Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

1065 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1910, 01 April. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Konsultiert 07 Dezember 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/g73707xd7p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. Maandschrift tegen liet drankmisbruik OPSTEL EN BESTUUR : BB.UGGE : Oudenburgstraat, 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt 5 regels . . . . i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. KINDERLIJDEN. Waar een man aan den drank is, daar is 00k een echtgenoote, eene moeder, eene zuster, wier hart gewond, ja, meestal gebroken wordt. Hij zelf wordt gewoonlijk suf van het drinken, blind voor zijn eigen treurigen toesiand, en koud als een steen voor het lijden zijner vrouw en het wreede lot der kinderen. Al werkt hij weinig en slecht, al laat hij zijne zaken verloopen, hij voelt niets in zich wat op wroeging gelijkt. Voor ééne zaak is hij slechts bezorgd : drinken ! Doch op wie valt het lijden wel? Wie zijn de eigenlijke slachtoffers van zijn drankmisbruik? De echtgenoote, die hem haar hart schonk met al de innigheid eener eerste liefde; de moeder, wie niets zoo naar aan het harte ligt als de toekomst harer kinderen. Zij lijden dag aan dag met haar voile verstand, door den drank niet beneveld; zij kwijnen van kommer en verdriet om de verregaande onge-voeligheid van hun man, om zijne ruwe, beleedigende manieren ; zij worden uitgeput door den overmatigen arbeid dien zij dikwijls tôt laat in den nacht moeten verrichten om het huishouden nog een beetje op de been te houden ; de tijd, die aile wonden heeft, geneest de hare niet, omdat elke dag nieuwe ruwheden en laagheden aanbrengt; maar één lichtstraal schijnt er in den donkeren nacht : de hoop dat God haar spoedig een zalig sterfuur moge geven. * * îjî En dan het kinderlijden, dat het alcoolisme op zijn rekening heeft. Een onderwijzcr uit 's lands hoofdstad vertelde mij onlangs hoe verschrikkelijk het kinderlijden is, als vader of moeder, of beiden, eilaas ! soms misbruik maken van drank. Geen zorg, geen liefde is het deel dezer stumpers. Menigen dag komt geen voedsel over hun lippen. Kleeding dekt ze soms ternauwer nood. « Ik heb ze op de banken gezien, zoo zegt mijn vriend, met niets dan een oud, blauw katoenen zomerbloesje over een dun hemd, en dat in de felste winterkoude. Ik heb ze gehad met papieren kokers om hun beentjes in plaats van kousen. Ze zijn van de lessen weggebleven, omdat vader de schoenen had verkocht. Ze hebben de school verzuimd weken aaneen, door den gees^ van verwildering die in dat huishouden in hen was gebracht. Ik ben ze kwijt geraakt, ondanks aile pogingen, omdat de achtjarigen moesten werken. Ik heb ze teruggevonden met wat negotie in een mandje of op een karreken. Ik heb ze in de school moeten houden, bang als ze waren voor hun vader, die stond te wachten om ze mee te nemen. In snikken barstte eens een meisje uit, dat hoorde hoe vader beneden stond, te wachten : hij ranselde haar zoo af! <1 Is niet het onmatige drinkgebruik der ouders een ramp zonder weerga voor onze kinderen ? Ik ben in woningen geweest, waar de drank heerschte. Mijn achtjarige leerling had met krijt op een wand geschreven, woorden die men niet noemt. Ik heb uit den mond van een negenjarig meisje, dat een cent had ontvreemd uit een bank in de klas, de verzeke-ring gehoord, dat moeder 00k wel stool : altijd als vader dronken thuis kwam, nam moeder, als hij op den grond lag te slapen, het geld uit den zak ., wat kan er zoo terechtkomen van opvoeding? » Kent gij de moeder met haar ziek kindje? Het leed aan kroep, en de doctor had, om de kleine het ademhalen mogelijk te maken, haar luchtpijp geopend en daarin een zilveren buisje gestoken. De dronken moeder nam het er uit, om het te verkoopen en meer te kunnen drinken. * ï * * « Zal ik u vertellen, vroeg R. Casimir, op het Congres voor Kinderbescherming, hoe ik als onderwijzer gestaan heb voor kinderen, die niet konden lezen en niet konden rekenen en niets konden, niets! En de reden? Vader was een alcoholiek! Van dat kleine meisje, dat uit haar slaapkamertje in haar nachtjapon op haar trippelvoetjes naar beneden kwam, om haar moeder gezelschap te houden, totdat vader halfdronken thuiskwam? Of van dign inspecteur van de Kinderbescherming, die een dronken vader bezig vond zijn aan het ledikant vastgebonden kind met een zweep te ranselen? « 'k Heb eens een kennis hooren zeggen, met tranen in de oogen, terwijl zijn stem snokte en hij de vuisten balde tegen het giftig vocht, dat hij, als kind, eens gelijk een razende zijn dronken vader was aangevlogen, toen deze een bijl had opgeheven om zijne goede moeder de hersenen in te slaan. Ik heb van nabij een gezin gekend. waar de vader, een winkelier, 's nachts naar de drankvaten sloop, totdat zijn jongens van twaalf en dertien jaar het bemerkten, en toen had daar, in het holste van den nacht, een vreeselijke worsteling plaats op leven en dood, tusschen een half waan-zinnigen vader en zijn kinderen, schooljongens nog, met gloeienden haat vervuld tegen den ongelukkige, die hen, hunne moeder en hun broertjes en zusjes in dediepsteellendestortte. » •* * * De noodkreet van het kind klinkt zoo rauw, dat het de ziel vaneenrijt. We rillen, als we denken aan die" arme, zwaarbelaste wezentjes, aan wie zelfs de on-schuldige vreugde der kindsheid is ontzegd, maar 00k vaart ons een huivering door de leden bij de gedachte aan de schrikkelijke verantwoording der ouders. Om onzer kinderen wil! sluit dan uw ooren niet en verhardt niet uw harten — zal het u, vaders en moeders, en u, ouderen broeder, nog moeilijk vallen 't bedwelmend glas te laten staan, als gij den tijger ziet op den weg van het kind. Om onzer kinderen wil : dat ieder katholiek zich schare onder de bafiier der drankbe-strijding, en met hart begrijpe, en metterdaad getuige dat de mensch zijns broeders hoeder is. Men klaagt overal van den slechten tijd ! En men drinkt van den Zondag tôt den Zaterdag ! Men late den drank en de ellende zal groo-tendeels verdwijnen. De herberg. — - — — ^ Het veelvuldig bezoek der herberg bevordert • de drankzucht. Wie zulk een huis bezoekt, is gedwongen iets te drinken, want daarom juist stelt de herbergier zijn huis voor vreemde menschen open; aile andere bezoekers doen het 00k. Wie er dus meermalen komt, wordt aan het drinken gewoon; het wordt een ge-woonte, en de gewoonte wordt een tweede natuur. Zoo ontstaat de drankzucht, welke met ijzeren ketenen zoovele menschen geboeid houdt en ten verderve voert. Is slechts hij een drankzuchtige, die door den drank dikwijls zijn verstand verliest? —■ Geenszins. Allen verdienen dezen naam, die door onnoodig drinken, tijd, vermogen en gezondheid verkwisten, omdat zij zich door dezen hartstocht laten beheerschen. Onder de regelmatige bezoekers der herberg vindt men er velen. Het misbruik van alkohol verwoest de gezondheid des lichaams, — dit heeft de weten-schap reeds lang bewezen. De dronkenschap is een alkoholvergiftiging en een gevaar voor ons leven. Langzamerhand ondergraaft de alkohol het weerstandsvermogen des lichaams, en het is ondoenlijk, aile lichamelijke, geeste-lijke en maatschappelijke ellenden op te som-men, welke het misbruik van alkohol veroor-zaakt. Van dat ailes is het veelvuldig bezoek der herberg de voornaamste oorzaak. En eilaas, dat veelvuldig bezoek der herberg heeft nog vele andere treurige gevolgen. Daar verliest men dikwijls zijn geloof en wordt men een vijand der Kerk. Menschen zonder godsdienst laten daar hun licht schitteren en voeren en het hooge woord. Zij weten, dat vlijtige herbergbezoekers den godsdienst veelal niet hoogt schatten en gaarne hun spotternijen aanhooren. Zoo krijgt menigeen, die nog aan zijn geloof vasthoudt, dingen te hooren, welke zijne godsdienstige overtuiging aan het wan-kelen brengen. Wat in Gods Kérk wordt opgebouwd, wordt dikwijls in de herberg bestreden en afgebroken. Hier hoort men lasterpraatjes tegen de geeste- N° 4. APRIL 1910. 18e Jaargang.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brugge von 1892 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume