Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

634 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 23 Juni. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Konsultiert 23 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/th8bg2jk0f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr. 105. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 23® Juni 1917 HET OUDE SPOOK Naar aanleidwg van " Het Vlaamsche Nieuws" van 8 en 10 Juni 1917. "Zonderlinge praktijkeri' en " Waar gaan we naartoe". Ernstig ditmaal ! De voorteekens zagen we reeds lang. Het begon met beleedigingen. Toen werden eereteekens afgenomen. Dat was niet genoeg; na den broodroof volgden bedreigingen met tuchthuis, dwangarbeid, kogels en strop. Het antwoord ? De leeuwen dansen lustig en rustig. Er wordt opgebouwd en afgebroken met vlaamsche leute, naar vlaamschen zin. Het jonge Vlaanderen heeft maling aan Havere. De verre vette voogden vermogen het niet de jolige feest-stemming te storen. Toen werd ginder achter raad gehouden, gezocht en gevonden. Het middel, alhoewel in laagheid aile denkvermogen te boven gaande, was niet nieuw, maar in onze geschiedenis, waar liet er steeds om te doen was, de wilde vlaamsche natuur in toom te houden, eerst dan aangewend wanneer aile andere geen vat meer hadden. Ik zie het weer opduiken, het oude spook uit den spaanschen tijd, het griezelige sppok dat ook in 1830 over Vlaanderen hekste. Het grijnst me toe met den ellendig-spottenden triomflach op de knokige huichelaarstronie. Het hangt weer over stad en dorp, over huis en hut als eene bange nachtmerrie. Ylaanderen, je godsdienst is een stuk van jezelf, met de ziel van je wezen vergroeid, daar is de Achillesplek van je kracht. Weer eens gaat je wilde natuur aan 't dansen en wil zich uit toom en teugels losrukken. De tijd is gekomen dat men het oude dwangharnas je om de lenden gooit. Een brave kristen hier en daar, die zijn God in allen eenvoud des harten diende en zijn volk beminde met oprechte trouw en offervaardigheid wordt plots gescholden voor ketter en landverra-der. Het kloppen van hart wordt zonde en in denken en doen wordt hem de afschuwelijke keus voorgegoocheld tusschen zijn God en zijn volk. Het had hem nooit toegeschenen dat zijn kristelijke gevoelens met zijn vlaamsche overtuiging konden in botsing komen, daar hij steeds naar recht en waarheid getracht had. Yoor ons was de zielestrijd van korten duur, maar wat moet het zijn voor de jonge priesters die in ons midden zijn opgegroeid en samen met ons de leuze nog herhalen, krachtiger dan ooit : Ailes voor Vlaanderen ! Vlaanderen voor Kristus ! Ze moeten zwijgen wat het geweten hun op de lippen legt. En zullen ook nu de eenvoudigen van den lande niet gedwee het hoofd buigen, wanneer van op den kansel onze vlaamsch-nationale strijd als ketterij en landverraad wordt uitgedonderd P En zullen weer de edelste en helderste zielen in Vlaanderen in datgene getroffen worden, wat hun dichtst aan het hart ligt. 0 trouwe vlaamsche volk ! je lijdensweg is niet ten einde. Zoo wordt je beloond om je gastvrijheid waarmee je fransche paters en zusters hebt begroet toen hun eigen land van gelijJcheid, broederlijklieid en vrijheicl ze buiten hielp, om je eeuwenlange trouw aan de Roomsche Kerk. Waar elders de prinsen dezer kerk troost en moed brengen aan de ver-drukte volkeren (Ierland, Polen, enz.) worden ze hier het sterkste wapen tegen jou. Wij zien niet in wat er tusschen God en volk te kiezen valt en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Göttingen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume