Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

1145 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1912, 01 August. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Konsultiert 28 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/125q815737/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONTHOUDERSBLAD van West-Vlaanderen TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt miiaiidelijks rond den vijftienden. 20' jaar. - IN0 X. Ailes wat opstel eh beheer van 't blad betreft, sturen naar J ABONNEMENTSPRIJS : Auffusti 1912 den West~Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der ! i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, te Brugge. Goedkooper voor de Genootschappen. We zijn hier wêer. 't Is al eenigen tijd geleden dat ons Onthoudérsblad niet meer verschenen is : vele onzer trouwe lezers zullen allicht gevraagd hebben of de « Brug-.sche Onthoudersbond », lijk de bond vroeger heette, en die nu herdoopt is in Onthoudersbond van West-Vlaan-dcren, dood was en begraven. Neen, dood en begraven niet; maar 't scheeide toch entwat : de inrichting, de manier van werken waren een beetje verouderd : en het werk van ailes op zijn pootjes te herzetten heeft nog al tijd gekost, zoodanig en zooveel dat het onmogelijk was te zorgen voor het opstellen van het Onthoudersblad. Nu is het hier wêer : en wij willen ■eerst en vooral rekening geven aan de leden van de verschillende aan-gesloten bonden van het werk der Jierinrichting; daarbij aanwijzend hoe het West-Vlaamsch verbond der ont-houdersbonden nu bestaat en werken zal en tevens geven wij een overzicht van de reeks bonden door West-Vlaan-deren verspreid. Het is een geheel léger, waar gij, lezer, toebehoort : het is zeker sterk door het getal ; het weze nu 00k sterk door de werking en den ijver, waarmêe het zich aan 't werk spant. De arbeid, dien wij nog te verrich-ten hebben, wordt van dag tôt dag lastiger en meer ingewikkeld. Wij zijn eerst vooral ten strijd getrokken tegen het jeneverdrinken : wij mogen van nu voortaan zeggen dat het drinken van sterken drank zeer sterk verminderd is ; maar daaren-tegen stijgt op onrustbarende wijze het verbruik van het bier, in het land! Kan het missen, ten andere : de brouwers vereenigen zich om hunne « belangen » te behartigen : goed, zij hebben, geloof ik, wel dat recht; maar ongelukkig voor hen en voor het geheele volk, die belangen der brouwers staan overal regelrecht in tegen-stand met de belangen niet alleen, maar 00k met het geluk en den voor-spoed, naar lichaam en naar ziel, van geheel het volk. Hebben zij kort geleden niet een Congres gehouden, waarin zij, onder meer, de middels beraamd hebben om aan het volk wijs te maken dat het bier « een ver-sterkend en gezond voedsel » (!!) is. Nu, de charlatans en lachen nooit, welke dwaasheden zij 00k uitkramen. Tegenover de valsche gedachten, die het drankkapitaal verspreiden wil, moeten wij bij middel van ons blad, de echte waarheden verkonden en aan onze landgenooten op aile rnogelijke wijze opdisschen. De vroegere medewerkers, die steeds met een voorbeeldige bereidwilligheid en regelmatigheid hunne bijdragen opstuurden, zullen voort op pittige, eigenaardige, volksche wijze het zaad der goede overtuiging onder ons uit-strooien; en ware er onder onzegeachte lezers ergens iemand die 00k meent ons te kunnen dienstig zijn, hij sture, onbeschroomd, zijne neergepende gedachten bij den opstelraad in : aile mannen van goeden wil zijn welkom ! Tegenover de handelingen van zoo-velen, die de hoogste zedelijke en ver-standelijke en stoffelijke belangen van een geheel land, bij hun eigen, zelf-zuchtig winstbejag achterzetten, moet elke afdeeling van onzen W est-Vlaam-schen Onthoudersbond met nieuwen ijver weer aan 't werk vallen. Het zal misschien moeilijk vallen op een opzettelijk daartoe bijeenge-roepen vergadering veel menschen te krijgen; maar in andere bijeenkom-sten, kan door onze propagandisten veel goed gedaan worden. Onder de leiders der vakvereeni- gingen, zullen zij de waarheid bewij-zen van het woord : Drinkers denken niet; denkers drinken niet. In de ziekenbonden zullen zij de vraag stellen : of werklieden, die als drinkers gekend zijn, of wegens dron-kenschap veroordeeld werden, kunnen lid worden ; ofwel of zij niet zullen moeten hoogere bijdragen betalen; In de S1 Vincentius' genootschappen zullen zij, bij de ondersteunde leden, de noodzakelijkheid van gematigd ge-bruik van bier en gegiste dranken voorhouden; Met één woord, in aile kringen of vereenigingen, kunnen en moeten zij over de drankplaag spreken. * * * Er is oneindig veel te doen ; want geheel het maatschappelijk leven is door-etterd van die afgrijzelijke ziekte. En het wordt hoogdringend tijd, een verwoede strijd aan te gaan ; zoo niet, zal er op maatschappelijk gebied, door de eigene persoonlijke werking niets meer gedaan worden, en zullen wij onze werklieden, ont-zenuwd, en zonder zedelijke kracht, zien versukkelen naar het socialism ; zoo niet, zal, op politiek gebied, de overhand toebehooren niet aan de partij van volkswelvaart en gezonde staathuishoudkunde, maar aan de partij die aan meest herbergiers meest liters bier liet verdrinken ; zoo niet, zal op verstandelijk en ze-delijk en godsdienstig gebied, ons volk, zonder ontwikkeling, zonder zucht naar hooger leven, naarreinheid,schoonheid en waarheid, verpappezakt te niet gaan. Welnu, wij willen dat niet; en die kanker van de drankplaag willen wij uit het lijf van ons volk snijden, hoe lastig en pijnlijk de bewerking 00k machte zijn. Het moet, kost wat kost, want de toekomst hoort toe aan de matige vol-keren. De opstelraad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brugge von 1892 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume