St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

1104 0
01 Oktober 1918
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Oktober. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Konsultiert 22 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/154dn40c0k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Numrner 10. Met toelatins der kriiersoverheid. October 1918 SINT-JANS-MOLENBEEK NIEUWSBLAD voor de soldaten van Molenbeek. - Verschijnt als 't past. - Ailes wat het blad aangaat te zenden aan de E. H. Jan BERNAERTS, Belg. Leger aalmoezenier, Gainneville (S.-Inf.) — CANTINE Nous sommes heureux de pouvoir donner deux clichés qui se rapportent à l'œuvre Cantine pour les enfants des militaires. L'un représente le groupe des enfants qui, en .1915, fréquentaient la cantine, l'autre les demoiselles, membres du cercle d'études De Dagercftid, sur l'initiative duquel l'œuvre s'est fondée. C'e sont las demoiselles -Elisa Maho, Léonie De Mees, -Jeanne Claessens, Alice Mergan, Jeanne Vanderweyen et Zulma Van Landuyt. qui tout particulièrement se dévouent à cette institution méritoire. Merci à elles! I Cantine voor zwakke kinderen In Molenbeek werd het werk der zwakke kinderen g-esticlit met de liulp der Pe-tites Abeilles waarvan 't een afdeeling is, onder liet Eerevoorzitterschap van den Z. E. M. Deken Adriaens.Dit werk lieef't teu cloel de ziekelijke kinderen van 3 tot 13 jaàr, wier ouders1 over de noodige midde-len niet beschikken, het voedsel te ver-schaffen dat liun staat vereischt, 's mid-dags in eene zaal te vereenigen om lien daar een middagmaal op te dienen dat hunne zwaïkke leden stilaan in eene normale gêsteltenis brengen moet. Dergelijke inrichtingen bestaan nu in bijna al de voorstedeu van Brussel, doch geen enkele bekwam een bijval zooals deze onzer gemeente. Inderdaad, pas werd de cantine, zooals men dit noemt, geopend in een huis op den Merchtemschen steen-weg, n1' 15, door de Eerwaarde Zusters kosteloos ter beschikking der ijveraarsters ten huuncu dienst stellen, de hand en ne-men bunne plaats aan tafel in als kwa -men zij in « h un hôtel ». Eu wanneer ze daar vergaderd zitten en een twintigtal jufïrouwen met eene moederlijke bezorgd-lieid lieen en weer loopen om allen te be-dienen, om allen te bevredigeu en tôt zwijgen te brengen terwijl andere zich met de keuken en liet bereiden van liet eetmaal belasten. En wanneer men weet dat al de onkosten gedekt worden dank zij de vrijgevigheid der burgerij en de zeifverloochening der i.jvereraarsters die dagelijks hunne ronde malien op de markt en in de voornaamsite winkels om, naar liet, voorbeeld der Zusterkens der Armen, groenten en andere eetwaren in te zame-len; dan, ja dan voelt me]} zieli get-roffen on gelukkig en kan men niet nalàten te denken : hier verstaat men de oprechte naaatenliefde, hier traclit men den soldaten te vergelden in de maat van het nioigelijke al wat zij voor het vaderland (leden en nog doen, met tijdens hunne Nadere bijzonderheden. — De Cantine werd ingericbt op initiatief van De Da-geraad, Kath. Vlaamsche Studiekring voor dames, zetel Schoolstr., 76. Wanneer de markt wordt afgeloopen ctan vangt dat 's morgens te 5 uur aan; te 9 uur is gelieel het personeel in de Cantine aanwezig om de aardappelen te schillen, de groenten te zuiveren, het eten te koken, te 11 uur dient ailes klaar te zijn, want te 11 1/4 uur stormen de « bengels » binnen, te 12 uur is het eetmaal ten einde. Voor het zware werk staan MejufEr. Leonie De Mees en Elisa Maho, vroeger bijgestaan door de zéér verdienstelijke MejufEr. Alice Van Landuyt, zaliger ge-dachtenis.Verder verleeneu hun gewaardeerde me-dewerking de clames : Claessens, Dernan-sart, De Quidt, De Scliutter, 3 Kempe-neers, 2 Laenen, Mergan, Vander Weyen, — "WV zijn blijde in dit numrner di f'otos te kunnen la ten verschijnen waar van de eene ons de « kalanten » der Can tine voor soldatenkinderen voorstelt en d> andere de dames-leden van De Dayeraad Het zijn vooral de juffrouwen (vai links naar redits) nr 2 op de eerste rij nr 2, 3, 5, 6 en 7 op de tweede rij die he zware werk der Cantine met onverzwak ten toewijding uitvoeren. Aan hen gaat onze verre dankgroet. Jan Beknaeuts. gesteld, of de klanten kw amen toe. Enkel j deze voorzien van eene kaart, door een aangestelden geneesheer geteekend, wer-den âanvaard. De eerste week telde men - zesi kinderen, aoht dagen later twee en , twintig en nu komen er dagelijks reeds .136 kinderen hun maagje vullen. Van ■ week tôt week groeit dit getal steeds aan, bij zoover dat men reeds het oogenblik naderen ziet dat de noodige plaats ont-' breken zal; doch dan klopt men aan bij t den Z. E. H. Deken en deze moeilijklieid zal weldra uit den weg geruimd zijn. Soldaten, ge moeis/t dien zwerm tengere kinderen een s zien toekomen, vergezekl van moederof van eene oudere zuster. Het aangezicht stralend van geluk drukkeTi zij de juffrouwen, die zich daar vrijwillig ft-f''.veeiglieid hunne kleineii het noodige te verschaffen en te zorgen dat, wanneei vader over korten tijd zegepralend teruf keeren zal, hij ten minste hier zijn" kroos in goede gezondheid terug vinden mag Ook tegenover de armen die hier ziji gebleyen vervult men een pliclit me hunne ziekelijke kinderen van de welda (len der Cantine te laten genieten, wan deze ook geven hier dagelijks bewijs vai ware vaderlandslief'de met kalm en gela ten hun lot te aanvaarden in afwachtinj dat weldra de dag aanbreken zal waaro] het Vaderland van den vreemden indrin gen verlost, wederom den bloei en dei : voorspoed van voorheen kennen zal. CODY. > Vn Hoorenbeek- Van Landuyt. Zulma en ■ Welvis. ;■ « We zijn met zestien : geen werk in ; de Cantine, lioe zwaar ook, zal ons af-. schrikken ; we hebben het werk aangevat met de vaste gdaclite tôt het einde vol te 1 liouden ; onze moed zal niet verflauwen, !' we weten dat ook de moed onzer soldaten niet verzwakt. » t i * 1 * * r Met Be'.oken Paschen 1918 werd een ^ liedadiglieidsfeest gegeven door de dames van De Dageraad, het lukte prach-1 tig en braclit een goeden stuiver op voor liet werk der Cantine. Mejuf'fr. Pauline Anneet verleende haar gewaardeerde medewerking. UIT BRIEVEN. We snakken zoo naar 'n wederzien ! 't Is hier soms akelig bang ! Dat zijn van die gevoelens die we vroeger niet kenden ; we waren toen toch zoo gelukkig, maar we be-seften dat geluk niet, we dankten er niet cens Onzen Lieven Heer om. Weer zijn hier een aantal personen veroor-deeld. Doet toch v-eel bidden, het is noodig. Hier werd de feestdag van hot H. Hart buitengewoon gevierd. De kerk was te klein en 's avonds bij de processi© waren er 130 mannen die het H. Sacrament vergezelden, daarbij 8 vaandels van de verschillendc bon-den der parochie. De Z. E. H. Deken van Meenen die hier uitgeweken is, deed de voor-bereidende "sermonen. ...We haken naar de vrijheid, naar het duuirbaar samenzijn. Wist ge toch hoe dat vreemde juk ons drukt, men durft bijna geen adem halen. * * * De Zeer Eerwaarder Heer Deken moest om krachten te herwinnen naar den buiten, na 8 dagen was hij gansch hersteld. * * * De plechtige Communie is in de St Jans-paiochie moeten uitgesteld worden tot 6, we-ken na Paschen omdat het te veel loopen vroeg om de kinderen deftigjes te kunnen kleeden, want de kleerstoffen zijn niet meer koopelijk : 80 tot 120 en 150 frank den me-ter. Ge ziet van hier dat iedereen houdt het-geen hij bozit en maakt en omkeert wat hij vroeger zou weggegeven hebben. De arme kinderen in 't nieuw steken was dus gansch onmogelijk. Eanige juffrouwen zijn dan in de huizen naar onde kleedingstukken gaan vragen waarvan een kinderklcedje kon ge-maakt worden. Ze hebben grooten last ge-had om het noodige bijeen te krijgen. X werd gi&teren gevankelijk weggevoerd. Zoo gaat het hier tegetiwoordig : de eene uur genot en voldoening, de andere uur vrees, angst en ontgooeheling. 't ls vooral de onrust voor aile zaken dat de menscben doet lijden en doet vermageren. Het leven wordt nu waarlijk moeilijk, ailes is toch zoo schaaa'sch en zoo gemeten en zoo duur. Wij klagen niet lioor, wij trekken goed ons plan en ik ben zelfs hcel tevreden en gelukkig, maar toch... kon ik ailes schrij-ven, ge zoudt vorschieten. Nu wat God be-waarc, is wel bewaard, en zijn Heilige Wil is ook de onze. Meulebeek for ever ! M. l'aumônier Wallerand, Z. 86, 1 S. H., a fait paraître une brochure Le i/uide du bibliothécaire. » Elle est divisée en quatre parties : 1. Quelques auteurs nommément à l'Index. — 2. Quelques éditeurs dont le nom suffit comme garantie. — 3 Ouvrages figurant dans diverses collections. — 4. Auteurs et ouvrages divers. Prix : 1 fr. 50. En dépôt chez l'auteur. — M. l'abbé Wallerand a également écrit une introduction : L'étudt de la philosophie au front dans le premier numéro de Studaj-, organe bibliographique. S. U. C. W. College, Furnes — Aalmoezenier Bernaerts heeft een toe-lichtende lijsc uitgegeven : Nederlandsche Ucsboe/ien rooi on:<' soldaten- De geheels - reeds lang uitverkocht. Dezelfde sehreef een inleiding over Vah-l/oeken in Sfudtur, overzicht van boeken. Nummer t'.'n,—• S. K. V. H. College,Veurne. Zoo ontmoeten de Molenbeekenaars me-kaar, zonder voorafgaande afspraak. Onze veroordeelden Nos condamnés — M. Dalle, échevin commu al, père à otre camaraae iviau'rioe, est pour la deuxième fois emprisonné par les Boches et pédié en Allemagne pour y subir une détention de deux années. —■ Mejuffr. Jeanne Bernaerts zit een twoede maal, voor onbepaalden tijd, vast, in het gevang te Mechelen sedert 2 Juli 11. Tegen La Libre Belgique is een nieuw onderzoek ingesteld.Te Brussel werden daar-voor aangehouden broeder Denis en broeder Martin, der Christene scholen, pater Del-haye S. J., de heeren Kakelberg De Ke^Jc-hove, van Schaarbeek, en Merx, van Brussel alsmede een drukker. Die aanhoudingen gebeurden voor 6 weken en niettemin blijft La Libre Belgique verschijnen. Broeder Denis werd ter dood veroordeeld doch zijnc straf werd in lévenslangen dwangarbeid veranderd. > Le frère Denis, des Ecoles chrétiennes (M. de Scbepper), directeur des Ecoles St-Luc de Molenbeek, est condamné à mort. Cette peine a été commuée en cite des travaux forcés à perpétuité ; le frère Martin, de la même congrégation ; le père Dolhaye, des Jésuites, MM. Kakelberg, do Bruxelles, De Kerkhove, de, Schaerbeek, "t Merx, de Bruxelles, sont toujours en : 'son. —• Wegens overtreding van de verorde-ning op do levensmiddelon werdjsn tôt ge-vangenistraf veroordeeld : Kamid De Meer-man, bakker, en Hendrik Bellemans, me-taalbewerker. Uit eigen kring = Des nôtres Notre ami Charles Lauwers, commis au secrétariat communal à Molenbeek, volontaire de guerre, a gagné successivement les galons de caporal et sergent, et a réussi les examens de sortie du C. I. S. L. A. et le voilà adjudant, candidat sous-lieutenant au Z. 212, 6° comp. . — Robert Hoogstoel qui avait été blessé assez grièvement le 23 juin 1917 devant Dix-mude, est complètement rétabli et a été décoré de la médaille militaire de 2e classe avec palme et croix do guerre. Il est actuellement au Z. 219. — Georges Dustin a été promu adjudant au /. 250, 4e comp. Hubert van den Eynde, Z. 282, 3e c., a obtenu la médaille militaire avec croix de guerre. — Jean Van Dorslaer, caporal au Z. 230, 4e comp., ancien élève de l'Institut, a été décoré de la croix de guerre française pour sa belle conduite le 17 avril dernier. — Maurice Dalle, au Z. 133, 6° comp., a été nommé caporal, ff. de sergent-major, à la suite d'une brillante attaque menée par sa compagnie. — Pierre Vanderhaeghen, C. C. 11. O., C. I. C., 2° esc,, a obtenu la croix de guerre. —• Jean Crabbe, Z. 143, 3e bat., a été promu maréchal des logis et, deux jours plus card, a été décoré de la croix de guerre pour longue présence au front, courage et bravoure au feu. A tous nos meilleures félicitations. — Alexander Gybels, Z. 44, 6e comp., werd met oorlogskruis vereerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Alveringem von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume