Ons Vlaanderen

12401 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 26 Mai. Ons Vlaanderen. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ng4gm82z9q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vierde iaar. — N* 170. ■ M————— Prijs : 10 Centiem per Nummer Zondag 26 Mei 1918. ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. VERSGHIJNT ELEEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Charonne. ABONNEMENTSPRIJS : Voor België en Frankrijk : Voor een jaar. ..<... frs 5 00 Voor zes maand « 3 00 Voor drij maand .... » 2.00 Buiten Frankrijk i Voor een jaar j> 8.00 » —mm——tm*u**ara&aM*amsyaaaummaxmm^wngwnf«miaiimibajm«ii:^mwa!. DOOR EENDR\< Il I STERK AANKONDIGINGEN : Tien frank voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : Prijs volgens overeenkomst. Mijn Vlaanderen heb iK hertelijk lief Verleden Zondag was het toch zoo'n schoon lenteweder, dat ik aan de be-koring niet kon wederstaan cm eens voor eenige uren vaarwel te zeggen aan de groote stofferige stad en aan al mijn beslommernissen, enden buiten in te gaan. 't Was waarlijk schoone en aange-naam, al dat groen, al die bloemen, en die vogelen die schuifelden, die nachtegaal toch zoo lieflijk zong in de struiken ; maar zie, dat was het nu toch niet wat ik vertellen wilde 1 Als ik nu al lange gewandeld had zag ik daar juist nevens den weg, een man die zijn groenten aan 't wieden was. Dat was nu juist geen wonder, dat gebeurt nog.zelfs hier in Frankrijk, ja, zèlfs 's Zondags. Maar wat mij wonderlijk voorkwam, die man zong !... Nu, een franschman zingt nooit als hij werkt. En wat nu heel en al wondsr scheen, als ik nader kwam, herkende ik het deuntjen, en weldra kon ik de woorden verstaan, woorden bekwaam om hier in Frankrijk tranen te doen opwellen in de oogen onzer vlaamsche vluchtelingen . Mijn Vlaanderen heb ik hertelijk lief ! Mijn Vlaanderen boven al, Dat is 't refrein, 't is 7 liefdelied, Dat ik nooit vergeten zal ! — Zoo vriend ge zijt vlaming ? — De man stond recht en bezag mij Tsieuwsgierig. — Of ik Vlaming ben, antwoordde hij, als ik mijne vraag herhaald had,— 'k geloof het wel, mijnheer, dat ik vlaming ben, met hert en ziel; vlaming geboren en vlaming zal ik sterven. En gij, mijnheer, ge spreekt ook vlaamsch? Van welke streek zijt ge ? Ja, ik sprak ook vlaamsch, 'k was »ok vlaming; 't wilde lukken.wij waren jmtrent van de zelfde streek ; twee ninuten nadien waren we beiden op weg naar de woning van mijnen nieuwen vriend. Hij woonde eenige honderde meters ferder in een lief huisjen met zijne frouw en zijn dochterken. Weldra was ik in de nette luiskamer gezeten tusschen maa en rrouw, in druk gesprek gewikkeld )ver al 't nieuws uit onze streek. Op eens komt een lief meisjen van oo wat vier jaar oud, de kamer inge-oopen ; op 't zien van dien vreemden nijnheer blijft het bij de deur staan.met le twee vingeren in den mond en lonkt 'an onder zijne wenkbrauwen, half lieuwsgi'erig, half bloo, beurtelings iaar vader en moeder en naar mij. — Viens, ma cherie, zegt de moeder, - donne la main à monsieur ! Ik bezag natuurlijk met zekere ver-'ondering den vader. Hij verstond aijn vragenden blik. — Och ja, ant-'oordde hij half lachend — gij weet 'el, mijnheer, de vrouw is meester in 'aar huis ; en ze zegt dat ons Mariet-e tijd genoeg zal hebben later om laamschtespreken.terwijl het nu toch ene schoone gelegenheid heeft om wel ransch te leeren en een zuiveren tong-'al op te nemen . — Een zuiveren tongval ? Hum ! hum 1... Dat was wat anders ! • Ik wilde nu wel juist aan mijne nieuwe vrienden geen leed aandoen, maar ik hadde het hun echter toch moeten zeggen dat een « zuivere fran-sche tongval » anders klonk. — En hoe ôud''is 'è dochterken. — Pas vier jaar mijnheer. — En broerkens en zusterkens zijn uit bezet België niet geraakt ? — Ja, ziet gij mijnheer, spr'ak de vrouw, broeders of zusterkens heeft Onze Lieve Heer nog niet gebracht. Hadden wij in België kunnen blijven op ons hofstedeken, misschien zou dat altemaal wel anders gekomen zijn, maar nu mijnheer, 't is oorlog en ailes is zoo schrikkelijk duur, en we zijn hier in Frankrijk, en iedereen doet zoo ! Zie; dàt was nu toch te veel ! Ik die meende met mijn eenvoudig ge-zond verstand, dat Onze Lieve Heer aan zekere werken noodig tôt het be-houd van den enkeling of tôt het voortzetten van het geslacht, een bij -zondere genoegen gehecht had, juist om het behoud van het individu of de voortzetting van het geslacht te be-komen, nu leerde ik het heelmaal anders : genieten mocht men wel, maar het doel van den Schepper ver-ijdelen dat moogt men ook wel, als het oorlog was, of duren tijd of... als andereren ook zoo deden ! Ik hadde kunnen antwoorden dat ik in mijn leven altijd onfeilbaar opge-merkt heb dat niemand de wetten der natuur — laat staan, de wetten van God — ongestraft overtreedt ; dat juist de geheimzinnige kracht en leefbaarheid van ons vlaamsche jon-gelingschap hunne oorzaak vinden in de hooge zedelijkheid van ons Vlaamsche volk ; dat Vlaanderen wel een schoon land is met vruchtbare vel- 1 den en malsche weiden, maar dat er toch Vlamingen zullen noodig zijn, mannen en vrouwen, om al die gaven door de natuur zoo rijk aan Vlaanderen Ntoebedeeld, ±e doen bedijen, en vruchten te doen opbrengen ; in an-dere woorden : als wij de grootheid en schoonheid van Vlaanderen verlangen, dat wij niet mog.en beginnen met den zegen van God van Vlaanderen te ver-wijderen door Zondagwerken, mis-ver-zuimen, maar dat wij ons plicht moeten doen, heel ons plicht, of het oorlog zij of duren tijd ofte niet ! Nu, dat heb ik niet gezegd. Droefgeestig ben ik teruggekeerd al mijmerend en denkend op 't geene ik gehoord en gezien had ; maar voor mijne oogen rees onwillekeurig, het beeld van die schoone vlaamsche vrouw, van dien struischen vlaam- ■ schen boerenzoon, voor wien het oorlog was en duren tijd ; en onweer-staanbaar ruischte het in mijne ooren, immer immer voort : Mijn Vlaanderen heb ik hertelijk lief ! Mijn Vlaanderen boven al ! Dat is 't refrein, 't is 7 liefdelied Dat ik nooit vergeten zal ! Aiaeene. STILLE MOLENS iWle molens van mijn Vlaand'ren '■s des avonds in het veld 'an de hooge, bleeke sterren M diepe smart vertelt. pgers met uw reuzenvlerken Bllne, waaro.n zingt ge niet ? Port ge dan de wind niet zuchten Itat rillend, ranke riet ? A an C. Hodister. ► — r—-— Ach, uw vlerken zijn gebroken, Uwe zangen zijn versmacht, En gij staat daar stil en eenzaam Als een schrikbeeld in den nacht. Wie toch zal de helden tellen Die er vielen aan uw voet ? Zielen van het oude Vlaand'ren, Stille molens, weest gegroet. J.-M. Enckels. DE BELGISCHE SOLDATEN VRAGEN ALS HUNNE FRANSGHE WAPENBROEDERS, IN VERLOF TE MOGEN GAAN ! Over Militaire Voorraadsmagazijnen Aan Mijnheer Wien-het-Aangaat, 't Is toch droevig te moeten vast-stellen, dat de schoonste, de eerlijkste inzichten onzer Overheidspersonen, soms zoo kleingeestig worden opgevat — en uitgevoerd, — door de vroede Heeren der « Bureaucratie » ! Nu eens is het eene Wet, dan een Koninklijk Besluit, later weer een Ministerieele schikking die zoo geknakt en gewrongen wordt, dat er soms van le goede bedoeling die den maatregel ingaf, niets te rechte komt Nu hebben wij hier weer een staaltje voor ons liggen, dat het heel duide-lijk aantoont de kortzichtigheid van 3e heeren Penneridders. In ons nummer van 23 december l. 1. gaven wij een artikel onder hoof-iing : a Als 't u belieft, 't is voor de Belgen » en vroegen daarin dat aile familiën van Belgische militaires, zou-den toegelaten worden zich te bevoor-raden in de Krijgsmagazijnen. Reeds op 24 Maart mochten wij iaarover een tweede artikel geven, ge-:iteld : « Van harte dank, vanwege de Belgen », en wij lieten het opstel vol- geren omdat de streek reeds overbe-volkt is. De vrouw kiest dus hare woonst in in een andere stad, op 5 minuten gaans van het militair bevoorradingsmaga-zijn dier stad. De noodige stappen worden aange-wend door den echtgenoot, opdat zijne vrouw zich het noodige zou mo-gen aanschaffen in gezegd magazijn. Vindt u dat juist en regelmatig ? Hewel, beste lezer, ge kent er niks van / Ziehier het antwoord van een meneer die het beter weet dan den Minister zelve .' « Ingevolge de overeenkomst geslo-ten tiisschen de fransche overheid en de belgische regeeiing, mogen de familiën der krijgslieden zich niet be-voorraden in de magazijnen dan op voorwaarde van onder hetzelfde dak te wonen dan de militair. » Hoe, hemelsche deugd heeft die meneer Van de Pen, zoo iets toch aaneen gekregen ? Luister verder : « Uitzonderingen worden enkel ge-maakt voor de familiën die in de Reeds meermaals schreven wij over de draadversperring aan de Belgisch-Hollandsche grens. Een vriend zond ons meegaand Cliché. Op het plakkaat leest men : « Hooge Spanning-Doodsgevaar » 't zelfde in 't Fransch en in 'tduitsch. gen van den ministerieelen omzend- ; brief waarin zwart op. wit gezegd < wordt dat de militaire voorraadma- 1 gazijnen toegankelijk zijn «voor de huis- 1 gezinnen der militair en aan het front, der ' gevangenen, verdwenen, overleden of volgens afkeuring vrijgestelde militairen» ] Met reden dankten wij den Heer 1 Minister, denkend dat door voorgaande ^ opsomming, aile militairen bedoeld : waren. < Maar, hola Piet ! mijnheer Van de Pen moest nog zijn woordje meepra .ten en hij zou het wel beter weten. Luister liever: , 1 Een korporaal is in dienst... we ' zullen zeggen ergens tusschen Kales en ; Duinkerke, om toch iets te zeggen. Zijne familie komt tôt in Frankrijk en < langs beide kanten doet men al het ( mogelijke om het familieleven te kun- I nen hervatten, iets wat maar billijk is ook ten anderen. \ De Fransche Regeering ziet zich ^ genoodzaakt de vraag te moeten wei- >olstrekste onmogelijkheid verkeeren, ieze voorwaarden te vervullen, t. t. z. /oor de militairen op het front, crijgsgevangen, verdwenen of gestor-/en gedurende den oorlog ». Hebt ge nu beprepen ? Nog niet 5 ïenvoudig nochtans : Mijnheer Van ie Pen, heeft op z'n bureel een land-caart hang^n en daarop is het front ifgebeeld door eene dikke zwarte lijn, :n al die niet op die lijn verblijven, /erliezen hunne rechten / Wat ? De Minister zegt dat niet ? Dat weten wij, maar meneer Van de Pen zegt het en die weet het toch wel jeter dan de bevoegde Minister :eker ? Enfin, laat ons eindigen en hopen lat deze eenige regelen volstaan om le aandacLt te vestigen van den heer Minister van Oorlog. Over dit zaakje is zelfs niet ailes rerteld en 't zou spijtig zijn moesten vij de rest aan 't klokzeel hangen! justus. Belgische Soldaten vraagt Ons VLAANDEREN aan de militaire voortverkoopers. UIT ONS VADERLAND OOST VLAANDEREN r GENT". —Bandietenstreek. —Zaterdag À namiddag greep op den hoek van den c Ottogracht en Goudstraat een stout- £ moedige bandietenstreek plaats. Twee f kerels van de stad in soldaat verkleed , boden er zich in de herberg die het nummer 2 draagt aan, onder voor- . wendsel door de politie te zijn gezon- den, om tôt een huiszoeking over te c gaan. Naar zij aan de vrouw,die alleen z met haai klein dochtertje te huis was, ^ zegden, stond haar man onder verden- c king brieven ^uit Holland ts hebben overgebracht. Nauwelijks echter hadden zij eenige c stappen in het huis gezetof zij wierpen t zich op de vrouw en duwden haar een r prop in den mond. Dit gedaan, trokken c zij naar boven en roofden er uit een t kast eene som van 4 000 frank in t bankbiljetten. Zij sleurden daarna de t vrouw in den kelder, alwaar een der g kerels bij haar de wacht hield, terwijl u de andere zich van gansch den inhoud n der tooglade meester maakte. k De vrouw die gewaar werd dat ze u met gewone schurken te doen had, be- w gon om hulp te schreeuwen, doch de te kerel die er naast stond vatte haar k bij de keel en deproefde haar te wor- n gen. Dit gelukte hem echter niet en de vrouw die zich dapper verweerde kon n zich eindelijk uit zijn handen losruk- gi kea en terug naar de keuken vluchten, h waar ze een kan greep en door de rui- b ten wierp. ei Op dit gerucht waren geburen toege- M sneld die de dieven achtervolgden en b aanhielden. Al het gestolene werd op F hen gevonden. Een der twee bandie- ei ten is een 19-jarige jongeling en woont d> naar 't schijnt in den omtrek der Ram. F Oostenrijkers in Vlaanderen. — Tal n van Oostenrijksche soldaten zijn te 01 Gent aangekomen, vanwaar zij in ^ groepen naar het front worden ge- e< zonden. ~ %Pater Heynssens S. /. — Te Gent is is overleden pater Alfons Heynssens, n S. J., geboren te Gent den 15 Maart m 1842 en overleden den 14 Maart 1918. — De genaamde De Loose Eliza, 36 , ' jaren oud, wonende St-Amandsberg, ( viel op den openbaren weg ziek. Zij °I werd per ambulantierijtuig naar hare ?•* woning overgebracht. ^ CALCKEN. -— De toestand. — Uit z\ Weteren vernemen wij dat de toestand te Calcken buitengewoon droevig is. z; Kreupel geslagen. — Zekere Matthijs a die naar Duitschland was gedeporteerd SI is op krukken leunen4d naar Calcken, b zijn dorp, teruggekeerd. « De Duitschers hebben hem kreupel g( ST-NIKLAAS. - Ongeluk. - De ï voermansgast F. Farsaert, wonende 2 Hertestraatje, is van zijn wagen onder §( de wielen geraakt, waarij gansch zijn been vermorzeld werd. Dokter J. de \\ Cock heeft hem verzorgd en denkt dat z\ hij verscheidene weken in behandeling di zal moeten blijven. Een onderzoek is n< daarom door de politie ingesteld. re Bevoorradingsdienst. — Winkel Sta- t£ tiestraat, te bekomen : vet, 300 gr. ei per persoon, 1 fr. 5O; rijst, .200 gr. per te persoon, 0 fr. 20 ; haring, 250 gr. per ai persoon, 0 fr. 05. " - s. De agenten V. M..., en S... hebben m van twee ploegen geldspelers op de 0I wijken Heimolen en Tereecken hun spel in beslag genomen. De spelers zijn d. gekend en een procès-verbaal is ten u' hunnen laste opgemaakt. J GENT. — Verschrikkelijk ongeluk — a' Dinsdag avond rond 5 1/2 uur, is het kind Lies Petrus, oud 8 jaar, wonende d< Meulesteedschesteenweg, 314, op de vi Meulesteedschensteenweg gedood door V: de tram. Het ongeluk is toe te schrij- M ven aan de onvoorzichtigheid van het dt kind, dat blindelings onder de tram m geloopen is. Flet lichaam van het arme st knaapje was leterlijk verpletterd en h( het hoofd van de romp gescheiden. ni Het stoffelijk overschot werd naar het 01 doodenhuis overgebracht. jj De voedtng. — Voor de week van ;8 April tôt 5 Mei is er geene veran-iering in de rantsoer.eeringen men zal iog drie gewone brooden ontvangen egen 5? centiem. Te rekenen van Mei zal men wekelijks twee brooden iekomen van 1 020 gram tegen 70 cen-iem (voorloopige prijs) in plaats van .050 gram om de 42o gram die in leze veek te veel afgeleverd zijn over even weken te verdeelen, alzoo : 60 ram per hoofd en per week min ge-lurende de zeven volgende weken. WEST-VLAANDEREN Deportaties. — Over de hatelijke leportatie verneemt men nog, dat iurgers, achter -t Ypersch front, na-nelijk bij Gheluwe, gedwongen wer-!en munities en levensmiddelen aan e voeren en zoo dicht bij de vuurlinie e werken, dat verscheidene door grena-în gedood werden en anderen door assen blind werden. Talrijke gezinnen it ontruimde steden, als Rousselare, îochten niet verder dan het tien ki->meter verwijderde Ingelmunster, en len kan er met namen noemen, aarvan de vader, de zoons en doch-:rs joox de duitschers moesten wer-sn, de eersten nabij het front en de ieisjes in de kleederdepots. OOSTENDE. — Al de Oostende-lars hebben een kaart die hen recht îeft op 300 grammen brood daags ij denzelfden bakker, Zij ontvangen snevens 75 grammen vleesch per week 1 6 kilos aardappelen per maand. !en eet veel meikoolen en wortels of 2eten aan 40 centiemen den kilogr. 'e petrololie kost 6 fr. den liter, een ikele bougie 2 fr. 50, de kolen 10 fr. î zak. Men plundert het park Marie-Henriette om brandhout aan den arien te leveren. Boter en eieren zijn îvindbaar. De bloem kost 10 fr. de ilo, een paar nieuwe schoenen I5O fr. ;n kostuum in gewoon laken 3oo fr. Het oud lokaal van den Volksbond veranderd in Duitsch bierhuis, het Heuwe lokaal is een volkskeuken waar en soep verdeelt onder de leiding van rofessor Verdeyen, heer pastoor ilens, Antoon Lescrauwaet. Het )ffiehuis van den Volksbond is nog >en. De broedersschool is gevestigd ) het eerste verdiep. Sedert eenigen jd is de « Kommandantur » in het oninklijk Atheneum. Voordien was j in de betalende jongensschcol van ; Ooststraat. Een yeroleeghuis voor eken kinderen is ook gevestigd in het theneum en een hospitaal voor be-nettelijke ziekten in het Collegie.Een 3m is gevallen op het koffiehuis Ibis » nevens het Collegie, slechts de ;vel blijft over. Het Collegie werd îschadigd en de huizen aan de kaai erden ontruimd en vallen in puinen. 00 ook staat het met het klein Kaai-raatje.WOESTEN (Eigen bericht). — Tôt ^oesten gaat ailes nog steeds voort jnen gewonen gang. Van bombar-îment nog steeds rustig. Alleman is jchtans verwittigd zijn paksken ge-ed te maken, om op het eerste sein kunnen vertrekken in geval er iets gs moest voorvallen. Niettemin koes-ren wij allen de beste hoop, dat wij in aile verdere rampen zullen ge->aard blijven en dat wij zullen ogen en kunnen voort blijven aan îzen heerd en onzen akker bebouwen. HEULE (Eigen bericht). — De Zon-ig brengt eindelijk toch zoo al eene ;etje meer vrijen tijd mee en 't is >0 lang reeds dat ik u 't een en 't ider vertellen wil. Gij moet het mij vergeven, vrien-m, 't is hier ook al bij tijd zoo'n es sport aan de zee en aile dagen ilt er niet aan schrij ven te denken. aar over de oorlog niet gesproken ; : eene zeggen dat wij er binnan twee aan den van af zijn, andere houden aan dat wij er nog voor twee jaar sbben. Nu jongens, en denkt er maar et te veel aan, blijven wij vrienden idereen en vertellen wij wat van eule.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume