Ons Vlaanderen

1183 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 02 Oktober. Ons Vlaanderen. Konsultiert 28 Februar 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n872v2dp0b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vitrde Jaar. — Ni 201. Prijs : 10 Centiem p«r Nummet Woensdag 2 Octob»r 1918. ABONNEMENTS PRIJS Voor Frankrijk : Van nu tôt 31 Dec. 1918... 3.00 » 31 Maart 1919. . 6.00 » /♦V ONS VLAANDEREN abonnementsprws Voor Belgie of den vreemde i Van nu tôt 3 Dec. 1918... 5.00 fu /î\ TE GENT : 24, Wellinckstraat. 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TEIyEFOON : ROQUETTE 56.41 — POSTREKENING : PARIS n- 1159 TE PARUS : 22, Avenue de la République (XI®) TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines» ORGAAN Der Belgische Yluchtelingen in Frankrijk DOOR EENDRACHT STERK »"■ 11 ii1imii mmhhh im■■■!bp-fc ————mivm iwiiiiimi—ijbpbm—m—mm■ m—mm ORGAAN Der BelgisGhe Christene Sociale Werken SCHITTEREp OFFEHSIEF DER BEIiGEft ~ \ 1 f TUSSCHE1T DIXMUIDE E 3ST YPER EEN VRIEND DER BELGEN Over 't algemeen hebben wij geen al te schitterend gedacht over de ge-voelens van Spanje in dezen oorlog. Wij hooren gedurigdatSpaansche sche-pen door duitsche onderzeeërs getorpe-deerd worden zonderdatde regeering ei eenig bezwaar schijnt in te «ien Nu en dan krijgen we in de bladen 't een of 't ander moffen-schandaaltje te lezen dat zich gewoonlijk in een der spaansche havens ontrolt. Lezen vve zelf de spaansche bladen dan zien we dat « A. B. C. » en anderen, open-lijk duitschgezïnd zijn en de Beigen aanzien al naieve idealisten — echte Don Quichcn's — die omwille van den Engelschman en den Franschman hun landeken hebben îàtén verminken en vernielen dewijl zij zoo gemakkelijk en zoo verstandig ailes hadden kunnen combineeren met de duitschers een-voudig door te laten. Nu, ziçdaar in welk licht wij Spanje gewoonlijk te zien krijgen en daarom zijn wij genijgd van hen te spreken geiijk van de Hollanders (die dit overigens 00k niet verdienen) en hen te aanzien als trekhonden van de duitsche aKultur», Ik tel vele vrienden in Spanje en volgredelijk wel de gedachten en ge-voelens van dit volk in zij ne daden en zij ne geschriften. Welnu ik protesteer hardnekkig tegen deze neiging die bij ons en ahderen heerscht om het Spaansche volk te doen doorgaan als eene aan den mof verkochte natie. Er zijn inderdaad in de hoogere klas-sen en bijzonder in den grooten han-del en de nijverheid vele moffenbe-wonderaars, maar die zijn op zich zelf niet de openbare meening, verre van daar. De menigte, de arbeiders en de burgerij hebben eene groote sympathie voor Belgie en de bondgenooten en juichen en jubelen bij iedere zegepraal onzer legers. Tusschen de beste spaansche vrienden der Pelgen moeten wij rekenen den ieverigen onverpoosden werker Don José Subirà, die ailes in het werk stelt om de sympathie voor Belgie en de bondgenooten in Spanje te verspreiden. Het is een echte Cata-laan van Barcelona, vol idealen en groothartige ondernemingen, tevens doktor in de rechten en uitgelezen musicus en letterkundige. In 1908 verbleef hij twee jaar te Antwerpen waar hij ons Vlaamsche volk leerde kennen en waardeeren. « Toen de oorlog uitbrak » — schreef hij me in een zijner brieven « kon ik me niet vergenoegen met een eenvou-dige toeschouwer te blijven van het schrikkelijk werelddrama, dat zich voor mij ontrolde, en ik nam het voornemen van mij ne pen ten dienste te stellen van de menschlievende idealen die de duitschen vertrapt en verloochend hebben. » — Van dat oogenblik af begon hij te schrijven en enwrijven, instellingen op te richten al- hier en voordrachten te geven aldaar. Zijne werkzaamheid is waarlijk bui-tenge oon. Terwijl hij directeur was van het musicaal tijdschrift « El arte Musical » mede opsteller van «Nuestro Tiempo » en correspondent van eene menigte andere dagbiaden ; terwijl hij een roman uitgaf « Hare maagdelijke zuiverheid » twee boeken ter pers heef t liggen : « Belgie zooals ik het zag » en « Bij de Vlamingen > en daarenboven nog onuitgegeven mate-riaal heeft liggen voor eene dozijn boeken, terwijl dat ailes aan den gang is, heeft hij een werk gesticht tôt mo-reelen en stoffelijken steun der Spaansche vrijwilligers in de Verbondene legers Hij zelf schrijft aan die moedige spafij iarden regel ma tig troostende brieven om hunnen moed op te wekken ver van huis. Om te eindigen wil ik hier nog vertalen wat dien vurigen vriend der Beigen in zijne artikels schreef over ons volk en ons landeken: (Sprekend van eenen Vlaming die zich in de kunst en lecteren onder-scheidde gedurende den oorlog schrijft hij :) Als wij zulke mannen nagaan zullen wij moeten vaststellen — geiijk 00k ik heb bestatigd — dat de beigen zelfs in hunne bangste dagen van bal-lingsschap en nood, steeds zullen scheppers blijven van kunstgewroch-ten en dat zij nooit zullen ophouden van de verspreiders te zijn van dat gezond inteiectualism op hetwelke zij zich toeleggen zonder klinkende woor-den, zonder gedacht van winst of ijdele zelfverheerlijking, maar door middel van hunne wetenschap en hunne kunst. Het belgische volk leefde in vrede en welvaart sinds hare onafhankelijk-heid werd uitgeroepen in 1830, en het hadde in vrede voortgeleefd, zich toe-wijdend aan de kunst, de wetenschap, de nijverheid en den handel, indien niet een laffe vijand haar veraàerlijk hadde aangevallen en verminkt. Het Belgische volk verdient al onze bewondering en medelijden Laat ons het den bewonderen en zijn lijden ver-zachten door onze warme sympathie ». Elders zegt hij : « Al wat van België komt ontroert me steeds » en « Hoe zou ik dat Belgenland kunnen verge-ten dat zulke zoete herrinneringen in mijne ziel heeft achtergelaten Hoe zou ik kunnen mijne verontwaardiging inteugelen vôôr die duitschgezinden die dat schoone landeken zoo harteloos hebben gekleineerd en verminderd in Spanje ». Laten wij 00k op onze beurt onze sympathie en waardeering uitdrukken aan dezen onverpoosden werker ■ voor de goede zaak en aan dezen boezem-vriend van ons Belgisch volk. PoL DE CEUI.ENEER. ■l'I, V W h NIMIIIH n.M ■■IWI" IH-BIII»MffI Ih'IHiVI .'Il mWH'IIHIMIK'iliyUff 'Hl'l Mil IN ONS HOEKJE Zijt gij een goede rechter ? Zoudt gij gemakkelijk de gepaste straf kunnen vinden voor eene misdaad ? Welnu, wat zoudt ge met onzen booswicht den Keizer doen ? Een Amerikaansch tijdschrift had 1 deze vraag gesteld en aanstonds begon iedereen een vonnis te vellen. Er zijn : er die voorstellen hem naar een on- : jP,,.t<£ezond eiland te zenden geiijk Napo- : teoù. Anderen willen een internationaal ^erecht in stellen om de ware oorzaken van den oorlog te onderzoeken en den keizer diensvolgenâ te oordeelen en. . te straffen. Maar wat denkt ge dat onze jassen jr zouden mee doen ? 'k Geloof dat indien hij in hunne macht ware, er liet lang gevonnist of geraadpleegd îou worden Ze zouden er wel weg mee iunnen en ze zouden 00k geen ongelijk aebben. D. -k i DIXMUIDE VEROVERD Clercken, Woumen, West-Roosebeke, Poelcapelle, Langemarck, Passchendaele, Zarren, Terrest, Stadenberg, Moorslede eii het woud van Houthulst vallen in onze handen. 5.300 krijgsgevangenen en meer dan 100 kanonnen in twee dagen ! ——•—:—-o—■■ Ojficieel Belgisch Legerbericht. — ! Dezen morgend 28 september, bij het krieken van den dag is het belgisch leger ten aanval ongerukt der duit- ; < sche stellingen tusschen Dixmuide en het noorden van Yper. De aanval werd voorbereid door een ] hevig artillerievuur gedurende eenige uren aan hetwelk de britsche en fran- < sche artillerie ook deel nam, alsook de oorlogschepen der britsche vloot die , de kustverdedegingswerken en de , .verbindingswegen van den vijand he- ( vig beschoten. Na deze voorbereiding zijn onze < troepen met de naburige britsche in- , fanterie ten aanval opgerukt der vij- | andelijke goed versterkte stellingen. : Onze troepen in eene prachtige ' opwelling van heldhaftigheid, hebben de eerste weerstandslijn van den vij-and bezet. Zij zijn deze overgerukt en , hebben dadelijk de tweede lijn bestormd i die zeer sterk verdedigd was. Spijts den hevigfen weerstand van j den vijand en de tegçnaan vallen die hij beproefde langs den spoorweg van Yper naar Staden heeft ons voetvolk bijna heel het woud van Houthulst, | overmeesterd, dat de duitschers dege-lijk versterkt hadden, alsook heel de streek die zich uitstrekt tôt eene lijn j die ongeveer loopt langs Woumen, Pierkenshoek, Schaetsballe en Broods-einde.Onze vooruitgang heeft gemiddeld 6 km diepte bereikt. Vele krijgsgevangenen zijn in onze ; handen gevailen. De Beigen alleen ' hebben er 4.ooo genomen. Een groot 5 getal kanrionnen, die nog niet geteld t zijn, waaronder eene volledige batterie 1 van I50 (bemanning en materiaal en * twee kanonnen van groot kaliber heb- ' ben wij buit gemaakt. De talrijke lijken die het slagveld 1 bedekken bewijzen de belangrijkheid ( der duitsche verliezen. De dagorde van onzen Koning , aan zijne troepen voor den j aanval Alvorens de vijandeiijke stellingen ] te bestormen heeft ons moedig leger , de volgende dagorde ontvangen van ( onzen Koning : ' ^ Soldaten gij gaat weldra eenen hevigen aanval doen op de stellingen van den vijand. Uwe beurt is gekomen om aan de zij den . van uwe dappere britsche en fransche wa- ' penbroeders den overweldiger te verdrij- ] ven die sinds vier jaar uwe broeders ver-drukt. ( Het uur is plechtig. 5 Overal wordt den Duitsch achteruitgesla-gen.Soldaten, toont u waardig van de edele ( zaak onzer onafhankelijkheid, waardig on- 1 zer beginselen, waardig van ons ras. Vooruit voor Reeht en vrijheid ! C Vooruit voor het glorierijke en onsterfe- ' lijke België ! Ojficieel belgisch legersberi'cht van 29 September Het Belgisch leger in verbinding 1 met de britsche troepen van generaal 5 Plumer hebben hunnen vooruitgang 1 voortgezet en den vijand verslagen in 1 heel de heuvelstreek van Vlaanderen £ en in de stellingen van Meessen tôt £ Wytschaete. ( Het belgisch leger heeft Dixmuide * ingenomen en de volgende gemeenten stormenderhand veroverd : Zarren, > Terrest, Stadenberg, West-Roosebeke 1 en Moorslede. > Onze troepen hebben hevige tegen-ïanvallen tusschen Staden en Terrest :eruggestooten en bij 't vallen van ien dag vielen zij te Sinte-Pieter de oaan Roeselaere-Meenen aan. Het leger van generaal Plumer heeft îa de streek van Meessen Wytschaete /eroverd te hebben een hevigen weer-itand van den vijand moeten breken. De vijand heeft viuchteloos getracht ie toegangswegen tôt de Lei te verde-iigen, en heeft zware verliezen gele-len, bijzonderlijk in het bosch van r'ioeischaete. Op 't einde van den dag vas het leger van generaal Plumer de .'olgende punten en gemeenten voor-jijgerukt : den oosteiijken zoom van '.et bosch van Ploegsteert, Gapaard, Fenbrielen, Terhand en Dadizeele. Den 28 en 29 hebben de belgische in britsche legers meer dan 9.000 ge-^angenen genomen en meer dan 200 canonnen, waartusschen velen van 240 :n 280. Het britsch leger alleen heeft 55 officier en en 3 600 manschappen ;enomen, alsook 90 veldkanonnen. De britsche vliegersdienst heeft ivenals d n 28 September veel bijge-Iragen tôt het welgelukken der ver-ichtingen met de vijandeiijke kolom-nen, treinen en verbindingswegen levig te bombardeeren. Eene ScDinerenfi zegepraal Sinds vier jaar dat we op den Yzer :itten hadden we nog niet kunnen oeren en het heeft onze soldaten ;ekerlijk veel moeite en veel opoffering ;ekost om hunne vurige begeerte in te eugelen van een algemeenen aanval :e doen tegen de vijandeiijke sterk ferdedige lijnen. Maar de voorzichtig-îeid noopte ons tôt wachten.Nu echter s het uur geslagen I Aangevoerd door >nzen dapperen Koning, hebben onze oldaten eindelijk hunne oorlogsdrift cunnen lucht geven en hebben eenen >rachtigen stormloop begonnen op den affen overweldiger. En volgens de laatste berichten Lunnen wij met vreugde bestatigen dat :ij strijden als helden. In min dan twee : lagen hebben zij Dixmuide en een iental dorpen veroverd. De gloriezon begint te gloren aan len gezichtseinder en stijgt steeds îooger en hooger in den hemelkoepel. ■ )e zoet zegepraal lacht ons nu tegen lie de bevrijding vans ons landeken :al verwezentlijken. Met hart en ziele juichen wij onze lappere jongens toe en blijven steeds >ij hen in onze gedachten en ook in rnze gebeden. Dat God onze wapens ;egene 1 De indruk in den Haver Het nieuws van de belgische zege-)raal dat hier aangekomen is na de ! ;ebeurtenissen van Bulgarie en Palesti-1a en in voile succès der bondgenoten s met daverenden geestdrift onthaald ;eworden. De legerberichten werden lanstonds op verscLillende plaatsen 1er stad uitgehangen alsook aan de jelgist he ministeries. Vele burgers hebben het driekleurig dag aan hunne huizen doen wapperen Uie gemoederen zijn vervuld met 'reugde en geestdrift. UIT ONS VADERLAND OOST-VLAANDEREN Gent. — Van 1 Juli 1918 is er eene v^goeding voor « duur leven a van 40 fr. per maand toegestaan aan al de bedienden en werklieden van het Pro vinciaal Komiteit en der orgamsmen ervan afhangende, wat ook hun loon of traktement weze. In dezelfde voorwaarden werd er eene bijgevoegde vergoeding toegestaan : Van 20 fr. per maand voor de echtgenoote; van 15 fr. per kinJ; van i5 fr. aan groot-ouders ten laste van het gezin. — De trambedienden hebben elk 500 kilog. kolen ontvangen. — Bij verordening van den etappen-kommàndant von Blucher, is de tabak-oogst van dit jaar met inbegrip van de tabak die in huis geplant wordt in beslag genomen en aile koop, verkoop, verbruik, verwerking en vervoer door onbevoegden verboden geworden. De maximumprijs, die aaa de afle-veraars voor gedroogde tabak te be-talen is, beloopt : 3 mark per kilo van de beste soort, 2 mark per kilo van de gemiddelde soort, 1 mark per kilo van de geringste soort. Voor ieder tabaksplanter, die niet de volledige ingeoogste hoeveelheid aflevert, mag, naast een boete tôt 50,000 mark en eene gevangenisstraf tôt 3 jaar, de verbeurdverklaring zonder schadeloossteling van de tabaks-hoeveclheden, die het voorwerp van het wanbedrijf uitmaken, uitgesproken worden. Volgens eene andere verordening, is de olievrucht aangeslagen. Het uitdorschen van koolzaad, ra-visen, heul, vlas, vlasdooier, raapzaad, hennep, zonnebloem en mosterdzaad moet onmiddellijk geschieden. Iedere verkoop van genoemde olievruchten is strengelijk verboden. Ook strooivlas, bewerkt vlas, ruwe klodden van nieuwe en oude oogst zijn aangeslagen. — De heer De Baer, die in een kof Eiehuis der Korte Meire eene politieke woordenwisseling had met een akti-vist en die voor de leiders van de bende verraders geen vleLnde woorden gebruikte, is door de Duitsche over-tieid tôt io dagen gevang en 500 m. boete veroordeeld. ' Deporlatie van Meisjes en Vrouwen \e Gent. — Van de grens wordt aan de Tel. geseind : Afschuwelijk nieuws vernemen we tieden uit Gent, dat op 't gebied van deportaties al zoo wreed beproefd is geworden en zooveel gruwelijk onrecht tieeft moeten verdragen. Er worden thans jonge meisjes, ongetrouwde vrou-sven en zelfs om haar ontbering onder-steunde vrouwen gedeporteeid en het is nu niet om arbeid in de stad, het is îen wegvoerir.g naar de zone bij het front. De eerst weggezonden groepen van deze meisjes en vrouwen moeten bij Kortrijk planken dragen, maar wie iurft voorspellen tôt welken arbeid deze ongelukkigen nog gedwongen zullen worden ? 't Is hier een uitwisseling van ge-içporteerden. Mannen, welke reeds vroeger naar de omgeving van Kortrijk werden gestuurd, moeten nu wat Noordelijker van deze stad militaire tver en aanleggen. De Duitschers hou-ien blijkbaar rekening met de moge-iijkheid, dat zij ook aan de Leie wel sens teruggedreven kunnen worden. Men weet, dat Kortrijk aan de Leie ligt, niet ver van de linie Komen- W ■ ' Armentières en nu moeten meisjes en vrouwen de plaats dier mannen inne-men. Zij worden gedwongen, slaven-werk te verrichten voor Duitsche soldaten en zoo spaart de legeraanvoerder gansche bataillons uit, die de hressen moeten aanvullen. Het blijkt toch uit den aanvoer van gewonden te Kortrijk en zelfé te Gent, dat eveneens bij de partieele gevechten aan de Leie bij Merville en Noordelijker veel verliezen worden geleden. Men kan zich voorstellen, welke al-lertreurigste tooneelen zich nu te Gent afspelen. Aan 't Rabotstation zag men 'n schouwspel, dat de menschen diep ontroerde en menigeen van woede de vuisten deed ballen. Duitsche soldaten duwden meisjes en vrouwen in den wagon van den trein. Kinderen schrei-den om hun moeder en die moeder worstelen om weer bij hun kldnen te komen, maar werden met de geweer-kolven opgedreven. Eindelijk vertrok de trein, voerde de jammerende vrouwen mee en liet weenende kinderen achter. 't Wa9 weer een dag al bij de eerste deportatie, toen uit de gesto-ten veewagens de Vlaamsche Leeuw klonk, het protestlied der gedepoorteer-den, en vrouwen en kinders hen schreiend naoogden.Maar nu geldt het meisjes en vrouwen. Erembodegem. — Tengevolge van eene hui -zoeking door Duitsche politie» agenten werden drie inwoners der ge-meente aangehouden en gevankelijk naar Brussel overgebracht, waar zij werden opgesloten. Oorzaak onbekend. Nederbrakel. — Vit een brief <1 Wederom maken wij van de gele-genheid gebruik om u eenige woorden te zenden. Wij stellen het zeer wel, en hopen 't zelfde van u. « De boerderij is zeer verminderd. Voor de geboorte, sterfte, den koop of verkoop van geiijk welk huisdier, zijn wij verplicht naar de Kommandatuur naar Geeraardsbergen te gaan om dit in te dienen. Zoo men wat ten achter is, regent het boeten. « De prijzen van eenige landbouw* voortbrengsels zijn per kgr. : boter 20 fr. ; aardappelen 1 fr. 25 ; tabak 15 fr.; graan 4 fr.; peerdeboonen 45fr.; eiers 0 fr. 65 't stuk. 1 Prachtige boerenjaren, hoor ik u zeggen. Ja, maar... de Duitschers, echte hongerlijders zijn in tijds daar om ailes aan te slaan. Zij zoeken uren, soms halve dagen de hofstede af Ailes is hun goed : wol, koper, wijn, enz. Brakel is niet meer geiijk weleer. 't Is een Sodoma in 't vierkant en 't is zoo overal waar dit ongedierte woekert en nestelt. Er is nu een onderriehtings-kamp in de gemeente. Of de rekruten, honger lijden ! Ailes wat eetbaar is nemen zij, zooals rapen en beeten waarmede zij hunne zakken vuilen. Hun rantsoen vermindert steeds. En ik denk dat wij in 't kort de wacht zullen moeten houden aan onze ver-kenskuipen. Met zoo een opgevulde maag doen zij oefening met hunne mitrailjeuzen in de Molemeerschen, 't St-Jansveld en Hoogenbosch. a De overheid is gehaat door het deftig volk. Zij brast en smeert meer da.n de zwijnen. Slacht die maar eerst, want 't zijn de vetste. « Dit ailes hebben wij in onzen Molenhoek niet te betreuren. Want dat « grijs gespuis » wordt niet aange-tfokken en liever zagen wij tôt den laatsten toe kreveren dan hem een korste brood toe te stekeit

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume