Ons Vlaanderen

478678 1
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 27 Januar. Ons Vlaanderen. Konsultiert 23 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sb3ws8jw48/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Derde Jaai - Ni 49. OHRmtK'- Prijs : 10 Centiem per Nummer ut tfrywRcacMwwa i n n m i liKaMBWgtap—a—na—pgsgggg?^ Zondag 27 Januari 1918. ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. VEHSCHÏJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Gharonne ABONNEMENTSPRIJS : Voor België un Frankrijk t Voor een jaar frs, 5 00 Voor ïes raaand » 3 00 Voor drij maand .... » 2.00 Buitcn Frankrijk i Voor een jaar » S.00 DOOR EENDRACHT STERK AANKONDIGINGEN : Tien frank voor eerste opname. Voor varsclieidone opaamea : Prijs volgens overeenkomst. Louis DUPREZ, overleden Het drcevig nieuws dat wij reed? meldden zal in de heiten van al de tijdelijke uitwijkelingen van Oost-Vlaanderen eenen treuiigen weergalm verwekken : Louis Duprez i? ' overleden ! 't Is een onherstelbaar verlies voor het Werk der Tijdelijke Uitwijkelingen van Oost-Vlaanderen, door Mgr. Stil lemans gesticht, maar waarvan hij, de nederige werkman, de steunpilaar was. Hij werd gcboven te Gent. Op ne-gentienjarigen ouderdom verloor hij zijn vader ; hij bleef de oudste van een heel Iiood kleine kinderen : lioe een neei noop Klein groot ook zijn ver-langen was om voort naar srh< ol te gaan, hij moest zijne rnoeder hei-ptn : hij v. erd als loupjongen ge-pîaatst iil eene ka-tuenspinnerij. Dot studiè eu tigt n iaaie weikir.gtrac!ilie hij naar oinho >g ; hij werd kâtoenspir.-11er. \ Was t-i. n de strijd der Viij-Gentsclve wtrklie-den trgen het Socia-lismus; Duprezweid vuorzitti-r \an den Bond der Vrije katoenspiririers. He-laas : ziekelijkheid belette hem weldra aile werk en hij weid gedwongen in het kLeippgesticht te Sleidinge te trachten door eene lange rust zijne geknakte gezondheid een weinig te herstellen. Daar was het dat Mgr. »Stillemans hem ging zoeken om hem aan 'i hoofd te stellen van het nieuwe Werk tôt bescherming der tijdelijke uitwijkelingen, in Vlaanderen « Franschmans » genoemd. Wat Louis Duprez voor die klas van werklieden gedaan heeft, dat zou geen penne kunnen beschrijven 1 Hop hij steeds in de weer was, 's winters in België, 's zomers in Frankrijk, om i overal de rechten dier werklieden te verdedigen ; wij zien hem nng in de donkere koude winteravonden, naar 't een of ander dorpken \an Vlaanderen trekken ; wij hooren nog zijnkalm en meeslepend woord met de werk-menschen redeneeren over hunne be-langen ,o ver het nut der vereeniging.over hunne werkongevallen ; wij zien hem nog hier in Frankrijk te voet of op zijn ijzeren paardjen — lijk hij lachend zei — de lange lange banen afterten, om onze werklieden te bezoe-ken en een troostend woord te bren-gen of om bij de fransche boeren hunne rechten te gaan verdedigen.Als persoonlijk karakter was Louis Duprez waarlijkeen voorbeeld Aliioewel hij sinds lange jarcn a m de ziekte leed waaraau hij nu bez-weken ic, alhoewel hij uist cil yoelde dat hij langzaam stieif, toch was hij altijd de zelfde.wel-gezfné, ootmoedig, steeds bc-reid om andercn goed te d >en en zich zelven te vergeten. Na de dood van Mgr. Stil lemans konden onze uit-wiikelireeneeen £?e- * wijkelirgengeen ge-voeliger venies ondergaan dan dat van Louis Duprez, Wij bieden aandebedroefdeweduwe, aan zijne beide zonen die sinds zoo lange maanden hun Vadeiland in de voorlinie verdi digen, en aan gansch de bedroefdo familie, onze innige en welgemeende deelneming. Aan onze uitwijkelingen voor wiehij zich belangloos heeft geslachtofferd, vragen wij, uit dankbaarheid, een klein gebed tôt ruste zijner ziele. Fr. Seyssens, pr. Oude Koeien Het zal voor onze lezers wel aangenaam zijn hier onder deze ru-briek te vindenwat M. Pirmez, katho-liek Kamerlid van Charleroi, tijdens de bespreking der wet nopens het gebruik der talen in het léger zooals zegde : M. Pirmez is ook van den beginne af in 't leger. Kamerzitting van 21 Mei 1913. Mijne Heeren, de wet die ons voor-I gelegd wordt is eene rechtvaardige wet, ook zal ik ze stemmen. Indien in Belgie er eene Vlaamsche Beweging is ontstaan, is het hieraan te wijten dat een deel van de bevolking in ondergeschikten toestand werd gebracht door de taal die ze sprak. Gedurende vele jaren, heeft men in-derdaad kunnen zien dat ontvangers van belastingcn, postmeestors, statieoversten, gendartnen, magistraten, een groot gelai ambtenaars steeds in aanrakmg waren met de Vlaamsche bevolking zonder zijne tuai te kennen ; wij hebben deze bevolking zich zien onderwerpen aan dit waarlijk onhoudstaanbaar stelsel. Ik be~ ken dat wij, Walen, dit regiem nooit hadden geduld . Dit slelsel is, Gode dank, gewijzigd, en heden stelt de Regeering, gebruik ma-kende van de stemming ecner nieuwe wervingswet voor het leger ons voor, die onrechtvaardigheid te doen ophouden en toe te laten dat de Waalsche en Vlaam sche soldatén oversten hebben die lien j zuUcn ver staan en waarvan zij zullen Ibegrepen worden. Ik betuig dat dit voorstel rechtvaar- dig, daar deze wet die ons verplicht onze kinderen aan het leger te geven, de oversten die de ouders vervangen moeten, in staat stellen met onze zonen persoonïijk om te gaan, zonder dat ze taalmannen noodig hebben. Ik acht het voorstel om de nationale eenheid noodig. (Wordt voortgezet.) RECHT DOOR ZEE. $eclbat uit CJclfjië GENT en BRUCGE Vlaanderen's zustersteden Sterke veslen van Oud-Vlaanderen's gemeenten Tweelingzustors uit den grooten heldentijd ; Vlaand'rens schoonstedocht'ren,somtijds nijdig, ' [cen te Zamen strijdend in den Vlaamschen vrijheid- [strijd. Vreemden slaan verbaasd 't aansehouwen uw [gesteente, Menig wereldstad, die uwe iunst benijdt. Elke Vlaming eert den grond.vaar het gebeente Rust van wie aan 't vaderiand zich heeft gewijd. Vreemde vorsten voelden vaak hun nijd ont- [branden, Kregen lust naar u, juweelen onzer landen, Zochten u te knechten door geweld en macht. Breidel eu De Goninck, beide Artevelden, Drôegt go geen kroon ge waart toch groote [helden Eurgervorsten van het sterke Vlaamsch ge- [slacht. Omer Wattez, Lid der Ivoninklijke Vlaamsche Akademie. Vluchtelingen Verspreidt uw blad 1 WIJ vragen eene Fransche Censuur Dit zal wellicht menig'en lezer vr-r-wonderen, nochtans is het zoo. Wij zien immers dat fransche en zelfs bel-gische bladen onder Fransche censuui verschijnend mogen zeggen wanneen spraak is van stoffelijke, zedelijke, er politieke aangelegenheden, wat zij wil-len en dit is- rechtvaadig. Zelfs erkent Minister Clemenceau in eenen omzend-brief dat de pers het recht had hem eenvoudig en aile dagen uit te schel-den.Wij vragen zooveel niet. Wij hebben overigens de grootste bewondering voor al onze Ministers ! Hoe kan het anders !... Maar wij vragen het recht te heb ben wanneer er sprake is van de Politieke leiding van ons gedachtevrij en vrank en eerlijk te mogen doen kennen. Waneer wij kunnen bewijzen dat de laatsie verandetingen in het Mimsterie en deze die nog op handen zijn enkel voortspruiten uit lige Leweegredenen van partijpolitiek hebben wii het recht van dit aan den kaak te stellen en oui rekening te vragen. Mag men eerlijke lieden die enkel het goede van het iand beoogen dit recht betwisten ? Ook werd ons verboden te bewijzen, censeur Onze censuur verbiedt, ons van dit ailes te spreken maar wij hou-den n et op. Wanneer het geld. wat wij denken de belangen van het land en van onze vluchtelingeu té zijn, zal niemand, ons dit kunnen verbieden. Krijgen wij dan nog niet eene nieuwe Censuur ! Tnstus. Duitsche Huichelarij In een artikeî in de « VossiscLe Zei-tung » van 3 September 1917 ovei het verwoest Diksmuide, .schrijft o. a, Dr. Max Osborn : <i Diksmuide, vervloekte naam ! vervloekte stad ! Als eene straf vooi il het wee dat zij over duitsche ge sinnen bracht, werd zij zelve verdelgd ■n vertrapt. Een vreesçlijk vonnis s hier voltrokken. Wat verwoesting Tien ook moge aanschotnvd hebben, iit hier gaat aile vergelijking te boven. Eene gansche stf-d mrt hare innig ïeid van huizen en dingen, een ;chiijn van heerlijke kunstschoonhe-ien, een gedenkteeken van ( puwen-ange geschiedenis werd aan stukken ,eschoten, in brand gestoken werd soo lang door Fransche, EnpeLche, Belgische, Amerikaansche granaten sestookt tôt het heelemaal uiteen-jrokkelde.De Belgen binnen het land zijn van neening dat de ondergang van Diks-nuide eene tuchtiging is die de toor-îende Godheid in hare wraak voltrekt. '.Vant wel was zij ri j k aan kerken, aan ■7rome gesticht cri en kieine kloosters, îeze stad, waar aan 't gelui der klok-cen geen einde kwam, maar handel m wandel schijnen er ailes behalve ;odgevallig en kuisch geweest te zijn. Door heel hare geschiedenis, vanaf le middeleeuwsche tijden der monni-:en en i.onnen, tôt de weelderige vre-lesjaren voor 1914, leopen \erhalen >ver de slempcrijen en de onzedelijk-leid van deze in stilte zondigende daamsche stad. Nu wordt zoo, zegt het vlaamsche 'olk.het Sodomma aan den Yzer om ailes fat het op den kerfstok heeft, in iuin en asch gelegd ». De beul die zijn slachtoffer bezwad-lert 1 Foei ! L. V. L. Nieawjàarbrief uit Vlaanderen. Volgende brief werd ons medegedeeh Wij drukken hem gaame over : zoo i ons xvare Vlaamsche volk. Uit Westoutre, 29 December 1917. Eerwaarde Heer Pastoor, Volgens oud vlaamsch gebruik, km ik U een gelukkig en zalig nieuwjaa wenschen en die wensch begrijpt 00] dien van gansch mijn huisgezin. 11 wensch u ook een blijde terugkeer naa het vaderiand. Maar in wellcen toe stand zult gij het wedervinden. Seder meer dan drij jaar kent het al di gruwelen van den vreeselijksten aile: oorlogen. Elke dag die voorbijgaat ziet de vernieling uitbreiding nemei en de bevolking verder verjaagd ei weggesleurd. Dorpen en steden ziji met hunne grondvesten verdwenei als waren ze van plak en stak ge bouwd geweest ; oude. kronkeknde smalle wegen zijn in breede hutbanei hërschapen, nieuwe wegen werdei dwars door velden en weiden aange legd en op vele pkatsen is het vol strekt onmogelijjk t'eworden te ver moeden waar men /.ir.li bevindt . On?( provincie heette W^t-Vlaanderen voortaan zou men ze best Woest-Vlaanderen noemen I Zelden of nooil meer wordt het kanons;ebulder ge-staakt ; in de laatste maanden en ni: nog bijwijlen is het zoo geweldig geweest, dat iemand die het niet hoorde er zich geen denkbeeld kan var maken ; men zou het mogen vergele-ken hebben aan het geklots der gqlveii op het zsestrand waar ontelbare golver: samen en afgewisseld en dooreen, hiei en daar door eene reusachtige golf a de andere onstuimigheid overtref-fende, den oever komen beuken. En ir dien stortvloed van vuur en ijzer en stikgassen, bevinden zich menschen; kinderen van denzelfden God, tegen-over malkander. De grond is er om-jewoeld bij zooverre dat de grond, ïoor eene bom opgeworpen, den put vult door eene andere bom gegraven. Ook beginnen de landbouwers in wier arbeid de ki(m en kern ligt van ille herstelling; de hopeloosheid van 3en toestand in te zien eri gaan ze in t vreemde naar bestaan en weelde ioeken. En zal er bestaan zijn voor am-Dachtslieden en winkeliers in onze /erwoeste gewesten, waar de bevolking n ruime mate zal verminderd zijn ? 5edert 1914 zijn er 150 sterfgevallen geweest, zonder de slachtoffers te ekenen onder de luchtgevaarten of )bussen gesneuveld. Voorwaar, op u alleen, Eerweerde, usten aller oogen en herten. Wij ,veten uwe genegenheid voor allen en /oor elk, en zijn ten voile overtuigd 3at gij ons, uwe vrienden, niet zoudt iunnen vergeten. Dat hert heeft onze jriester in \ laanderen niet — maar îij droomt van de herten zijner pries-erliefde.Daarenboven, wij weten hoe onver-joosd uwe werkzaamheid mag heeten :n hoe bedrijvig uwe ondernemings-cracht, Onze Pastor, zegt men, heeft ange armen en Hij zal wel de hoogge-)laatsten den baard afdoen en, ter )etalinge, nieuwe keik en scho'en vragen, groote ploegen van werkers :n werkgetuig om onze landerijen )lat en vruchtbaar te maken. Zoohaast de weg n iar Vlaanderen ipen komt, onze Pastor zal zonder Iraien naar ons dorp vliegen, niet raar ? Een electrieke stroom zal aile lorpelingen naar hem toejagen, aile eerden zullen uit den grond opiijzen :i steenen en pannen als te voren, en et hert van den Priester zal er de onne zijn om de tranen te droogen en sine vreugde te doen stralen. Door U, Eerw. Heer, moet en zal ns dorp herleven. In Vlaanderen is de lerder ziel en hert van Kerk en dorp. Ik sluit mijnen brief, U nog eens nze rechtzinnigste wenschen herha-;nde en U verzoekende ook die te anveerden van mijnen broeder en an al uwe vrienden die rond ons erblijven. Uw zeer veikkefde parochiaan en Vriend. ' Een fransch boekje over Vlaamsche dingen Als eerste uitgave van de naam-ooze Vennootîchap « Ons Vlaanderen » s verschenen, Le Crépuscule des villes j l'art flamandes door Jozef Muls, advo- j :aat te Antwerpen en letterkundige . Het is een zeer keurig boekje. hon-lerd bladzijden groot, mooie elzevier etter en fijn papier en in cen stem-nigen omflag in twee kleuren gc-[rukt.Voor wat de innerlijke waarde be-reft hoeven wij slechts te herinneren .an de vroeger verschenen werken ran Jozef Muls die in Vlaanderen oowel als in Holland steeds met den neesten Icf werden onthaald : Verzen, ïoieine Kunst, Steden, De Gruwel-aren.Le Crépuscule des villes d'art flamandes 'evat eene zeer uitgebreide lezing over it onderwerp, lezing die door Jozef luis achter'een volgens werd gehouden 1 The Royal Institution te Liverprool, 1 het Anatomisch amphitheater der Jniversiteit van Oxford en op het iadhuis van Abingdon. De schrij ver behandelt de vlaamsche teden, zooals zij er uit zien. liggend 1 de schoone vlaamsche vlakte van e Schelde tôt aan de zee. Daarna nderzcekt hij het eigenaardig karak- ter die steden als schoonheids ver-schijnselen en geeft, in korte hoofd-stukken.deafzonderlijkebeschrijvingenvan Yperen, Brugge, Gent, Brussel. Antwerden om te eindigen met het treurig hoofdstuk : Le crépuscule des villes, waarin de verwoesting ttjdens dezen oorlog wordt verhaald. Maar het boekje bevat ook nog een belangrijk voor woord, waarin het gaat over de Vlaamsche beweging. De schrijver herinnert er aan daf Vlaanderen niet alleen zijn kerken en be-forten heeft opgeofferd maar nog steeds de 80 0/0 van het belgische leger uit zijn zonen zijn samengesteld die op den Yzer vechten en het aldus maar billijk is dat de Vlamingen hun voile recht krijgen na den oorlog door de vervlaamsching der Hoogeschool van Gent, door de vervlaamsching van het leger en het landibestuur. Ieder franschkundige lezer van ons blad, zal dit boekje willen bezitten, dat verkecht wordt aan den prijs van 1.50 fr., Het zal eenieder in deze treu-rige ballingschap het verre en schoone vaderiand herinneren. Men wende zich tôt het bureel van ons blad. Advocaat Ronse. UIT ONS VADERLAND OOST-VLAANDEREN eecloo. — Langs den weg van Eecloo-Waeischoot, staan Duitsche stapel-huizen en munitiedepots. Ze reiken 2 kilometer ver. Weerszijden van den weg Kaprycke-Bentille-Watervliet zijn al de sparre-bosschen uitgehakt. Van Eecloo kan men goed Bentille zien. Hier en daar zijn gebetonneerde schuilplaatsen ge-bouwd voor de kanonniers met het afvveren van vliegersaanvallen belast. De Duitsche batterijen staan nabij die kruiswegen. Van af Maldeghem tôt Selzaete is het al pinnekensdraad iat men ziet. Te Eecloo zitten zeer oud gedaagde andstormers in de Kommandatuur-3ureelen.gent. — Op 30 November 1.1. overleed Mev. Paul De Smet, geboren Geertruida Veispeyen. zuster en schoonzuster van jraaf en gravin Verspeyen, die heden :e Londen verblijven. In novembar 1. 1. is te Gent overleden idvocaat De Breucq . De aflij vige hield ïich veel met goede werken bezig. Aan ci j ri zoon vrijwiliiger in het Belgisch iger bieden wij onze kristene deelne-ningWEST-VLAANDEREN het leven te mehlebeke. — Te MeU-ebeke, tusschen Ingelmunsteren Thielt, crioelt het vansoldaten. Iedere woning, jroot of klein, draagt een plakkaat net de vermelding, hoeveel militairen :r ingekwartierd kunnen worden. Die îuizen liggen nu vol soldaten. Naar duitsche gewoonte hebben de burgers îunne bedden aan de soldaten moeten ifstaan, terwijl zij zelf op den vîoer noeten rusten. Het klooster met de .groote kapel lient thanstot lazareth, waar soins 400 ot 500 gewonden verzorgd worden. Al de scholen zijn insgelijks in hos-litaien veranderd evenals het kasteel an burggraaf de Jonghe d'Ardoye. Het kleine station van Meulebeke is eel vergroot. Nieuwe los en laadhel-ngen zijn aangelegd, terwijl de spoor- ■ jn Ingelmunster-Thielt verdubbeld is- : duitsche vandalen. - De uitgestrekte -osschen in den omtrek van Meule--eke zijn voor 't meerendeel gerooid. ien heerlijk brok natuurschoon is hier ■ oor goed geschonden. 1 DWANCARBEiD. — De bevolking van 1 leulebeke, zoowel mannen als vrou- 1 ?en uit aile standen, werd tôt militaiien rbeidgedwongen.Reeds zijneen tiental personen gestorven door de ontbering der ontvoering. vergiftiging. — Onlangs lagen er te Meulebeke acht personen in beden-kelijken toestand, schrijft « De Tele-graaf ». Ze waren vergiftigd door vleesch uit blikjes, toen ze op den Kezelberg bij Meenen moestsn werken. Een van hen is gestorven. Terecht vraagt het blad zich af of de Duit-schers soms aan die verstootelingen voedsel geven dat voor de soldaten werd afgekeurd. woesten. — (Van onzen bijzonderett briefwisselaar). — Sedert 1 November 1917 tôt 1 Januari : Geboorten : Maria Cornette, Overlijdens ; Camiel Debeer, oud 39 jaren, zijne huisvrouw Elodie Ver-meulen, oud 35 j. en hun eenig kind Jozef, oud 4 j . gedood in hun huis bij een vijandelij,ken vliegersaanval op den 7 November, alsook den 1* wachtmeester-bevelhebber der ge-meente brigade Benoot Soubry ; Rosalie Douche, weduwe van Désiré Babon ; Achiel Haezebrouck, echtgenoot van Louise Debeer en Rosalie Douche echtgenoote van AIoïs Debeer, beiden overleden ten gevolge van kwetsuren opgedaan gedurende het vijandelijk bombardement van den 31 November Huwelijken : Julia Everaert, van Woesten, met Belgisch soldaat-. Huwelijksbeloften : Cyriel Hoedt van Woesten met Julia Bara, van Oost-vleteren.Sedert den ,1 Januari 1917 tôt den 31 December daaropvolgend zijn er te Woesten 20 geboorten geweest, 22 overlijdens waarvan 2 minderjari-gen, 10 huwelijken ingezegend. Gedurende de vlucht van onze gemeante den 1 Juli, zijn er gestorven in ballingschap van onze parochianen: Lucie Metsu, echtg. van Henri Ameel, jverl, te Crombeke ; Julia Moerkerke, îchtg. van Désiré Mahieu, overl. te Leysele ; Sophie Vermoere, weduwe /an Jozef Mispelaere, overl. te West-deteren ; Zenobie Deblauwe, echtg. ran Placide Blanckaert, overl. te îeveren ; Benoit Dhaeze. echtg. van ïudoxie Notredame. Gedurende het jaar 1917 zijn er t iVoesten 11 burgers gedood gewees loor vijandelijke obussen, 9 te Woes en zelf : Ach. Oestlandt te Pope inghe, en Benoit Dha«se te Beveren loor een handgranaat. Sedert den 1 October is ons dorp, door de militaire overheid erg verbe-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung