Onze toekomst: christen-sociaal weekblad

1307 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 14 April. Onze toekomst: christen-sociaal weekblad. Konsultiert 23 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/w08w952306/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ONZE TOEKIMST DRIE MAANDEN i I 0"% I f" Wk. I f\ ^"V A*N I A A I % A # g"*> 1/ I jà ^ER NUMMER Fr. i.85 CHRISTEN-SOCIAAL WEEKBLAD iocim . ■ YEWSCHIJWT ELXEW ZOWDAG 14 APRIL 1918 / BUREELEN : 1, Avenue des UrsiHines - LE HAVRE 1e Jaargang - N° 6 ZUT BERFJD De Christine Werklieden en de economische herinrichting van Belgiê EEN PRIJSKAMP tfévs vomi van EENEN PRIJSKAMP, mei Onze goede vriend en verkleefde me- wel afgeteekend programma. lewerker « Marcellus » sckrijf't in Notre Het is wel verstaan dat al dezen welke Avenir eene reeks artikelen over liet aan dezen prijskamp willen deelnemer iconomiscli kerstel van Belg'ië, artikelen het doen nioeten in den geest onze] lie kij voortaan ook in Onze Toekomst christene sociale werking, die bestaai :al mededeelen. in het verdedigen der beroepsbelangei Om aile initiatieven aan te moedigen onzer werklieden in eene vriendschap m samen te brengen heef't het « 'uireel » plijke samenwerking tusschen kapitaa. ngesteld door het « Algemeen Christcn en arbeid. V'akverbond », in overleg met den re- Onze vrienden van Grent hebben het laktieraad onzer bladen beslist een op- zelfde initiatief genomen. Wij reikei 'oep te doen tôt de medewerking onzer hun de hand toe over den pindraac îhristene werklieden, welke zich buiten weg, om in denzelfden geest dit belang îet bezette land bevinden, en dit onder rijk vraagstuk te bestudeeren. Programma Van den Frij 3l<Lgim;p in goede verstandhouding met de pa 1. Wat zal er moeten gedaan worden troons? iij het hernemen onzer nijverkeidsbe- 2. Iloe kunnen tôt dezen uitslag me Irijviglieid, om onze werklieden den dewerken: 1.) de werkliedensyndikaten irbeid te zien hernemen in de meest 2.) de patroonssyndicaten • 3.) de open foordeelige voorwaarden onder stoffeli.jk bare besturen; 4.) de wetgeving; 5.) d< ïedelijk en gezondkeidsoogpunt en zulks openbare meening. "V'oorwaarden van ci©n Frij skamp it^i • i i r r r\ p t n Tv < i i i i • • 1. Eerste uitgesckreven som: 550 fr. j 2. De antwoorden mogen opgesteld ziji 'le prijs: 200 fr. ; 2e prijs: 150 fr. ; | in een onzer beide landstalen: het Ne 3e prijs: 100 fr. ; 4e prijs: 100 fr.) Wij : derlandsch of' het Fransch, naar keuz ipenen een inschrijvingslijst ten einde | van de deelnemers. le som te vergaderen voor den prijskamp 3. Wie verdere inlichtingen over dei fastgesteld. De opbrengst ervan — ook prijskamp verlangt, mag zich wendei leze die de 550 frank zon overschrijden tôt het Secretariaat, 1, avenue des Ui — zal aan den prijskamp toegekend wor- selines, Le Havre. len. ONZE PEÎJSKAMP Inschrijvingslijst. Het A. O. Y. . , 20 fr. Naaniloos 5 fr. Marcellus. 1D fr. Een werknian 2 fr. Jack 1 fr. Eerste lijst 38 fr. VBRJAARDAG m z. m. mis tus Yoor den vierden kçer hebben de in oallingschap verblijvende Belgen den verjaardag van hunnen geliefden Yorst 3p waardige wijze gevierd. Op Maandag 8 April 1.1. trokken tegen ? ure talrijke landgenooten van Le Havre en omstreken, naar de villa Louis XYI, waar de roerende plechtigheid, « de groet aan het vaandel » plaats greep. » Onder de aanwezigfen bemerkten wij de lieeren Ministers, hoogere ainbtenaren 3n militairen van allen graad; de Fran-sche Regeering was vertegenwoordigd door Z. E. den heer Klobukowski en çloor den heer prefekt Talon; andere verbon-den naties waren eveneens door afgevaar-ditfden vertegenwoordigd. Toen de nationale dnekleur werd ge-h es clic* a, riep generaal Deruette, vleu-o-i'l idjudant des Konmgs, met; luide stem: « Leve België en levé de Koning. Leven de verbonden naties. » De Fanfare der Invalieden van _Ste V™» «fc r 3TZ* SfS Een dertigtal oorlogsrverminkten ont vingen een eereteeken uit de handen vai den heer Helleputte, Minister van Land bouw en Openbare Werken, Voorzitte van het Tehuis voor Oorlogsinvaliedei te Ste-Adresse. Alvorens de decoraties op de borst die moedige strijders te spelden, hield d heer Helleputte de volgende gloedvoll redevoering: Mijne vrienden, Het is steeds met eene groote vreugd dat ik den blijden dag zie aaribreke: waarop de heer Generaal Deruette, Vleu geladjudant des Konings, U, in naari van Z. M. de eereteek.ens overhandig die het onzen geliefden Vorst behaagi heeft U toe te kennen ter belooning va: uw -plichtbesef en uwe toewijding aa: het Vaderland. lit wensch U hartelijk geluk en in l aller naam bedank ik Z. M. voor di nieuw bewijs van hooge welwillendheid Op dit plechtig oogenblik van deze, gelukkigen verjaardag willen wij luide dan ooit onze verknochtheid verkondige: aan den Koning, aan het Land en aa: onze instellingen! De prachtige en onverget'elijke betut gingen van trouw en gehechtheid waar op in bezet België het verachtelijk drij ven van eenige plichtvergeten burger onthaald werd, hebben ons eens te viee bevezen dat onze broeders, die zuchte: onder het vreemde juk, met dezelfd gevoelens bezield zijn en dat al de Bel gen ongesehonden de eendracht wille liandhaven welke steeds onze macht i geweest. In de huidige omstandigheden is dez plechtigheid indrukwekkender dan ooix Op eenige uren van hier leveren uw oud-strijdgenooten eenen reusacliti ge slag icaarvan de toekomst en het lie: van het menschdom zullen afliangen. Gansch de wereld lioudt vol bewondi ring de oogén op li,en gevestigd. Gij zoudt het mij ten kwade duide boden te hebben waarop gij recht hebt, mijne en uwe blikken niet richtte naar die wakkere legerscharen welke ten koste van tôt nog toe ongeëvenaarde opoffe-ringen, en met een heldenmoed waarvan de geschiedenis geen voorbeeld kent, hun vaandel met onsterfelijken roem overladen. Wat zij verdedigen is niet alleen de, vrijheid van hunne landen en van het onze, het is de vrijheid van gansch de wereldl Zij zullen de zege behalen, en met vol vertrouweri begroeten wij hen van nu af aan, met den kreet welke met ons triomfgejuich zal weerklinken over onze velden, in de hutten zoowel als in de paleizen, onder de gewelven van onze tempels zoowel als van de torens onzer belforten: « Leve de Koning! Leven Frankrijk en Engeland, onze getrouwe en eerlijke borgen! Leven de Verbon-denen die het Recht hebben gehand-haafd, de Rechtvaardigheid hersteld, de Beschaving gered en aan de volkeren de Vrijheid hebben verzekerd! » Deze sclioone toespraak die wij vol-mondig toejuicken, niaakte een diepen indruk en nadat de fanfare nog eenige muziekstukjes had uitgevoerd, iiam 'de vaderlandsche plechtigheid een einde. Deze indrukwekkende plechtigheid [ eindigde op de toonen van bet zoo aan-gename « Sambre et Meuse », uitgevoerd door het muziek onzer oorlogsvermink- i ten. 1 _ A DANK ! Wij vernemen met genoegen dat de Staatsbedienden afhangende van 't Mi-nisterie van Spoorwegen, Zeewezen, Pos-terijen en Telegrafen aan den Franschen Staat werkzaam, het achterstallige der regelmatige verhoogingeA die hun gedu-' rende den oorlog niet werden toegekend, komen te ontvangen. 3 Als blijk van bezorgdheid die hij deze catégorie van bedienden toedraagt, heeft de heer Minister Segers besloten, dat de loonsvermeecleringen die de Fransche Staat hun toestaat voor hunne goede diensten niet meer zullen afgehouden 1 worden van hun belgisch loon. " Deze welwillende maatregel wordt toe-3 gepast met achteruitwerkende kracht op 1 Juli 1916 en is bijzonder welkom ge-1 weest bij de belanghebbenden die bene-* vens dezen maatregel, dank aan eene voorgaande beslissing van den heer Minister, ook nog eene levensduurte ge-nieten die gaat tôt 20 ten honderd van = hun belgisch loon. Wij zijn de tolk bij den heer Minister Segers der gevoelens van opreclite er-1 kentelijklieid zijner verkleefde onclerda-nen.r r Brief aan een Vriend e e Beste makkers, Zeer talrijk zijn dezen onder u, die g aan het bestuur van Onze Toekomst hun-i ne gelukwenschen hebbefi toegestuurd, alsmede de verzekering dat zij het volko-i me ri eens zijn met. onze gedragslijn en t ons klaar, eerlijk en echt-vaderlandsch i optreden... i Onnoodig u te zeggen hoe diep wij ge-i troffen zijn geweest door zooveel blijkcn van vertrouicen. Wij bedanken vooral de groepen welke 1 gezamenli jke lijsten van abonne ment en inzonden. Wij kregen groepen van 60, ■i 52, 45, 31, 27, 16 en èen.groep van 89 z- inschrijvers! <i Het is onze grootste belooning te ive-x ten dat wij het volkomen eens zijn met onze werklieden en vluchtelingen en die verzekering loont ons ruimschoots in de moeilijke oogenblikken welke wij soins hebben door te malien^ s Laten wij dus alien'ineer dan ooit hand r in hand gaan en nauw bij malltander ^ aansluïten, 1er verdediging van ons e breed-opgevat sociaal en democratisch programma, steunende op onze onvergari-n kelijke christene grondbeginselen en on-s ze onv oor waardeli jke gehechtheid aan het Vaderland! e Wij wenschen dat een meer frissche lucht waaie door de Belgische pers. Wij e wenschen dat elkeen zeggen moge, wat n hij denkt en wat hij begeert. 11 ij iren-l sclu'n ter oplossing van aile vraagstuk-ken, welke tlians voor ons onrijzcn, ons nederig aandeeltje bij te brenjteii en wel zoodanig, dat al die vraagstukken inge-n stùdeerd of opgelost zijn door waarlijk i _ . 7 A 7V7„. „ «II77/7« iiii/I fnnrti* België kunnen terugkeeren met den vas-ten wil —- na de moeilijkheden te hebben uit den weg geruimd — allen te werken voor het algemeen welzijn. Elkeen van u, beste vrienden, brenge zijn aandeel bij voor dit waarlijk nationale werk! DE REDACTIE. Het Belgisclie ûorp te Sanvic Met zij ne gewoae goedheid en lucht-hartigheid steekt onze vriend Jean Bar, die als gedragslijn heeft allen en ieder plezier te doen, de loftrompet in den « Courrier de l'Armée », over het in opbouw zijnde Belgische dorp te Sanvic, Opperbest. 't Zal een schoon werk zijn. Nu ons Ministerie van Binnenland-sche zaken de mooie som van 500.000 fr. heeft gekregen van 't Amerikaansch Rood-Kruis, zal het EINDELIJK dan toch iets doen om den nood te lenigen van onze vluchtelingen in Le Havre en aanbouw. De Belgische Woonstede (Foyer Belge), door het Ofîicieel Belgisch Ylucktelingencomiteit opgericht, en dat ongeveer aan 200 gezinnen eene gezonde en ruime woonst heeft bezorgd, was niet voldoende meer om in den woningnood der vluchtelingen te verhel-pen.Vruchteloos werd er tôt dusverre aan-gedrongen op de noodzakelijkheid in die dringende behoefte te voorzien. Want wie ietwat op de koogte is van de woons-voorwaarden onzer arme vluchtelingen in Le Havre, moet zich afvragen hoe 't godsmogelijk is dat daar niet beter is voor gezorgd. Enfin, na vier jaar en met het half miljoen van de Amerikanen, zullen er eindelijk een lionderdtal woonstgelegen-heden bijkomen. Wij hopen van liarte dat dit Belgisch dorp zal klaar komen vôor den aanstaan-den winter. En wij hopen natuurlijk nog meer, dat de oorlog tegen dien tijd zal gedaan zijn. De heer Minister van Binnenlandsche zaken heeft dan toch, dank zij de hulp van Amerika, zijn goe-den wil getoond. Wij nioeten eckter protesteeren tegen den naam van dit toekomstig dorp door Jean Bar voorgesteld. Ter eere van onze weldoeners moet het heeten « Wilson-ville »; of wil men er ilan toch een Belgisch etiket op plakken, dan stel ik den naam voor van clengenen die voor deze nieuwe onderneming méér gedaan heeft dan iemand, en niet rusten zal vooraleer het kant en klaar is ; namelijk den naam van den heer Braeckers. Dus « Wilson-ville » of in 't Ylaamsch: « Braeckers-dorp ». L. GEERTS Het vraagstuk der woon-sten in Le Havre Het is er een 11eeTbelang'rîjk_en soins pijnigend ! Hoevelen dolen hier niet rond, langs straten en wegen. Vruchteloos zoekend naar betere herberging. Helaas ! zij wonen toch zoo ongelukkig, zoo bekrompen eno ngezond. Op kamer-tjes van vijf schorten groot wonen dik-wijls vader en moeder en kinders allen t'hoope ! Dat het toch eens voor goed eene ver-wittiging weze voor onze vluchtelingen, niet naar La Havre te komen. Het is reeds de duurste stad van Frankrijk onder opzicht van eetwaren, kleeding enz. En de huishuur! Dat is echt schandalig hoog. Daarvoor zou een tarief moeten komen, dit zou moeten geregeld worden om te beletten dat schaamtelooze ver-liuurders overdrevene prijzen eischen voor woonsten die er slechts den naam van hebben. Zal de overheid niet eens de oogen open doen en daarover een onderzoek instellen? Het is dringend, zoowel om de uit-buiting tegen te gaan dan om het zeden-peil onzer Belgische werkersbevolking lioog te houclen. Zeker is reeds veel gedaan ; wij moeten hulde brengen _ en dank weten aan het Belgisch officieel komiteit van bulpbetoon, dat. die zoo schoone instelling van het «Belgisch Te-linis» ni' «Vover Belce» in 't leven riep en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze toekomst: christen-sociaal weekblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Le Havre von 1918 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume