Ons Vlaanderen

1864 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 09 Oktober. Ons Vlaanderen. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cr5n87448d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vitrde Jaar, Ni 203. Prijs : 10 Centiem p»r Nummer Woensdag 9 Ociober 1918. abonnementsprijs VOOR FRANKRIJK ! Vau nu tôt 31 Dec. 1918... 3.00 » 31 Maart 1919. 6.00 » /♦\ ONS VLAANDEREN ABONNEMENTSPRIJS VOOR BELGIE Or DEN VREEMDE I Van nu tôt 31 Dec. 1918... 5.00 fr. /K TE GENT : 24, Wellinckstraat 65, JHolstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSDAG EN DEN ZATERDAG TELEFOON : ROQUETTE 56.41 — POSTREKENING : PARIS n- 1159 TE PARUS : 22, Avenue de la République (XIe) TE LE HAVRE : 1, Avenue des Ursulines, O R G AAN Der Belgische Vluchtelingen in Frankrijk DOOR EENDRACHT STERK ORGAAN Der Belgische Christene Sociale Werken lie aan onze lieu ! ijarat ny»■ i ' i > ^ ■*■ ■ '* •*■'' ^ Als ik de belgische legerberichten îes denk ik omwillekeurig aan de erste twee maanden van den oorlog aen onze legerberichten 00k spraken heilaas !) van groote veldslagen gele-erd, van dorpen veroverd, van steden ie in brand stonden en van gedurige lewegingen der legers. Toen 00k klopten onze har.ten ge-/eldig ; toen 00k volgden wij met ngst en verlangen in 't gemoed, de chrikkelijke krijgsverrichtingen dezer nvergeetelijke dagen. Den val van mtwerpen en onze weerstand op den 'zer waren de twee laatste groote ge-leurtenissen die onze aandacht en ... ns hart troffen. Sindsdien, gedurende vier lange aren, lag ons front te rusten en te oesten en al wat onze mannen ons 10g konden vertellen wanneer ze van le loopgraven kwamen 't was dat ze de wacht optrokken aan den Yzer. t Nu echter is dat ellendig leven ach-er die eeuwige aardzakjes gedaan, en le echte oorlog begint opnieuw. Met welke vreugde mogen wij nu œer melden dat vandaag dit dorp, norgen die stad is ingenomen ; dat leze slag in gunstige omstandigheden vordt voortgezet en dat gindse krijgs-^errichting goed vordert. Als ik zeg weer dan moet ik doen )pmerken dat er nochtans een essen-ieel verschil bestaat tusschen de neldslagen van 1914 en deze van 1918. De val van Luik, van Leuven, van \ntwerpen enz. waren ongelukkiglijk :oovele gemakkelijke zegepralen van «n laffe vijand op een klein onerva-en heldenleger. Nu echter is de val ran Diksmuide en de aanstaande val ?an Roeselaere 00k een val, ja, maar n onze handen ditmaal, want nu :ullen wij de gebeurtenissen niet meer noeten « lijden # maar zelf doen t ontstaan » door onzen wakkerge-schoten leeuwenmoed. Er is nochtans iets dat nog steeds îetzelfde gebleven is in de vroegere m in de huidige « campagne » 't Zijn le laffe bandietenmanieren die de Duitsch nog altijd aan den dag legt, net opene steden en dorpen uit vraakzucht en loutere boosheid in )rand te steken. Daaraan ziet men dat le lage instincten van dit volk nog iltijd dezelfde blijven en dat deze iultuurmannen zich slechts zullen 1 koes houden » wanneer zij door )nze legers in de onmogelijkheid zullen jeplaatst worden nog te schaden. Hulde dus aan onze dappere leeuwen die dezen kruistocht voltrekken voor le bevrijding van hun volk en het welzijn van het mensehdom. M Il —HUIM I I II I I—~l Hulde aan onzeq Konino! Ontelbare heldendaden te lang om te melden, werden verricht gedurende den grooten slag en de officieren der verbondene legers die den aanval hebben bijgewoond zijn het allen eens om te verklaren dat den ijver en dap-perheid onzer soldaten boven allen lof staan. De duitsche gevangenen zelf zijn genoodzaakt te bekennen dat de kleine Belgen waarlijk « tapfere krie ger » zijn. Overal is de geestdrift onbeschrijflijk overal de zelfde vreugde en hoop in de harten der soldaten die van den slag terugkeeren. De glorie der zege-praal straalt op hunne gezichten. — Zieken en gekwetsten voelen ter nau-wernood hunne pijn ; vraagt men aan een hunner : tt wel maatje hoe gaat het ? erg gekwetst ?" — „ Een kogel door mijn arm en een door mijn hand; 'k moest achterblijven, maar d'andere zijn vooruitgegaan naar Brussel, wèje ! " Verder een Iuitenant die obusscherven had in den arm, in het been en in den buik, verklaart : (( Ik wil de vier jaren oorlog herbeginnen om nog zoo één dag te beleven ; en liever ging ik nog honderdmaal zoo naar den skg als nu naar het hospitaal gevoerd te worden. Neen, velen wiste niet welken moed en krijgsvuur er nog in onze mannen zat, omdat vier jaar slenterige werke-loosheid hen geene gelegenheid gaf faunnen strijdlust aan den dag te leg-gen. Maar hunne gebalde vuisten kit-telden steeds van het vurig verlangen den godsklop toe te dienen aan wie het verdiende, en ditmaal mag men zeggen dat hij die vuistjes heeft ge-voeld.Hulde dus, aan onze dappere mannen 1 wat zullen zij .gevierd worden als zij terug t' huis komen ; wat zal men hun ten hemel dragen, zij de bewerkers van de Zegepraal 1 Hulde 00k aan onzen Koning, de koene verstandige opperbevelhebber der verbondene legers in Vlaanderen. Hij heeft zijne soldaten geen oogen-blik verlaten gedurende dezen mon-sterstrijd. Nu meer dan ooit gaat hij zijne mannen aanwakkeren in de eerste gevechtslijnen en dijnst voor geen enkel gevaar achteruit, om het hoogste gezag op meesterlijke wijze uit te oefenen. De Franschen en Engelschen die met ons stiijden erkennen en schatten dit gezag hoog ; laat ons hen daarvoor dankbaar wezen. Hulde aan onze mannen ! Hulde aan onzen koning ! D. IN ONS HOEKJE Een ernstig woordje tôt diegenen die het hart op de goede plaats dragen. Herinnert ge u nog wat er gebeurde de eerste dagen van den oorlog, toen België bestormd werd door den over-weldiger en den grooten « onbekenden » oorlog iedereen van angst en vrees deed ijzen ? Wij zagen het volk in zwermen naar de keik stromen, noveen op noveen doen om de schrikkelijke ramp van hun hoofd af te weren en bergen goud beloven aan God en al zijne heiligen. Dit is een natuurlijk verschijnsel dat zich voordoet in aile groote gevaren, foar de menschen ten slotte toch altijd tôt God terugkeeren als laatste red-middel,Toen de menschen echter bestatigden dat niettegenstaande al hun smeeken en hun bidden de oorlog voort bleef woeden e° dat er geen einde aan kwam, ver-loren zij hunnen moed, in plaats van °P hunne borst te kloppen en deze rampen te aanvaarden als noodzake-"jke uitboeting voor onze euveldaden. Maar neen, zoo werd den oorlog niet uitgelegd en stillaan bleef er van dat heilig vuur van godsvrucht niets meer over dan eene vage vertwijfeling. Welnu, lieve beste menschen tôt wie ik me richt, hadden we deze beproe-vingen met een lichter hart aanvaard ze zouden wellicht zoo lang niet ge^uurd hebben en nu dat ze beginnen een einde te nemen, laat ons den Heer bedanken dat hij eindélijk medelijden heeft met onze smarten. Laat ons den Heer bedanken voor de zegepralen die Hij ons schenkt. Het is zoo kleinhartig alleen tôt God te gaan wanneer men in den uitersten nood verkeert en God vergeten te bedanken wanneer Hij ons eene gunst verleent. Vergeet dat nooit en ge zult wel doen. Meyvaert. Niet vergeten blj adresverand ering 15 centiemen mede ta s turc n voor den onkoat. UIT ONS VADERLAND OOST-VLAANDEREN aan zijn vrienden van Rolleghern-Ca- _ , , ... t-, , . , pelle. Het dorp is niet beschadigd noch n CK, /n' t ' BelgÙSC5 door bommen, noch door beschieting. Dagblad, »heeft.de Duitsche overheid S]echts in 0ktober >14 zijn er twe*e de gemeen e Calcken (bij Gent), eene menschen vermoord : Karel Lapierre boeteopgelegd van 20.000 mark, om- en het dochtertje van £enri dat de uiwoners de ontvluchting van £wraeve uit Duitschland ontsnapte Franschen X7 . ' „ hebben begunstigd. Verleden Zomer zi]n er 60 menschen 9 ■ ' weggevoerd geweest door de Duitschers, Oudenaerde. kazerne, het cj}e hunne woningen wilden betrekken. nieuw gevang en de rijkswacht, het fa- Ziehier de namenderfamiliën : Edouard briek Saffre legeren Duitsche soldaten. Cornez, Wwe Dornez, Alois Demei, Het kollegie en gasthuis werden ont- Désiré Desimpel, Barbara en Coleta ruimd en verplaatst in de scholen van Claerhout, Constant Ciarysse, Edmond den Woeker, om Duitsche gewonden Banneel, Johannes Werbroeck, de te ontvangen. vrouw Renée Degaer en hare kinderen, De Rookerij werd veranderd in Duit- Emiel Bertelot, Charles Lammertijn, si he bakkerij en verbonden met den Odiel Bertelot, Leonie Coucke, Camiel buurtspoorweg. - Biesbroeck. Die zijn allen rond Brussel — Het leven alhier is niet meer aan- gevestigd. genaam door de vele Duitsche soldaten De Z. E. H. Pastoor is van Oct. '14 die in de gemeenten Etichove, Melden, weg. Na gedurende verscheidene da- Nukerke, Sulsique, Leupegem, enz. gen gevangen geweest te zijn"en wreed gelegerd zijn. Met honderden hektaren mishandeld, is hij er in gelukt te ont- gronds werd en door die moffen omge- vluchten in burgerskleederen. Zijn huis werkt, om schietpleinen, oefeningsveld is bezet door de « Orts-Kommandan en vliegterrein te maken. Een schiet- tur » en door hoogere officieren. plein is gelegen tusschen den grooten Qnzen jongen laat nog weten, aan steenweg van Ronsse-Oudenaerde, de zîjn ge^woren kamaraad Marcel Slam- gemeente Sulsique-Kapoen en Melden, broeck, dat zijn ouders en zuster in op het grondgebied Nukerke. Een Volle gezondheid zijn en het goed stel- oefeningsplein werd gemaakt tusschen ien. Zijne zuster Madeleine is getrouwd de Negenkoten te Nukerke, de statie en woont in St Catharina-Waver en te Melden en 't Sterreken te Leupegem. heeft reeds twee kinderen. Zijne duif- Een of meer vliegpleinen werden op de jes en vogeltjes zijn voor 't Vaderland best geschikte plaatsen opgericht, in de gestorven, want de Duitscher of de rond Oudenaerde liggende gemeenten. « Knuls », zooals ze genoemd worden Ninove, — Ailes is rustig en kalm 'n Rolleghem, konnen niet verdragen, Bloem, suiker, ingelegde en andere eet- dat ze daarin hun plezier vonden. Ze waren komen regelmatig toe dank zij mochten zelfs geen voetbal spelen. De het Voedingscomiteit, en door de tus- geestige Slambroek met de Rolleghem- schenkomst der stedelijke overheid sche helden worden met ongeduld ver- wordt ailes aan matige prijzen aan Je wacht. bevolking verkocht. Iseghem. — Ailes wordt hier op- Huwelijken : Doktor Pravé met geëischt. Iedereen die kiekens houdt is Jeanne Plas ; Victor Muylaert met verplicht ieder week twee eiëren in te Helena Vermaillen. dragen ! Zonder toelating mogen er Overlijdens : Jozef De Boom; Frans geen beesten geslacht worden. Loiseleur (te Gent den 18 April); Mevr. Het is streng verboden in briefwis- Felicie Wachtelaer; Mevr. Nijs ; Mevr. seling te komen met andere dorpen. Ernest Avoux Evenepoel, Groote Markt Nochtans wordt het toegelaten naar (90 jaar). de krijgsgevangenen te schrijven. Denderleeuw. — De Heer J.-B.- Waèrdamme. — Den 25-8-I8 ging Clément Van Mieghem, onderwijzer, is ailes nog goed in de streek. De oogst overleden. is eerste klas wel gelukt. Okeghem.—Jufferlda Vande Perre, De vrouw van Ch. Hedebouw komt 22 jaar, is in den Dender verdronken. te overlijden. "Spoedige hulp kon niet baten. Gansch anttu/frppw het dorp treurt er om. ANTWERPEN Hofstad,. - Heer Louis Cooreman 1T "ouw^? 5 is overleden in den ouderdom van 87 ' Fons Driessen op ;aar « t smppehngen » vertelde dat er stof- felijk gebied geen klagen is te Bouwel. St-Lievens-Houthem.— Eenevluch- Groote verslagenheid heerschte onder telinge uit Komen (Noord-Frankrijk), de bevolking wanneer de Secretaris, de die zes maanden te St-Lievens-Hou- meester D. Verbraecken, Karel Cambré them verbleef, schrijft het volgende: en Jef De Beucker werden ontvoerd. < Ailes gaat rustig op de gemeente; In Meadennead is plotselings overle- de moffen zijn zeer streng en gaan er den, de weled. Heer Karel Van de wekelijks ailes nazien ; aile weken ook Werve, broeder van Mevr. Arthur moetçn de jongelingen hunne aanwe- Bosschaert de Bouwel. We betuigen zigheid bewijzen. De inwonersgedragen onze christelijke dtelneming aan de zich met grooten moed en verlangen familie. Jonkheer Joris Bosschaert de vurig naar de wederkomst hunner Bouwel ontving laatst uit de handen strijders van den Yser. Ailes is moei- des konings het oorlogskruis, om zijn lijk en lastig om krijgen. doch de Hou' moedig gedrag in den aanval van Rei- themsche boerkens weten hun plan te gersvliet. trekken, zoodat de mannen van Hou- Hartelijk prof ici at ! them mogen gerust zijn over hunne Casterlee. — De vrouw van Tos. Van familie en vrienden. » (jen fja]ve js overleden, zeven kinde- WEST-VLAANDEREN ren achteriatende. Jan Maes voert nog altijd de melk van de melkerij naar Oyghem. — De heer August-Octaaf Turnhout, en trekt daar 20 fr. per dag Torrekens, gemeentesekretaris, is op j voor. Fik Opdebeek koopt koeien op Maart 11. overleden in den ouderdom en gaat er mee naar Brussel. Jos. van 68 jaar. Embrechts, Jan en Melanie Dierckx, Rolleghem-Capelle. — Ziehier wat JuIe? B(orghs en Frans Van Loog stap- ons een gevluchte jonkheid van Rolle- ten ^ huwelijks bootje. ghem-Capelle (W.-Vl.) schrijft : Herenthout. — Frans Horemans In Mei 1918 is hij uit zijn dorp ge- ontving nieuws van menschen die 13 vlucht naar de Hollandsche grens. Na maanden in Herenthout verbleven. Ze 15 dagen ronddolen, heeft hij de grens zijn daar vertrokken den 29 Jilli en overschreden, niet zonder moeite; want gerapatrieerd. Ze weten te vertellen op 100 meter af stonden er twee schild- dat de menschen in Herenthout gerust wachten en de electrische draad was leven, maar dat ailes peperduur is. Jan van 3 tôt 4 meter hoog. Horemans is van 't Comiteit. Die Hij is gelukkig wat nieuws te geven vluchtelingen hebben van wege de ouders van Fr. Horemans 'nen peper-koek meegebracht voor Frans. Ze laten weten aan Jos. en Aug. Wyns dat han moeder, broeder en zuster het opper-best stellen. Nu zou Horemans gaarne het adres willen hebben van Jos. Wil-lems, opdat die vluchtelingen hem nieuws zouden kunnen overbrieven van zijne familie, — Ernest Van Dyck schrijft ons uit Papendrecht t< Herenthout kermis is rustig en stil voorbij gegaan De ver-makelijkheden bestonden in voetbal. Herentals en Westerloo werden geklopt. De veestapel vermindert fel. De grootste boeren hebben nog 5 koeien. Van 15 Juli tôt i5 september is het verboden graan te malen behalve in den molen waar men voor het voedingscomiteit maalt. Is het waar dat onze soldaat Adolf Van Dyck gaat trouwen ? En met wien ? Welke He-renthoutenaar kent ^Charles Meurs niet ! Zoo lang het mij gedenkt, was hij de leidsman van feest en vermaak. Voor arm en rijk wist hij centen te verza-melen, om ter hunner eer het Herent-houtsch kanonneken te laten hooren. Zoo gaarne had hij nog geleefd bij de terugkomst der Yzermannen. om zijn kanonneken te laten donderen, maar de Heer wilde het anders. Meurs is naar den hemel sedert 1 Juli I918. Onze innige deelneming in het verlies dat onzen strijdmakker Gom. Meurs kOmt te treffen. " {Uit het frontbladje: Herenthals) BRABANT Brussel. — Het groot offensief tegen de jonge petatten is nog nietgeeindigd In een lange verordening wordt het nu verboden van Cl petatbloem " te maken van de jonge petaties. 't Zou zonde zijn ook hé. Die duitschers zijn toch compatieus hé. — In al de aanplakbiljetten en be-velen der Duitschers worden de na-men der steden nog maar in het Duitsch genoemd. Pangermanisme. — De belasting op de honden werd dees jaar weer op 40 fr. gesteld. Nu, er zijn zooveel hondjes niet meer te vinden. Wel vindt men soms geheime hondenslachterijen. Eene werd er ont-dekt in de Rue des Braves 3 te Koe-kelberg, en eene in de Pieter Timmer-mansstraat te Jette. Smakelijk / — De Duitschers beginnen « kolossa-len » schrik te krijgen van vliegersaan-vallen... Voor den duizendsten keer zeker hebben ze weer eens verboden van 's nacht licht te laten 9chijnen door de vensterramen. — Het Duitsche tribunaal is sinds eenige dagen in werking te Brussel. — Elken morgen gebeuren er nu rel-letjes op de groentenmarkten... De boeren vragen veel te veel. En de dames beginnen het spel moe te worden —r en nemen dan maar de groenten zonder betalen. De boeren mogen dan nog kontent zijn als ze er levend van af komen. — 't Vleesch begint heel karig te worden. In de enkele winkels van .'t Comiteit waar nog vleesch aan lage prijzen wordt verkocht, staan er al van 3 uur 's morgens af, heele rangen menschen te wachten ; en de winkels ope-nen maar om 8 uur. Twist op den tram. — Dinsdag na-middag zaten twee jongentjes van 14-13 jaar op een tram in de Th'eodor Verhaegenstraat. Een reiziger zegde hen plaats te maken om de andere personen door te laten. Een der jongentjes antwoordde op brutalen toon ; daarop wilde de reiziger hem een stamp geven, met het ongelukkig gevolg dat de jongen, die den slag wilde af weren, uit het rijtuig viel. Ernstig gekwetst werd hij opgeraapt en naar het Sint Pietersgasthuis gevoerd. Het slach-toffer is V., wonende Vorststraat. Diest. — E. F. Félix Wyndaele is onderpastoor benoemd te 's Graven-brakel.— Juffer Maria Tulkens, in 't klooster te Deynze, heeft aan al de wedstrijden in de Normaalschool van Gent voldaan. Hare, zuster Juffer Fanny heeft met on- BM—BMB—PÉ—Mflta—IWI il. derscheiding haar diploma van pianiste bemachtigd aan de hoogere muziek-school van Antwerpen. — E. H. Bogaerts is nog altijd pastoor te Caggevinne-Assent. E. II. onderpastoor Liekens is te Tromeloo benoemd en wordt vervan-gen door een Kruisheer van Diest. Thienen. — In de gemeente Haken-dover is een afschuwelijke manslag gepleegd. De dorpeling Denis, zoon, afkomstig vau Goidsenhoven, werd op het veld met messteken afgemaakt. De moordenaar, een landbouwer van Hakendover is aangehouden. De oor-zaak van den manslag is vermoede-lijk een graanroof De moordenaar werd te Thienen opgesloten. Op het kerkhof werd hij met zijn slachtoffer geconfronteerd. De menigte takelde hem tôt bloedens af. BURGERSTAND Longvillers (Somme). — f Ferdinand van Brabant laat aan vrienden en ken-nissen weten het onherstelbaar verlies van zij nen oudsten zoon Aloïs, 25 jaar, echtgenoot van Urbanie Crabbe, overleden na eene kortstondige ziekte in het hospitaal te Abbeville (Somme) en twee kleine kinderen achterlatend, en na de gerechten onzer moeder de H. Kerk te hebben ontvangen. Een gebed a. u. b. Vaux (Charente). — -f- De kinders Hoornaert laten aan vrienden en kennissen weten het pijnlijk verlies hunner moeder Louise D'hulster, weduwe van Jacobus Hoornaert, ge-boren te Hooglede en overleden te Vaux Rouillac (Charente) in den ouderdom van 63 jaar. Men vraagt een gebed tôt lafenis harer ziel. St-Aubin (Indre). — f Hilaire Dumolein van Zonnebeke en vrouw Helena Six van Sint-Jan, laten met diepe droefheid weten aan familie, vrienden en kennissen, het vroegtijdig afsterven van hun lief zoontje Maurice overleden te St-Aubin (Indre) in den ouderdom van vier maanden. Vieux Fumé (Calv.). — f De familie Henri Lemahieu-Pype, vluchtelingen van Staden, wonende op Vieux-Fumé, ferme du Mesnil par Cysy-aux-Vignes (Calv.) laten met droefheid weten aan vrienden en kennissen het afsterven van hunnen teergeliefden zoon George Lemahieu, overleden in 't kamp van Auvours (Sarthe), den 29 September 1918. Zij vragen een gebed voor zijne zielerust. St-Mars-la-Jaille (Loire-Infér.) — f Charles Grymonpon en familie van Moorslede, laat aan vrienden en kennissen weten het pijnlijk verlies dat hij komt te ondergaan door het afsterven van zijn zoon Isidoor, 31 jaar oud, overleden voor het Vaderland na eene kortstondige ziekte in het hospitaal van Adinkerke den 10 September laatstleden en begraven in De Panne. Een gebed a u. b. voor zijna zielerust. Beaufoy (Sarthe). — Justin Deleu en vrouw, voor den oorlog te Boesinghe nu te Beaufay, laten aan vrienden en kennissen weten dat zij den 5 September verrijkt zijn met eene dochter die in het doopsel den naam heeft ontvangen van Gerarda-Mâria. Moeder en kind zijn welvarend. Zondagmissen en Vergaderingen CHARTRES (Eure-et-Loir) Zondag 13 Oktober, te 7 1/2 uren, Mis en Algemeene Communie voor de Belgen, in de kathedraal. Biecht 's Zaterdaags tôt 6 1/2 uren, 's Zondaags van at 6 1/2 uren. Een Fransch Weekblad voor de Belgen, a Notre Avenir » verschijnt 22, Av. de la République, ParisJ| Abonnementspr. tôt 31 Maart 1919,4fr. » tot30Juni 1919,7 fr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume