renden. Maar door die redeneering kon de ranl-soenepring niet in eens bewerkstelliad worden. Toen het brood en de bloem w rden gerantsoeneerd, b^perkle men het verbruik der aardsppelen niet en m^er dan ooit at^n de Duitscheis saucissen en Vleesch. Daarbij de landbpuwers verkozen bunne dieren met bloem en aardappplen 1e voeden, liever dan dit voedsel goedkoop af te staan. Batocki heeft nu verklaard dat de rnaximum-prijzen i den toestand vprslecbt hebb n. De militaire Ioverheid eischt ailes op. Dnitschland zal het volk dwintren bet land te bewerken. De teleurstelling is bitter. To«komRii$« «slave» l\'eue Preusische Zf itur>ç. —■ Vooral is ei kwestie te weten of bel Duitsche volk zege pralend uit dezen oorlog zal komen en d« rechtmaUge vergoedintren zal eischen vooi de onberekenbare schadp die het berokkcnd i werd. De toekomst van Duitschland bangl er van af. Indien wij verplieht worden zell de honderd milliards lasten van den oorlog i te draeen, dan zullen *ij voor langen tijd een bestaan van slaven leiden. offteairf t ^«a««r«al Saurais ' Il Corriere d'Ilalia. — Zekere militaire j kritiekers hebben het Éredacht uit-engeze dat nade bezettinR \an Boemenie door der vijand, het leger van Macedonie zijne taak niet meer kon vervnllen en dat hetbeterzot doen zijne stellini?en te verîaten en zicl rond Salonika samen te trekken. Sarrai ^ komt te antwoorden met een hevi^p aanva ! op gansch het front. Dit offensief, sinds lang voorbereid,bowijst dat de Entente zicl niet laat beïnvloeden en niet van gedacht, is \ b°t leger van Macedonie daar werkeloos t< i 5 laten. : Devoorwaatden van den strijd zijn veran L ! derd. De medewerkîng van Italie heeft eer ■ l nieuwen uitweg geschapsn, die de beVQor ' | rsding vergemakkelijkt. Van een anderer Ikant beeft het Fransch Enffelsch offensif : op het wtstelijk front de Duitseh'- s verplieht troepen en geschut van de B k ms naar het westen over te brengen. Ziedani ( waarom de v< rbondenen het on enblil ! ' geschikt gevonden hebben om het ifensi ; le nemen. i Tb de BalksDg H't leger va« Veniï^los wretert stellingeH Saloriiki lfi Mei. — De troepen van M. Ve i niz' los, werkende is verband met de Fran seben, hebben opeenvolgend twee vers ter ? kinsswerken vrroverd op 1.000 en 1 500 m ! ten N. van Hadzibari-Mah. r Zij namen gevangenen. De verbftndeneH fleme® het effessief op kst frent va»? Msce^anie Saloniki 17 Mei. — Op bel front van d< Struma vero-erden de Eng; lichen eenigi vijandige loopgraven en het dorp Kjupri. Zii sloegen ta 1 ri j k e tegenaanvallen af er jnamen 85 géyaagenen. Groote bedjijviffheid op 't Servisch front Ten W. van de Cerna hebben de Fran schen op een front van 800 m. eene repki s : sterke stellingen bezet die de vijand krackt , s dadig verdedigde. Gedurende de laatste bewerkingen wa [ eene afdeeling dekkingstroepen uil Bnlgarii r gekomen. Kit raliaaiseh effeaaiet ^ Bome 16 Mei. — Ef-np officieuse nota geef bijzonderheden over den militairen toe stsnd : 1 Het Italiaansch offensief was voorafgegaai 1 door eene hevige artilleriebedrijvigheid di 3 stelspîmstig ontwikkeld werd. De bpschie ^ tins begon op 12 Mei op gansch de lijn van af Tolmino tôt 8an de zee en werd, in hevig * heid toenemend, voorlgpzet tôt in dei 1 moreend om dan een echt trommelvuur t worden. Gedurende de eerste phase dierbeschi 'tini hebben de Oostenrijkers maar flauw géant y wr'>ord en het scheen dat de vijand verras t was. maar on 13n wés de >iiandige b ^chit; i tin g krachtdaditrer en in deh morgend vai i 14n zeer hévig. DeOnstenr j esche batterijes t voerden dan een v rsperrinjgsvuur uit op d t loopgraven achter de Italiaansche lijn S Niettegenstaande dit tempeest. van vuu ■■ $prong het Itaîiaansch voetvolk rond dei middasr op de borstwering en stormde ci m h"t aangewezen doel los. t Al d-1 be.oogde pu.itpn waren zpermoeilij t te \ ro eren en enkele werden b^chou1'' • . al-i oninner-mbaar, zooals t>vb. de b ogt e op den li! ker oever van d Ison"'', vanc Plava tôt aan deri ber^pas Solcano. De sh-il hellingen, bedekt met rotsen, waren een sterke natuurlijke hinderpaal voor het vos volk. Die lijnen. sedert lanpen tiid voor-ber sia?m onder de.xbescherming van poed eplaatste batterijen en worden door st-rke troepen verdedigd. En î pli miek het Italiaansche voetvolk ra9se\ )rdering. B-langrlike stetlinyen wrer-den v roverd ers talrijke eevangenen aan-gebracht De vb'egers hebben pot d werk verricht door hunne verkenningen of door hunne gevechten met vijandige vliegers. s?rijd tes W. van Gorizia en op deoTarso Rom -' 15 Mei. — De « Giarnale d'Ilalia » schrijfi : De krijcsbevjerking is nog heviger ten W. van Gori ia dan in de smal.le vallei van den Ison:o die gaat van Gorizia toi aan de hoogten van To/mwo. Op den Garso i.i de strijd noa. ni' t doorge-dreven maar in den omtrek van Ùosso werden de vijonden lijnen volkomen verbrijzeld en de Iloliaan'schf troepen namen er veelgevangenen. De strijd is nog maar enkel begonnen en men mag voir de tockomcnde dagen aanzien-lijke uits'agi-n verirachten. De « Tr buna, » schriift : ; De toesland is tegenwoordiq zeer veranderd. D " voorbrreiding van ons l"ger is prachiig. De viiand is op het defensief. De legerberich-ten seinen een offensief op groote schaal Aan de ongeduldigen die vragen wat Gador-na verricht, komt de generaal te antwoorden met zijn machtige leger in werking te stellrn. O» Itoliamea gaaa vooraU Bome 17 Mei. — Wij sloegen belangrrijke aanvallen af van troepenmassas op onze stellingen die wij allen behielden ; wij gin-1 eren vooruit in de richting der belangrijke | hon^te 652 en de Vogite. Na een bloediffe strijd hebben wij eene belansrrjjke hnopt' bezet tenZ<vanGrazigna. Op den G irso deed de vijand zeer hevig-e pogingen maar de aanvalstroepen werden ' door ons vuur wegsremaaid Op heel het front vanaf Tolmino tôt aan de zee aanhoudende artilleriebewerkingerî. Wij namen 4 Q21 gevangenen waaronder 124 offici ren. Fr "«n'"# laat**» baricllaa Par is. 17 Mei, 15 u. Vi t" Âge aa~ /en werden af^a-tagen in „ de si - k van den rnolen -an Laffaux. De -i r hevige ftrijd blec-f m ons voor de el; de yiji nd ondergin zware vrrhezen. Drie viiatidige delachementen die slormen-' derhaud onze lijnen trachtten te overrompelen in den sec tor Ferw de la Roy °nEpine deChe-vrigny onderg ngen groote verlieten en bekwa-men g< ene uitslaçen. v In Champagne onlmoetingen tusschen ron-den in de streek van Mont Gornillet. Pari j s, 17 Mei, 23 u. De Duitschers hernieuwden zonder uitslag hunne aanvallen op den Molen Laffaux. Nabij de hoeoe Froidemonl werd een verras-sendf aanval afgeslagen. Wij gingen aanzienlijk vooruit ten O. van Graonnc waar wij eenige l.ot,pgra,ven verover-den in de slreek van den hêuvel 108 en ten Z. van Berry au-Bac. i Tameli jk hevige artilleriestrijd op de vlakte ■■ van G l'for nie. l«$trNr?fM Le Havre, i 7 Mei. 3 Artilleriestrijd van middelmatige hevigheid rond Steenstraete-Hetsas. De bommengevechten werden in den dag s hernornen. a Ei|tlsrk« latfsfe berichtea De E-plsfhe trrep#a b ï'tte?* Balleconrt ' Londen, 17 Mei, 12 u. — Gedurende den nacht werd de strijd in Bullecourt herno-mtn Wij gingen vooruit en bereikten het 1 Westeinde van het dorp, Gansch bet dorp bozot Londen, 17 Mei, 22 u. — Vandaag hebben onze troepen de verovering van Bullecourt 1 volledigd Zij namen 60 gevangenen. 9 Dq strijd van Bullecourt is begonnen op 3 Mei. r t Talrijke branden tusschen St-Quentin en Lens î i M. B ach Thomas seinf : E n groote brand b is uitgebroken te Si Quentin en s^dert ver-schei'lene dagen merkt men andere branden r op tusschen I>ns en St Quentin. Men heeft i talrijke ontploffingen gehoord. Men heeft p thans vaste bewjjzen dat de Engelsche pe-van/eneu, onvoldoend' gevoed, verplieht t worden loopgraven t« maken op de lijn i DrocourUQuéâpt. Enkeien moesten zelfs i wi rk- n tijriens de bescb' tir.g. f Dp Duitschers zijno- uigd dat ^ij een e nieuwen aftocbt zullen moeten beginnen e om de nederlaap te ontioopen. t- De artilleriestrijd houdt aan.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Calais von 1914 bis 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume