Ons Vlaanderen

2511 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 23 Juni. Ons Vlaanderen. Konsultiert 22 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4f1mg7gx09/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vierde Jaar Nr 174. Prijs : 10 Centiem per Nummer Zondag 23 Juni 1918. ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat. VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Gharonne] ABONNEMENTSPRIJS : Voor Belgie en Frankrijk s Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes maand » 3 00 Voor drij inaand .... » 2.00 Buiten Frankrijk i Voor een jaar » 8.00 DOOR EENDRACHT STI.lt K AANKOND ÏGINGEN : Tien frank voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : Prijs volgens overeenkomst. _A.-A.3Sr ONZE LEZBES 4 Te rekenen dus van 7 JuJi aanstaande j zal Ons VLAANDEREN, gelijk wij het reeds meldden, TWEEMAAL per week verschijnen, den Zondag en den Woensdag van elke week. Iedereen zal bekennen dat het eene schoone verbetering is en wij zijn zeker dat ze heel aangenaam aan onze lezers wezen zal. Reeds zeer talrijke bïieven ontvingen wij van onze abonnenten waarin zij ons hunne groote tevreden-heid ovér deze verandering uitdruk-tsn.Wij mogen fier den afgelegden weg overschouwen. Als wij in 't begin van 1915 voor de eerste maal verschenen op een enkel blad, nauwelijks eenige vierkante decimf ters groot, dan dachten wij er weinig aan dat Ons VLAANDEREN. na drij jaar bestaan, zou opgegroeid zij ri tôt een inachfig half-weekblad dat in al de steden en dorpen van Frankrijk door duizenden en duizenden vlaamsche vluchtelingen zou gelezen worden. Om aile nutteloos gescbrijf en on- ► kosten te vermijden, ziehier hoe wij zullen te werk.gaan : Aan AL onze abonnenten wordt, te rekenen van 7 Juli aanstaande, het blad TWEEMAAL per week opge-stuurdTerzelfdertijd zenden wij aan al onze abonnenten eenen brief waarin wij hun laten weten hoelang bun abonnement volgens den nieuwen tarief, nog loopt. Voor EEN jaar : NEGEN frank. Voor ZES maanden : VIJ F frank. Voor EENE maand : EEN frank. Onze lezers zijn het die Ons Vlaan-deren groot gemaakt hebben ; wij zijn ovçrtuigd dat ze zullen begrijpen welke moeite en welken onkost er gevergd wordt om op dezen oogenblik ons blad tweemaalper week te doen verschijnen, dat iedereen in mate zijner krachten zal medehelpen om door propaganda bij, vrienden en kennissen, of door bet nemen van een ab nnement Ons VLAANDEREN dat zooveel goed sticht onder onze vluchtelingen, voort te helpen en te ondersteunen. DE VERORUKTE VOLKEREN j - . * De Tscheken Het land der Tscheken, Bohemen, ligt ingesloten tusschen Duitschland ten noorden en ten westen, en Oosten-rijk ten oosten en ten zuiden. Het was vroeger een bloeiend Koningrijk dat het groote ongeluk had van tusschen twee machtige Keizerrijken te liggen, waardoor het weldra werd op-geslorpt.In Bohemen leeft er een slavisch ras : de Tscheken ; zij «preken een slavische taal, het Tscheeksch, dat veel gemeens heeft met het Poolsch en het Russisch. De hoofdstad van Bphemen is Prag. Sinds honderde jaren reeds hebben de Duitschers getracht dat ras en die taal uit te roeien en te vervangen door de duitsche kultuur ; maar de Tscheken zijn keikoppen en, alhoewel hunne machtige dwingelanden hen hebben kunnen verknechten door het geweld, toch blijft de ziel van dat volk in al zij ne vurige vaderlandsliefde voort-leven en blijft de haat tegen het « Duitschdom » voortbroeden in het hart van iederen Tscheek. Bohemen is de voorpost van de slavische volkeren van Europa. Het heeft zijne eigene taal en letterkunde, zijne eigene zeer woelige geschiedenis, zijne eigene gewoonten, zeden en kunsten ; het heeft zijne eigene muziek. En dit volk zou men zijn eigen bestuur onî-kennen I Men zou zich verzetten tegen de vrije ontplooing zijner volkskrach-ten 1 Dat zal men echter niet, want zoo-lang een volk zelfbewust blijft, is er geen gevaar voor zijn bestaan. De Tscheken zijn diep bewust van hunne recLten en van de rechtvaardigheid van hun streven. De leiders derTsche-kische beweging worden gesteund door den onwrikbaren wil van gansch het volk, dat voor zijn land de moderne vorm van het « self-governement » of « Home Rule » eischt. De Tschekische Beweging zooals zij nu werkdadig bestaat, is begonnen in het jaar 1848 met het groot kongres der slavische rassen te Prag, waar hevig geprotesteerd werd tegen de dwingelandij van Oostenrijk en waar zelfs een manifest werd opgesteld ge-richt aan al de Europeesche landen *- om hen op de hoogte te brengen van de wantoestanden in het Qostenrijksch Keizerrijk. Frankrijk heeft de Tscheken steeds moreel gesteund door zijne goedkeu-ring, maar met zulken steun komt men, heilaas, niet ver bij de duitsche almacht. fcngeland heeft hun niet eens dien moreelen steun gegund, zoodat de ongelukkige Tscheken, toen de oorlog is uitgeborsten, onvermijdelijk meege-sleept zijn geworden in den'duitschen heerschzuchts-oceaan. Sedert eenigen tijd nochtans worden de gemoederen in Bohemen meer dan woelig en de dwin-gelandij dood eenvoudig « beu ». Om zich sterker te voelen, hebben zij een verbond gesloten met de Italianers van het zuiden, die niet min dan zij, verbitterd zijn tegen de Oostenrijkers. Den 26 Mei hebben er reeds bloedige gebeurtenissen plaats gegrepen te Prag, en de Oostenrijksche regeering is zoo weinig op haar gemak dat zij de krijgswet heeft uitgeroepen voorgansch Bohemen. De Tscheken die in de verbondene landen verblijven, hebben besloten de wapens op te nemen om zich te wre-ken op hunne eeuwenoude verdrukkers en hun landeke vrij te vechten. Een bataljon Tscheco-slovakken staat au vaardig om naar het italiaansch front te vertrekken terwijl een ander korps tschekische vrijwilligers verleden week zijn vaandel heeft ontvangen van de stad Parijs. Het laatste nieuws dat ons van Rus-land komt, meldt dat een korps van 15.ooo tscheko-slovakken, welke vroeger in het russisch leger vochten, zich nu hardnekkig verzet tegen het bestuur der Soviets en zich meester heeft gemaakt van verschillige steden in Siberië. Er komt dus leven in 1 «•De Regeering kent geen Tschekisch vraagstuk » zegde prins Windisch-graëtz, in den oostenrijkschen Reichrat in 1894. Na den oorlog zullen we mogen zeggen : «De oostenrijksche Regeering kent geen Tschekisch vraagstuk meer », want het vraagstuk is. opgelost en Bohemen zal nu een vrijen Staat worden, verlost uit de klauwen van het Duitschdom en het Pangermanism ! P. D. Beianariik Bericht voor de Vlaamsche Landbouwers V V De Vlaamsche landbouwers die zouden begeeren eene fransche pacht hoeve te be-boeren worden verzocht ons te schrijven. De pachthoeven zouden volledig voor-zien zijn van paarden, vee landbouw-gerief, enz. Er zou een vaste jaarwed-dewaarbij een belangrijk deel der wins-ten toegekend worden . De leden der faillie die kunnen werken zouden,afzon-derlijkbetaald worden In hun scHrijven ffioeten de landbouwers opgeven : a) de voJledige samenstellingderfamilie; b) hun volledig adres in Belgie ; c) de greote der hofstede die ze in Belgie beboerden (getal paarden en koeien). d( Juist adres in Frankrijk. Met de landbouwers die hier reeds paarden en vee bezitten zou een bijzon-der akkoord kunnen getroffen worden. Zich wenden tôt de bureelen van ons blad. ! Drie Sociale Studiedaqen < Op 7, 8, 9, Juni 1. 1. greep te Havre het tweede Congres plaats der Aigc-meene Christelijke Vakorganisatie, onder het voorzittersehap van den Heer Hendrik Heyman. Drie heerlijke dagen, met heerlijke verslagen en besluiten. Het Congres dat bij eenparigheid van stemmen besloot : dat voortaan het Bureel van het S. A. C. V. niet enkel meer zal zijn een Secretariaat van Christelijke Vakorganisatie, maar van Sociale Aktie, heeft zich drie dagen lang, bezig ge-houden met al de vraagstukken die onze vluchtelingen en soldaten aanbe langen : de voorwaarden van de werk-hervatting en van den terugkeer nanr het Vaderland, de methoden van de-mobilisatie (verslaggevers : de heeren Defloor en Bal) en van beroepsonder-wijs, onmiddelijk na den terugkeer in het Vaderland in te richten (verslag-gever : de heer Inspecteur Strauven). Uit het verslag van den Heer Strauven ontstond eene belangrijke bespreking tusschen den Heer Strauven, den E. H. Kanunnik Merlin, bestuurder van de Christelijke beroepschool te Boulogne en den Heer Tessier, afgevaar-digde van de fransche Federatîe van Katholieke bedienden-syndikaten. Pol van Avermaat wees in eene merkwaar-dige studie op hetgeen er te doen is voor de oorlogsverminkten nu en later in Belgie. Het zaakrijk verslag van den Heer Van Quaekebeke over de werking in Holland, toegelicht dooi Volksvertegenwoordiger Frans Van Cauwelaert, oogste een welverdienden bij val. Niet minder werd het verslag van den Heer Roskam, de prachtige causerie van den Heer De Clerck, am-munitiewerker, en het commentaar ► - van Pater De Keyzer over de werking in Engeland toegejuicht. Over de werking van het Bureel van Havre, schonken de Heeren Van Bug-genhout en Goetgebuer heldere inlich-tingen.Vergeten wij niet eene bijzondere melding te maken van de merkwaar-dige studies van den Heer advokaat Ronse en van den E. H. Seyssens over de : Zedelijke en stoffelijke belangen onzer vluchtelingen in Frankrijk. De voormiddag van den derden dag werd gewijd aan het instudeeren der middelen, welke de betrekkingen tusschen de sociale werken van al de ver bonden en neutrale landen moeten vrucbtbaar maken. De Fransche en Engelsche afgevaardigden kwamen daarover akkoord met het Bureel, dat cen bureel van gezamenlijke studie en actie, tôt stand moet komen. De namiddag bracht waarlijk de apotheose van het Congres : Algemeene vergadering onder het voorzitterschad van Hendrik Heyman. De Heeren Mi-nisters Van de Vyvere en Helleputte namen plaats aan het Bureel. Over de princiepen en den grondslag der Christelijke Sociale Actie gaf Volksvertegenwoordiger Van Cauwelaert een diep-doordachte redevoering welke den luid-ruchtigsten bij val genoot. Na hem leverde de E. H. Misonne eene sub-tantieele en heldere aanspraak, die de instemming wegdroeg van al de Con-gresleden.Waarlijk drie heerlijke dagen, welke eerlang, wij twijfelen er niet aan, heerlijke vruchten zullen dragen. Een uitgebreid verslag over de drie studiedagen zal in brochure veischij-nen. MMMMWWWIm —a—MMBiniiIIIII nnin i iH' iwfjilxijul-IMJ.I u-iu.wijjiiBiuj.MjmL.myjiujjjmmwjl-IJ,, LIT ONS VADERLAND OOST-VLAANDEREN GENT. — Verordening. — Bij be-schikking van den etappenbevelheb ber is het uitsluitend recht tôt inkoop van aardbezien gegeven aan den han-delaar. Achiel Van den Berghe, Dok. De verzorging der burgerlijke bevol-king van de stad Gent met aardbezien geschiedt door verkoop in de winkels van de Provinciale Bevoorradings-Commissie.leder andere handel met aarbezien of verkoop door kleinhandelaars is verboden v ' • Overtredingen worden gestraft met eene geldboete tôt 1000 mark of ge-vangenisstraf van 1 jaar ; ook kunnen de beiden straffen tegelijk opgelegd worden en dewaren verbeurd verklaard worden. Strafuitvoering. — Nog drie slacht-offers van het duitsche schrikbewind : Edmond Verschraegen, aannemer en voerman te Moerbeke ; Karel Verschraegen, voerman te Moerbeke en Achiel Hanselaer, voerman te Zele, werden door het duitsche veldgerecht van de Etappenkommandatuur ter dood veroordeeld De doodstraf werd op 18 Mei jl. met den kogel voltrok-ken.— De bootdienst tusschen Antwer-pen en Gent, via Dendermonde en Zele, door de duitschers uitgebaat, dient tôt het vervoeren naar 't front van munities, kiezel, hout en kolen. Al de fabrieken, uitgenomen eene weverij van inpaklinnen, door de duitschers gebruikt, liggen stil. De bezet-ter heeft er al het koper, de machie-nen uitgenomen en de schrijfmachie nen opgeteld. De landbouw is in eenen moeilijkeii toestand, door het opvorderen van ai de voortbrengsels. Daar is geen mest geen meststoffen, bijna geen vee, er enkele paarden die niet kunnen gebruikl worden door't leger. Het getathenner wordt kleiner en dezen die er bezitter geven twee eieren per week en per hen aan het bevoorradingingscomiteit. De paarden van het duitsch leger zijn in erbermlijken staat. Tijdens de laatste opvorderingen van hooi en stroo, bekloegen de soldaten zich over het gémis aan voedsel voor hunne dieren. — In 't begin van April werden al de werklieden en landbouwerszonen uit Zele, van 18 tôt 30 jaren oud, op-gevorderd en naar 't front gezonden, langs de kanten van Hooglede, Staden, Zarren en Komen, waar zij loopgraven maken en ijzerenwegen aanleggen. OVERMEIRE — Ongetwijfeld zal het aan de soldaten van Overmeire genoegen doen, soms wat nieuws te vernemen van hun dorp. In de maand April, is het een jongen dezer gemeente gelukt, de grens over te komen en ziehier wat hij laat weten. In Overmeire in nog geen gebrek aan levensmiddelen, en niemand lijdt honger, alleenlijk is er gebrek aan kleederen en schoenen. fjet volk is nog vol moed en gedraagt zich in 't alge-meen deftig. Een zoon van Jef Van der Steen, is door de duitschers doodgeschoten en den broeder ervan werd beide handen afgekapt, dat zou gebeurd zijn, omdat er een duischer in de gemeente 't hoofd werd ingeslagen. Al de boomen in de Molenstraat zijn door de duitschers uitgeroeid. Gustaaf Clauwaert en Prosper Celie zijn uit Duitschland zeer afgemat 't huis ge-komen, en zijn eenige dagen nadien gestorven. Ovërleden. — M. en Mevr. Edmond Haentjes, Edward Haentjes, M. Van den Broeck, doktoor Van Turnhout, vrouw Domien Blanquart, Petrus Van de Vijver, Trien uit de Maan en Jan Vanderpoorten, uit de Kerkst'raat. Huwelijk. — Frans Valk en Marge, riet Van Aalboom zijn in 't huwe-lijksbootje gestapt. De kantonnier Remi Smekens, die dienst gedaan heeft voor de duitschers is afgezet. J. C. ST. NIKLAAS (Waas) Tooneel. Dinsdag 2i Mei werd in den stedelijken schouwburg een ver-tooning ".van « Roze Kate » gegeven, ten bate van de noodlijdenden der stad. Diefstallen. — Niettegenstaande reeds een paar dozijn kerels voor dief-stal achter slot en grendel zitten worden er nog dagelijks diefstallen ge-pleegd" De vorige week o. m. ten nadeele van F. Buijle, Drie Gaaien-straat ; A. de Bondt, Vermogenstraat ; J. Roggeman, te Nieuwkerken ; land-bouwer Van Haevermaete, te Belcele ; Antoon de Pauw, landbouwer, wijk Smokkel ; Lodewijk de Cock, borstel-houtzager, Pastoor Merlaerstraat. Verder hebben de dieven nog een bezoek ge bracht bij R. De Recht er, wijk Buijsken : Neixinc, wijk Haze. winden ; Flor. Heijndrickv, wijk Drie. 3aaien ; weduwe Lijssens, hovenier-derij, Lamstraat ; Domien P.oggeman, landbouwer, wijk Eigeloo ; August Gurinck, klompenmaker, Kleibeke. WEST-VLAANDEREN Vlaamsche Uitwijkelingen Inlichtingen. — Gel. en Gl. Lafaut, en de zoon van Henri Vermandere uit liousselare, zijn gave en gezond : inlichtingen te bekomen bij Henri Declerck, Passtraat, 102, G heel ; Bruno Kindt en Vw Moerman-Gauwelier van Rous-selare uit de Kaltestraat verblijven te Wacken ; Alois Soenen-Strosse te Wetteren, Collegebaan, 40 ; Leonis Verstraete, We Thio, is welvarend te Hamme, Horirstraat, 34 ; Henri Parmentier van Rousselare op St. Am&ndsberg (Gent) Mer- ; tenstraat, 46. Men beveelt m uwe yebeden. — Ferdinand Verseheure, weduwnaar van Leonie D'Heyre ; Amand Verhelle, echtg. van Rosalie Bogant . Remi Deceuninck, wedu^naar van Barbara Devrpe, aile drie van Pitthom, overleden in 't Oud Manhuis vau Pitthem in Ten Aert onder Gheel ; Nathalie Vanb; celaere, Wwe. Ch. Van Biesbrouck van liousselare, overleden te Wi-chelen ; Tilimaque Domeulemeester-Vantieghem van Rousselare, overleden. te Thieit ; Joannes Van Slambrouek van Rousselare. overleden te Rousselare, Maurice-Matthys, zoon van Hector Mat hys-Meersseman van Rousselare, overleden te Wetteren : Joseph Lobbestael, zoon van Wwe Guslaaf Lobbestael-Vanacker van Rousselare, overleden te Ledeghem ; Juffrouw Araandine Denys van Rousselare, overleden te Gent ; Adolf Baert-Lannoye van Rousselare,slachtof-fer van den oorlog te Meulobeke ; Wwe Dereu-së van Rousselare, sverleden te Buggenhout ; Pauline Van Assclie, echtg. van Achiel Holle-beke van Meenen, overleden te Thildonck. E. H. Vandenbulcke, pastoor te Caehtem, al daar schielijk overleden op Goe-Vrijdag ; E. H. Van Goillie, pastoor van St.-Hilonius te Iseg-hem, overleden en begraven over veertien dagen ; Frans Ameve van Rousselare, overleden te Gent Rachel Vancoillie, dochter van Jan Vancoillie, den beenhouwer van aan de Pieters-kerk te Rousselare, overleden te Swtvezeele ; Philomene Godderis, echtgenoote van François Laga van Rousselare, overleden en begraven in 't. Gasthuis te Gheel. Eugenie Debusschere van Rousselare, Rosalie Vervenne vau Rousselare, Agnes Moyaert van Rousselare, geboren te Hooglede, Pieter Deurinck van Rousselare, geboren te Lichtor-velde, Frans Detailleur, \ïed. van Rosalie De-meulenaere van Rousselare en Louis Cheys, wed. van Justine Mylle van Moorslede. allen onlangs overleden in 't hospitaal der Zusters van Liefde te Wichelen ; E. II. Fraeys van Rousselare, vroeger pastoor te Handzaeme, overleden te Aerseele; Mme Moerman-Vanhove van Rousselare, overleden te Bellem bij Eecloo; Alfons Ghillebaert, zoon van Emiel en Clemence Verborgh van Rousselare, overleden te St. Gillis bij Dendermonde . Marie Louise Roelens Wwe van Gharles Debosschere van Rousselare, overleden te Wichelen ; Marie Madeleine De-moen, dochter van Achiel en Marie Spruyte van Eessen, overleden te Hamme; Wwe Deprez van West-Roozebeke en Edmond Guslaaf Lebon, echtg. van Maria Godderis van Rousselare, beiden overleden te Herenthals ; Mr. Ch. L. Raveschot-Meesseman van Meenen overleden te Etterbeek bij Brussel ; François Vandewyn-gaorde, echtg. van Rosalie Geeraert van Rousselare, overleden alhier; Madame Vanhoutte-Neyrinck van Rousselare, overleden te Ingel-munster.O. L. V. van Vlaanderen in de Kempen Naar Dadizeele onder Balen. — « Woensdag 1 Mei, opening van de Meimaand de vereering van het mira-kuleus Beeld van O. L. V. van Dadi zeele in de kerk van Balen. Vele god-vruchHge lieden van Rousselare, Meenen. Wervik en omligyende trokken le voet op in stoet naar de baziliek van Dadizeele. Daar het mirakuleus Beeld nu berust in de nabijheid van Gheel (twee uren en half gaans) zullen velen er* aan houden dienzelfden bedevaart te doen. Er zal wel gaen stoet inge-richt zijn gelijk in vredestijd, maar allen zullen toch op hunnen post zijn te 9 u. (u. v. d. t.) te Balen in de kerk om mis en sermoen ter eer O.L.V. bij te wonen. Christene Vlamingen, bewaart het geloof dat gij afgeërfd hebt van uwe voorouders en blijft trouwe vereerders van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen ; 't Zal er 'nen goên dag zijn alî er vele zijn; na de plechtigheid zult gij te Balen nog al den tijd hebben om hier en daar wat rond te loopen .. en de ransel met 't eten uit te schudden, om dan nog tegen den... doptijd weer te Gheel te zijn. POPERÏNGHE. — Einde April kwam een bevel — Maandag 29, om 12 ure, moest onze stad ontruimd door de bewoners. — Die dag vooral leed ze nog al erg van de beschieting. De vrces miek zich van 't volk meester en iedereen wilde weg. Met tranen in d'i o,;en verliet men tent en huis om in de zuiderstreken, in Frankrijk, een geruster oord te zoeken. Een nieuwe vlucht begon met al zijn rampen en ellenden. De helft der inboorlingen gingeri op de vlucht en dolen nu in Frankrijk. 15 Mei 1918. — Sedert de ontrui-m:ng der stad Poperinghe, en het Oos-telijk gedeelte van het grondgebied tôt tegen de ijzerweglinie Poperinghe-Hazebrouck, zijn nu reeds 14 dagea verloopen. De Mof schoot niet te erg: nu en dan eenige obussen, en dus ook nu en dan eenige huizen te meer ge-heel cf ten deele plat gelegd. Uit gansch de streek schat men dat er rond 30.000 vluchtelingen per trein vertrokken zijn en rond de 6.000 met kar en peerd. In Abeele, Proven en Haringhe worden I6.000 passen afge-leverd. Uit Poperinghe is het juist getal nog. moeilijk te schatten; waar-schijnlijk 5 tôt 6.000 vertrokken naar Frankrijk . Eenige anderen vestigden zich voorloopig in de verder liggende dorpen. De gendarmerie is bezig aan de optelling der inwoners. De gemeentediensten worden waar^ genomen rond St. Jan-ter-Biezen. Eene tent wordt aldaar geplaatst voor de bureelen. Sekretariaat en Burgerstand : H. O. Vanden Serg-he, sekretaris H. M. Cout-temer, bediende. De akten van den burgerstand worden aangenomen door H. L. Dequec-ker, oudste lid van de gemeentsraad. Kommissariaat : H. I. Vanhoutte, kommissaiis. H. Alf. Sansen, schrijver. Burgerlijke bevoorrading : H. E. Lebbe, dd. schepen. H. Jos. Baert, bediende. Kantonnementen : H. Alb. Baert. Stadsonlvanger : H. J. Devacht, be-taalt te zamen met Alb. Baert, de militievergoeding, den Dinsdag en Vrijdag namiddag van ieder week, in « De Ster » te St. Jan-ter-Biezen. Van den Gemeenteraad verblijven nog in de streek : HH. Et Lebbe te Haringhe, Van Cayzeele Emeric te Proven, Beucquoy Emile, Debaene Marcel en Dequecker Louis te Poperinghe. De Ontvanger der Beslastingen ze-telt te St. Jan-ter-Biezen in «De Ster». De Postbureelen in de Werfstraat op de hofstede Catrysse. Al de scholen zijn opgeschorst buiten in St. Jan-ter-Biezen. De Zusters van 't Vogeltje zijn vertrokken met hunne kinders naar Zuydcoote (Nord). Het meestendeel der andere kinders zijn vertrokken naar Ivetôt (Rouen) de knechtjes, en Recques (bij Mon-treuil) de meisjes. Uit de Poperingsche Keikop.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Ons Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Parijs von 1915 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume