St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

472 0
01 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Januar. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/416sx65f29/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

St. Jans Molenbeek. NIEUWSBLAD ÏOOR DE SOLDATEN YAN ST. JANS MOLENBEEK. YERSCHI.TNT ALS T PAST. Ailes wat het blad aangaat zenden aan den E.H. Vanden Heuvel aalmoezenier Ie Linie 2' Bat.VXëgerafdeèling. BRIEF van aen Z. E. H. Deken ADRIAENS. -=*=^553»==»^— Wij hadden aanZ.F, Fl.Pastoor-Deken Adriaens ons plan bekend gèmaakt een «St.JanèMôlenbeek» uit tegeven, hierop mochteu wij, met aljeiici nieuws, ondersfaaii-denbriet'feri antwoord ôntvangén; met tijdig genoeg oui hem in oris e ers te nurniner le kunuen inlas-schenWij houden er ons voor over tuigddatai onze lezersdaM zulien weten aan on/en gelieklen (îçueii oui de aa&ffloediging en den sleiin die hij ons verleenen wii, Si. fjf.ns Molenbeek 26 Juni 15. Besle Vrienden, Wat kostbare, heerlvjke gedachte: een nieuwsblad voor onze g e bief de soldciten. Te midden van den oorlog, op de vuurlijn, onder het giéren dtt-r oBussen, in 'taanschij-n der dood, naar een middel uitzien oia te'.her-denken,il: schreef bijnaweer te zieu, het dierbare vaderland, om de stem te laten wèerklinken van het huis gezin, de parochïe en gemeeide, loaar g'ij alleu bij 't a/'scheid den geest uwer heldlhaj'ligheid hebt na-geïaten: wat heertijk plan ! Uw niêuwsbîadjê van het front za,l die gedachte venveztnlijken. Aan al de dapperen ginder, onze zonen'i onze makkers. onze mede-verkers van vroeger, aan hen die strijden voor (te heilige vrijheid van den di&pbaren vadergrond, zal «St.JunsMolenbee/.'» overmdwn de qebeden, de angxten, de kôop vàn ons die hi'er moesten actderblijcen. Uw blad zal verte lieu rau de krachtcn die wij hier impannen voor de velerlei iverken door den ren Irnc.ldszin van allen tôt stand yebravht: om te "oeden en te kicedrn degenen die hongev hebben 'en kou; oui ter hulp te komett de /enen die door den wreeden veldiosht tut /i ntve of gedeelteUjke loerklooslieid xoerden i/edoemd; om eeu tijdetiik o'ndemoriien lebezorgenaanth"/enlen die dior den oorlogsbrcuid uit àun dierbaar vaderhuis icerden verj tagd. om met 'ioairme, nioederlijke zorgen le omringen de lieve weezerihinderen 7nièr vaders naast u, in de heldcn-rangen strijden. Aanu, onze besle geluh^'enschen; afin al onze geliefde Motenbeehena-ren, de hulde onzer bewondermg en de belUiging onzer diepgepoelde verHeefdheid, Alph. Adriaens\ Pastoor-Deken. Belangrijk Berichi Ons bladje mag NIET naar Molenbeek ge,.onden worden of niet aan andere sol-daten dan Molenbeekenaren voortgegeven worden. Avis Important. On ne peut pas envoyer notre bulletin à Molenbeek ni le passer à d'autrss soldats qu'à ceux da Molenbeek. Voor Nieuws van Famille. Zij die verlangen persoonlijk nieuws te vernemen over htm ta-mille te Molenbeek, moeten ous een eigenhandig sciinjven voor Inus meezenden : wmt • 't -pion-n.envrçes woi-nt <om , «eweigerd • nienw-; n;oeiegevet»àan per'sonen die wé iiitzenden om inliclitirigen. Knkéle soldai en zijii ei'di > ons vi'oeger bi'ie^-en ojtsluui'den en tôt nog toegeen antwoord onEvirfgen: deze worden verzoeh! andei'nnai ons een brfëf le ^enden, w n't sompTige onzer ver''en(iinp:en ■/'• in veriaren geraakt.'Nii isdat ipindi r 't gevui. r . cj NIEUWS MOLENBEEK. — Den 2 Juni 11. werd herrave. do aeht'iarc moodei* v;;n M. Was^rkey#, secpptâris van het St.-Vin-entiusgi npot-sebap van St. Janspnrochic. ^ << o » — Bij bot b^srin do/>r ir»aand 1 eèrî onze Z. E Iîeer JJoltrn, Adi^jcns sao orn hevige hoèsclihefd. Wij hopon dat tiij r.ee'ds fiërsteld /al-zijn als dit nuinmer versehijnt. « o » — Do boor V. VanLoo. drukkor in , do lloopstraat lioel';./.ijn ai mi «ibrokon tussciion zijn jnacliino. « o » — De heer Van Stiphout. boja u-de lijlcdrager van St. Barbara on Sf. tan, alsniodo zijn vrouw, zijn in drn Heer outslapen. r « O » — De Eerwaar !" Broedor Raphâc ', cortijds Ovors'o der Broedoi=s ciei obris-telijke schaton te Molenbeek, is tijdons de Oetoboi'Diaand t914, in Congo over-îteden.Wij hevelen den afgestorvene aan in do gebeden /ij.ner t.iSrijko oud studen-teu tlians onder de wapens. « o » — De Dagera^d, studiokring voor dames,vet-gadert om de 14 daag.T^tk^ns verbande.Dng over eon of ander ondor-werp van patriotiekon aard : ôver l*et edel gedrag van HH. Màjesteit Koning Albert en Koningin Elisabeth; over de volksvoedingen -^Jeedirigin dezen du ren tijd; over de weezen onzer soldaton; enz. « o » — Pitronaten voor jongens en meisjes gaan opperbest. « o » —De studiekring yoorwaarts (School-str. 7(5) die t nkolo maandon zijn wei'k-zaamhoden geschorsf bad, heeft daai-na woor zijn wekelijksc hé ziltingen btr-noinen.« o » — Ook de Fransche studiekring voor hoeron werkt ijvorig voort. « n » — Âpothèkor Monri DoBourigne (zoon) de enkolo dio bij do innaiiie van Ant-worpon blijven moeht toi' verzorging van de Belgisoiio gekwet'ston, is thans t' St. Jans Molenbeek ( Oraaf van Vlaanderenstr. 77) ^'edergekeord. « o » — I)o Werkmanskrlng St. Jan Baptist is il «g ioilor.-n Zoiiil"? op,n, docli gaat nia ir - apjes a de afdoelingen vergado-r.'ii met. « o » — Jj.1 boor Hyaciritb Debuyserie, voor -zittor van St. Vincentiusgenootsehap, is in don «eut getreden. Onzb beste ' won-S'dien,« o » — In St. Jan werd het H: Vormsel èoogedi.'uù door deri [îoogeerwaardon A i der Bonediktijnen van den Cesarsberg to Lêttvtîi. Hij preekte uitsluitend in 't Pr\nsuii..,, Dat is^îis voor Molenbeek. « o » — i)e bond der Oud-Leerlingen der Broodérs^ holon gaat zijn ge^ onen gang. Z> voraciitoa er ongeduldig naar don to'nuko 'r van E. 11. Alinoozonier Bra- , bahtsen 18 1.- îe'n, nu in den oorlog. Ja, h >c r .ppef, Eue liever boor.... Maap zégoviereïifî. « o » — l)i Broederschap van O.L.V. van S. iierponiisuvel van SmtJan, ging rfiot in heévaart. Aljoon .de nieuwe , vlag v/erd op a t kooi* in de kerk uitgesteld. Kn op O 11 iloau'haart, dag dor beê-vaari wordeii.er !»i .on.l'oro godsdienst-ooiE-ningi-ii godaaa in de kork.Als 't God belieft gaan er toekomeride jaar, veto van onze strijclend : jongens mode naar Scherpenliouvel om Onze Lleve Vrouw te danken om hun behoud. « o » — Si. Remigius — Van den Work manskring w.eten we niets. Van den S studiekring zijn aide wee/rbare mannen, 11 in 't geiieel, nçiar den oorlog. Ze v' r.ehtt°n iiitMelgië. De .werken voor vrnuv.on s aan oj> go. don voet, dank zij d ni ijver van liet bestuur. '>e studiekring voor vroowon on 't werk drr Gatochi^-nmss.'ii, 't loopt al op wieltjes. Zooyeol t" betor. Tamelijk vool ledon van don Ondor-lingon B'jstand voor vrouvi eu gav'ett hun onîslas bij 't begin van don oorlog, maar zo komon allen wodor. We sohrevt n onze eerste oorelodon in, wé Jiopén dat er anderen volgen. Hetsynriikaat der vrouwt'n staat nu 1 betor oj> zijne ]dkkolen don voorheen. Het dertig'al leden van ver&den jaar bléef açhter ( nieest allen waren van Jott(i). iSu zijn or evonveel uiEsluitond van St. Remigius'. Htt syndikaat heeft snijlessen ingericht •— vo< r lecr- en werkinoisjos— ( in lijnwaad en keurs-lij\en «corsets» ). 's Zondags van 0 1 ' tôt 10 1 2 uur : 's Maanda^s van (1 1/2 tôt 7 1/2 uur ; 's WoenSdags van 7 tôt 9 uur. De leèrcransen worden door 70 meisjes"goed bijgewoond. 't Zal nog boter gaan, wanneer de geestelijke Bestuurder van al dje werken de weleerw. Heor R. Walravens, van den oorlog weerkeert. Vervolgt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Alveringem von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume