Ons Vlaanderen

1881 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 22 September. Ons Vlaanderen. Konsultiert 22 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1j9765bh6h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ABONN E MENTSPRIJS Voor Frankrijk : Van nu tôt 31 Dec. 1918... 3 00 » 31 Maart 1919. 6.00 » /l\ ABONNEMENTSPRIJS Voor Belgie OF DEN VREEMDE t Von nu tôt 31 Dec. 1918... 5.00 fr. /♦V TE GENT : 24, Wellinckstraat. 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TELEFOON : ROQUETTE 5 6.41 — POSTREKENING : PARIS n- 1159 TE PARUS : 22, Avenue de la République (XIe) TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines. O R G A AN Der Belgische Vluchtelingen in Frankrijk DOOR EENDRACHT STERK ORGAAN Der Belgische Christene Sociale Werken De Vrede officieel aan België aangeboden ! Sinds een paar weken hebben wij de bovenhand. Langs aile kanten rukken onze zegevierende legers de Duitschers te lijve. Terwijl generaal Mangin den weg ingeslagen heeft naar St-Quentin, dat hij weldra zal bereiken, hebben de Amerikanen St-Mihiel veroverd en heel den uitsprong overompeld met hun frisch gedrilde troepen. Terwijl de oorlogservarenheid der Franschen, gesteund door den onder-nemingsgeest der Engelschen en de jonge krachten der Amerikanen aan de Duitsche oorlogsmacht herhaaldelijk zulke duchtige slagen toebracht, toon-den de Belgen, door hunne welgelukte krijgsverrichtingen te Kippe, te Lan-gemarck en op gansch hun front, dat hunnen wil van de Duitschen te dwin-gen tôt algeheele herstelling en ver-goeding van ons verwoest landeken en onze gekrenkte eer, altoos onwrikbaar is gebleven en steeds zoo vurig in en zijne bondgenoten onze harten blijft voortleven als den eersten dag van de onvergeeflijke schennis onzer onafhankelijkheid. Gedurende heel den duur van den reuzenstrijd die wij sinds vier jaar gestreden hebben tegen onzen laften overweldiger heeft onze Koning en de Belgische Regeering geén oogenblik vertwijfeling gekend. Nooit heeft er een Belg een duimbreed achteruitge-weken in het opeischen van zijn ver-trapte recht en zijne ontstolen vrijheid. Neen, wij willen ailes of niets! * * * En nu, wat zien we? Op het Oogenblik dat het moreel der menigte in Duitschland geknakt is geworden door de steeds groeiende zegepraal der ver-bondene legers; nu dat zelfs Hinden-burg en Ludendorf ernstig beginnen te twijfelen aan de meerderwaardigheid hunner legers, nu hebben zij als laatste hulpmiddel uitgedacht de afzonder-lijke vrede met België. Het is een ware lafheid vanwege de Duitschers en een kaakslag in het aangezicht der Belgen. Ziehier wat zij ons durven voor-stellen : 1- België zou onzijdig blijven tôt het einde van den oorlog ; 2' Na den oorlog zou zijne ekono-mische en politieke onafgankelijkheid ten voile hersteld worden . y De handelsovereenkomsten tusschen Duitschland en België zouden wederom kracht hebben na den oorlog en ten voordeele van Duitschland nog versterkt worden. 4. België zou zijne hulp moeten lee-nen om aan Duitschland zijne kolo-niën terug te doen geven. 5- De aktivistische minderheid die de plannen der duitsche indringers beeft gediend zou niet mogen gestraft worden. * * * De weg voor dit vredesvoorstel is over eenigen tijd gebaand geworden door de verklaringen van Von Payer aangaande het zoogezegde « belgische pand i. Maar al dat laf gekonkelfoes, al die vuige kuiperijen hebben bij ons geen trek. Wij zien veel te goed wat er achter al dat woordgekraamsel schuilt, Willen we 't eens bloot leggen ? Welnu, ziehier hunne naïeve combinatie: Indien België weer neutraal wordt, dan zijn de Duitschers ïn hunnen eventue-len — en voor ons zekeren — terug-tocht beschermd, dan wordt hun front opeens een klein deurtje langs den kant van Elzas Lothringen, dan zullen de engelsche vliegers niet kunnen op de belgische kust aanlanden om de zegevierende verbondene legers te on-dersteunen, dan wordt de Belgische grens een ijzeren muur voor de bondgenoten — een betere betchutting dan aile mogelijke legers, daar zij wel weten dat de bondgenoten niet gelijk zij, de belgische neutraliteit zouden schenden. Ziedaar de co.nbinatie. En denkt ge dat ze spreken van ons te vergoeden voor al wat zij in ons geliefd Vaderland hebben verwoest ? Denkt ge dat ze onze bibliotheek van Leuven zullen heroprichten met hunne boekenschatten, onze verminkte keiken zullen heropbouwen op hunne kosten, onze huisjes, onze hofsleden ? Kom, kom, voor de duitschers is dat niet eens de moeite waard om in aanmerking genomen te worden. Maar laat ons aan het hunne eens de hand slaan, dan zullen ze gaan begrijpen wat dat beteekent : de verwoesting van ons Belgenland. Of denkt ge misschien dat ze ons vergiffenis vragen voor de marteling die zij ons sinds vier jaar doen onder gaan 3 Daar is altcmaal geen sprake van. Voor hun bestaat de vraag eenvoudig hierin : Belgie moet weer een vriendje worden van Duitschland — neen, zijne broeders in den steek la ten. Maar zoo naief zijn wij zeker nog niet. De Vlaamsche keikoppen met hunne « ijzeren koppen koppigheid » en Waalsche hanen willen den verme-tele die ons landeke als een weg aanzag in het stof doen knielen, en met de hulp hunner njachtige vrienden vergiffenis doen vragen en de schade die hij ons heeft aangedaan doen herstellen. Eindelijk zal Duitschland beginnen te begrijppen welk onschatbaar voor-deel de belgische onzijdigheid voor haar had kunnen zijn in dezen wereld-oorlog. Die onzijdigheid geschonden te hebben is het beginsel en de oor-zaak van al haren tegenslag. En nu dat zij ons goedsmoeds langs den kant van hare vijanden heeft ge-worpen, zal zij moeten uitboeten voor die onvergeefelijke en onherstelbare fout. E. R. HET DOODE PUNT Onder dezen titel schrijft de Brus-selsche briefwisselaar van het « Vlaamsche Nieuws »: « Het is een onloochenbaar feit dai de aktivistische beweging niet meer ovet fozelfde groei-en stuwkracht beschikt, die nog enkele maanden geleden bij haa> konden vaststellen. Nadat eentrage bijna tlgerneene verlamming, m onze gelederen mÇrkbaar werd, begint de moedeloosheià zich van velen meester te maken, een Woedeloosheid die zich nu reeds uit toi ontevredenheid en die sommigen morgen wisschien tôt werkeloosheid zal doen besluiten. De ontevredenheid uit zich o-p velerlei wijze* : de Raad van Vlaanderen "Wgt over zijne gevolmachtigden onde? ■ wier leiding onze poliiiek tôt geen vol-. doende uitslagen is geraakt ; en de aktivisten jammeren over het weinige dat tôt hiertoe door den raad werd gepre-steerd. » Wat ons betreft, wij zijn niet alleen overtuigd dat het aktivisme tôt het doôde punt is gekomen zooals de aktivisten het zelf bekennen, maar dat dit pseudo-jla-mingantism weldra onder den druk onzer zegevierende legers van den Belgischen bodem zal worden weggcvaagd om plaats te maken voor dit heerli]ke en echte flaminçantism dat tôt doel heejt de ont-wikkeling van al de mogelijkheden die thans in het Vlaamsche volk sluimeren tengevolge van zeker e wantoestanden die ■ opgeruimd dienen te worden. .^IRIBEXIDEIRSKIRO^ICriX: Mededeeling van het A. G. V. van Belgie Bij onze staatswerklieden te Oissel Over enkele weken heeft de heer Minister van spoorwegen het vereeni-gingsrecht toegestaan aan de staatswerklieden die voor het oogenblik voor het grootste getal in Oissel verblijveo. Wij hebben zelf meermalen bij den heer Minister van spoorwegen op dit vereenigingsrecht aangedrongen en kunnen dus enkel eens te meer goed-keuren dat dit recht aan de staatswerklieden werd toegekend. In zijnen omzendbrief bepaalt de heer Minister dat de beroepsveree-ning der staatswerklieden om te kunnen erkend worden door het be-stuur, naar de bepalingen der regle-menten van 1910, moeten gesticht worden t. t. z. dat die Belgische ver-eenigingen zuivere beroepsvereenigingen moeten zijn en bestuurd door leden van het beroep• Het A. C. V. heeft ernstige bezwa-ren tegen die reglementen in te bren-gen en wij behouden ons het recht om na den oorlog op te treden ten einde hunne wij ziging te bekrmen. Maar wij hebben, uit nationalen plicht, uit goedbegrepen tuchtsgevoel en godsvrede geene agitatie willen doen om nu die reglementen veran-derd te krijgen, en wij hebben dus den omzendbrief en de reglementen van den heer Minister eerlijk willen toepassen. Onze staatswerklieden vooral te Oissel hebben nog vele grieven. Wij hebben ze hier meermalen aange-klaagd en wij twijfelen geenzins of de heer Minister Segers zal dikwijls ons kalm en krachtdadig optreden hebben goedgekeurd. Wij weten onder andere dat ons optreden veel heeft bijgpdra-gen om den heer Minister te bewegen het economaat te Oissel te heropenen tôt groot nut onzer werklieden. Het grootste getal der werklieden te Oissel werkende zijn christene werklieden. Wij hebben hun gezegd orga-niseert u volgens de bepalingen uwer reglementen, onze vereeniging is dan ook in wording. M. Volkaert, socialistische propagan-dist te Parijs, geholpen door 2 geken-de propagandisten te Oissel, is aldaar, na eene hevige redevoering, waardig van de herbergmeetingen van voor den oorlog, een socialistische vereeniging komen stichten te Elbeuf en te Oissel. Maar die vereeniging bestaat hierin : dat de werklieden zich persoonlijk moeten aansluiten bij de socialistische Federatie der jransche cheminots. Daarenbc-ven wordt op onze christene werklieden eene drukking uitgeoefend die ons terug brengt tôt de methode van pla-gerijen en dwang die den eigendom waren van sommige roode syndicaten van voor 19i4. Getrouw aan onze methode van verdraagzaamheid, verklaren wij er niets tegen te hebben dat socialistische werklieden zich vereenigen in een social isch syndicaat, 't zal voor die men-schen een middel zijn om het verschil te meten tusschen groote woorden, veel geschreeuw, ijdele beloften en onze krachtige, dadzakelijke werking. Maar wij treden hier op uit naam der belangen onzer christene werklieden.Reglementen bestaan voor iedereen. Wij wenschten dus te weten of het bestuur der spoorwegen ons toelaten zal beroep te doen op de tusschen-komst te Oissel van de Federatie der fransche katholieke cheminots om er persoonlijk onze leden bij aan te siui-ten, en aldus de reglementen over Let hoofd te zien. Tôt nu toe hebben wij die Federatie, uit eerbied voor de reglementen, niet willen doen optreden. Maar wij behouden ons het recht voor te handelen zoo het noodig blijkt. Tweedens vragen wij dat onze . christene werklieden in hunne overtui-ging en in hunne keuze van vereeniging zouden geeërbiedigd worden. Christene werklieden van Oissel aan u een laatste woord, steeds hebt gij op onzen steun, op onze krachtige mede-hulp kunnen rekenen in aile omstan-digheden. Die medehulp tôt het beko-saen van uw recht zal u steeds toege-zegd blijven. Maar, wij waarschuwen u voor de betreurenswaardige gevolgen der oo-genblikken van misnoegdheden kunnen veroorzaken. Vooral wacht u van hen die, onder voorwendsel van het e verdedigen uwer belangen, anders niets beoogen dan u in te lijven in een e zuiver socialistische politieke organisa-tie.t Met zulke vereenigirg, weest er zeker van, zult gij meer achteruit gaan „ dan vooruit. 'I n Sluit u dus aan, staatswerklieden, bij uwe veieenigingen t. t. z. bij belgische vereenigingen waarin gij tehuis en meester zijt 1 Geen poliiiek in uwe t vereenigingen. a Deze dienen alleen a om uwe belangen te verdedigen en uwe opvoeding en ontwikkeling als werkman te verzekeren. » Vergeet niet dat wij met u zijn met ' hart en met der daad en dat de llo.ooo leden onzer christene vereenigingen s naar u opzien en u toeroepen : werk-^ broeders opgepast ! Doet uwen plicht 1 en siiiit u aan bij de belgische beroeps-vereeniging ! 5 ■ Het Bureel van het j A. C. V. van Belgie. ^ M. Gompers op 't Congres der 3 Trade-Unions in Derby i M. Gompers, de voorzitter der Ame-i rikaansche Federatie van den Arbeid heeft op het Congres der Engelsche 5 Trade-Unions onder andere het vol-' gende gezegd. Ik ben fier voor de derde maal op r een Britisch Trade-Union Congres te j verschijnen. Ik ben nu met de Engelschen Trade-Unionisten op hun gou-. den verjaardag. De Amerikaansche Arbeidersbeweging had de zelfde be-proevingen van de Britsche beweging \ onderstaan. [ Hij zegde ook dat een overeenkomst r gesloten geweest was met oorlogsmini-. sterie en Zeewezen in Amerika, waar-: bij de Trade-Union loonstandaard op . aile oorlogswerk toegepast werd. . Deze overeenkomst werd door ver-. scheidene andere Ministeries aangeno-. menalsmede door het Scheepministerie j welke met de scheepsbouur gelast is en God zij d^nk, voorheen werden er [ nooit zooveel schepen gebouwd als nu. i Daar is dus heden eene volledige goede verstandhouding in de Vereenigde i Staten, tusschen de regeering en de ; werkliedenleideis. : M. Gompers beschrijft daarna de politiek der Arbeidersbeweging in ■ Amerika. De Amerikaansche werkers I organisatie bestaat gansch op zijn , eigen. Wij willen ons aan geen enkel : partij verbinden, noch aan de demo- cratische partij noch aan de republi-! keinsche partij, noch aan de socia-. listische of een andere partij. Wij staan op ons zelven. Onze beweging is de beweging van : het werkende volk. In deze wereld-i krisis stond onze beweging beslissend ■ bij de internationalen vrede. Niemand " was sterker daaraan gehecht als onze " beweging, en hoevelen geloofden in internationalen vrede terwijl een : herteloozen schelm zijne honden op vredelievende volkeren zond mikkende op de vernietiging der demokratie. Hoe dat iemand langer gedachten en idealen van internationalen vreden i kan koesteren terwijl dezen wereldkrijg aan den gang is, dat gaat boven ; mijne verbeelding. (Luide toejuich.) UIT ONS VADERLAND — 4 Algemeene berichten Terechtstelingen. — Majoor von Blticher, Etappenkommandant en ge-rechtsheer, heeft op 8 Oogst 1918 te Gent de volgende « Waarschuwing » doen uithangen : « Bij bekrachtigd vonnis van het veldgerecht der Mob. Etappen Kom-mandantur Gent van 29 Mei 1918 zijn de volgende Belgen : Jozef Claus, Camiel De Keyzer en Ernest Van den Steenen, ter dood ver-oordeelt. De doodstraf is heden door den kogel voltrokken. De daders hadden in den nacht van 16 tôt 17 April 1918 bij den land-bouwer Temmermans te Wetteren een diefstal met inbraak gepleegd. Bij het uitoefenen van het feit waren zij in het bezit van schietwapens. » Op 12 Oogst werd volgende « waarschuwing» uitgeplakt : Door bekrachtigd vonnis van het veldkrijgsgerecht der mobilen Etappen Kommandantur Gertt van 9 Augustus 1918 zijn de Belgen : 1. Albert Vermoere, uit Kuurne, bij Kortrijk en 2. Monoré David uit Moerbeke Kruisstraat, wegens verspreiding en overtreding der verordening betref-fende het bezit van wapens, ter dood veroordeeld. Het vonnis is heden door den kogel voltrokken. De twee veroordeelden hebben te Wachtebeke en Moerbeke begonnen eenen verspiedingsdient in te stellen. Ten einde hunne aanhou-ding te beletten hebben zij op 29 Juni op eenen Duitschen militair politie-agent geschoten. OOST-VLAANDEREN Wondelghem. — Zijn gesneuveld : Yervaene André, adjudant, begravon te Nieirw-poort.Kets Alfons, ovorleden te Kales, 23-1-15 en er begraven. Dierickx, overleden te Diksmuide 11-10-15, begraven te Leysele. Edw. Van de Genachte, overleden te Steen-straete 21-10-15, begraven te Hoogstaede. Causens Emiel, 12-5-16, begraven te Adin-kerke, graf n- 1351. Ramon Achiel, overleden te Caeskerke (boyau de la Mort) 26-8-16, begraven te Adinkerke. D'Haeninck Emiel, overleden te Boesinghe 1916, begraven te Westvleteren. Henri Blankaert, begraven te Westvleteren 13-4-18. De Paepe Gentil, overleden te Hoogstaede 9-6-18, begraven te Hoogstaede. Person Maurits, overleden te Nieuwpoort 1918, begraven te De Panne (Duinhoek). De arbeidende klas is in dezen oorlog niet uit liefde voort 't vechten. De mannen in uniform in Groot Bre-tanje en Frankrijk zijn geene verte-genwoordigers van het militarisme. Ik : haat de gedachte te moeten dooden, maar ofwel verdedigen wij onze vrou-wen en kinderen ofwel willen wij vechten voorde verdediging van de idealen j der demokratie voor dewelke voorheen en onlangs hebben durven lijden, anders zijn we onweerdig van het groot erfdeel van onze voorouders. Ik zou den oorlog geen minuut langer , durven doen duren dat het noodig , is om de doeleinden der wereldemo-kraties te bereiken, maar ik zou wei-geren het uur te verkorten, indien dit zou bedieden dat het militarist werk-tuig zou blijven bestaan als het heden is en welke ons in een volgend tijd-vak in een anderen oorlog zou wikke-len. (Luide toejuichingen) . WEET Pat op 27 September verschijnt in de Boekerij van «Ons Vlaanderen»,22, Avenue de la République, Paris DE VAL VAN ANTWERPEN door Jozef Muls — Prijs : 3 fr. Eecloo. — Ailes gaat nog betrekke-lijk goed. Het Relief werkt veel. — Zijn getrouwd : Ernest Guille-beert met Rachel Buick ; Jeroom Walry met Virginie De Heuvel ; Lo-dewijk Sun met Estella De Beucker ; Gustave Dereu met MarthaBral. — Ongelukkiglijk hebben wij het overlijden te betreuren van Edouard De Vlieger, Karel Smits, Emiel Pieren, de zoon van Perseroy, Madeleine Pij-nekels, Marie Standaert, Lucie Brah Wichelen.—- In deze kleinegemeente verblijven ongeveer drie duizend vluchtelingen uit het verwoeste Vlaanderen. — Jozef Hoste werd secretaris en Aug. D'Hooghe, gemeenteontvanger. St Niklaas (Waas). — De velden der buitenwijken en omliggende gemeenten worden geregeld door stroopers afge-loopen, en aile mogelijke veldgewassen met heele partij en gestolen. Zoo werden o. m. de aardappelen gesiolen van Em. De W'itte, Servien Verket en Theofiel De Decker, te Nieuwkerken-Waas ; Edmond Cole, Rollierstraat ; Thomas De Dauw, Knaptandstr. ; Lauwaert, Casinostraat; Albinus Smet, Vleminckxhoek ; Ver-càuteren, Hoogkameren. Van den land-bouwer Verdurme, te Exaerde, werden twee vaarzen gestolen. De policie heeft de daders op Kleibeke aangehouden, alvvaar ook de dieren teruggevonden werden. WEST-VLAANDEREN Roesselare. — Men meldt het overlijden van Félix Wille, echtgenoot van Rosalie Guillemin van Roesselare. overleden te Wetteren ; en van M. H. Ver-raes-Deleu, overleden te Meenen. Sterfgevallen. —Eerw. Zuster Angela van 't klooster der Zuster van Liefde van Roeselare, overleden te Wichelen ; Henri Peel, echtgenoot van Helena Geldhof, overleden te Wetteren ; Maria Luyaert, echtgenoote Lagrou, overleden te Lier ; Petrus De Plaedt, overleden te Gent; Camiel Verbrugge van langs de Ruy-terkalsijde, gevlucht den 19 Okt. 1914; J. Herreman van op O. L. Vrouw-parochie, aldaar getroffen en gedood den Zondag avo J 7 Juli. — Wij ontvangen volgenden lijst van slachtoffers van vliegersaanvallen : O os tende — René de Mesmaecker, 5 jaar ; Pieter Delaeter, Breedene ; Lodewijk Devos, 29 j. ; Theofiel Sinne- 1 sael, 50j.; Paul Windsy, 29 j.; Ambro3 Smit, 24 j. Moeskroen. — Vandervelde Emiel, 58 j. ; Vandervelde Pauline, 57 j. ] Vandervelde Valère, 35 j. ; Vandervelde" Abel, 26 j. ; Vandervelde Ever, 20 j. ; Vandervelde Elriser, 16 j. Hooglede. — Wij vernemen het af-sterven van Mijnheer Emiel Vereecke burgemeester van Hooglede, te Baelen op Neeth, godvruchtigoverleden, Maan-dag 3 Juni om 8 1/2 uren 's avonds.De lijkdienst, gevolgd van de begraving, had plaats in de parochiale kerk van den H. Andréas teBaelen.op 7 Juni 1918, om n 1/2 ure. 9e LIJST der Vluchtelingen van Vlamertinghe Bondue-Struye Charles, chez M. Dognet, cordonnier à Corbreuse, par Dourdan, S.-et-O. Delestrez-Gallervaert Camiel, à la Chapelle- du-Chène, Vion, par Sablé, Sarthe. Delestrez-Callewaert, épouse Gustave, à la Chapelle-du-Chêne, Vion, par Sablé, Sarthe. Delestrez Charles, à la Cliapelle-du-Chêne, VioD, par Sablé, Sarthe. Delestrez-Defrancq, épouse Cyrille, à la Chapelle-du-Chêne, Vion, par Sablé, Sarthe. Derycke Henri, ferme de la Tonnelle, haie Tondue, Beaumont-en-Auge, Calvados. Derycke-Lehouck Seraphien, rue de l'Hôtel-de- Ville, 87, Nantua, Ain. Duflou-Vandewaster Camiel, route de Darnelal, 55. Rouen, Seine-Inférieure. Goeman, Veuve Louis, Seissan, Gers. Liétaert Richard, chez M. Arthur Fernagul, Cantilly, par Mamers, Sarthe. Viwde Jaar. — N* 198. Prijs : 10 Centiem per Nummer Zondag 22 September 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume