Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur

665 0
29 August 1917
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 29 August. Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur. Konsultiert 27 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/v40js9j432/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zi eeiitienien. Met l>oniacli(i$;ing <!«'«* I>nils(>lK> Overhoid. **î> Vu$;iisli 11)1 î. l¥r S- STADSBODE AB0NNEMENTSPR1JS : 5 fr. 's jaars, 3 fr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel. Rechterlijke Eerherstelling 2 fr. per regel. Begravenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten fr. 2.50) voor Brugge en omliggende Oicnl Orgaan m M GeneiteHnr vmchijiiemle <leii Woeiisclag en /iitcrdii^. Bestuurder-Uitgever : Hehdrik DE ZEINE A njierplaats, i, Ouden Gentweg BRUGGE of feu Mtadliuixe : Bureel N'' 1 der 2e Afdeeling. Geifleeptelijke Mededeelingen. mWBÊ : ,l! ,v—1 . c- Atheneum en Staatsmiddelbare Seholen. Het schooljaar 1917-1918 begint voor hetKonink-lijk Atheneum op Maandag 3 September en voor de Middelbare Seholen op Maandag 10 September. De inschrijvingen geschieden voor : het Atheneum op Maandag 3 September, van 9 tôt 12 ure, Ste Catharinastraat, 82 ; Voor de Rijksmiddelbare jongensschool op Vrij-dag 7, Zaterdag 8 en Maandag 10 September, ♦ van 9en half uur tôt 12, Boomgaardstraat, 5;' Voor de Rijksmiddelbare meisjesschool op Maandag 10 September, van 10 tôt 12 uur en van 2 tôt 4 uur, Riddersstraat, 11. De aannemings- en overgangsexamens worden gedaan : voor het Atheneum den Dinsdag 4 en Woensdag 5 September, van 8 tôt 12 en van 2 tôt 4 uur; voor de middelbare jongensschool den -Dinsdag 11 en Woensdag 12 September, .van 8 l tôt 12 en van 2 tôt 4 uur en voor de middelbare meisjesschool den 11 September, te 9 ure en te 12 ure/jfcdan. Woensdag 12 8ept«|»|^r,;Je n • QB'Ï M1 '->4<,1 ^ )!f- y De Voorzitter van de,, b&tuurraad, Baron Erx. van CALOEN. Sehrijfïiiacliieiiei». Op bevel der duitsche overheid worden aile bij de fabrikanten en in den handel zijnde schrijfma-chienen hiermede in beslag genomen. Een verder verkoop zonder voorafgaande vrij-gaaf, is verboden. Tegen 30 dezer moeten de bij de fabrikanten en handelaars voorhanden zijnde schrijfmachienen, met opgave van het stelsel en den inkoopprijs, ten stadhuize, bureel van militie, aangemeld worden. Burgemeester en Schepenen, Baron Erx. van CALOEN. Brugge, den 22 Augusti 1917. HO^DËK. Op bevel der Duitsche Overheid wordt ter ken-nis der belanghebbenden gebracht dat aile vrij rondloopende honden die van geene médaillé voorzien zijn, gevangen en ten slachthuize zullen gedood wôrden. Burgemeester en Schepenen, Baron Ern. van CALOEN. Brugge, den 17 Augusti 1917: JEtekwîsitiebrieven. Ziehier de pleegvormen te vervullen voor de Rekwisitiebrieven uitgaande van de Kommandan-tur en de garnisonverwaltung : Voor de inkwartierzaken wordt er den leveran-cier een groen rekwisitiebiljet in enkel exemplaar opgemaakt. De waren worden afgeleverd op over-legging van het rekwisitiebil jet dat door de Kom-mandantur voor ontvangstbewijs afgestempeld is. Vooraleer het ontvangstbewijs afgestempeld worde moeten de prijzen der waren door den leveran-cier aangeduid worden. Daardoor wordt bevestigd dat de waren aan den rekwireerenden persoon voorbehouden zijn of dat de opvordering uitge-voerd is. Dit rekwisitiebiljet moet met de reke-ning in dubbel binnen de twee dagen bij het Stadsbestuur, tegen ontvangstbewijs, ingediend worden. Wanneer er zaak is van eene opvordering uitgaande van de garnisonverwaltung moet voor het " inlevereri der rekeningen de volgende pleegvormen vervuld worden : De leveraars zullen op ieder bulletijn de prijzen der koopwaren neêrschrijven en het is streng verboden dezeive te verhoogen. De militairen ge-last met de rekwisitie te bestellen, zullen ver- " volgens, vôôr dat zij de koopwaar mede nemen, ieder bulletijn moeten onderteekenen. Vooraleer het rekwisitiebiljet met de rekening in dubbel ten Stadhuize in te dienen, moeten de belanghebbenden hetzelv^ binnen de acht dagen , doen afstempelen door de Garnisonverwaltung, Guldenvlieslaan, 1, of dooide Kommandantur van Zeebrugge, volgens de oœrheid die de opvordering gedaan heeft. , < KOLEX-^OOI). Elk voelt best zijn eigen zeer. Onder dit « eigen zeer » zijn, tegenwoordig, veel ^ingen, en onder ander dit : gebrek aan ^ aneferë' /.a'kfi hoor*tenJwrj^'meTii maar, zeggen: Elders gaat 't beter ! Daar wij niet afgunstig zijn van aard, wilden wij dat het waar mocht zijn. Want we zeggen voor onze reden : Een andermans leed verzacht het onze niet ! jMaar, ongelukkiglijk, 't en is geen waar ! Ten bewijze : De « Walen-pays » is het land der kolen. Daar, zal men denken, moeten ze in de kolen zwern-men, — ware het niet dat kolen zoo hard en zwart zijn om er in te zwemmen, Ehwel, leest een keer het volgende dat, zwart op wit, gedrukt stond in de Gazet van Brussel van 14 Juli 1917 : « UIT LUIK. » De kolen. — Bij de schaarschte der levensmid-» delen komt zich nu ook die der steenkool voegen. > Het is niet mogelijk meer in de talrijke koolmijnen, » welke de stad omringen, de geringste hoeveelheid » brandstof machtig te worden. Oude kliënten zelfs » geraken niet bediend. Gelukkig zoo men nu en dan j » nog een emmertje kan krijgen van de immer zeld-i » zamer wordende rondventers ! Als er vôôr den •» winter geen verandering in den toestand komt, dan » zullen we gedwongen zijn turf in Nederland te be-j » stelien, ten einde onze verstijfde ledematen te kunnen t » verwarmen of kokend water op onze torrealine te » kunnen gieten. » Wat zegt gij van dien thee ? Het volgende lazen we, in dezelfde Gazet van BrusseU nummer van 13 Augustus 1917 : « Uit Leuven. » Gemeenteraad. — Bekend werd gemaakt dat de gemeentelijke kolenverkoop niet doorgaat. De ge-» storte gelden zullen terugbetaald worden. De bezet-» tende overheid besliste er aldus over en zal het zelf » op zich nemen de kolen-verdeeling te verzorgen. » Per naasten zeggen wij hoe het te Gent met de kolen-verdeeling gesteld is. Wij hebben daar-over eenen officiëelen brief van het gentsch gemeentebestuur, geteekend door den heer sche-pene E. Anseele. Werkbureel. Den Vrijdag worden geene werkaanvragen aan-genorntI 'I fiurgerlijke stand van Brugge GF.ROORTFN i Aug. Jenny Franken, Esschenboomstraat. Gustaaf Schoonooghe, Wevershof. Aug. Joanna De Backer, Biddersstraat. Qeeraart Madoe, Moerkerke. Marcellina Vandermaes, Wevershof. Camilla Moreau, Snaggaertsstraat. ! Aug. Geene. Aug. Luciaan Gossiaux, Nieuwe Gentweg. Aug. Anaïs Ysselé, Baliestraat. Maria Brtiynseraede, Wilhelmynedreef. i Aug. Béatrix Meurice, Westghistelhof. Arthur T'Kindt, Doornijk. Renaat De Groote. Palnistraat. Marietta Masyn. Violierstraat. Aug. Emilia Derous, Roopeerdstr. i Aug. Maurits Vande Cappelle, Biddersstr. HUWEL1JKEN 20 AUGUSTI 1917. François Balbaert, paswerker, Langestraat, en Marie aster, fabriekwerkster, idem. Gustave Denolf, dokwerker, Rijkepindersstraat, en Blan-le Tacquet, kantvverkster, Roopeerdstraat. Joseph Creyf, borstelmaker, Roopeerdstraat, en Mar-.lerite Clevers, kantwérkster, Carmersstraat. 22 AUGUSTI 1917. Auguste Van der Hoeven, bloemist, Assebrouck, en tarie Beke, zonder beroep, Ontvangersstraat. hristiaens, zonder beroep, Walweinstraat. Florimond De Mey, rijtuigschilder, Baliestraat, en Alice ortnesyn, strijkster, idem. 24 AUGUSTI 1917. Gustave Van Hauwaert, metser, Coolkerksche steenweg, n Bertha Landschoot, waschvrouw, idem. OVERLIJDENS. 20 Aug. Marie Hernou, huishoudster, 62 1 2 j.. échtg. van 'haries Timinerman, Predikheerenrei. — Marie Vlieghe, b., 56 1/2 j., ongeh., Hoedenmakersstr.— Melania Rosse-eu, zb.. 78 j., wed. van Eugenius Oorenbant, Mariastr. 21 Aug. Hendrik Proot, zb., 40 1 2 j., ongeh., Ste Catha-inastr.— Francisais Vanden Broeck, 2m., Koophandelsdok. - Leopold Spelier, zb., 82 1/2 j., \v£d. van Catharina De Vulf, Ste Clarastr.— Joanna Ferdinande, huishoudster, 77 j., chtg. van Josephus De Backer, Helmstr. — PolydoreLa-vaese, post-hoofdbediende, 55 j., echtg. van Marguerite ^allaert, Mariastr. — Cyrille Démon, 3 j., Komvest. 22 Aug. Gustaaf Declerck, werkman, 41 1/2 j., echtg. ran Octavie Missinne, Mariastr. — Elisabeth Demeyere, b., 54 1 2 j., ongeh., Colettinnenstr. 23Aug. JuliePraet, zb.,71 j-, ongeh., St Joorisstr.— Joseph /erhaeghe, hofbouwkundige, 81 j., wed. van Justina Rys, ^nnuntiatenstr. — Gilberta Vraeghe, 14 m., Carmersstr.— Desiderius Vanhoeserlande, schilder, 69j., echtg. van Marie îomers, Mariastr. — August Deloose, goudborduurder, >2 j., echtg van Leonie Verhaeghe, idem. — Gabrielle Vtullaert, huishoudster, 39 j., echtg. van Emile Van Hecke, 5t Jacobstr. 24 Aug. Suzanna Jooris, 11 j., Coupurerei. — Adolphus Mleyn, werkman, 68 j., wed. van Rosalie Steenwerckers, 3entpoortvest.— IdalieDegroote, zb.,66j., ongeh., Mariastr. Virginie Benoot, zb., 79 j., ongeh., idem. — Maria Requier, huishoudster, 63 1 2 j., wed. van Henricus Versyp, Roopeerdstraat.25 Aug. Marie Anthierens, huishoudster, 67 j., echtg. van Edouard Poppe, Mariastr. — Eleuthère De Maere, gepens. van den staat, 46 1 2 j., ongeh., Jacobinessenstr. — Charles Maertens, zb., 63 1/2 j., ongeh., idem. 27 Aug. Renaat De Groote, I dag, Palmstr. — Maria Mathieu, kloosterlinge, 66 j., ongeh., Ste Catharinastr. — Joseph Cafmeyer, juwelier, 41 1 2 j., echtg. van Delphine Storie, Komvest. — Marie Lefevre, zb., 71 1/2 j., echtg. van Auguste Dewalle, Ste Clarastr. — Rosalie Dewitte, zb., 83 1 2 j., wed. van Carolus Delancre, idem. — Anna Vande Casteele, dienstmeid, 18 j., ongeh. Mariastr. 28 Aug. Louise Leysbeth, zb.. ,52 1/2 j., echtg. van Ernest Feytmans, Riddersstr.—Eugène Geneyn, 6 1/2 j., Gapaardstr. Emilius Vanhaecke, plakker, 65 1/2 j., echtg. van Cecilia De Graeve, Mariastr. — Raymond Leblanc, zb., 30 j., echtg. van Marie Decroo.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het gemeentebestuur gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brugge von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume