St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

869 0
01 Oktober 1918
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Oktober. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Konsultiert 22 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3r0pr7nx1z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nummer 10. Met toelating der krijgsoverheid. October 1918 SINT-JANS-MOLENBEEK NIEUWSBLAD voor de soldaten van Molenbeek. - Verschijnt\[als 't past. —4.Ailes wat het blad aangaat te zenden aan de E. H. Jan BERNAERTS, Belg. Leger aalmoezenier, Gainneville (S.-lnf.) — ;:cantine locr v,[fi ;,Nous sommes heureux de pouvoir donner deux clichés qui se rapportent à l'œuvre Ca'ntijie pour les enfants des militaires. L'itn représente le groupe des enfants qui, èn 1915, fréquentaient la cantine, l'autre les demoiselles, membres du cercle d'études De Dageraad, sur l'initiative duquel l'œuvre s'est fondée. Ce sont- las demoiselles Elisa Maho, Léunie De Mees, Jeanne Ckiesseiis, Alice Mergan, Jeanne Yanderweyen et Zulma Van Landuyt. qui tout particulièrement se dévouent à cette institution méritoire. Merci à elles! Cantine voor zwakke kinderen In Molenbeek werd het werk der zwakke kinderen gesticht. met de hulp der Petites Abeilles waarvan 't een afdeeling is, onder het Eerevoorzitterschap van den Z. E. H. Deken Adriaens.Dit werk heeft ten doel de ziekelijke kinderen van 3 tôt 13 jaar, wier oudersi over de noodige midde-len niet beschikken, het voedsel te ver-schaffen dat hun staat vereischt, 's mid-dags in eene zaal te vereenigen om lien daar een middagmaal op te dienen dat hunne zwakke leden stilaan in eene normale gesteltenis brengen moet. Dergelijke inrichtingen bestaan nu in bijna al de voorsteden van Brussel, doch f;een enkele bekwam een bijval zooals deze l>nzer gemeente. Inderdaad, pas werd de .ratine, zooals men dit noemt, geopend !u een huis op den Merchtemschen steen-weg, nr 15, door de Eerwaarde Zusterî :;osteloos ter beschikkiug der ijveraarsters , ten hui nen dienst stellen, de hand en ne-men hunne plaats aan tafel in als kwa-raen zi. in « hun hôtel ». En wanneer ze daar vergaderd zitten en een twintigtal juffrou-ven met eene moederlijke bezorgd-heid heen en weer loopen om allen te be-dienen, om allen te bevredigen en tôt zwijgeï te brengen terwijl andere zich met de keuken en het bereiden van het eetmaal belasten. En wanneer men weet dat al de onkosten gedekt worden dank zij de vrijgevigheid der burgerij en de zelfverj oochening der ijvereraarsters die dagelijks hunne ronde maken op de maxkt en in de voornaamsrte winkels om, naar het, voirbeeld der Zusterkens der Armen, groenten en andere eetwaren in te zame-len; dan, ja dan voelt mtin zich getroffen en gelukkig en kan nien niet nalaten te denken : hier verstaat men de oprechte naaatenliefde, hier feracht men den soldaten te vergelden in de maat van het mogeli.ike al wat zij voor het vaderland i deden en nog doen, met tijdens hunne Nadere bijzonderheden. — De Cantine werd ingericht op initiatief van De Dageraad, Kath. Ylaamsche Studiekring voor dames, zetel Schoolstr., T6. Wanneer de markt wordt afgeloopeoi dan vangt dat 's morgens te 5 uur aan; te. 9 uur is geheel het personeel in de Cantine aanwezig om de aardappelen te schillen, de groenten te zuiveren, het eten te koken, te 11 uur dient ailes klaar te zijn, want te 11 1/4 uur sitormen de « bengels » binnen, te 12 uur is het eetmaal ten einde. Yoor het zvare werk staan Mejuffr. Leonie De Mees en' Elisa Maho, vroeger bijgestaan door de zéér verdienstelijke Mejuft'r. Alice Yan Landuyt, zaliger ge-dachtenis.Yerder verleenen hun gewaardeerde me-dewerking de dames : Claessens, Deman-sart, De Quidt, De Schutter, 3 Ivempe-neers, 2 Laenen, Mergan, Vander Weyen, — We zijn blijde in dit nummer de fotos te kunnen laten verschijnen waarvan de eene ons de « kalanten » der Cantine voor soldatenkinderen voorstelt en de andere de dames-leden van De Dageraad. Het zijn vooral de juftrouwen (van links naar reohts) nr 2 op de eerste rij, nr 2, 3, 5, 6 en 7 op de tweede rij die het zware werk der Cantine met onverzwak-ten toewijding uitvoeren. Aan lien gaat onze verre dankgrcet. Jan Bernaerts. o-esteld, of de klanten kwamen toe. Enkel leze voorzien van eene kaart, door een aangestelden geneesheer geteekend, wer-den aanvaard. De eerste week telde men zes kinderen, acht dagen later twee en t.wintig en nu komen er dagelijks reeds 130 kinderen hun maagje vullen. Yan week tôt week groeit dit getal steeds aan, bij zoover dat men reeds het oogenblik naderen ziet dat de noodige plaats ont-breken zal ; doch dan klopt men aan bij den Z. E. H. Deken en deze moeilijkheid zal weldra uit den weg geruimd zijn. Soldaten, ge moisit dien zwerm tengere kinderen eens zien toekomen, vergezeld van moeder of van eene oudere zuster. Het aangezicht stralend van geluk drukken zij de juffrouwen, die zich daar vrijwillig afwezif/heid hunne kleinen het noodige te versehaffen en te zorgen dat, wanneei vader cvver korten tijd zegepralend terug keeren zal, hij ten minste hier zijn kroost in goede gezondheid terug vinden mag. Ook tegenover de armen die hier zijn gebleven vervult men een plicht mei hunne ziekelijke kinderen van de welda-den der Cantine te laten genieten, wan1 deze ook geven hier dagelijksi bewijs var ware vaderlandsliefde met kalm en gela-ten hun lot te aanvaarden in afwachting dat weldra de dag aanbreken zal waaroj het Yaderland van den vreemden indrin-gen verlost, wederom den bloei en der voorspoed van voorheen kennen zal. CODY. Yan Hoorenb ;ek, Yan Landuyt Zulma en Welvis. « We zijn met zestien : geen werk in de Cantine, hoe zwaar ook, zal ons af-schrikken ; we hebben het werk aangevat met de vaste gdacbte tôt het einde vol te houden; onze moed zal niet verflauwen, we weten dat ook de moed onzer soldaten niet verzwakt. » * * * Met Beloken Paschen 1918 werd een , liedadiglieidsfeest gegeven door de dames van De Dageraad, het lukte prach-tig en bracht een goeden stuiver op voor bet werk der Cantine. Mejuffr. Pauline Anneet verleende haar gewaardeerde medewerking. UIT BRIEVEN. We snakken zoo naar 'n wederzien ! 't Is hier soms akelig bang ! Dat zijn van die gevoelens die we vroeger niet kenden ; we waren toen toch zoo gelukkig, maa-r we be-seften dat geluk niet, we dankten er niet eens Onzen Lieven Heer om. Weer zijn hier een aantal personen veroor-deeld. Doet toch veel bidden, het is noodig. Hier werd de feestdag van het H. Hart buitengewoon gevierd. De kerk was te klein en 's avonds bij de processie waren er 130 mannen die het H. Sacrament vergezelden, daarbij 8 vaandels van de verschillende bon-den der parochie. De Z. E. H. Deken van Meenen die hier uitgeweken is, deed de voor-bereidende serihonen. ...We haken naar de vrijheid, naar het duurbaar samenzijn. Wist ge toch hoe dat \ reemde juk ons drukt, men durft bijna geen adem halen. * * * De Zeer Eerwaarder Heer Deken moest om krachten te herwinnen naar den buiten, na 8 dagen was hij gansch hersteld. * * * De plechtige Communie is in de St Jans-parochie moeten uitgesteld worden tôt 6 we-kon na I'aschen omdat het te veel loopen vroeg om de kinderen deftigjes te kunnen kleeden, want de kleerstoffen zijn niet meer koopelijk : 80 tôt 120 en 150 frank den me-ter. Ge ziet van hier dat iedereen houdt het-geen hij bezit en maakt en omkeert wat hij vroeger zou weggegevën hebben. De arme kinderen in 't nieuw steken was dus gansch onmogelijk. Eenige juffrouwen zijn dan in de huizen naar oude kleedingstukken gaan vragen waarvan een kinderkleedje kon ge-maakt worden. Ze hebben grooten last ge-had om het noodige bijeen te krijgen. X werd gisteren gevankelijk weggevoerd. Zoo gaat het hier tegenwoordig : de eene uur genot en voldoening, de andere uur vrees, angst en ontgoocheling. 't 1s vooral de onrust voor aile zaken dat -de menschen doet lijden en doet vermageren. Het leven wordt nu waarlijk moeilijk, ailes is toch zoo schaa»rsch en zoo gemeten en zoo duur. Wij klagen niet hoor, wij trekken goed ons plan en ik ben zelfs heel tevreden en gelukkig, maar toch... kon ik ailes schrij-ven, ge zoudt verschieten. Nu wat God be-waart, is wel bewaard, en zijn Heilige Wil is ook de onze. Meulebeek for ever ! M. l'aumônier Wallerand, Z. 86, 1 S. H., a fait paraître une brochure Le guide du bibLiothécai're. Elle est divisée en quatre parties : 1. Quelques auteurs nommément à l'Index. — 2. Quelques éditeurs dont le nom suffit comme garantie. — 3 Ouvrages figurant dans diverses collections. — 4. Auteurs et ouvrages divers. Prix : 1 fr. 50. En dépôt chez l'auteur. — M. l'abbé Wallerand a également écrit une introduction : L'étude de la philosophie au front dans le premier numéro de Htiidax, organe bibliographique. S. U. C. W. College, Eurnes — Aalmoezenier Bernaerts heeft een toe-iichtende lijst uitgegeven : Nederlandsche leesboeJcen voor onze soldaten. De geheele . v'eds lang uitverkocht. Dezelfde schreef een inleiding over Vah-boe/cen in Studar, overzicht van boeken. Nummer wn.— S. K. V. H. Collège,Veurne. Zoo ontmosten de Molenbeekenaars me-kaar, zonder voorafgaande afspraak. Onze veroordeelden lios condamnés — M. Dalle, échevin commui al, père à lotre camarade Maurice, est pour la deuxième fois emprisonné par les Boches et jxpédié en Allemagne pour y subir une détention de deux années. — Mej uffr. Jeanne Bernaerts zit een tweede maal, voor onbepaalden tijd, vast, in het gevang te Mechelen sedert 2 Juli 11. —- Tegen La Libre Belgique is een nieuw onderzoek ingesteld.Te Brussel werden daar-voor aangehouden broeder Denis en broeder Martin, der Christene scholen, pater Del-haye S. J., de heeren Kakelberg De Kerk-hove, van Schaarbeek, en Merx, van Brussel alsmede een drukker. Die aanhoudingen gebeurden voor 6 weken en niettemin blijft La IÀbre Belgique verschijnen. Broeder Denis werd ter dood veroordeeld doch zijne straf werd in levenslangen dwângarbeid véranderd. Le frère Denis, des Ecoles chrétiennes (M. de Schepper), directeur des Ecoles St-Luc de Molenbeek, est condamné à mort. Cette peine a été commuée en elle des travaux forcés à perpétuité; le frère Martin, de la même congrégation ; le père Delhaye, des Jésuites, MM. Kakelberg, de Bruxelles, De Kerkhove, de Schaerbeek, et Merx, de Bruxelles, spnt toujours en ; .-ison. — Wegens overtreding van de verorde-ning op de levensmiddelen werden tôt ge-vangenistraf veroordeeld : Karniel De Mc-er man, bakker, en Hendrik Bellemans, me-taalbewerker. Uit eigen kring = Des nôtres Notre ami Charles Lauwers, commis au secrétariat communal à Molenbeek, volontaire de guerre, a gagné successivement les galons de caporal et sergent, et a réussi les examens de sortie du C. I. S. L. A. et le voilà adjudant, candidat sous-lieutenant au Z. 212, 6e comp. — Robert Hoogstoel qui avait été blessé assez grièvement le 23 juin 1917 devant Dix-mude, est complètement rétabli et a été décoré de la médaille militaire de 2e classe avec palme et croix de guerre. Il est actuellement au Z. 219. — Georges Dustin a été promu adjudant au Z- 250, 4e comp. — Hubert van den Eynde, Z. 282, 3° c., a obtenu la médaille militaire avec croix de guerre. — Jean Van Dorslaer, caporal au Z. 250, 4e comp., ancien élève de l'Institut, a été décoré de la croix de guerre française pour sa belle conduite le 17 avril dernier. —- Maurice Dalle, au Z. 133, 6e comp., a été nommé caporal, ff. de sergent-major, à la suite d'.une brillante attaque menée par sa compagnie. — Pierre Vanderhaeghen, C. C. R. O., C. I. C., 2° esc., a obtenu la croix de guerre. —• Jean Crabbe, Z. 143, 3e bat., a été promu maréchal des logis et, deux jours plus tard, a été décoré de la croix de guerre pour longue présence au front, courage et bravoure au feu. A tous nos meilleures félicitations. — Alexander Gybels, Z. 44, 6G comp., werd I met oorlogskruis vereerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Alveringem von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume