Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1551 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 08 März. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Konsultiert 13 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h707w68b5x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONZE TAAL. Nr. 52. I Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 8.? Maartl916 Over Flamingantismus en andere aangelegenheden. (Een drooni van Yeast) Ik heb eene goede tante die my pakken op-stuurt en die aan droomen gelooft... Ik smeek den aandachtigen lezer de twee byzinnen, door het betrekkelyk voornaamwoord die ingeleid, niet te aanzien als eene rechtvaardiging van het byvoeglyk naamwoord goede dat voor tante staat. Ik, die aan niemand pakken zend, ben goed ; en Nebucadnetsar, die aan droomen geloofde, was niet goed, want hy werd een beest en bleef het gedurende zeven jaren. Het nederig en toch pretentieus verzoek, in den tweeden zin van dit schryven uitgebracht, vindt zyn onmiddellyken uitleg in het feit dat wy, jongere menschen, 't gedacht van een schry-ver of een schryvelaar dikwyls niet begrypen of verkeerd begrypen, omdat wy in 't lezen te onbedachtzaam zyn. Doch ter zake. Ik heb eene goede tante en zy heeft een droomboek, een "Véritable Clef des Songes of Uitleg der Droomen". Ik wou dat zy het my opzond, want ik verlang zoo hevig de ware bediedenis te weten van een droom van Yeast. Den heugelyken avond van den eersten Maart van 't schrikkelyke schrikkeljaar Zestien (dit op-eenstapelen van adjectiva vin ik heel leelyk, maar chut !) had Yeast, myn fantaske dubbelganger, het zesde concert van klassieke muziek byge-woond, en daar o. m. eene symphonische para-phrasis gehoord van „Où peut-on être mieux..." (dit opeenstapelen van vreemdwoorden keur ik absoluut af). Uit de hooge kreitsen van de ideale wereld in zyne wezenlyke barak (met baarlyke kerels en reëele lummels) ontnuchterd teruggekomen, nut-tigde hy als avondmaal den inhoud van een half dozyn kopjes cacao. (Die „kopjes cacao" vind ik heel mooi, maar sst!) Yeast 's droom van dienzelfden avond was bizonder mooi —■ en veelbeduidend ; ook vry onsamenhangend ; maar zoo werd hy my door Yeast verteld, en hier nu geef ik hem uit, met enkele verklarende nota 's, tôt stichting van aile goedgeaarde lieden die dorst hebben naar rechtvaardigheid en, vry van vooroordeelen, de waarheid zoeken. * * * Ik droomde, verhaalt Yeast, dat ik niet zooals de andere menschen stertelyk was en dit bedroefde my. "Want zie : ik doorleefde lange reiën van eeuwen, de levende geslachten werden immer door jongere vervangen en de oude ideen door nieuwere verdrongen. Ik alleen veranderde niet. Myne omgeving kon my niet begrypen, en ik kon haar niet begrypen. Dezelfde menschen die aan hunne kinderen vergulde boekjes gaven waarin groote mannen uit de oudheid ter bewon-dering waren voorgesteld om de onwankelbaar-heid van hun geloof en hunne princiepen in de ellende, den smaad en de vervolgingen, wierpen steenen en scheldwoorden, die meer pyn doen dan steenen, naar mannen van hun tyd die manhaftig hunne idealen wilden dôorwerken. Als ik die menschen dan myne meening wilde verklaren met hun te wyzen op myn bizondere lioedanigheid, ze werden boos. Ik sprak nochtans waarheid ! Of wisten die gedroomde menschen misschien dat ik droomde ? Ze wisten 't niet, en noe.mden my ondeugend, omdat ze erg ingenomen waren met nederigheid. Ik doorleefde lange reien van eeuwen en beleefde een deel der geschiedenis die men in de scholen aan jongens en meisjes wysmaakt. Maar de werkelykheid verschilde veel van het later vervaardigde verhaal. (Nota. — De lezer bestudeere eens de verhou-dingen tusschen gebeurtenis en verslag, inzonder-heid in de dagbladen). Ik zag ook veel andere zonderlinge dingen die op onzen aardbol nooit geschiedden. Het begon met eene overstrooming van den Mississipi, en groote samenscholingen van walvis-schen in de Roode Zee. Dan werd een zesde werelddeel ontdekt en daarin een landeken met prachtige wetgeving. 't Was eene vereischte der wet dat aile familievaders moesten bekend zyn met opvoedkunde, aile huismoeders met gezond-heidsleer, aile volksvertegenwoodigers met state-lyke huishoudkunde, en aile verkiezers (? politique) van volksvertegenwoordigers met de eerste beginselen van menschenkennis en logica. Twee eeuwen daarna bemerkten de sterrekun-digen dat, by heldere nachten, de groote Beer, telkens grizzly-step danste, als het orkest 7an het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Göttingen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume