St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

485 0
01 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Januar. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/183416th6n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

St. Jans Molenbeek. NIEUWSBLAD YOOR DE SOLDATES VAN St. JANS MOLENBEEK. YERSCHIJNT ALS TPAST. HNT.S Ailes wat het blad aangaat zenden aan den E.H. VandenHeuvel aalmoezenier Ie Linie 2' Bat.V Legerafdeeling. BRIEF van den Z. E. H. Deken ADRIAENS. Wij hadden aanZ.E H.Pastoor-Deken Adriaens ons plan bekend gemaakf een «St.JansMolenbeek» uit te geven, hierop mochteu wij, met allerlei nieuws, onderstaan-den briet'fen ;«ntw oord ontvangen; niet tijdig genoegoin hein in ons eerste nutniner te kunnen inlas-schen,Wij houden er ons voor over-tuisfddatai onze lezersdank zullén weten-aan onzen gelietden Deken oui de aantnoediging en den sleun die hij ons verleenen wil. St. Jfins Molenbeek 26 Juni 15. Besle Vrienden, Wat kostbare, heerlijke gedaçhte: ■een nieuwsblad voor onze geliefde soldaten. Te midden van den oOrlofj, op de vuurlijn, onder het gieren der obussen, in 't aanschijn der dood, naar een rniddel uitzien oui te lier-denken, ik schreef bijnaweer te zicn, het dierbare vaderland, om de 'atem te laien iveerklinken van het hiùs-gezin, de parochie en genieeide, ibaar gij atien bij 't afscheid den geest tilver hëldhaftigheid hebt na-gelaten: ivat heerlijk plan ! Uw nieuwsbmdje van het froid zal die gedachte venveztnlijken. A an al de dapperen ginder, onze zonen, onze malckers, onze mede-verkers van vroeger, aan hen die strijden voor de heilige vrirheid van den dierbaren vadergrond, zal «St.JansMolenbeek» overmuken de gebeden, île an'/stefl,, hoop van ons die hier moesten achterbUjifeïi. Uw blad , zal l'ertellen van de krachten die wij hier inspatuwn voor de velerlei uierken door den eendrachtszin van allen tôt stand gebracht: om te voeden en le kleeden degenen die hon'/er hebben en /cou; om ter hulp te kornen degpnen die door den xofeeden Mdioc.ht tôt halve of gcdeeltctijke wcrlclooshàid loerdèn i/edoemd; om een tijdeUjk onderhomen tebezorgenàandegenen die door den oorlogsbrand uit hun dierbaar vaderhuis toerden verjaagd, o>n melwarme, moederlijke zorgen le omringen de lieve w-eezenHnderen inier vaders naàst u-> in de helden-rangen strijden. Aan u, onze beste gelul.-venschen;. aan al onze geliefde Molenbeeîtena-fen, de hulde onzer beu-ondering €>i de belaiging onzer diepgevoelde verkleefdheid, Alpli. Adriaens, Pastoor-Baken. Belangrijk Bericïit. Ons bladje mag NIET naar Molenbeek geionden worden of niet aan andere sol-daien dan IViolenbeekenaren voortgegeven worden. Avis Important. On ne peut pas envoyer notre bulletin à Molenbeek ni le passer à d'autres soldats qu'à ceux de Moienbeek. Voor Nieuws van Familie. Zij die verlangen persoonlijk nieuws te vernemen over h un famille te Molenbeek, moeten ons een eigenhandig scbrijven voor luiis meezenden ; want mt spio.i-nenvrees worrt ^oin.3 gewe.igerd nieuws ir.ee tegovehaan per^onen die we uitzenden orn inlichtingen. Enkele soldaten zij n er die ons vroeger brieven opstuurden en tôt nog toegeen anhvooi'd onlvingen: deze worden verzëcht anderinaal ons een brie!' te zenden, w iVt, sommige onzer ®er?endj=ngen zmu verloren geraakt. Nu isdat miridt r 'I geval. — NIEUWS va-n. MOLENBEEK. — Den 2 Juni 11, werd ht rave/ de achtbafe mocder van M. Yv'aic-rkeyn, secretaris van het Sf. Vinoentiusgtenoot-sehap van St. Jansparochie. « o » — Bij het be<rin dezeç maand lecd onze Z. R Heer Deken, Adriaens aan een hevige heeschheid. hopen dat hij r'eeds herstcld /.al zijnals dit numnier vei'schijnt. « o » — De heer V. Va ni»', drukker in de Hoojxtraat heeft zijn ai m yébrokcn tusse'acn zij u tnachine. << o » — Do heer Van Stiphout, be.jaar-de lijkdrager van St. Bat'!>ara en Si. -Tan, alsmede zijn vrouw, zijn in den - Heer ontslapen. « o » — De Eerwaarîe Broeder Raphaël, eertijds OversLe der Broedcrs der chris-telijke seholen te Molenbeek, is tijdëns de Oetobermaand 1014, in Congo, over-leden.Wij bevelen den àï'.restorvene aan in de gebeden zijner talrijkeoud-studen-teii thans onder de wapens. « o » — De Dageraad, studiekring v0or dames,ve*gadert om de 14 daag.Telkens verhandehng over een of ander onder-werp van patriotieken aard : over het edel gedrap: van HH. Majesteit Koning Albert'en lvoningin Elisabeth ; over de volksvoedingen -kleedingin dezen duren tijd; ovt rde weezen onzer soldaten; enz. « o » — Patronaïen voor jongens en meisjes gaan opperbest. « o » li 1 I ' . I —De, stûdiekring Voorwaarts (School-str. 7(3) die enkele maanden zijn werk-zaamheden geschorst had, heeft dâârna weer zijn.wêkelijksche ziitingen her-nomen. r r / « o » — Ook de Praijsche studiekring voor heeren werkt ijveïig voort. « o » —Âpotheker Henri DeBoungne (zoon) de enkele die bij de inname van Ant-werpen blijven mooht ter verzorging van de Belgisc.be gekweteLen. is thans t" St. Jans Moh-nbeek ( Graaf van Vlaaiulerenstr. 77) weilergekeerd. « o » — De Werkmanskrlng St. Jan Baptist is nog ieder mi Zonda^.op. n, doeh gaat maar slapjes "n de afdeelingen vergade-ron ,iiet. « o » — De heer Hyaeinth Debuyserie, voor-zitter van St. Vihcentiusgenôotscha», is in den eciit getreden. Onze beste \ven-Si-hen,« o » — In St. Jan werd het H. Vormsel toncfinii • id door den Hoogeerwaardon A'itder'BeneCliktijnen van denCesarsberg te Léuv» n: Hij preekte uitsluitend in 't Fr ns< h.., Dat is mis voor Molenbeek. « o » — i)e bond (1er Oud-Leerlingen der Broe'dcrs^holen gaat zijn gew onen gang. Ze wi'.,a<:iitt-d or ongeduldig naar den teririrktvr van E. H. Almoezenier Bra-îiants en !;■> le'.en, nu in den oorlog. Ja, hoe r ipper, hoe liev'er lioor— Maar zegevierend. « o » — De Broederschap van O.L.V. van S. herpenhsHivel van Sint Jan, ging niet in b( ^aart. Alleen de nieuwe vlag werd o,. het koor in de kerk nitgesteld. En op 0 II Henu lvaart, dag der beê-vaart' werden er bi-'.oadero godsdienst-oefv.'.ningen gedâan in de kerk. Als 't God helieft gaan er toekomende jaar, vele van onze strijd'ende jongens mede naar Scherpenheuvel om Onze Lieve Vrouw te danken om hun behoud. « o » — St. Reïîîigsus — Van den Werk-ni.nskring weten we niets. Van den studiekring zijn aldeweerbare mannen, li in 't geheel, naar den oorlog. Ze vluchttAn uit Belaie. De werken voor vrô.]i\ en s.aan op go den v'oet, dank zij den ijvérvan het bestuur. i >e studiekring voor vrou w en en 't werk der Cateehis-mnssen, 'tlooptal op wieltjes. Zooveel te beter. Tamelijk veel leden van den Onder-lingen Bijstand voor vrouw en gaven hun ontslag bij 't begin van den oorlog, maar ze komen allen we'der. We sehreyon onze eor^tp eereteden in, we hopen dat er anderen volgen. Het syndikaat der vrouwen staat nu beter op zijne pikkelen dan voorheen. Iiet dertigtal leden Van verleden jaar hleef achter ( meest allen waren van Jette). Nu zijn er evenveel uitsluitend van St. Reinigius. Het syndikaat heeft snijlessen ingerieht — vo( r leer- en erkmeisjes— ( in lijnwaad en keurs-lijven «corsets» ). 's Zondags van 0 1 ? tôt 10 1/2 uur ; 's Maandags van 6 12 tôt 7 1/2 uur ; 's Woensdags van 7 tôt 9 uur. De leergan<ïeii worden door 70 meisjes goed bijgewoond. 't Zal nog beter gaan, wanneer de geestelijke Bestuurder van al die werken de weleérw. Heer R. Walravens, van den oorlog weerkeert. Vervolgt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Alveringem von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume