Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

500 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 09 März. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Konsultiert 28 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/w37kp7w05w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

iïzlaa ni) e h k n ks &erni^r;kjjwi) Nr. 136. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 9 Maart 1918. ONZE WESTHOEK Àls de Ylaamsche nationalisten droomen van de ontluiking eener Nederlandsche volksbescbaving op Vlaamschen bodem en in het raam eener Ylaamsche staatsinrichting, omsluit hun voorstelling van den Ylaamschen bodem niet alleen de Belgische vlakte benoorden de taalgrens, maar ook den zoogenaamden Westhoek in het Fransche Département du Nord : het Ylaamsche taalgebied in Frankrijk. Grosso modo wordt die landstrook ten W. en ten Z. begrensd door de Aa (tôt St Omaars), de Leye (tôt Aire) en het kanaaltje "de Meuwe Gracht" dat beide steden met mekaar verbindt. Ten N. heeft de Westhoek een kust ongeveer 33 km. lang (onze Yl. kust is maar dubbel zoo lang) en twee havens : het kleinere Grevelingen en het belangrijke Duinkerke (38.300 inw.) Het bevolkingscijfer van den Yl. Westhoek overtreft het kwart millioen. Wel zijn de dorpen aan den bin-nenrand van de Aa-en-Leye-grens — wel is de bur-gerij in de stadjes zooals Hazebroek, Kassel(') en Winnoksbergen — wel is Duinkerke — geheel ver-franscht: Het binnenland is Ylaamsch gebleven. Natuurlijk is de Dietsche klank van familie- en ge-meentenamen (Jonkeere, Loodgieter; Hazebroek, Wul-verdinge, Steenvoorde, enz.) geen waarborg van heden-daagsche Ylaamschheid. De Yl. liederen echter, welke yôôr dertig jaar in die streek algemeen gezongen werden(2), toonen ons reeds aan dat op het einde der Torige eeuw de aloude taal- en beschavingsverwantschap (l) "Te Cassel zag het licht Dathenus (Daeten), de vertaler van David's psalmen, die in Engeland, Duitschland en Holland openbare preeken hield en door zijn welsprekend woord vele zijner toehoorders tôt den hervormden godsdienst deed over-gaan. Hij stierf in 1590 te Elbing (Duitschland) waar hem ioor zijne medeburgers een praalgraf werd opgericht. A. HENOT. (Willemsfonds 1900.) (*) De heer E. de Coussemaek?r, Fransch-Ylaming, stichter 'a voorzitter van het Comité Flamand de France heeft uit der, mond van zijn landgenooten 150 VI. liederen opgeteekend, waarvan een groot deel toenmalig ook in Vlaanderen en Holland gezongen werden : Halewyn, De twee Koningskinderen, Pierlala, Het Kweteltje, Slaap kindeke slaap, en talrijke andere. van den Westhoek met ons Ylaanderen nog niet gebroken was. Een reisje door den Westhoek en de omgang met zijn bewoners zal elken objectieven be-oordeelaar het bewijs geven dat nog ten huidige dage : de staatsgrens die loopt van De Panne bij Yeurne tôt Ploegsteert bij Àrmentières heelemaal willekeurig is : links en rechts ervan dezelfde volkstaal (het West-Yl.) dezelfde zeden en dezelfde toestanden : verfransching door het staatsbeambtenkorps en door private onder-nemingen, — bij ons bijv. de zeebadinrichtingen, in Fr.-Vl., te Zuidkote, het Sanatorium waar Fr. vreemcle-lingen door Fr. bedienden verzorgd worden. De arbeid dezer ontvlaamschingsmiddelen wordt in den Westhoek vertiendubbeld door deze twee faktoren : 1°, ook in de lagere school is de voertaal het Fransch. Het volk spreekt zijn taal, maar Ieest ze niet meer. Daaruit : 2", een Yl. pers en Yl. boeken bestaan hier niet. Tisje-Tasjës Almanak die jaarlijks te Hazebroek verschijnt, is de eenige uitzondering. * * * De Westhoek werd aan Ylaanderen ontrukt in dezelfde eeuw waarin een groot deel vau Elzas-Lotha-ringen van Duitschland afgescheurd werd — tusschen 1640 en 1680 — door de legers en diplomaten van den Franschen koning Lodewijk XIY. Deze was er op ait om Kichelieu's programma : "Mettre la France en tous lieux où fut la Gaule" te volvoeren, d.i. Frank-rijk's noord- en westelijke grens tôt den Kijn te verschuiven. De omwentelaars van '93 — de "afschaf-fers van het oud-regiem" — hebben dien droom tijdelijk verwezenlijkt door de inlijving bij Frankrijk van Ylaanderen - Wallonië en het Eijnland. In 1917 heeft de Parijsche pers denzelfden koninklijk-repu-blikeinschen droom aan hare lezers gesuggereerd. Des te gemakkelijker daar hij sinds '70 door de grootzielige revanche-gedachte een patriotische wijding had gekre-gen. — Sinds de jaren '70-71. In werkelijkheid hebben de Duitschers destijds teruggenomen wat hun twee eeuwen te voren door de Franschen geroofd werd. De Franschen zijn het echter

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Göttingen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume