Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

413 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Februar. Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad. Konsultiert 02 Dezember 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pr7mp4wr48/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zondag 1 Februari 1914 Prijs per nr û centiemen 10e Jaar, Nr 5 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad IIirisclirijving"spriis : I 25 Centiemen per maand. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en p al de postkantoren. lirukker- Uitgever : A. DE BIEVRE Aankondigingen : Volgens tarief. Brieven, p«kken, enz., franco toesturen. Het recht annoncen en artikels te weigeren îs voorbehouden Eerste Blad i Miiiitt iiKHîtiii niiiitt Vroeger reeds hadden wij meer dan eens le gelegenheid te zeggen en te schrijven lat wij,'als Vlamingen, door de politiek loch zoo stiefmoederlijk werden behan-leld. Van af de minste bespreking in de (amer van een wetsontwerp of amende-nent met vlaamschgezinde strekking tôt îeel de lijdensgeschiedenis van onzen /laamschen stam sedert 1830, gaven wij >p als onwederlegbare bewijzen. Na wat tlthans, vôôr eenige dagen, weer is ge-jeurd, in de Kamer, mogen we gerust zeg-jen dat het Vlaamsche volk, in het alge-neen genomen, nogmaals door zijn eigene gekozenen — met eene lofwaardige uit-îondering voor het grootste deel onzer kntwerpsche afgevaardigden — bedrogen ;n verraden werd. Welhoe, eenige dagen vôôr de kiezing gaan ze plechtig aan de rechten der Vlamingen te doen zegevieren in de Kamer sn bij de eerste, de beste gelegenheid slikken zij hunne belofte in en draaien hunnen kiezers den rug toe. Waar het er om gaat een onzer heilig-ste rechten, moedertaal, voertaal var lager onderwijs, in de wet te doen in-schrijven, daar gaat een partijleider, eer Woeste, zoo ver onzen geliefden Fr. Var Cauwelaert, die hardnekkiger dan iemanc de schoolwet zelf verdedigd had, ver dacht te maken van verraad tegen zijn< eigene partij, omdat hij 00k met warer gloed de vlaamsche amendementen ver dedigde ; alhoewel die aanklager zel steeds met andersdenkenden hand ii hand gaat als het er op aankomt de rech ten van zijn volk te vertrappen en, erge: nog,vroeger zelfs er geen euvel inzag zicl alleen van heel zijn partij te scheiden.He kranige antwoord van onzen vlaamschei voorman was dan 00k striemend raak. Wanneer men van zulke dingen lioort wanneer onwaardige vlaamsche mandata rissen zich achter zulke voorwendsel durven verschuilen om niet tôt het eincl toe het programma te moeten uitvoerei dat zij op zich genomen hebben te ver de digen; wanneer men dan nog verneemt da onze regeering het niet beneden har waardigheid acht het gerucht te doen ver spreiden dat de schoolwet niet zal getee kend worden indien de vlaamsche amen dementen gestemd zouden zijn, zoodani; dat zulks weeral genoeg was om eenig bange volksvertegenwoordigers op d vlucht te doen slaan ; wanneer men di ailes nagaat, is men dan niet gerechtigd t zeggen dat onze katholieke partij zelf i: een toestand verkeert die niet kan blijve duren, zoo onze partij gezond wil blijven dat er dus een einde aan dien toestan dient gesteld te worden ? Het is in dien strijd — want een strij zal het zijn — om in dien toestand d noodige verandering te helpen brenge dat onze katholieke vlaamsche Arrondi: sementsbonden hebben post gevat. De isgedeeltelijk het doel van onzewerkinj die dezelfde is als de werking va onze vijf vlaamsche Oud-Hoogstudei tenbonden en onzen Katholieken \ laan schen Landsbond, maar in breeclere kring voortgezet. Over deze werking een andere ma; wat meer. Dr S. Lindekens. N. S. — En zeggen dat er een weel blad is in ons Arrondissement dat de toon wil aangeven op politiek gebied e geen woord repte verleden Zondag ov de Vlaamsche amendementen !!! Dr S. L. Wie niet meer gelooft aan geluk, z het 00k niet meer vinden. ! POLDER & KEMPEN MERXEM t ^emeeiiieraau. — z>iLinig van vvuciis- < dag, 28 Januari 1914, om 4 uur namid-'' dag, gehouden onder het voorzitterschap van M. V. Roosens, Schepen. Zijn tegenwoordig : MM. Cassiers, Schepen, Cordemans, Michiels, Van den Wyngaert, Ullens, Timmermans, Nolf, Coveliers en Dierckxsens, leden ; Meyer, gemeente-secretaris. M. Meyer leest het verslag over de vorige vergadering. M. Nolf verzoekt dat de vraag van M. de l'Arbre en het bevestigend antwoord van M. Cordemans, betrekkelijk het eigendomsrecht van den ijzerenweg aan de dokken in het verslag zouden vermeld j worden. Na deze aanmerking wordt het verslag goedgekeurd. ORDEMOTIE : M. Timmermans. — In voorgaande zit-ting is de taxe op den ijzerenweg niet gestemd, doch hiermede is de kwes.tie van het eigendomsrecht niet opgelost. Ik vraag derhalve dat er een Commissie zou aangesteld worden, die de wederzijdsche rechten en plichten van gemeente en nij-veraars zou onderzoeken en vaststellen. ^ M. de Voorzitter. — Beter ware het onderhavige kwestie op de dagorde te brengen van een volgende zitting. M. Timmermans.— Indien er geen Commissie benoernd wordt, dan vraag ik toch ^ dat het Schepencollege zich met de zaak zou bezig houden. M. Nolf begrijpt niet waarom de grond der zaak nog moet onderzocht worden, nadat de gemeente sedert jaren aanzien * werd als de eigenares van den ijzeren- 1 weg- Ten slotte beslist men de zaak te onderzoeken.' DAGORDE: 1. Mededeelingen. Het Schepencollege legt op het bureel een bijvoeglijke lijst neer van schoolkin-deren, die recht hebben op kosteloos on-^ der wij s. Deze lijst, de namen van 25 meisjes bevattende, wordt goedgekeurd. 2. V erhuring van onteigende huizen. — Goedkeuring. y Het Schepencollege stelt voor huur-' overeenkomsten aan te gaan met : e a. M. De Cloodt, voor het verhuren van t een huis, Bredabaan, 275, mits 40 fr. in e de maand. a b. M. De Witte, huis Bredabaan, 285, a mits 55 fr. per maand. c. M. Borghmans, huis Bredabaan, 295, ^ tegen 55 fr. per maand. d. M. Dr Van de Vliet, Bredabaan, 245, (j mits 1600 fr. 's jaars. e Opzeg kan altijd gedaan worden mits n verwittiging te doen drie maand op voor-hand, bij aanbevolen brief ; doch niet it voor 31 December 1914. , Goedgekeurd. n 3. Kerkfabriek van S1 Bartholomeus. 1- De Raad brengt een gunstig advies uit betrekkelijk een legaat dat gedaan werd n ten voordeele van de St Bartholomeus-kerk.il , 4. Kerkhof. Grondvergunning. ) Aan de familie Van Roo van Antwerper | wordt een grondconcessie toegestaan oj >n j het kerkhof van 2,50 m. op 1,50 m >n \ zijnde 3,75 v. m. op de gewone voorwaar-;r den. 5. Taksverordening op de nijverheids-instlelingen.- M. de Voorzitter. — Mijnheeren, he' al Schepencollege heeft de eer Ued. eei voorstel te doen van belasting op d< nijverheids- en hande] instellingen en vraagt Ued. het volgende besluit te willen bijtreden : Artikel 1. — Er wordt ten bate der gemeente, te rekenen van 1 Januari 1914 en voor een tijdperk eindigende den 31 December 1918 eene belasting ingesteld op de nijverheids- en handelsinstellingen op het grondgebied der gemeente be-staande, hetzij dat hunne eigenaars ge-huisvest zijn te Merxem, of elders. Deze belasting zal vastgesteld en ver-deeld worden ingîvolge de hierna te be-palen grondslagen. Art. 2. — Gedurende het tijdperk hier-boven vermeld, zal het totaal bedrag der te verdeelen belastmg niet minder bedra-gen dan 10.000 fr. noch hooger beloopen dan 15.000 fr. Het cijfer'van 10.000 fr. zal verhoogd worden naarmate er nieuwe nijverheids-of handelsinstellingen in werking komen, of de thans bestaande vergroot of uitge-breid worden. Art. 3. — Iedere nijverheids- of han-delsinstelling onderworpen aan de belasting, zal worden aangeslagen in evenre-digheid van hare belangrijkheid, hare min of meer gunstige ligging, daarbij rekening houdende van hare voortbrengst, harer werkinrichting, en van aile andere om-standigheden, van aard om den gemeen-teraad volkomen in te lichten, derwijze dat hij de belasting tusSfchen d de belang-hebbenden op eene billijke en evenredige wijze kunne verdeelen. Te dien einde zal er een tarief worden vastgesteld toepasselijk op de nijverheids-en handelsinrichtingen, welk stuk aan de tegenwoordige beraming zal gehecht blijven, om er een geheel mede uit te maken. Art. 4. — Wanneer verschillige nijver-heden door eenen en denzelfden eigenaar uitgebaat worden, en de voortbrengsels ervan in den handel komen, zullen zij elk afzonderlijk worden aangeslagen, tenzij dat de voortbrengst der eene uitsluitelijk aangewend worde voor den dienst der bij-zonderste nijverheid. Art. 5. — De belasting zal geheven worden op de inrichtingen, opgesomd in bijgaande tarief, volgens de grondslagen vermeld in art. 3. De verdeeling der tegenwoordige bf lasting zal jaarlijks gesclveden door den Gemeentsraad. — De rollen zullen daarna worden afgekondigd en open-baar gemaakt volgens den eisch der wet, en overgemaakt aan de Bestendige Depu-tatie voor invorderbaarverklaring. Art. 6. — De inning dezer belasting zal geschieden overeenkomstig art. 135 en 136 der gemeentewet ; zij zal eisch-baar zijn binnendetwee maanden na de ter handstelling der roluittreksels. Art. 7. — De tegenwoordige beraming zal onderworpen worden aan het advies der Bestendige Deputatie en aan de goedkeuring van Z. M. den Koning. N.B. —Wij laten hier het tarief vol-gen waarvan in art. 3 van bovenstaande ontwerp van belasting gesproken wordt : Aanduiding der ^ j-j > • inrichtingen aan de w M 1-1 „ belasting onder- .3 Jj J £ worpen ^ W £*3 W Geneverstokerijen 600 500 400 300 20c Mouterijen 600 500 400 300 20c Houtzagerijen 350 200 200 50 3c Bierbrouwerijen 100 80 60 40 2< Centraalfabrieken van electriciteit 600 500 400 300 20c Buizenfabrieken 500 400 300 200 10c IJzergieterijen 500 400 300 200 I0( ■ Stoombloemmolens 600 450 300 200 7; Groothandel in oudemetalen 400 250 150 xoo 51 Graankuischerij en en veevoederfabr. 600 300 200 100 51 Oliefabrieken 600 400 200 150 10 : Haarfabrieken 200 125 75 50 2 1 j Loodfabrieken 600 500 400 200 10 ; 1 Mec. broodbakker. 150 125 100 80 3 Tonnenmakerijen en kuiperijen 600 300 100 50 25 Fabrieken van ont-smettingsstoffen en scheikund. product.120 xoo 80 60 40 Scheepstimmerwerv. 100 80 60 40 20 Stoomwasscherijen 200 160 120 80 30 Margarinefabrieken 600 300 150 75 50 Fabrieken van meubelpapier 200 150 100 50 20 Glasblazerijen 600 300 150 75 50 Touwslagerijen 100 80 60 40 20 Suikerraffineerder. 400 250 150 100 50 Groothandel en dépôts van bouwmater. 300 200 xoo 50 25 Minerai fabrieken 200 150 100 50 25 Beenderwasscher. 200 150 100 50 25 j Andere nijverheids- i en handelsinrichtingen hierbov. niet verm. 600 300 100 50 25 ! M. de Voorzitter. — Uit dit ontwerp blijkt hoe wij de belasting zullen heffen en welke inrichtingen er zullen aan onderworpen zijn ; wij vragen thans alleenlijk aan den Raad dat hij zijn goedkeuring zou ! verleenrn aan het princiep dezer beles-| ting. M. Nolf. — Is de taks, gestemd in zitting van 11 December 1913, te zamen met de begroôting opgezonden geweest aan de Bestendige Deputatie ? De heer Voorzitter geeft hierop een onduidelijk antwoord. M. Nolf. —Eris daar toch bevestigend op geantwoord ! het kan niet anders 00k vermits de taks gestemd werd voor de | begrooting. 1 M. de Voorzitter. — Na die eerste voor-loopige stemming moest er nog een on-derzoek van commodo en incommodo ingesteld worden. M. Nolf. — Is de begrooting dan defi-nitief gestemd en heeft de Deputatie geantwoord ? M. de Voorzitter. — De begrooting is gestemd maar de Deputatie gaf nog geen antwoord. M. Nolf. — De taks op de Wagons werd in eerste stemming aangenomen en de begrooting werd hierna gestemd. Beide werden aan de Bestendige Deputatie ver-zonden, die tôt hiertoe geen uitspraak gedaan heeft. Ik houd me dus nog altijd aan mijn eerste stemming. Ik kan mij niet vereenigen met het denkbeeld dat er thans een belasting op geheel de nijverheid moet geheven worden om de volgende redenen : Omdat een taks van 'n arme 9000 fr. bespottelijk is voor zoo 'n groot aantal nijverheidsinrichtingen ; ten tweede, omdat het nooit het inzicht geweest is op dit oogenblik gansch de nijverheid te belasten, maar wel een rechtmatige vergoeding, onder vorm van taks, te doen betalen voor het gebruik van den ijzerenweg : de oorsprong van de belasting bewijst zulks : al de raadsheeren schenen er over t' akkoord, en daarom gebruikte de heer de TArbre^ als behendig bestuurder, deze taks om zijn budget in evenwicht te houden ; ten derde omdat het nu het oogenblik niet is om onderhavige belasting te heffen : immers, wij zullen dit noodzakelijk en op ernstige wijze moeten doen, als we voor verscheidene 1 belangrijke, groote openbare werken er 1 inrichtingen zullen staan, als : de wer-1 ken in den Polder, het aanleggen var 1 een nieuw kerkhof, het lijkenvervoer de reinigheidsdienst, de nieuwe scholen > de pompiersdienst, enz. hetgeen wellichi ) anderhalf of 2 millioen frank zal vra > gen. S Het was dus alleszins beter met eei algemeene taks op de nijverheid t ) wachten totdat én nijveraars én burger moeten aangesproken worden tôt he 3 dekken eener leening welke zou besteei D worden tôt algemeen nut en welzijn. 5 M. Nolf verklaart nog te zullen teger □ stemmen om te protesteeren tegen d 0 ' handeling van de laatste raadszittin; welke het ontslag van den heer Burge-meester genoodzaakt heeft. M. Van den Wyngaert. — Ik ben tegen het voorgesteld ontwerp omdat het op geen ernstige bazis berust.Immers, het steunt zich op het vermoedelijk inkomen en het schijnt hierbij meest rekening te houden met de oppervlakte of grootte van de inrichtingen. En hoe zal men bepalen tôt waar de nijverheids- en handelsinstellingen zich uitstrekken ? Er zijn klein ingerichte nijverheden, welke in sommige tijden, veel inkomsten afwerpen en toch niet getroffen worden. Worden ze getroffen, dan zijn ze rechtstreeks tegen de bur-gerij gericht. Het project zal dus aan aile klassen der bevolking, 00k aan de burgerij kunnen toegepast worden. Ik kan mij bij het ontwerp insge-lijks niet aansluiten omdat het een maximum van slechts 15.000 fr. voor-ziet. Inderdaad, de nijverheid zou zich in onze gemeente op een kolossale wijze i kunnen uitbreiden en dan zou zulke | b( lasting haar doel missen. Volgens art. 4 is elke nijverheid af-: zonderlijk aangeslagen, tenzij als de eene . aangewend worde ten dienste der andere, ■ dan niet. Dit is onrechtveerdig, want een me-! canische broodbakkerij betaalt slechts : 150 fr., terwijl een stoombloemmolen ; 600 fr. moet betalen ; maar als de twee nijverheden door denzelfden eigenaar uitgebaat worden, zou deze nog slechts j voor de bakkerij alléén 150 fr. te betalen I hebben. - M. Diercksxens stelt een wijziging i voor aan art. 4, vragende, om 00k in S dit geval de verschillige nijverheden te i belasten. M. Van den Wyngaert. — ' Een en dezelfde nijverheid b. v. de ! brouwerijen, in klassen verdeelen, kan i menigen persoon benadeelen : 't is een reklaam voor de eerste klassen en een kleineering of krediet-vermindering voor de anderen. De laatste bepaling (namelijk : Andere nijverheids- en handelsinrichtingen) is veel te onbepaald en kan nieuwe willekeurigheden in 't leven roepen. M. de Voorzitter. — Ik kan natuur-lijk op staanden voet niet antwoorden op ailes wat er tegen het ontwerp in-gebracht wordt ; maar ik kan den Raad toch verzekeren dat wij met de beste gevoelens bezield zijn, dat wij jaarlijks de herziening zullen doen en dat wij elken nijveraar zullen trachten te doen betalen volgens de belangrijkheid van zijn onderneming. Moet er later een grooter leening gedaan worden, dan zullen wij de zaak bespreken ; maar het Schepencollege zegt U thans slechts 10.000 fr. noodig te hebben en wij nemen deze op ver-zoek van de nijverheid zelve. Ik heb de eerste taks gestemd, maar ik vind dit systeem nog beter. M. Cassiers. — Het doel is thans niet de grond der zaak te bespreken, maar wel het princiep te stemmen : ja of een. M. Van den Wyngaert. — Er moet toch uitleg over gegeven worden. Mijn-heer de Voorzitter zegt dat hij met de beste gevoelens bezield is. Ik neem dit aan, doch na ons zouden er ander«n : kunnen komen die misschien niet even-goed zouden bezield zijn en de belasting willekeurig zouden doen betalen. i M. de Voorzitter. — Wat de Raad î in de toekomst zal doen, weten wij 5 niet ; maar thans hebben wij getracht t op rechtveerdige wijze ons ontwerp op i te maken. De belasting wordt slechts voor 5 - jaar ingesteld ; hierna kunnen wij nog e beraadslagen over hetgeen er ons zal l, te doen staan. Ten andere, als de nij-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brasschaat von 1905 bis 1942.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume