Ons Vlaanderen

2300 1
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 10 Juni. Ons Vlaanderen. Konsultiert 16 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/wd3pv6ck85/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Derde Jaar. - Nr 16. Prijs : 10 Gentlemen per Nummer. >*>■**■* umbiibii—iimit un m— un ibiiiib—iwnrMM Zondag, 10 Juni 1917. ONS VLAANDEREN VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJ S : Voor België en Frankrijk : Voor een jaar £rs. 4.25 Voor zes rnaand » 2.25 Voor drij maand .... » 1.25 Buiten Frankrijk i Voor een jaar » 6.25 DOOR EENDRACHT STERK BUREELEN : TE GENT : 24, Wellinckstraat. TE PARUS : 181, Rue de Charonne. HET GEVAAR De ooriog is aan eene keerpunt gekomen. Wij Belgen die, laf door den duitscher overrompeld werden, wij weten dat dit een gevaarlijk oogenblik is voor ons land. De ooriog immers zal eindigen met de wapens of door de diplomatie. Indien hij eindigt terwijl ons land grootendeels bezet is door den vijand, door overeenkomsten gesloten rond het groen tapijt, komen wij zeer onge-lukkig uit den strijd, want ten aller minste zijn wij dan afhangig van den duitscher op economisch en wellicht politisch gebied, en ons vrij leven is gedaan. Het is nuttig dit klaar in te zien voora-leer de huidige omstandigheden te aan-schouwen.Er wordt gekonkelfoezd. Keizer Willem, die aan de verschillende partijën van zijn rijk de gedweeste slaven heeft gemaakt, heeft de sociaal démocratie gisteren uitgekozen om aan de socialisten van gansch den wereld het lokaas te werpen om de vrede te bespreken. Morgen, weleer nu, zullen duitsche katholieken ook, bij de katholieken van gansch den wereld op keizers gebod denzelfden roi trachten te spelen. Jt Ongeluk is dat de socialisten in den appel gebeten hebben, ten minste in som-mige landen. Keizers gezanten belegden het vrede-congres in Stockholm, en in aile landen gevoelden de socialisten eene prikkeling om opnieuw in onderhandeling te treden met de voormalige broeders. Rusland, het land van utopie, gaat er naartoe alsook de neutralen ; Frankrijk's socialisten ook hadden eenparig besloten met de keizerlijke socialisten te gaan rede-kavelen.Maar het gezond verstand, dat wel een fransche deugd is, wist de bovenhand te behalen, en aan Minister Ribot die ver-klaarde dat geen paspoorten voor Stockholm zouden gegeven worden, werd op 4 Juni door de kamer eene overweldigende meerderheid gegeven. En België ? Minister Van der Velde, de Brouckere, en de Man, zijn te Stockholm gegaan en twee van de drij zijn er nog op 't oogenblik dat wij schrij ven. En dat is betreurigswaardig. Hoe doet zich, overigens voor België, de toestand voor. Wanneer de ooriog uitbrak, had België een regeering die voortspruitte uit het volk, België heeft nog altijd die regeering en zelfs is zij misschien nog meer volksgezind ver-mits aile partijën er in vertegenwoordigd zijn. België bezat grondwettelijke instellingen, die immer leven, en dienen nageleefd. Grondwettelijk is het de last van de regeering die uitgaat van het volk, de vrede te bewerken voor dit volk. Het mag en kan niet geduld worden dat personen, wie zij ook zijn, de roi van de regeering willen op zij schuiven en door hunne partij een roi willen doen vervullen die een staatsrol is. Geene socialistische diplomatie, geene katolieke diplomatie willen wij. Van der Velde en Cie, alhoewel bezield met de beste inzichten, zijn zonder het te wee-ten de sleepdragers van keizer Willem. Zij bekomen zeker een uitslag, 't is dat de sol-daten die aan den Yzer de moeilijke wacht staan voor 't bestaan van 't Vaderland, on-zenuwd worden door al die gesprekken om den vrede. Willem, keizer der duitschers.doetreedslO maand over vrede spreken en indien wij hem voort laten knoeiën zal binnen zes maand ons leger, zoowel als het fransche, ontze-nuwd zijn, en hij dan, zal den vrede maken, die hij begeert. BERICHT Onze lezers die eenbericht ontvangen hebben in het begin van Mei om hun abonnement te ver-nieuwen en die tôt heden het bedrag niet opzonden, zullen voortaan de gazet niet meer ontvangen. Dat de achterblijvers zich spoeden...! Wij herinneren dat, bij adresverandering, men zijn oud en nieuw adres moet aanduiden, alsook eentimbervan 15 et voor de onkosten in den brief steken. Vriendelijk verzoek aan onze lezers die ons een mandat-carte zenden, van er op te schrijven waarom het dienen moet — Geene timbers a. u. b. UIT ONS VADERLAND led ven (eigen bericht). — Tôt Leuven is er een Komiteit tôt stand gekomen, met moeder Agnes der Zusters van St. Vincen-tius a Paulo en nog eenige der notabelen dier stad aan 't hoofd. Dit komiteit heeft voor doel de noodlottigen, jong en oud, en hoeveel zijn er in die stad niet, ter hulp te komen, zoo in hun tijdelijke als in hun geestelijke belangen. De conferentiën van St. Vincentius a Paulo der verschillige parochiën dier stad, die sedert 't begin van den ooriog lagen te smeulen, zijn wederom is voile leven geroe-pen en geheel opgebeurd. Wat al kracht en wil heeft dat komiteit niet moeten bijeen roepen om zoo een gunstig en grootsch doel te berijken. Onder andere op St. Quintinus parochie, onder 't voorzitterschap van den achtbaren heer Scharpé, 't ondervoorzitterschap der heeren Le Coutere en Dr. Janssens, en Dr. Bittremieux als penningmeester zijn onze conferenciën in vollen gang en bloei. Voor 't overige gaat ailes in stad wel, voor zooveel het binst den ooriog kan wel gaan. Elkeen tracht zich bezig te houden met het kweeken van hoenders, de kinders volgen de scholen, en de meesters en verders eenige hoogleeraren aldaar nog verblij vende, trachten den tijd te slijten met studeeren. M. Vliebergh is redelijk wel en houdt zich bezig, zoo veel hij kan met de werken van den boerenbond . — Zijne beste vrien-den, de heeren Sencie, Scharpé, Bittremieux en vele anderen bezoeken hem. dagelijks. Niettegenstaande hij lam is op arm en been heeft hij al zijn verstand behouden en is helder van geest gebleven- De heer advokaat Cuvelie heeft de stad verlaten en zich gevestigd te Ha!. — Voor 't overige gaat ailes wel en stil, voor zooveel het binst den ooriog kan wel gaan. De vlaamschgezinden hebben niets ver-loren van hunne overtuiging verre van daar, maar de omstandigheden beletten hen iets te doen. De stad heeft de heele blok grond, gelegen tusschen de oude Ronde Tafel en de Eikstraat aangekocht aan 200 fr. per vierkante meter. De stad zal dezen grond voortverkoopen met verplichting aan de eigenaars een voorgesteld plan te volgen. In deze stad is overleden de welgekende no taris Max Robert i. Heel de wereld wil het hare bijdragen om de Leuvensche stede herop te bouwen. Zoo werden millioenen frank in Amerika rond-gehaald om den heropbouw van de stede te bevorderen. In Zwitserland zijn lijsten rondgegaan om eene som van tweehonderd duizend frank in te zamelen ten einde een artistiek uitzicht aan de nieuwe gebouwen te geven. Deze s®m is ter beschikking ges-teld van de stad die aan de eigenaars toe-lagen zal geven, wanneer het plan van den voorgevel door den gemeenteraad zal zijn goed gekeurd. Er zal een procent van 4 0/0 gevraagd worden na het vierde jaar der ingenottreding en een gedeelte der toelaag zal moeten uitgekeerd worden. op het paardschaar gepast. — Al de eigenaars van paarden in de beide Vlaanderen wonende hebben bevel gekregen de manen en de staarten van hunne paarden te korten. Het paardshaar moest tegen den 10 Mei te Gentbrugge (Zuidstatie) binnengeleverd zijn. Wordt dat nieuw bevel overtreden, dan wordt het paard, pardon, dan wordt de landbouwer gestraft met eene boete van 500 mark of drij maanden gevang. dood van den burgemeester van st-nikolaas-waes. — De heer Van Naemen, oud-volks-vertegenwoordigejr en sinds jaren senator van het arrondissement St-Nikolaas is dezer dagen overleden. Hij werd betreurd niet alleen door de burgers der stad maar door aile Vlamingen en door aile Belgen, want ovsrai s tond hij guce.id aïs tven rechtgeaard, en verdienstvol man. ninove — een k1nd verpletterd. — Het zoontje van den heer Aimé Van Belle, aannemer speelde een dezer dagen aan de binnenplaats aan eenen karreelwagen. De kar kantelde om en heel de vracht kwam i den kleine begraven. Dadelijk kwam langs aile kanten hulp bij en de kleine werd in erbarmelijken toestand opgeraapt. Een ge-neesheer bestatigde dat beide beenen ver-pletterd waren. Men vreest dat de knaap zijn ongeluk niet zal overleven. velddieven. — Evenalsverleden jaar begint men overal te lclagen van oneerlijke lieden die bij nachte de velden komen plunderen. Vele gemeenten van de Vlaanderen hebben eene bijzondere policie ingericht, met de bewaking der velden gelas t. audenaerde. — De heer Doutreligne dokter der stad is aangehouden en te Brussel opgesloten. Waarom ? Elk vroeg zich dat af wanner in die stad de wreede tijphus-koorts uitbrak, waarvan we reeds gewaag-den. Stadsoverheid en geneeskundig korps vroegen herhaaldelijk en bij hoogdringend-heid den terugkeer van den bekwamen dokter. Eindeliik werd dit toegestaan. 't Was een blijde terugkeer, eene blijde intrede. nog depobtaties. — Te Eecloo werden laatst 125 burgers opgeeischt om in de Duitsche loopgrachten van Dixmude en omliggende te gaan arbeiden. Te Sweveghem werden rond november 1915, 2oo lieden weggerukt om naar Laon (Fransch Noorden) te komen werken (altijd in de Duitsche loopgrachten). Bij het begin van 1917 werden een 7o van die bannelingen, meer dood dan levend naar Sweveghem teruggeveerd. priesters in het gevang — De E. E. H. H. Vrancken, bijzonder selcretaris van den kardidaal, Tessens, leeraar in godsgeleerd-heid, Barbé, onderpastoor Cornelis, onder-pastoor, allen van Mechelen, zitten in het gevang. wachtebeke. — Hier vond men lo duiven bij eenen landbouwer. Veroordeeling der gemeente tôt lo.ooo marken boete. brussel. — Een ldein leventje aan de Vlaamsche Poort te Brussel. De tram stopt. De tram vertrekt. Hij heeft een duitschen officier neergezet op het asfalt. Ein, zwei, ein, zwei slaan zijn hakken. Waarom be-ziet men hem zoo ? Dat geldt mijn onover-winnelijke snor, denkt de man in zich zel-ven, en krijgshaftiger draait hij erdepunten van in de richting van de pin op zijn pin-helm.... Maar gelden die speurende blikken wel zijn persoon ? Want, als hij 't goed voorheeft, zit er in die blikken iets als een lach, als een spotlach... Donnerwetter ! zouden ze durven... Hij draait zich nijdig om, met de bedoeling een ketje dood te blikken dat hem astrantiger dan de vorige kijkers heeft aangekeken. Bij die draaiende bewe-ging voelt hij iets wapperen op zijn voorna-men rug. Hij grijpt er naar. En tôt zijn ergernis houden de banden van zijn Edel-achcbare vast het laitste nummer van « La Libre Belgique » ! verbannen. — Naar een telegram uit Le Hâvre meldt, zijn tusschen de ambtenaren te Brussel, die geweigerd hebben zich te leenen tôt het invoeren der bestuurlijke scheiding, de heeren Sauveur, sekretaris-generaal van binnenlandsche zaken ; Klom-pers, algemeen inspecteur van onderwijs, en Nicolay, directeur aan het ministerie van binnenlandsche zaken. Een welsprekend feit is, dat de heer Klompers een overtuigd flamingant is, die steeds voor zijn overtuiging beslist is opge-treden. De duitschers a beschermen » dus het Vlaamsche volk door flaminganten te verbannen naar Berlijn! Dat zal het «Wolff-bureau » wel niet verkondigen. schaerbeek. — De gemeenteraad heeft beslist op het einde van de Middenlaan een gedenkteeken op te richten voor de gesneu-velde stadsmakkers. st. gilis. — M. Delandsheere, gemeentesec-retaris sinds 1892 heeft zijnontslaggenomen. M. Narcisse volgt hem op. De gemeenteraad heeft een krediet van 200,000 frank gestemd om de teringziekte te bestrijden. onlusten in belgie. — Hardnekkige geruch-tendoen de ronde dat te Brussel en in andere groote steden woelige onlusten zijn losge-broken. Te Brussel zouden bevolking en bezettende macht handgemeen zijn gewor-den. Alhoewel we zulks onder voorbehond moeten aannemen, bestaat er ernstigen grond om geloof te hechten aan deze be-richten . De toestand in de hoofdstad moet naar en akelig zijn te oordeelen naar een beschrijving die een Brusselsch blad geeft en waarvan de vertaling luidt : 1 Er moet krachtdadig ingegrepen worden tegen de deerniswekkende straattooneelen die we dagelijks te aanschouwen krijgen. Op de vuilnishoopen, vallen de uitgehon-gerde behoeftigen als raven om de vodden, de beenen door de honden zelf op zij gela-ten, een stukske vleesch of een uitgedroogd stuk brood meester te worden. Vrouwen, kinders en ouderlingen, gebogen of geknield, scharten die vuiligheid open. Deze wrakken van de samenleving gaan dusdanig de stad rond als een zwerm verstootelingan van de maatschappij . » Wanneer komt het einde van al die mi-serie ? vlaamsch leven te brussel. — « Het Natio-naal Vlaamsch Verbond » heeft te Brussel een kursus van bestuurlijk recht ingericht, ten einde de opleiding van hen die tôt een bediening in 't nieuwe Vlaamsche bestuur geroepen zijn, te verzekeren. Spincemaille, doctor in de rechten en greffier in den raad van den goedenmannenraad te St. Joost-ten-Noode, geeft de kursussen. Deze zijn kosteloos. belgen geweldigerhand in 't duitsche leger ingelijfd. — In den Rijksdàg ondervroeg de socialist Kunert, den rijkskanselier om te weten of het feitelijk waar was dat de Belgen Jacob en Pieter van de Beeck, Jan Lambert en Theodoor Ramaekers en Laurent Janssens, die voôr den ooriog in Duitschland verbleven, tegen aile recht in 't duitsche leger ingelijfd werden. Er werd hem beve-stigend geantwoord. De inlijving had plaats zonder dat men naar hun nationaliteit had gezocht en spijts de protestaties der belang-hebbenden door tusschenkomst van den Spaanschen gezant. het geval colfs. — Wij hebben gemeld dat Brussel en Molenbeek onderscheidelijk ve-roordeeld werden tôt 50.000 en 10.000 fr. schadevergoeding, ingevolge de gebeurte-nissen te Brussel, gedurende de laatste stem-mings-periode. Volksvertegenwoordiger Colfs werd dan door 't schuim der bevolking erg toegetakeld. In het vonnis hem schadevergoeding toe-kennend, werd voorbehoud gemaakt over de gevolgen van den aanslag. Welnu het schijnt dat Colfs ongeneesbaar op de zenu-wen is aangetast. De betrokken gemeenten hebben dan ook den zieke door drie specia-list-heelkundigen doen onderzoeken en in de eerste dagen zal het procès weer te berde komen. Als Colfs op die wijze voldoening krijgt binnen... tien jaar! schaerbeek. — Een nieuwigheid is door het gemeentebestuur beslist : het geven van straatnamen die steeds de toewijding van de neutralen, die zich met de bevoorrading van onbezet België onledig hebben gehou-den, zullen herinneren. Zoo heeft Schaerbeek thans zijn Villalobarstraat (ter eere van Spanje), Van Vollenhovenstraat (ter eere van Holland), Brand Wliitlock-straat (ter eere der Vereenigde Staten) alsmede de plaats van het Nationaal komiteit Van hulp en bevoorrading. de oorlogsschatting op 60 millioen ge-bracht. — De « Franckfurter Zeitung » van 25 dezer meldt dat van af 15 Juni de maan-delijksche oorlogsschatting van 5o millioen op 60 millioen zal gebracht worden. De Provinciale raden zijn tegen 2 Juni in buitengewone zitttijd door de duitsche overheid bijeengeroepen om de noodige maatregelen te treffen, tôt inning van die lo millioen frank nieuwe oorlogsschatting. « De Telegraaf » meldt dat de dd burge-meester Lemonnier tôt een jaar vestingstraf is veroordeeld geworden omdat hij geen ge-volg wilde geven aan een duitsch bevel dat de stad verplichtte aile voorading zijnde pinnekensdraad uit te leveren. De Burge-meester van Watermael kreeg voor dezelfde reden 9 maanden vestingstraf. antwerpen. — Onder de benoeming«Ontlee-ningskomiteit voor de beproefde landbou-wers der provincie Antwerpen » is een samenwerkende maatschappij tôt stand gekomen, ten doel hebbende geld ter beschikking te slellen van de landbouwers door den ooriog beproefd ; huizen te bouwen waar de beheerraad het noodig zal achten. In de maand April zijn 838 schepen met 414,893 ton de haven ingevaren en j,ol9 schepen met 397,112 ton uitgevaren. In dezelfde maand werden 199 kinders geboren waaronder 96 van het mannelilk en lo3 van het vrouwelijk geslacht. Er waren 559 sterfgevallen : 278 van het man-nelijk en 281 van het vrouwelijk geslacht. Er werden 83 huwelijken ingezegend. In de schoolkolonie van Diesterweg zullen 150 kinders bestendig geherbergd zijn. hasselt. — Op 20 April werden door het duitsche hooggerecht weerom twee ter dood veroordeelingen uitgesproken. De uitvoering had 's anderendaags plaats. Een der ter dood veroordeelden was een duitsch soldaatl — Een nieuw procès van spionneering is aan gang. Vijftig Belgen zijn er in betrokken . Ze zitten opgesloten in het gevang van Tongeren. In de eerste dagen moeten ze naar Hasselt overgebracht worden, waar hun onderhoor zal beginnen. DIE (Excellente (iïronirke Ie Lijst der Vluchtelingen van het Arrondissement Oostende OOSTENDE (Vervolg) Claeys Georges, 22, Lynbaanstraat — C. 238 3e Cie. Belgisch leger. Gielen Jérôme, 11, Rue de Poitiers — La petite Brousse des Fosses, par Chize (Deux-Sèves).Lambert-Hermant Blomme, 2, Zwaluwstr. — Asnelle-s/-Mer (Calv.). Rousseau Albert, ingenieur, 16, Rue Petei Benoit — Van Hoyendorpsplein, 25 a, Rotterdam, Holland. Roose Gustave, vleeschhouwer, 68, Chaussée de Thourout — 35, Rue d'Alger Sanvic (Le Havre). Schellenback Mme, handerlaarster, 20, Avenue Henri-Serruys — 279, Rue Saint-Denis, Paris. Simon Alphonse, marmersteenhouwer, 40, Avenue Henri-Serruys — 71 Rue Saint-Sauveur, Paris. Steinmann Emile, hotelhouder, hôtel de l'Océan — Hallwilerhof, Lucerne, Zwitserland Toussaert Victor, capitein, 17, Rue du Sport ~ Intendance Belge, Bourbourg (Nord). Valcke Jean, nijveraar, 41, Rue Joseph II — 2, Bue Edouard VII, Paris. Valcke Mme, Rue de la Chapelle — Boulevard Lesseps, 26, Versailles (S.-et-O.). Vallay, nijveraar, Chaussée de Nieuport, 48 — Ker Fanny, avenue Félix-Lemoine, Nantes (Loire Inf.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume