t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

2143 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 26 April. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ks6j09x22j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

'tSandbouwleven Orgaan der Landboowaldeeling van 't Provinciaal Yoediimskomiteit nu Oosî-Ylaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van htft blad betreft, itiuc men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten ■et vermëlding van 't blad en den naam des schiijvers. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ItA laatste den Maandag middag ingezonden worden. Prijs van inschrijving : Voor België, een jaar, 3 frank. De boekwerken, waarvao men twee exemplaren aart de Redaktie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs der annoncen : de regel, 25 c.; de dubbelê reg«l, 45 c. Bij herhaling, volgens tarief. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. 1NHOUD. Officieele be\endmakingen : Voertuigen : verordening 193 Weigering te werken, enz 193 Verzekeren van werken : afschaff. der verord. Nrs 61 en 82 194 Eieren en pluimgedierte : levering en vervoer 194 Verzorging der burgerlijke bevolking met vleesch : schikking 194 Telegraaf : beschadiging en diefstal 1^5 Merriën tôt het dekken toegelaten 195 Drekstoffen en beer : afvoer en verkoop 195 Melk : waarschuwing betref fende de aflevering 196 Zomertijd : verordening 196 Bezuiniging van brandstoffen en verlichtingsmidd. : wijzig. 196 Telegraaf- en telefooninrichtingen : beschadigingen 196 Maalgraad : verhooging \ . 196 Nijvel van de provincie Brabant afgescheiden 197 Fransche ondernemingen : likwidatie . 197 Berichten en mededeelingen 197 Landbouwkrediet - 1^8 Voordrachten - ■ 198 Verslag der wekelijksche landbouwvergadering 198 Verbond der pensioenkassen van het arrondissement Gent .. 199 Kinderopvoeding 200 Allerlei nieuws : Valsch geld in omloop 200 Krachtige graanbouw » 200 Het vogelkoor ■ aan de Somme 201 De parapluie « 201 Vlaskaf 201 De vorst 202 Mond- en klauwzeer in België 204 Bekendmakingen van wege de Duitsche Ooerheid. Verordening over voertuigen. 1. Aile voertuigen — wagëns, karren, enz. — welke door het voorhanden zijn van dubbele bodems, dubbele zit-planken of bokken, van dubbele wanden en dekken (zol-deringën), van inzetkasten en dergelijke tôt het smokkelen van goederen of brieven geschikt zijn, mogen 14 dagen na de uitvaardiging dezer verordening niet meer rijden, indien de tôt den smokkel van goederen en brieven geschikte in-richtingen tôt dit termijn niet verwijderd zijn. 2. Wagens welke ten gevolge harer bouwwijze voor-zien zijn van eenvoudige kasten onder den koetsierszetel (bok) of onder de binnenplaatsen (landauers b. v.) mogen wel voorts gebruikt worden, toch is de leider van den wagën tegenover de onderzoekende militairen of beamb-ten verplicht, dadelijk aile dergelijke ingebouwde berg-plaatsen aan te geven en te openen. * 3. Overtrèdingen worden, ook nevens eene eventueele straffe wegens smokkel van goederen en brieven met ten hoogste 6 maand gevangenis of met geldboetè tôt 1000 mark gestraft, afzonderlijk of met elkander verbonden, als-ook met verbeurdverklaring van den wagen, zondër re-kening ermede te houden aan wien hij behoort. Zijn bevoegd de Duitsche militaire rëchtbanken en militaire besturen. A. H. Q., den II April 1917. Der Oberbefehlshaber, SlXT VON ARMIN, General der Infanterie. Verordening betreffende de weigering te werken, enz. 1. Met ten hoogste 3 jaar gevangenis en met geldboête tôt 10.000 mark of met eene dezer straffen wordt gestraft, voor zoover er volgens de bestaande wetten en verordenin-gen geene strengere straffe toêpasselijk is, a) wie weigert diensten op zich te nemen of voort te zetten, tôt wèlke hij op grond der bestaande bestemmingen opgeroepen is, b) wié eene bediening niet aanvaardt, tôt welke hij zich tegenover een Duitsch bëstuur of ambt of tegenover eenen ondernemer die voor Duitsche belangen te werken gelast is of eene ondèr dwangbeheer geplaatste onderneming verplicht hëeft, of wel wie een zulken dienst uit te voeren weigert zonder het overêengekomen of volgens het Duitsche recht geldige wettelijke opzeggingstermijn in acht te nemen, c) wie eèn werk- of Ieveringsverdrag gesloten met een Duitsch bestuur of ambt of met eenen ordernemer die voor Duitsche belangen te werken gelast is, opzettëlijk niet of niet stipt op tijd nakomt, d) wie bij een werk voor een Duitsch bestuur of ambt, voor eenen ondërnemer die voor Duitsche belangen te werken gelast is of voor eene onder dwangbeheer geplaatste onderneming het werkreglëment of de hem gegeven beve-len overtreedt of deze tegen zijnen plicht verwaarloost. 2. Wordt er eene dër in § 1 genoemde daden door ver-scheidene personen gemeenschappelijk gepleegd, thans wordt iedereën die er aan deel genomen heeft, met gevangenis van zes maand tôt vijf jaar gestraft. 3. In de gevallen van § 1 en § 2 kan er eene tiichthuis-straf toegepast worden, indien a) de daad door vërscheidene personen volgens afspraak gelijktijdig aan eene of verscheidene plaatsen gepleegd werd, b) de dader of een der dadérs bij de daad iemand be-zeerd heeft, 3" JAAR 26 APRIL 1917 N' 17

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen gehört zu der Kategorie Landbouwpers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume