t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen

575631 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 20 Februar. t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. Konsultiert 20 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cz3222s376/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

V" JAAR 20 FEBRUARI 1915 N' 2 't landbouwleven Orgaan der Landbouwafdeeling van 't Provinciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN ZATERDAG. Ailes wat Bestuur en Redactie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., moeten ten laalste des dijnsdags, ingezonden worden. De boekwerken, waarvan men twee exemplaren aan de Redactie stuurt, worden in het blad beoordeeld. Prijs van inschrijving : 3 frank voor België per jaar. 'Prijs der annoncen : Kleine regel, 25 c. ; groote regel, 75 c. Groote letters en gravuren volgens plaatsruimte. Annoncen voor drie maanden geven recht op 10 t. h., voor zes maan-den op 20 t. h,, en voor één jaar op 30 t. h. afslag. INHOUD. - BERICHTEN. IBericltten ....... 9 OfficieeJe bekendmakingen : GraaB- of Suikerbeeten . . . . 10 Uitvoer van landbouwvoortbrengsels . . 11 Reisduiven .... .*.16 Bij gebrek aan Meststoffen .... Allerleî nieuws ...... 13 Veevoederingengebrekaankrachtvoeder.il. . 14 Markten 16 DRINGEND BERICHT. Het Landbouwleven wordt voorloopig kosteloos ge--7onden aan de landbouwcomicen, evenals aan de land- en -tuinbouw.vereemgingen, gemeentebesturen, of aan andere belangstellende inrichtingen en personen die er ons schrif-telijk de aanvraag van doen geworden. In t begin kan rr.en echter niet op regelmatige verzending rekenen, gezien de veelvuldige bezw^ren die er mêe gepaard gaan. Daarom verzoeken wij aile belangstellenden, om me-■dedeeling van adressen voor de verzendingen der verlang- , de exemplaren, die natuurlijk voor iedere vereeniging in beperkt getal moeten blijven. De comicen, bonden en anderc vereenigingen kunnen wekelijks het blad ter drukkerij of in t LandbouWershuis laten afhalen, maar de verzending kan ook geschieden, langs den weg door hun aan te duiden, terwijl de verzen-dingskosten altoos ten hunnen laste vallen. Bijzondere personen kunnen het blad bekomen tegen den abonnementsprijs. BERICHT. Aile vrijdagen, te 10 ure voormiddag stipt, openbare vergadering van landbouwers en andere belanghebbenden, in 't Landhouwershuis, Gouden Leeuwplaats. te Gent, onder voorzitterschap van den heer J. Maenhaut, Voor-zitter der Landbouwafdeeling van het Provinciaal Voe-dingscomiteit, bijgestaan door den heer P. De Caluwe, Staatslandbouwkundige. Op die vergaderingen worden de landbouwbelangen van den dag besproken en iedereen kan er mededeeling doen van zijne bevindingen, of inlichtingen bekomen over de aangelegenheden van zijn bedrijf. AAN DE LANDBOUWERS. Van vele zijden wordt geklaagd over de slechte hoe-danigheid en de vervalsching van vele meststoffen en krachtvoedermiddelen. Ten einde daarover een onderzoek in te stellen, worden hierbij aile landbouwers die ernstig reden hebben om de waarde en de zuiverheid te verdenken, van de handelsvetten en van de voedingSstoffen (gruis, koeken, enz.) die ze aankoopen, uitgenoodigd er ons stalen van te laten gevorden. We zullen ze trachten kosteloos te laten onderzoeken. Die stalen moeten echter met aile vereischte voorzorgen genomen en in fleschjes van ten minste 200 grammen, overhandigd worden. Het is wel verstaan, dat we schriftelijke opgaven moeten hebben, over gewaarborgden inhoud en prijs der verdachte waren en, desgevallend, ook over de leveraars. Mondelingsche inlichtingen kunnen niet in aanmerking komen. De Staatslandbouwkundige, P. De Caluwe. Provinciaal voedingskomiteit. Prijzen der eetwaren, door het komiteit ter beschikking gesteld der gemeenten en der liefdadigheidswerken. Rijst per kilogr. fr. 0,50 Perelgerst » 0,40 Boonen . » 0,60 Droge erwten en lenzen . . brutto, » 0,55 Havergort (Henri Elza) » » 0,60 » (Duisburg) ... » » 0,50 Spek : Albert en Adrianus . » » 2,00 » Morgenster .... » » 2,15 Vet of Saindoux » » 1 >45 Koffij : Morgenster en Duisburg « » 1,30 » Adrianus (gemalen) » » 1,45 Kaas (Chester) » » 2,40 Pruimen en Perziken, gedroogd » » 1,00 Zout Per 100 ksr-> fr- 10,00 Aardappels per 100 kgr., fr. 7,00 en 7,50 Appels, versche per kilo, fr. 0,20 Ingelegde eetwaren : Erwten, tomaten, suikermaïs (sugar corn) » 0,60 Melk » 0,70 Gist (Baking powder) » 0,60 Maïsmeel " 0,45 Maïs en Gruis. Door het Provinciaal Voedingskomiteit is er weer een zekere hoeveelheid maïs en gruis (tarwezemelen) ter be-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen gehört zu der Kategorie Landbouwpers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung