Ons Vlaanderen

1143 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 12 Mai. Ons Vlaanderen. Konsultiert 16 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ww76t0jb9s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

P Vierde ^aar- - Nr 168. Prijs : 10 Centiem p«r Nummer Zondag 12 Mei 1918. ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Charonne,' ABONNEMENTSPRÏJS : Voor België en Frankrijk t Voor een jaar frs. Ô 00 Voor zes maand » 3.00 Voor drij maand .... » 2.00 Buiten Frankrijk i Voor een jaar » 8.00 DOOR EENDRACHT STERK AANKONDIGINGEN : Tien frank voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : Prijs volgens overeenkomst. HET KEERPUNT Dat was nu toch werkelijk eei groot " nieuws dat besloten was ii le officieele mededeeling, meldend. lat de eerste minister Baron de Bro lueville eene studiekommissie voor he karnsch vraagstuk had opqericht. Deze kommissie moet de praktischt litwerking instudeeien van het ver ïezentlijken van ons Vlaamsch pro jamma in het Belgisch Vaderland jj moet de maatregeis treffen om on; e geven : een vlaamsch bestuur, een vlaamsch onderwijs, zoowe hooger als lager een vlaamsch gerecht, de ontwikkeling van gansch hel vlaamsche volksleven in zijn eiger taal de toepassing van die princiepen op het leger Nutteloos is het, er op te steuner lat indien de kommissie de middeler reft die „ die ontwikkeling verzekerer !an gansch het vlaamsch Volkslever d zijn eigen taal " men de samenstel ng van dees kommissie zal aanschou-ien als de grootste gebeartenis in hei laamsche en — men kan dit niei :heiden van het vlaamsche — in hel elgisch leven sedert 1830. Dat een kabinet-overste, den moec a het schrander doorzicht gehad heef m oude denkswijzen van kant t< ihuiven, en de dringende maar doo: erdwaalde nog altijd bakampte red-:iddels aan zijn volk wil toe issen, hij moet er voor geloofd er edankt worden. Hij stelde eent oote daad. Dat kabinetshoofd zal er nog eer ■ootere stellen en voor eeuwig der ank van zijn volk verdienen wanneei ij energiek de besluitselen door d< ommissie genomen zal doordrijver )t spijt van de Beullemansen en var erels die azen op sommige <( fond: icrets » * * * 't Is terwijl België bloedt uit al zijr deren, dat het groote vraagstuk esteld en den weg ingeshgen werd ieleidt tôt zijne oplossing. Het zal de verdiensten van Baron e Brcqueville niet verminderen, te eggen dat hij alleen niet de vlaam-che kommissie heeft tôt het leven eroepen. De loyale vlamingen die erdrukking lijden onder cle duit-che dwingelandijen, onze moedige oldaten die dagelijks hun leven ver-anden voor Belgie's vrijheid en /laanderens schoonheid zijn de eerste orzaak van dit heugelijk feit. Wonder der rechtvaardigheid ! Hoe s onze Vlaamsche zaak niet vooruit-!«komen door het geknoei en het drij ■ 'en der duitschers en hunner activi-ische volgelingen. Wij vernamen de mrechtmatige schending van ons 1 burgerrecht door de duitschers bedre-1 ven door het invoeren van de bestuur-; lijke scheiding. Wij walgden voor het ■ dozijn speudo-vlaamsch-duitsche rhi-^ nisters door ons beulen aan ons volk opgedrongen en wij konden toch niet aannemen dat ons schoon Vlaamsch volk zich zou verknechten en dan kwamen als zooveel donderslagen die de loyauteit der Vlamingen aan den > wereld gingen bekend maken, die honderden protesten der vlaamsche gemeenteraden en andere instellingen t en bovenal dit meesters^uk van recht, , eerlijkheid en vlaamsche fierheid : Het protest der Vlaamsche Vereeni-gingen aan Rijkskanselier von Heriling 1 tegendenRaad van Vlaanderen Zij waren de woordvoerders van het vlaamsche volk en zij spraken met kracht om voor • de vlamingen te eischen het vrije recht i van Belgisch burger en tevens maak-i ten zij den weréld bekend met het i vlaamsch programma. 1 Dit programma is dit dat voorge-' schreven werd aan de kommissie en ' deze zal lukken voor zooveel zij het : programma naleeft. ; Men zal het ons' laten zeggen, hopen wij, dat ons léger dat grootendeels I uit vlamingen bestaat* niet enkel voor t ons lieve Belgie maar ook voor het arm Vlaanderen geleden en gestreden heeft, en dat het zijn heldhaftigheid, zijn hooger geestesstreven zijn die bekwamen dat wij beden de toekomst met kalme zekeiiieid mogen inzien. Vermits nu van hooger hand erkend wordt, dat het vlaamsch programma— het zelfde als dit der kommissie — van onsjongens niet slecht was, zal men ook van hooger hand erkennen, wij zijn er zeker van, dat zij niet kwaad deden er ook voor te strijden Het wanbedrijf van fiamingantisme moet afgeschaft in de toekomst, maar ook in 't verleden / * * * Indien wij zoo gelukkig waren het stichten dezer kommissie te begroeten is het cok omdat wij sindsdien enkele bijzonderheden over haar samenscel-ling vernamen : Nationaal, want zij ; bestaat uiî walen en vlamingen, staat zij onder het wijs beleid van een we-tenschappelijk en verdienstvol man Professor Van der Essen; zij heeft als technisch raadsman den persoon die aan aile vlamingen het grootste vertrou-wen inboezemt : Frans Van Catiwe-laert.Wij wenschen dat de kommissie den reuzenarbeid van Vlaandren's her-wording spoedig aanvatte, zoodoen-de zal zij er best aan toedragen om onze nationaliteit op echte en gezonde grondvesten herinterichten. Advocaat Ronse. G-EDACHTEIT ZMHJ" .+ — Darragon, de gekende fransche wielrijder is verongelukt. — En vijf dagen rn een stuk, schreven ze ellenlange a^tikels : DARRAGON IS DOOD !... ! Eene officieele commissie werd gesticht tôt bestudeering van het vlaam-lj®e vraagstuk, de hope onzer vlaamsche werking. — En... ZE ZWEGEN ZE L ^ ^ ONZE VOL! Aan al onze inschrijvers op onze °feuitgave van Conscience's werken 's°ok' van andere vlaamsche schri j vers, pben wij van deze week de twee etste afleveringen gezonden. Reeds itgen wij verscheidene brieven waarin Pïe inschrijvers hunne tevredenheid Mrukten. Wmige lezers denken te wachten !lt»ns hunne inschrijving te zenden ot sanneer de tien afleveringen ver-c"«nen zijn ; maar dat is mis, want an zouden ze wel gevaar lcunnen l0Pen van te laat te komen ; reeds "eer dan twee duizend inschrijvingen !lJB ons toe gekomen en het getal ge- (SUITGAVE drukte exemplaren is niet zoo talrijk ; wie eerst komt, is natuurlijk eerst ge-diend.Men zende een postmandaat van 2.50 frk aan ONS VLAANDEREN 181, rue de Charonne, 181 PARIS Vluchtelingen Verspreidt uw blad ! EEREZUiL aan Thijl U1LENSPIEGEL uit dankbaar gevoel opgericht in Engeland Ik ben Thijl Uilenspiegel, Zoo uil niet als ik schijn, Maar spiegel voor de uilen, Die, Heer toch ! talrijk zijn. Mijn vader was een schipper En moeder schipte meê, En Thijl kwam op de wereld, Met 't schip van over zee. En 'k heb 't nog gocd onthouden Hoe al mijn schreeuwersmacht Begroette 't eerste daglicht Te midden van den nacht Daarom werd ik door Peter Gedoopt met uilennaam ; Maar Meter stak haar spiegel Ten troost in 't uilenkraam Dan werd ik ingeburgerd Naar Burgervaderswil, Bij de echte Gclenaren Den eersten van April. Dit heeft de Administratie, Nog voor ik werd gebroekt, In allerijl en haaste Geschreven en geboekt. Met vaders eerste grijsheid Brak uit mijn laatsten tand, Verwachte tand van wijsheid, En 'k moest naar school verplant. Daar kon men boeken teeren En worden groote Hans, Daar kon een ezel leeren : Er groeide gras en Fransch. Maar 'k vond algauw mijn makkeis Op spel en Tbijl verzot. Als Meester riep van *' Rakkers " Zat Thijl al buiten schot. Den aard van groote menschen Ik leeren kon in 't klein ; En 't ble. f bij zuiver wenschen Te leeren Vlaming zijn. * * ' " Sa, jongen " sprak op zeek'ren morgen Thijl's vader tôt zijn erfgenaam : " Nu moet ge voor u zelven zorgen ; Ge zijt volleerd en 'k meen bekwaam. " En zwaar van raad, maar licht van schoenen Trok Thijl de wijde wereld in. " 't Zal gaan " sprak hij, lijk aile groenen " 't Zal gaan; bij '* 't haar van mijnen kin. " " Niet boeren, neen, maar wel bankieren ! " Doch wonder ! Thijl geen kianten zag. " 'k Denk toch, zei hij, dat geldbewaring Wel vijf ten honderd eischen mag. 'k Word liever pleiter aan 't gerechtshof " Sprak Thijl en zocht de boeven op, En pleitte dan zoo schoon en rechtsvol Dat allen keken door het strop. 't Is maar, dat rondde niet zijn renteri ; Zoo nam hij 't heelmes in de hand ; Maar Thijl kon zich geen briefjes enten Uit 't fijne vel van zijnen klant. " Welaan, ten strijd dan voor de waarheid En Thijl Hep naar een' persbureel : Doch 't persevoik dat schaterlachte : " De waarheid in de XXe Eeuw ! " " Als 't moet zijn, laat ons dan maar trouwen " Zucht Thijl en gaf zijn harte moed ; Opdat het nooit hem zoude rouwen, Zocht Uilênspiegel lang en goed. Alsdan ging Thijl met zijn verloofde Om zich te schikken naar de wet ; En 't weid : " met wie hij huwen zoude " De vraag hem seffe.ns voorgezet. " Wel, met een vrouw, gij kunt het raden " — " Kent ge iemand gij, die 't anders kan ? " — " Wel ja, mijn wijze stadhuisvaadren Mijn Grietje trouwt met eenen man. " En 'k heb ik zoo 't geluk gevonden, Mijn vrouwtjen is een aardig iet, Ik wil het Vlaanderen rand verkonden ; Het bloost om volk en taie niet. * * * Nu dat ik kom aan 't heldendeel mijns levens, Moet ik de maat van heldenverzen slaan ; Verveelt het u, men zal 't niet kwalijk nemen, Als kiesch uw hand naar de open mond zal gaan. Eilaas ; 't Geluk is kort van pen en pooten En hooge vlucht noch langen adem kent ; , Zoo ligt mijn land en huisgeluk te togen Door schelmerij van Duitschlands voddenvent. Nooit werd een moord in al zijn aakligheden Met kalmer zin door moorders voorbedacht ; Geen boevenstreek met al zijn trouwloosheden Werd wreeder ooit door schurken voortgebracht Het riep om wraak en 't storremde in mijne aadren. Ik, zachte Thijl, ik greep naar roer en mes En sprong vooruit naar 't voorbeeld van de vaadren En vecht en sta sinds drie jaar op de bres. Maar in die drie heb 'k vele kunnen leeren : Hoe eigen zang haast zwijgt in 't BelgLch lied : En onze staf aan al laat mededeelen Dat Albrecht 's leger leeft en ook wat schiet. le LijdeDS gescDieûsois m iijiezet België De martelie van om Volk gaat voort. We hebben de veroidening mede-gtdeeld die de uiUvijking der burger-lijke bevolking dezer streek beveelt Hieronder geven we de dagen waar-op deze bevolking uitgeweken werd naar de Midden Departementen van Frankrijk. Dinsdag 30 April. — De inwoners der gc-meante Oostduinherhe, Coxyde (gedeelte ten Oosteu der baan Coxyde-Baden-Veurne) en Boitshoucke zullen met den trein vertrekken ter statie van Adinkerke om 7 uur. Automobiehvagens zullen de inwoners af-halen.Woensdag 1 Mei. — De inwoners der ge-meenten Wulpen (verzamelplaats aan de hoeve « Warreyn » te 4,30 uur 's morgens) Veimie (landelijk gedeelte te 0. de Loovaait) Verzamelplaats op 200 meter westelijk de Waesbrug, baan Veurne naar Pereyse om 4,30 uur) Wul-veringhem (gedeelte 0. de Loovaart) en Steen-herke.id. verzamelplaats dezer beide gemeenten : plaats van Steenkerke om 4,30 uur) Avecapelle en Zoetenaye (yerzamelplaats : weg van Àve-capelle naar Steenkerke op 100 me-er Z. « Ma Campagne »), Eggewaertscapelle (verzamelplaats : Dorpplaats om 4,30 uur). De inwoners zullen met automobiels g#voeid worden naar de statie van Moerhoek, waar een trein zal vertrekken om 7 uur. Donderdag 2 Mei. —De inwoners van Oeren Forthem, Pollinchove, Loo (gedeelten Oostelijk de Loovaert), Lampemisse, Nieuw- en Oud-capelle.Verzamelpla-etson : Lampemisse : kruissing der baan Eggewaerts-Lampernisse, — Oeren : aan de brug ; — Forthem : aan de Buurtspoor-wegstatie ; — Nleuic- en 0udecapelle : 400 m. van den Ilazewind, (baan Nieuwcapella naar Loo) ; — Loo : Markt ; — Pollinchove : buurt-spoorwegstatie. \ Verzameling om 4 uur 's morgens. Voor de inwoners van Oeren, Lampemisse en Forthem zal een stoomtram ten 5 uur te Forthem vertrekken. Voor de inwoners van Nieuwcappelle, Oude-capelle, Loo en Pollinhove zal een stoomtram ten 5 uur uit Pollinchove vertrekken. Al deze inwoners worden vervolgens met een trein vertrekkend uit Iilein-Leysele, om 7 uur, uitgeweken. Vrijdag 3 Mei. — De inwoners der gemeenten Reninghe, 0ost Vleteren, Woesten, Elver-dinghe (gedeelten Oostelijk den weg Veurne Yper). Verzamelplaatsen : Woesten en Elverdinghe, aan de mijlpaal 21, op den weg "Woesten naar Oost Vleteren, om 4 uur 's morgends ; Reninghe lioeve « Simoen » om 4 uur ; 0ost Vleteren Buurtspoorwegstatie om 4 uur. Voor de inwoners van Woesten, Elverdinghe, Beriinghe zal een stoomtram vertrekken van « Lion Belge » te 5 uur. Voor de inwoners van Oost-Vleteren te 5 uur. Hij zal stilhouden te Elzendamme, om 5,30 uur voor de inwoners dier plaats. Al die inwoners vertrekken vervolgens met een trein uit Klein-Leysele te 7 uur. Automobielen zullen aan de verzamelplaatsen staan. Iedere inwoner mag 30 kilos goederen mede-nemen. Door den band ging ailes nog al wel, alleen de ouderlingen, wanneer zij het bevel tôt evakuceren kregen, voel-den eenigen schrik en verzetten er zich tegen. Zekeren nacht wierpen de Moffen vlammende vloeistoffen en stikgas-grenaten op het sluunerend dorp. De ouderlingen waren bevreesd en wanneer, in den kiLigen lentemorgen, de zware Amerikaansche automobielen kwamen om ze weg te brengen, ver van het nare doodsgevaar, besloten zij te vertrekken en, den vijand vervloe-kend, namen zij plaats in het voertuig Sommigen richtten zich naar « Le Repos Ste-Elisabeth » andere naar het hospitaal Montreux . Maar daar deze gestichten reeds stampvol waren, dien-den zij slechts als tijdelijk verblijf. De kinderen werden in de Schoolko-lonie te Leysele geplaatst. Men had den Casino van Puy (Dieppe) vcor hen beschikt, en deze was heelemaal daar-t03 voorbereid door den Minister van Binnenlandsche zaken, maar de hui-dige omstandigheden deden er anders over beschikken en dit gebouw zal dienen voor de ouderlingen. Intus-schentijd is men verplicht geworden deze op goed geluk te evakeeren. Daarom kreeg de heer Berryer het goed gedacht zich te richten tôt het Home van Sanvic, en deze prachtige instelling, tijdelijk onbewoond werd te zijner beschikking gesteld. Dank aan de vrieudelijkheid en de zelfopoffering van Mevr. Renkin, voor-zitster van het, werk van den Heer Bléro, bestuurder, en de dienstvaar-digheid van den baron Kervyn, militaire kommandant van de instelling werd deze onmiddelijk klaar gemaakt voor hare toevallige bestemming. Daarenboven boden Mevr. Renkin en de Heer Bléro vrijwillig het Home de Petit-Couronne (Rowaan) aan ; dit is een filiaal van het Home van Sanvic, waar onze landgenooten wel- dra de warmste gastvrijheid genoteo. * * * Hieronder geven wij nadere terichten over de ontruiming; zij werden ons door onze goede en dienstwillige briefwis-selaars opgezonden, wij verwachten er meer om ze aan onze lezers mede te deelen. POPERINGHE De uittocht van de inwoners van Poperinghe, Vlamertinghe en Elverdinghe is begonnen den Vrijdag 2ô April : den Zaterdag 27 Apiil werden reeds 1700 Poperingenaren per trein weggestuurd ; elkeen der volgende (Vervolg 2e bladz.) De Staf vergeve en leere zich wat wijzer, Al ging hij school bij 't manneke uit de maan ; De lammekes die vechten aan den Yzer, De vechtersbazen bazen achteraan. Maar aï ! 't is waar, 'k vergat de Olympusgoden Die bij een vuurtje en lekkere sigaar, Wijl 't wintert hier en leelijk zit te spoken, Maar knippen ginds met hun Censorenschaar. Nu, Thijl vecht voort en doet zijn plicht tôt 't einde ; Hij wil uit 't land geschopt de laatste Pruis ; Den last van 't kruis te dragen blijft zijne eere, Aan anderen den last van 't eerekruis. Als naderhand Jan Breidel en zijn helden Zal vragen : " Thijl, wat was die ruze in 't land ? " 'k Zal zeggen : « Jan, een -pure zaak van wegen, De buurman moet betalen tôt zijn schand. » Maar eerst moet hij, de trouwlooze, uitgedreven, Dat t aardrijk gansch het hoore en zie en zegg' : « 't Heeft leeuwenklauw op 's vijands lijk geschreven : België vrij land, geen openbare weg ! » * * * Mijn vrienden, is 't niet waard deze eerezuil te wij den Aan Thijl, het Vlaamsche volk, dat immer trouw bleef strijden Voor Vorst en Belgenland, de helden dezer tijden ? Tijl op Sionshoogten in Wintermaandsch-verlof 1917. i ✓

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume