St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

1533 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 September. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Konsultiert 25 Februar 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/k35m902s33/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nummer 8. Met toelating der krijgsoverheid. September 1917. Sint-Jans-Molenbeek NIEUWSBL^kD voor de Soldaten van Molenbeek. - Verschijnt als 't past Ailes wat het blad aangaat le zenden aan den E. H. Jan BERNAERTS, Belg. Leger aalmoezenier, Gainneville (S. Inf.) Vooruit ! Beste vrienden, wanneer dit minime u bereikt, zal zeer vermoedelijk de sla nog woeden die, door de vereenigd krâchten met de Verbondenen, althan gedeeltelijk het bezette gebied zal vri maken van het Duitsche gespnis. Met kloppend hart zullen onze gelie den te Molenbeek den uitslag van uwe aanval te gemoet zien. Dag" en nael: gaan hun gedachten naar u toe, lm hoop op de eindzegepraal blijft onvei woestbaar, bun liefde zal eenmaal d beloonin'g zijn van nw strijd. Gij ook te midden van den strij gedenkt de uwen, dat ook bet vertroi wen op de overwinning van het reci uwe krâchten stale, dat ook nw g'enc genheid u aanvoere bij den'aanval. Winnen ofsneven moet uwleuzezijr Verwinnen den snooden aanvaller c sneven met het wapen in de liand. Molenbeek's eer zal onbezoedeld blij ven, zal schitteren meer dan ooit. Vooruit, tegen den vijandin ; vooruil naar Molenbeek toe ; vooruit, voor d eer der Belgische vlag ; voor de onal hankelijkheid van ons land, voor d bevrijding der onzen. Vooruit ter overwinning ! God hoede u allen, geliefde waper makkers. Heldendaad in Nedcrland. Onze geïnterneerde makkers al kunnen z zich niet meer verdienstelijk maken op h« slagveld, blijven evenwel niet ten achter wan neer het geldt den heldennaam van Sint-Jans Molenbeek hoog te houden. Wij verheugen ons hieronder een uittreksc te kunnen meedeelen van het s Inter-'Nos Revue 9 tijdschrift van het Kamp teHarderwijl De vernoemde heer Ed. Van Geyt was eer tijds beambte aan het Gemeentehui6 te"MoIen beek, woonde Vier Windenstr. 105, en verblijf thans Barak 50 te Harderwijk (Nederland) «Het Kamporder van 5 Juni vermeldt dat d geïnterneerden Van Geyt Eduard, onderofficie der artillerie en Van Gastel Léon..., van he Carnegie-Heldenfonds, eengroote onderschei ding bekomen hebben om twee persone gered te hebben welke op het punt stonden t verdrinken tengevolge van een ijsongeval op d Zuiderzee in Februari I. I. Deze redding heeft plaats gehad in zee moeilijke en gevaarlijke omstandigheden ei zonder den moed onzer twee vrienden warei de slachtoffers verloren. » Den heer Edward Van Geyt roepen we eei hartelijk proficiat toe ! "Molenbeek's goedi faam moet overal schitteren. Errata. In onze Iijst van Vermisfen (zie n° 5) gavei we op : Pailjé, we zijn gelukkig te kunnen metdei dat Paillet Léon, "Merchtemschen steenwei 10, steeds op zijn post bleef, namelijk aïs bri> gadier, C 202, 32 batterie. Lettens Henri, (niet François) is krijgsge' vangen te Soltau. Van Damme Arthur wordt vermist seder Linth (niet Luik), hij werd aldaar gekwetst ei kon niet worden vervoerd. In onze Eerelijst (zie nr 7) staat D' Aug Davidts (thans H. M. B., à Villiers-Ie-Sec pa Creully, Calvados) vermeld bij de ridders in d< orde van Leopold II, 't moet zijn in de : Kroon-orde.Staat niet genoemd : Van den Houte Jean 11 linie die op de dagorde van Januari 191 f vermeld werd. En avant ! r En avant aura deja sonné pour l'armé g belge quand ce numéro atteindra ne e lecteurs. s En avant ! Si le territoire belge n j- sera peut-être pas encore complèlt ment libéré, au moins une partie ser t- reconquise par les armes alliées, ii La bataille qui sera engagée, aura d it nouveau gonflé les cœurs des nôtre ii d'un saint espoir. Ils ont tenu avec une fière opiniâtreté e il s'agit pour nos soldats à ne pas déce voir l'attente des leurs. :l Un de nos compatriotes, un pèr i- écrivit il y a quelques jours à son fil t engagé : « Tu nous écris que tu sai - attendre, c'est très bien cela : attendi et espérer dit le grand Cardinal Merciei . Tu te fais parfois de la bile cependant f dis-tu, dis carrément zut à la bile e sois stoïque inébranlable. » Voilà la voix du sang des nôtres voilà l'appel aux armes sonné au del , de l'Yser. e Pas de bile, mais de l'endurance - pas de défaillance, mais du courag' e pour aller de l'avant. En avant pour Bruxelles et Bruxelle en avant ! Courage, les gars, tappez dur et qu Dieu vous protège tous. Institut Saint-Jean-Baptiste. ij :t II nous est une joie réelle de pouvoir annon - cer l'apparition d'un jeune confrère : la petit - feuille éditée par Georges Dustin, sergent, I 238 5 cie, intitulée Institut Saint Jean-Baptii :I te et qui apporte à ses lecteurs la liste de _ professeurs et anciens élèves au service de I patrie. Ceux des nôtres qui ont fait leurs études - l'Institut de la rue des Quatre Vents sont prié t de donner leurs nom et adresse à M. Dustin. 2 Vragen. — Demandes. ^ Wie weet er ons nieuws te melden over : Qui peut nous fournir des renseignement au sujet de : Backen Triphon, Gentsche steenweg 15. De Wit ^Ufons, café, de Launoystr. Dupont Jozef, Engelenberg, 7. Maias Isidore, 10 linie l/III. Vermist seder r Namen ? Van Kleerbeeck Philippe, De Rudderstr. 44 7 linie, M. 53665, klasse 1904, den 1 Aug. 19L te Brasschaat. Berichl - 3\vis. Van ons voorgaande nummer hadden w< exemplaren te kort ; we verschijnen thans o] î 1750 exemplaren. II nous a manqué des exemplaires de notri numéro précédent ; nous imprimons actuelle' 3 ment à 1750 exemplaires. Vervolg van de eerste Namenlijst. t N. B. — Een algemeene maatrege , verbiedt ons voortaan nog adressen ii te lasschen. Wie een adres verlangt te . kennen, kan het ons persoonlijk aan-? vragen. Une mesure générale nous interdi d'insérer encore les adresses. Celui qu désire connaître une adresse individu j elle, pourra toujours nous la demandei personnellement. Uit eigen kring - Les noires. HuvJelijk. - Den 20 Februari i.l. is in dei echtgetreden Mejuffrouw Maria Pardaens (Var s der Stichelenstraat, 147) ziekenverpleegster ii het gasthuis te Coxyde met den heer Augus e Bossaerts, van Wolverthem, ten dien eind< overgekomen uit Elisabethville (Congo). a Het huwelijk werd ingezegend door der WelEerwaarden Heer Krijgsaalmoezenier var Crombrugge, in de O. L. Vrouwekerk te Lon-den.s Waren getuigen : Lady Allen en Onder-lui-tenant Georges Pardaens, c 146 1 cie, broede ■> der bruid. i- Gods zegen over het jeugdige paai» en on; hartelijk proficiat. e Mevrouw Bossaerts verblijft thans te Elisa-s bethville, Katanga, Belg. Congo. s — e Deux Solo-Schelems. - Notre camarads Marcel Van Daele a joué 2 solo-schelems er 2 jours ; l'un avec 11 trèfîes de l'as et l'as et 1< > roi de carreau, le second avec 9 cœurs tiers i 1 l'as, le tiers à l'as de piques et l'as de trèfles. Mais c'est pas fort digicile ça... les parte-naires n'étaient pas des Molenbeekois ! N'im-à porte : Meulebeik was boven ! Notre camarade Des. Devalkeneer, (rue d« p l'Intendant 50), caporal c 30, 6 cie, a été blessé d'une balle de shrapnell qui lui a passé la cuissc droite et s'est arrêtée à l'os du genou. Il a été s opéré deux fois à l'Hôpital 6 Virval » Calais. Il reste actuellement à l'H. M. B., à Mortair e (Manche). Marcel Brunnin, fils de M. et M"1" Brunnir (de la rue des Etangs noirs 35) a obtenu c Amiens son baccalauréat 2e partie philosophie latin et grec. Nos meilleures félicitations à ce jeune am e qui ne compte que 16 ans et demi. ) Onze veroordeelden - "Nos condamnés s Mejuffrouw Bernaerts kwam vrij na viei a maanden gevang. Den dag van hare terugkoms! werd ten haren huize een vracht bloemen be-à steld. s Ze ziet er gezond uit... zooveel te beter ! Ook de moeder van een onzer makkers, Mevrouw Vervaeke (Van der Stichelenstraal 124) heeft te Turnhout 3 maanden in het ge-s vang doorgebracht, onder beschuldiging jonge mannen geholpen te hebben om ons leger te vervoegen. Het gevangenschap werd moedig verdragen en wordt een ware eeretitel. t "M. Léon Faut Iiep een jaar gevangenis op in Duitschland en een boete van 3000 mark en , Mevrouw Léon Faut werd twee maanden te ï Sint-Gillis opgesloten. Ook de heer en mevrouw Maurice Neybergh zitten vast, evenals de heeren Day, vader en zoon ! Zouden de moffen van heel Molenbeek geen î gevang kunnen maken ? M. Jean Bastiaensen, poste restante, Mon- 2 tréal (Canada) nous apprend que son frère "Martin qui a vu commuer sa peine de mort en travaux forçés à perpétuité (voyez notre numéro 6 et 7) se trouve actuellement à la prison de Cassel (Wehlheiden) Allemagne. I Peetermans Emile (van der Dussenstraat 1) verblijft thans Zivilgefangenenlager n° 11861 1 Kompanie 4 Block IV, Sennelager-bei-Pader-' born Deutschland. Madame Vervaeke et Ml,e Bernaerts ont été libérées ; par contre ont été condamnés à la ' prison : "M. et "M"" Léon Faut (rue Van "Noot) 1 M. et M™e Maurice Neybergh (boulevard du Jubilé), et Messieurs Day, père et fils (rue de l'Intendant). M. Emile Peetermans a été déporté et est à Sennelager. Slerfgevallen - Décès î Notre frère d'armes Octavien Quoilien, ha~ 1 bitant en notre commune la ^ue Ulens n° 106, J en service à la Télégraphie sans fil, est pieuse-, ment décédé le 6 mai à l'hôpital de Fontgaum- bault, des suites d'une maladie. > "Nous recommandons son âme aux prières 1 de nos lecteurs. — Notre ami Jacques Salmon nous com-. munique la mort de sa nièce, Mademoiselle ' Florence Claeys (rue d'Enghien 14) Le service funèbre a eu lieu le 15 mai. A notre camarade nos condoléances. — Zijn overleden : de heer Keyzer, Pierstr, Iid van de kerkfabriek van Sint Jan-Baptist, alsmede de tante van den E. H. Teck, die bij ' hem inwoonde. ' — Mevrouw Faut werd zeer beproefd door j het afsterven van een harer kinderen. De oudste der drie zonen, Léon, zit voor een jaar gevangen in Duitschland ; de tweede, Emile, is bij het Belgisch leger ingelijfd: serg' A. R. M.; dejongste, Georges, is op den ouder-dom van 15 jaar overleden, den 28 "Mei I. I. Na eene ziekte van 8 dagen is hij in den Heer ontslapen ; (< hij heeft schrikkelijk gele-den, maar ook hoe gelaten en onderworpen i aan Gods H. Wil : een waar voorbeeld. Arme moeder! en toch .. hoe heilig lijdt ook zij de-zen zwaren slag : mede een voorbeeld." Een zieledienst werd, van wege de studenten, den 18 Juni in Sint-MichielscoIIege gelezen. Aan onzen wapenmakker, aan zijn familie bieden wij onze bijzondere deelneming aan in hun rechtmatige droefheid. ! Wtj durven een vurig gebed vragen van onze Iezers tôt zielelafenis van Georges Faut zg. en tôt troost van "Mevrouw Faut. Na den oorlog 1 pas zullen zij met bewondering en erkentelijk-heid vernemen wat onvermoeibare liefdadigheid deze hoogstaande dame aan de noodlijdenden onzer gemeente heeft betoond. — Mevrouw Louis De "Meter overleed te "Molenbeek den 30 April 1.1. Te Gainneville werd in het kamp een zielemis opgedragen voor de moeder zaliger van onzen vriend, Edgar De Meter, sergeant, D. O. A. H. Gainneville (S. I.) — On annonce aussi la mort de : M. Louis De Gunst, habitant la chaussée de Merchtem, commandant du corps des sapeurs-pompiers, chevalier de l'ordre de la Couronne. Les funérailles ont eu lieu le 6 juin. — M. Pierre Stevens, à l'âge de 63 ans. — M. Adolphe Froment, entrepreneur menuisier à Molenbeek, décédé à Chastres près Walcourt, le 10 mai. — M. Gustave De Smet, Chaussée d'Anvers 37. — "M. François Thonnard, époux de M'"c Florence Delaux. — Mme Jules Devel, née Maria Mélon, décédé le 18 juin. — M. Martin Fossé, Chaussée de Gand, 15. Burgerlijke Stand — Etat Civil. Van 7 9 toi 25 September : Huwelijken : Rodange, wagenmaker, en Meert, modiste. Pittois, coiffeur, en Vanderhoudelinghen, mutsenmaakster. Janssens, pasteibakkersgast, en Scheekels, naaister. De Schuyter, bediende, en Stevens, kleerm. Brisaert, graveur, en Mees, inpakster. Toitgans, kleersnijder te Schaerbeek, en Cormeau, winkeljuffer. Smout, bloemenmaker, en Van Uffelen, z. b. Overlijdens : Hubert, z. b,, 43 j., echtg. Balhin, Gauthierstraat, 18.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Alveringem von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume