Ons Vlaanderen

486115 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 14 November. Ons Vlaanderen. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q814m92q05/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Oorlogsnummer — 38. SUPPLÉMENT Zondag 14 November 1915. O N S VLAANDEREN Yoor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt : Het Bureel van het Blad 181, rue de Charonne, Paris. BIJYOEGSEL ïnschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per trimester : 1.00 Per aantal genomen, prijs volgens overeenkomst. Eene Koninklijke Wapenschouw te Veurne Eene Stem uit ons Vaderland Onze lezers weten dat in België een pittig blad verschijnt « La libre Belgique » dat aan de duitsche censuur niet onderworpen is. Wat von Bissing, de duitsche gouverneur, reeds gedaan en uitgepeinsd heeft om achter druk-ker, schrijver en uitgever van dit blad te geraken, is onbeschrijfelijk ! En toch blijft het dappere belgische blad steeds verschijnen !... Niet alleen doet het de moffen schuimbekken van vvoede, maar het brengt ook aan onze landge-nooten het goede woord, de opwekking tôt geduld, tôt volharding; het geeft hun goeden raad ; het steunt hunne hoop en betrouwen. Hieronder geven wij het hoofdartikel in een zijner laatste nummeis versche-nen. Onze lezers zullen er door den geestestoestand onzer landgenooten die in België bleven, kunnen bewonderen : « Onze toestand is ernstig. Niir.mer in de wereldgeschiedenis zag men iets dergelijks. België blijft recht, eendrachtig, steeds trosch en onafhankelijk, gebonden, maar steeds zich zelve en steeds weerstand biedend. « Vrij land zonder regeering en zonder Koning ; Koning en regeering zonder land, maar gehoorzaamd door het geheele volk, dat ze eert en bemint, gelijk het ze nimmer heeft geëerd noch bemind. Land zonder politieke richting om het tè besturen, maar dat niet afwijkt van de redite lijn van eer en geboor-zaamheid ; land zonder wettelijke over-heid om het te leiden, maar dat geen duimbreed afwijkt van het afwezige hoo-gere bewind. « Mijne Landgenooten ! Onze vaders, onze zonen, onze broeders strijden gin-der verre tegen den Barbaar, met eene dapperheid, eene stoutmoedigheid welke de vijand zelf bewonderen moet ; de Belgische soldaat, hoe klein ook ons leger moge zijn, is het meest te duchten en wordt ook het meest gevreesd door de horden van den modernen Attila; hij strijdt al zingende, hij valtal glimlachend, want vôôr hem, in de verte, ziet hij het morgenrood van de overwinning. « En zij die hier gebleven zijn, de burgers die hun leven noch hun lichaam kunnen of mogen bloot stellen, die niet de ontzettende wisselvalligheden kennen van den slag waarin de dood voortdurend loert, zouden zij niet denzelfden ontem-baren moed van onze soldaten bezitten ? Zeker, zij verduren heel wat ellende, heeLwat angst, maar wat is dat ailes, vergeleken bij het verblijf in de loopgrach-ten. Onze soldaten beklagen zich niet ; hebben wij het recht ons * te beklagen ? Zij roepen ons toe : « Volherden! » en wij zouden het niet doen? Neen, niet waar! Geene zwakheid, geen pessimisme, geene ontmoediging ! Hoe lang de be-proeving ook moge duren, laat ons aile duitsche leugens verachtelijk ter zijde schoppen, om slechts van deze ééne zaak '// overtuigd te zijn : De eindoverwinning, de verlossing, de zegepraal is aan ons ! « Duitschland is machtig zeker, doch zijne macht is niet bovenmenschelijk. De stier ligt nog niet ter aarde; hij kan nog verschrikkelijke hoornstooten uitdeelen, maar hij is reeds getroffen ; hij bloedt en verliest zijne kracht; nog een weinig en hij zal in het zand bijten, en voor altijd 7al België weer vrij worden, weer onafhankelijk ; rijker, sterker, grooter, roemrijker dan het ooit luas. « Vooral, geene tweedracht. Er zijn geene politieke partijen meer in België, er is nog slechts ééne groote, nationale partij, de Vaderlandsche partij. « Laat ons allen onze ideën, onze meeningen, onze wenschen, onze ver-langens, ons ideaal behouden; maar dat ailes moet heden zwijgen voor den oppersten plicht, die ailes moet beheer-schen : de liefde tôt ons dierbaar Vaderland, de vereering van onzen Koning, de redding van onze vrije instelligen. & De taalkwestie bestaat nog; zij zal op redelijke wijze opgelost worden door de volledige gelijkheid van de twee talen op elk gebied : rechtswezen, bestuur, onderwijs; maar laat ons dezen twist niet voortzetten tegenover den vijand die er ons toe ophitst. Na den oorlog zal de oplossing zôô zijn, gelijk de eendracht van aile harten ze opleggen zal, de eendracht van iederen wil, de eendracht door de wederkeerige liefde en het wederkeerig vertrouwen. « Op hetgeen ons nog van onzen vrijen grond overblijft, lijden en strijden Vlamingen en Walen even moedig, sterven naast elkaar, hand in hand. Dit lijden, deze strijd, deze dood bezegelen op onuitwischbare wijze de toekomstige eendracht van de twee rassen, eendracht door wederzijdsche achting et genegen-heid.« Zoodus, de harten hoog! Belgen, noch ontmoediging, noch verdeeling. « Moed en lijdçaamheid. En ik weet niet wat de wereld in het Belgische volk het meest bewonderen \al, of yïjne dapperheid op het slagveld, of %ijne eendracht onder de verdrukking en in het ongeluk; de held-haftigheid van den soldaat of de standvastig-heid van den burger. « Dr S. » Naamfeest van Z. M. ALBERT Koning der Belgen Ter gelegenheid van het naamfeest van Zijne Majesteit den Koning der Belgen. zal een Plechtig Te Deum gezongen ^ worden in de Kerk der Belgische Missie te Parijs, ï8i, rue de Charonne, zondag aanstaande, 14 November om 11 ure stipt. H . K. H. de Hertogin van Vendôme alsook de Belgische Minister te Parijs en de Leden der Belgische Legatie, zullen de Plechtigheid met hunne tegenwoor-degheid vereeren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume