Overzicht der katholieke Nederlandsche pers

1355 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 08 Mai. Overzicht der katholieke Nederlandsche pers. Konsultiert 13 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m03xs5kp7f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ver5chijnt alle veer-tien dagen. inscmrijvingsprijs (per jaar — vooraf te betalen) : België : fr. 2,5o. — Holland : fl. 1,40. — Buiten-land : fr. 3,5o. — Afzonderlijk num-mer : fr. o,io. — Vakantieabonne-inenten voor studen-ten (6 afleveringen) : fr. o,5o. bureel: over zicht, aver-bode (belgië) aankondigingen vol gens overeen-komst met het be-heerboeken, waar men ons een exemplair van zendt, worden vermeld ; twee exem plaren schenker, recht op een be> spreking. GODSD1ENSTBELANGEN. De Zegepraal der Kerk in Frankrijk (Boie van het H. Hart, Met 1914.) II. Door wereldberoemde bekeerlingen als Brunetière, Bourget, Coppée, Huys-mans, met katholieken van den huize uit als René Bazin, Giraud, G. Goyau, enz. werd de nieuwe strooming in de gedach-tenwereld, in de kunstwereld vooral inge-luid. Sedertdien zijn de bekeeringen niet te tellen. Anatole France schijnt de stem eens roependen in de woestijn, er is toena-dering bij Pierre Loti, vvarme sympathie bij M. Barrés, die van uit de « Revue des deux Mondes » over Europa de klacht lui-den laat der vervalleide Fransche dorps-kerken ; en al zijn aan de overzijde schrij-vers van beteekenis, als de gravin de Nouilles, Romain-Rolland, de verlranschte, door Rome veroordeelde Belg Maeterlinck, het katholieke kunstenaarsleger groeit dag aan dag. In de « Cahiers de l'amitié de France » klinken stemmen, naar dewelke men luisteren zal, naar dewelke men reeds luistert tôt in de « Revue des deux mondes » toe. De vereeniging « Katholieken der fraaie Kunsten » groepeert een duizend le-den, waaronder veel beroemde schilders, beeldhouwers, musici, die, naar de uitdruk-. king van René Bazin, niet als eenlingen — dat gebeurde vroeger 00k — maar als korps optreden, als een jeugdbeweging, die een glorietijdperk voor de katholieke kunst schijnt aan te kondigen. In hun meest geëerdé philosophische leermeesters, als Georges Dumesnil en Jacques Maritain, bouwen de jongeren hun wereldbeschou-■wing buiten aile twijfelleer op den vasten grond der katholieke wijsbegeerte. Eindelijk moet Vlaanderens jeugd den broedergroet brengen aan eene jonge katholieke Vereeniging : « l'Association ca tholique de la jeunesse française », wier ledental op 6 jaar verdubbelde, die thans i3o,ooo leden telt. Alleen op de gouwver-gadering, te Verdun, waren 4,000 studenten tegenwoordig, waarvan de helft den mor-gen van 't congres communiceerde. In September 1913 mochten te Rome 1200 afgevaardigden, ijverige beoefenaars der dagelijksche communie, namens den Paus van Kard. Merry del Val deze heuglijke aanmoediging vvegdragen, die 00k voor onze jeugd een gulden les bevat : « De heilige Vader begroet uw Vereeniging als een groote hoop voor de Kerk en het vaderland,... door haar (de H. Eucharistie) zult ge apostelen zijn : apostelen in uw families, uw paroohies, uw studie-kringen, uw patronaten, uw werkhuizen, apostels in uw hoogescholen en katholieke collèges, en in heel den bloei uwer katholieke werken,... de Hei-lige Vader ziet met voldoening hoevelen er onder u een apostolaat uitoefcnen, dat op het priesterschap gelijkt. » % * * Maar spijts nu en dan een zomerzonne-lach, blijft het steeds winter. Velen, vooral in de dorpen en gehuchten, dommelen voort in versuffende godsdienstige onver-schilligheid. Bijwijlen toch doorsidderen rillingen het volksgemoed, en een sche-m'.-rende ldaarte, opbloeiend in blijheid, wemelt al over de intellectuëele toppen. In vele steden is de terugkeer treffend ; daaroni kon G. Goyau schrijven : « daar zijn er die treuren, daar zijn er die hopen : beiden hebben gelijk ». In zijn inleiding op P. Levelt's studie, wijst dezelfde schrij-ver er op, dat de Kerk « enkele » punten van het platteland (certains coins) schijnt verlaten te hebben. In zijn onlangs ver-schenen en reeds meermaals geraadpleegde studie, spreekt hij over het diep verval van de godsdienstbeoefening in « vele » lande-lijke middens. Het katholieke ondervvijs herleeft, groeit aan, de « Vereeniging der familievaders » is dikwijls en met goed ge-volg krachtig opgetreden tegen gevaarlijke schoolbezoeken en coëducatie ; wat ze be- 5e JAAR. VRIJDAG, 8 MEI 1914. Nr 10

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Overzicht der katholieke Nederlandsche pers gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Aalst von 1909 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume