t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

1224 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 09 Mai. t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken. Konsultiert 12 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/s46h12w92q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

—Il I1» jg^alii,igiMjii«igÉigi! BRUQGE 9 MEI 1914. BEN CENT PER NUMMHR 3* JAAR — 19 WET BRUGSCWE VOLK i s H iRHik SB «WHBflr « m "«r w m m fiïwmm m jr à*; . Pss F KflTHQLiEK VOLKSCEZiND WEEKBL/4D I VOORBRUGGÈ EN OMSTREKEN T.». »' . ...- ^fc iÉÉWft'll! Geloofsonderricht. « J* fcen een vrijdenjker ! lis. den K zoo als ik wil l 'Wat een dozn woord! ! Wai e®. onvergeùfLiJMe dwaasheid l Een dwaasheid, ja ! En toch, vriend lezer, daar hebi ge weeral ce van die spreuken waartneê ze er velaa bij ( neus wilien leidea ! Als ze dai afgedopt hebbi bezien ze u zoo met een gezicht, aisof ze daa meê het laatste woord der waarheid hadden ui gesproken ! Arma sukkelaars, ze kunnen gso grootere domheid uitkramen dan die ! Vrij van denken ? Moar hrrxiel loch, dat zi de dwazerikken aliéna ! Ik bew»er integeadee en aile verstandige menschen met mij, d/ NIEMAND VRIJ 1S IN ZIJN DENKEN, dat iederae de waarheid moet zo«ken, sn dat iederewi doi de waarheid in zijn denken gebonden is ! Een aardig dingen, niet waar ? Voorsek hebt ge er nooit aan gedacht ! en tech, 't is zoo Neemt gelijk welke wetsnschap! Ik stel u, b. v. de cijferkunde voor en vra; u : Zijt ge vrij vafl te désken dat twee en tw vijf is, en dat twee meer is dan drie ? Zijt ge vr in meétkunde, van te denken dat een driehas vierkantig is, of dat een krothme lijn de korts weg is tusschen twee punten ? Wat zoudt j. wel zeggen van iemand, di: in zaak van aar rijkskunde b. v. zou beweretf dat hij vrij is denkén dat Belgifi in Amerika !igt, en dai ( Noordzea de Afrikaaflsche kusten bespoelt, Wel neen, duizendmaal, we zijn nieî vrij : ons denken, en met vraagpunten vsn wijsgeei gen aard, op het gebied van de zedeleer b. v. van de maatschappijUer is het niet anders gi steld. Ware iedereen vrij van te denken dat i noch kwaad noch goed bestaat, o! dat kw?j en goed évenveel wserd zijn, we zouden moge ottze mattén oprollen ! Stond het iedereen vi van te denken dat er in dé maatschappij géc gezag moet zijn, we vlogen regélrêcht naar e emwenteling sn de anarchie ! % We zijn niet vrij in ons denken ! en wat wsj is voor aile wetendheid geldt ook eindslijk i zaak vatl godsdiensi ! Daar ook besfe lezei bestaai er gecn andere vrijheld van gsdachte da déze : Voile vrijhsid, ja, kleven we de waarhei aan m aar toch zijn we er door gebonden, eei dat we ze vrijiijk hebben ontdekt. Dat ze daar où meê lâcher; et niet, zoo is 'i,e geen énkel verstandig msnsch zal het betwijf* len ! Zeggeain zaak van godsdianst : « Ik moi daâf de waarheid niet van opzoeken en ik ma daarvan denken Wat ik wil ! » cf wel nos « aile godsdiénstsil zijn mij even gead en ik loo er niet achter, ik wil vrij blijven in mijn denksn is evèn dWaas als zeggen « 't is mij cm 't eve dat Napoléon I géleéfd hedt of niét en ik wil vr blijvén daarvan te gelooven wat ik wil! Nieman die mé dwingen kan van aan te nemea dat h bestaan heeft ». P.-S. We hebben veraomen met veel geno« gen dat de redactie van 't socialist@nblad oez artikelen over geloofsonderricht leest. Mocht h< haar wel bevallen !! Zoolang ze er maar o antwoordt dat het « zeever » is, is 't een teekc dat ze er niet veel anders weet ep te zeggen We zullen dan maar « voortzeeveren » tôt spi van die 't benijdt. « IN DEN Katholieken W erkliedenbond Over Syndikaal Leven. Immer vooruit gaat onze Bond. Weerom zij 14 nieuwe leden aanveerd geweest in de vergi • dering van Maandag 27 April. 't Dsed ons waa lnk genoegen nog e«ns s amen te voeleu en mec te denken wat E. H. Logghe ons vooreedroe over 't Syndikaal Levsn en waar</an het pratie besluit was : niet ééa werkman mag onverschi lig blijvén aan de sociale beweging. t Even als wij het lichamelijk- verstandelijk- g zielleven, het huiselijk- maatschappelijk- en pol tiek leven, het Vlaamsch- Godsdienstig- a Standslévea hebben, zoo hebben wij ook or syndikaal ieven, waar wij ons bewegen in zaks •diè het âmbacht aaugaan. En dit leven is zoo belangrijk als het vak, a! de stoffelijk^ w«5vaart zelf, aangezien het tegre woordige en dfe toekomst érvan afhangt.'t Wor immsrs door de geschifcdauis bewezen dat jui watinter het syndikaal leven het bloeiends was, dan ook de algenieene welvaart ten bes Q stond ; en dat wanneer het syndikaal leven do de Frsnsche Revolutie wierd gesmachî, da dien gsest van individualisme waardoor de me ,£. schen ma?r voor hen zelven te zorgen hadde L «at dsn ook een toestand van otiverdiende elle de kwam, waarvan Paus Léo XIII ook spreekt ïijn wercidbrief * Rerum Novarum ». / Waar de wèrkmân allsen is sfaat hij mach< " loog tegenover de vereeûiging der patroons i fer blijft màar ééà b»idd®!, 't is vsn fégériov • m?cht, roacht lê piàatssn, tés eisde voor i werklieden te békottien dat ze rnogesl med ' sprékeh in het btpâJeh der werkvoorwaarde | Eike mensch moet immers verzekerd zijn ei ' bshoorlijk loon te verdienen. En dat juist bea vens de vakopleiding, behertigt de vereenigin Ailé wétiigè middels worden daartoe aangewen , En ondsr die middels staat ook de werkstaki: die maar mag uitgeroepen wordsts aïs de gests de vragen rechtveerdig zijn en kunnen icg#w iigd worden, als aile vsrzoeningsoiiddelen uitg 'g put zijn en er ernstige kans tôt lukken bestas '® Dcch 't is een gevaarlijk wapen omdat er kwa; 1> uitvolgt en voor de werklieden en voor « betrokken patroons en misschien wel voor soi 'e mige burgers En om dit kwaad toe t* laten mo :e er meerder goeds kunnen uitspruiten. Eens n 1- dat de werkstaking onder al die voorwaard< 'i- uitgebroken is, dan hebben noch werkliede Is noch leiders, zich icts in geweten te verwijte onverschillig blijvend aan aile beki-ibbaling, < P laster, en kwàd« beocrdeellcg. i- Er zijn niettemin verscheidene oorzaken d het syndikaal leven vcrmoeilijken : Het indivis s- alterne waaraan de werklieden zelf lijdcn ; ( 5r verdeeldheid onder hsn,door godsdiensiige ove 'i tuiging. de bestrijdicg uit politieken geesi, < n eindelijk de tegenstand van wege de Burgei i voortkomend uit hunne onwetendheid en de g |D woonte van alleen ailes te zeggen te hebben 'e zake werkvoorwaarden, maken die bewegit zser lastig. Nietiemin de gedachten wiane ir grond «n een naaste toekomst toont ons een« Q wfflrkliedcnstasd vol opoffsring en edelmoedij heid. Eedsdaags komen wij er toe dat het syad Q kaal leven de voortzetting zal zijn van het huis d lijk leven. s Aile die gedachteu wierden klaar ontwikke sn tniekeu eenen goeden indruk op de talrijl c aanwezigen. Na eene korte bespreking kwam vriend Achil !t Forrier aan het woord, die ons verslag gaf ovi S d<2 besprekingen in de Kamers, b$ir»kk?lijk c S wet over de sociale verzekeringen. Wie den to P stand nog niet kende, ging goed ingelicht voc > an 't doet in aile gsval deugd eén werkman t e h#t spreekgestoelte te zien. Er worden uog du 'i vers in dien zin verwacht. Mog cens aus eene aeugaeii}Kc vergauenug « Bij de socialisten. g Wij hebben eens hertelijk gelachen toen v vcrleden week den artikel lazen — dien v " verdar overdrukkcn — over de opkomst en d( ^ ondergang van de rookaopj«sbond van on I socialistische dokkers. Die fameuze bond die 't jt verslaan is de knoppen uit omdat < vrije mannen er den rug toekeerden, en omd de andere op zekeren dag voor een ijdelelc stonden die zij wel gevuld meenden en ten la gen laatsten verstonden dat zij bedrogen werde Met belaogstelling openden wij dan zaterdi 't socialistifch weekb'ad om er de lijkrede in lezen.... enhelaas wellicht was hunne droefhe « te groot om de lijkrede op te stellen. Wij vondi geen enkel woord. Beste Cocfrater, ons rechtzinnig rcuwbekla * «- * * n Is 't misschien ook omdat de kas van d< r_ BûCd Moyson neg altijd zoo ifdel is (lijk bij < e opgave van de Iaatst gedrukte rekening) dat v „ nu zaterdag nogmaals de rekening nieî kreg< in uw blad ? I_ 't Was flogtans den 26 April algemeene ve gadering geweest en g'hadt over 2 maand< n gszeid dat ge weer die rekening aan uwe ledi j. gingt msdede#len. Uwe ledea hebben zenogtai niet gekregen..... Is 't nog altijd schuw vî s 'i.Hcht ? Q • • Ze zijn kwaad omdat we hier verteld hebbe s dat er twee van hunne bestê vooikampershunr i- hisien gekeerd hebben naar hun boehje. En : jt wrekeazich nu met gsheeî trioaiphaatcHjk st roepen dat ®r twee leden van da schilder te vêr«eniging naar hen zijn overgelooçsn !! V« ie draaid, 't zijn twee oud-st c!alisten die den moei >r gahad hebbssn zoolang de werkstakirig duun >r 't geld te îrekksn van de christoçe vereenigin i- en diè dan aânstônds is de sfaking nsar hum i, eerste liefde zijn taruRgekeerd. Wathelden ! i- Als zij zich daarmeê kunnen troosien, 't me ia zijn dai ze niet veel gewoon zijn. Kamiel, jongi heudt ze maar ; dén dag dat ge 't plaatskc v, »- propagandist vrasgt, die tw^e ste'mmen zek ;n voor u. sr En Kamiel die is kwaad cmdai al de schi!d« le nu wetan weikf schoore roi hij gespeeld he. s- biast ds siàkicg, en daarom wil hij zich nu o* 1. wreken. m Zelfs beroept hij zich op 't cfficiesl versl s- van den hessr gouvsrneur, maarongelukkiglijk. > hij durfi het uittreksel van 't verslag waarin zij i. roi beschreven en beoordeeld staat niet drukke g Wij wiilen hem daarin help«n. Zishitr hoe l 1- daar staat : S- « De Hesr D. (dat is Kamiel) doet uit eig< s- beweging aan de vergadering het voorstel e< t aîgemeen minimaloon van 35 centiemen zond ,d vak^xaam aan te temstn en een minimaloon v: le 38 centiemen met vakprocf voor de stieimasm i- In te voeren. Aile ander recht op loonsvermea et deripg zou afhangem van het oordeel der belan i, hebbende partijen, baas of werkman. Hij verzo* n dririgend de onderhandelaars hunne tosîredii j, tôt dit voorste! te verleecen en hetzelfde in hum i, wederzijdsehe versssîiiging voor te dragen en n verdedigen ». i-aarop doen een eîgeveerdigde der christem ie en ook een afgevecrdigde d«r socialisten u i- schijnen dai dit vcorslel niet uitgaat van h e Comiteit der werkstaking maar van hst persoo: r- lijk initiatief van dien Heer. n Inderdaad, 's morgens nog was er oyeresi ij gekomen dat men niet verder mecht tcegev» î- dan de looncn van 36. 387 en 40 ceutieraen. n En zonder zeggsu of spreken verdîdigde 1 g daar wat hij niet mocht vooirstellen zelf. D n kaakslag aan hunne beweging gegeven vergete a de schilders nooit. Kamiel, en aljuwe kwaadhe i- zal daar niets va» weg nemen. i- * ». Onze Kantwerksters. d e Met genoegen bestatigen wij dat de groo kanthand«laars zelf, zich in 'i gewsid stmk*n o • de kaatnijverheid te redden. ir Er bistord reeds in elke provinci® e«ne mas e schappij « Les amies de la Dentelle », die ree< i- menigen stap zette om de kuest wser in ( rt nnverheid te brengeo. De Kantnormaalscho p die hier in 1911 gesticht werd, vond bij d r- maatschappij een kloefcn steun. Nu hebben de oîîtroons zelf eene maatschapi ! ingericht : « L'Uaion nationale Dentellière » d bereid schijnt hemsl en aarde te bewegen o de nijverheid op te hsipen. Daartoe nu zijn twes voorname diogen noodi „ 1°) de kur.st, 'S wark zelf dus, v«rbfeieren , 2°) < || loonen der werkslers verhoogen. Zonder 't ee '1 ste kan mea tegen de coacurrertia van (h 0 vreemde en van 't machienwerk ciet laag opkomen ; zonder 't tweede, weldra peen vo al meer om 't werk t* maken. lc Welnu om de patroons té helpen in het o at helpen van de nijverheid, moeten de werkste IS zelf meedoeo. Zonder hunne hulp zal ds loi i- niet verhoogen. Dat wil zes?!?en dat de Kantweri % sters zich onderling- moete I® vereenigen. d Daarovsr lezeit wij in * Dç Vrije Werkman ® maandblad der c/irâsisn® wsrkliedenpartij v< Middec-vjaandï/rea, vcîgenda gegrond® b !■ schouwingen : « Voor de kantaijverheid, zoowei als vo gelijk welke andefe is de veresniging der arbei sters volstrekt het eenig redmiddel ». ' Of zal men missclûsn wachten totdat < * uitgftvers zelve verhoogen ? Maar ze kunn< D niet 1 Die 't wel meenen zouden den uil zijn vj 'tspel. Indien zij bij de groote wink«*ls hi prijzen wilien verhoogen, maar daa zijn i 0 andere uitgevers genosg dis gp.rsed st?an om ; n te onderkruipeo met iagere prijzen i© vragei s omdat ze lage loonen betalen. Maar indien al c n uiU'evers met de ver««niging hunner werkstei gelijkeiijk moetec afrekenen, dan zullen re w samen de verhooging der prijzen bij de g^oo a winkels moete» opc!riag«n, *ond«r vrers van e j mededinger ouôerkruipw. e En daarom juist zeggen we vlekweg, dat de c vereenigieg aer kantwerksters, zelfs ten voor-i- deele der uitgevers of koopvrouwcn moet - uiïvallen. 1 Daarom ook zijn die kantwerksters mis, die e wel de vereeniging zouden wilien biitreden, ware 't niet dat zij vreezen hunne uitgeefster le e misdofcn. 't Is waar die uitgeefsters en weten al - niet v&el goeds van syndikaten ; ze zitten ook it met hun hoofd vol vooroordeelen, — hoe kan n het ook anders ? — Maar de verstandige zijn hier n toch ook slim genoeg, om te weten waar de !r beweging naartoe wil, en om achter korten tijd hun profijt er in te vinden. ■s Zôô is de zaak, en 166 moet ze cpgevat en f! doorgedreven worden. Natuurlijk zal men in k 't eerste af te rekenen hebben, met de kortzich-tigheid, de rreeze voor een nieuwigheid, het g wactrouwen van « wat kunnen we daarmîê winnen ?» de moeilijkheid om wekelijks eenige e centiemen uit te leggen, die men anders gemak-i. k?!ijk verbuist aan nietigheden. Al deze dingen it taoelen de eerste inrichters tegenkomen : dat is de esuwige geschiedenis van aile vakbewegings-e begin. n « Gij allen, kantwerksters van midden-Vlaan-ir deren, weest op uwe post als er op uwe n gemeente vergaderingen voor u bijeengeroepen n worden. Allen te zamen II Want de macht en de ■■ toekomst is aan de vereeniging ; en oiemand r. hoegenaamd heeft het minste rechi u in het [t minste daarin tegen te werken ! » K In midden-VIaanderen zijn ze dus reeds in ® gang om vereenigingen voor kantwerksters te ® sîichten. Brugga, de hoofdstad vcor de kantwsrksters, n zal niet ten achîerzn blijven. " E^rlang zal eene eerste vergadering gehouden worden. De kantwerksters die er begeeren op • uitgenoodigd te worden, mogen van nu af hun-nen n«am opgeven in 't Secretariaat van Maat-■ echappelijke Werken, Oudenburgstraat, 19. Die 3 daar naartoe komt verbindt zich toi niets. Kantwerksters, steekt dan uwe hocfdenbij-l een. t 1 # ~ ~ i Bij de Borduurders. Sinds drie weken duurt de staking onver-anderd voort. Voile kalmte en overtuigde hande-ling. Bijna elken dag wordt er geschreven of ondsrhandeîd van vereeniging iot vereeniging. . Reeds ziin verschillige betwiste punten gere-i geîd. Nu is de vraag opgeworpan : een minimum-. loon voor allemaal aan 23 jaar is jdu reeds Vast-s gesteld, maar zou er een exsam plaats hebben, s en zoo ja, weik een cm een loon te verdienen "j boven dat minimum. B Wij blijveri bij de meesjing dat men aan aile gcwoos bekwame vakmanEen in zulk eenen jj stiel eecen loon zou moeten geven overeenstem-e mead met de tijden die we bsîeven. om ♦— ig: De wet over edre Maatschappelijke jeBr verzekeringej olk werd dinsdag avond in eerste lezing gèstem Maar hoe ? yt Was echt belacheîijk. Vijf maarfd^ jp- lang hebben de socialisten gezeeverd over < ers schoolwet om niets te zeggen. Tôt 48 maal <i ion hebben vsrschillige sprskers hetzelfde gszeg Z'hebben viakweg den tijd van de Kame S:- verbrast. En daar eu in eens, op commande vi ?n Vandervclde, moest men rap rap die wet st«t men. De katholieken hebben er in toegesten », om de werklieden niet langer te doen wachti an naar de weldaden van de?e wet. Maar well be- bespreking was dat ? Op éénen achternosn he' ben ze 25 ariikels besproken, gewijzigd, en m )or gewijzigd en gestemd van eene zeer beianeriil id- wet ! 1 Wij zeggen viakweg : ce K*,mers weten voo de zeker niet v/at dat ze gestemd hebben. Indien i [en later motilijkhedeîï uit voorkomen voor de to an passing, de werklieden gaan weten aan wie : un '® danken zijn. Die socialisten hebben er e< er handje van om de wtrkersbélangen te ve ze dedigen ! ! sn, de Met belacgstelling zal de redevoering geleze ;rs worden die M- Standaert W j volks^ertegenwoordiger van Brugge, daarovi j uitgesproken heeft.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Brugge von 1911 bis 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume