t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

575488 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 27 Juni. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Konsultiert 20 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/mc8rb6xb98/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

uua«.!«,aoi uunycuu — CriyGUUUlil UUUUCl Udij. Cl «JUIll VERSCHUNT 6 M à ai DrD m/rn 5 CENTIEMEN HET NUMMEI BuFïscîiefledcdccRafea ea YerordtnîDgen. 606. - VERORDEKINO over de in beslag-neming en het gebruiken des oogst van dit jaar in '£ Etappengebied van het 4e léger. ( Venolgl ) Mogen worden nfgetrokken die vlakten, van Welke km be wezen worden dat zij door rie Koimu'ndnntur als veiland aan de troepen toegewezen zijn. De at te leveren hoeveelheid hool wordt volgens de verbouwlljsten voor elken ge-meenteomtrek vastgesteld en de levering evvjn a® elke gemeeute beviQîeri. Zoodra het hooi binnen gebraeht Weirclt, ir. et de gemeente deze hoeveelleid op bij-zonde'e bewaarplaatsen binnen c'en ge-»neenteonit:ek in goed ingedekte mijten brengen, zoodat zij voor het legerbestuur unmiddellijk vatbaar is. Totdat liet hooi, tlocr het legerbestuur overgenomen is, blijft de gemeeute borg voor de hoeveelheid en hcedanlgheid ervan, zij moet dus elk voorkomend verlies uit de voorraden harer gemeer.te'.et'en delcken. Tôt 15 Augustus moet in elke gemeente liet af te leve'en liooi samengebraclit zijn; de mijteu moeten door het opschrift « Tuer die deutsehe Heeresverwa Itung besclilag-nahmtes Heu a gekenteekend worden. § 7. Van den stroo-oogst moeten de volgendo hoeveelheden afgeleverd werdon, b.rok' nd vol-t? nu de vcrbouwvlakte der verscheidene vruch-:In d-> komm?ndanturen Ertvelde, D inze, Thilt, D. ndermonde, Wetteren, Eeklco, Gent Le k.. ren : van 1 heet. roggo 700 kgr.; van 1 hcet. •arwe 700 kgr.; van 1 h:et. haver 600 kgr.; Van 1 heet. grrst 600 kgr.; van 1 hcet. spelt €00 kgr.; van 1 hoct. masteluin 700 kgr. Aalst, Geerar.rdsbergen, Oudenaarde, Ronse Hoeekroen, Roubaix, Tourcoing : van th«ct. rogge 800 kgr.; van 1 li et. t'irwo 800 kgr.; van 1 heet. haver 700 kgr.; van 1 hcet. gerst 700 kgr.; van 1 h»et. spelt 700 kgr.; van 1 heet. misteluin 800 kgr. I) hieroa af te leveren hoeveelheid der ver-Schtidene stroosoorten wordt volgens do vtr-bouwlijsten voor elken gemeente-omtrek vastgesteld en de levering ervan aan elke gemeente BÎzondtilijk bevolen. D gemeonto moet tôt 15 Septemb r het eerste derde, tôt 15 October b t tweede derde en tôt 1 Novemb'r het laatste derde dezer hoeveelheid op ééne of versche-idene b waarplaatsen zoo opst&pelen, dat het voor h' t leg< rbestuur onmiddellijk vatbaar is. Dit «amengebracht stroo moet zorgvule'ig in mijten gestapeld worden ten einde het tegen verlies to verzekeren. Tôt dat het stroo door het legerbestuur overgenomen is, blijft do gemeente voor de hoedanigheiden hoeveelheid verantwoordelijk moet dus elle voorkomend verlies uit de voor-raden harer gemeenteleden dekken. De streo-mijten moeten door het opschrift « Fue* dio deutsehe H -eresverwaltung b Echl'gnahmtoB Stroh » gekenteekend worden. § g. _ Van do peulvruchten moeten aan het tegerbeetunr geleverd worden : Van 1 ha verbouwvlskte 1200 kilos rijpe dus kilos groene erwten. Van 1 lia verbouwvlakte 1200 kilos rijpe dus 6000 kilos groene tuinbooner. Vau 1 hi verbouwvlakte 1200 kilos rijpe dus 6000 kilos groene bruine boonen. Van 1 ha verbouwvlakto 800 kilos paarde-bconen.Verder moeten van boekweit afgelsverd wor-den : Van 1 lift verbouwvlakto 600 kilos. Aïs laotste termijnen worden bepaald : ■p i o^tob r voor de aflevering der erwten, Ytui i- en bruine Wonpn, de 15 Oetober voor de tsfi vering d>r boekwe.', de 1 1> cembcr voor *lo aflevering der parrfVboonen, Voor dat deze vcrplichte aflevering aan het legerbestuur gedaan is, is ieder handel enz. met j) ulvruchten en boekweit verboden. § 9. Van de haver wordt één deel aan de gemeenton, het andero deel aan het legerbestuur gdeverd. De aflevering aan de gemeente bevat het toestaande haverrantsoen voor de paerden, gehouden door de inwoners der gemeente; dit bedraagt 1,5 kilo per paerd en dag en moet, te tekenen van af 15 Septembcr, voor 365 dagen fccrekend worden. Dj vierendeelen dezer haverleveiingen moeten, mot uitzondering van het eerste vierde dat op 15 September te leveren is, op dezelfde lermijnen geleverd worden, welke in § 4 voor fle graanleveringen algemeen bepaald zijn. Do gëmeenten moeten de haver opstapelen eh de voor twee maanden toestaande hoeveelheid »an do papjdonb^zitters geven. Over de ont-Vangst en de uitgave van de voederhaver moet regelmatig boek gehouden worden. De gemeen-len zijn borg voor het juiste besturen der ma-gazijnen.De overige haver moet gehetl en al aan «et Icgcrljestuur gt leverd worden. § 10. D verordeoir.g b treffende de in be-Bl giiemii'g en het gebruiken van de gerst, welke voor het oogstjaar 1916 uitgevaarc'igd werd, «tïsook de G rst-Centrale, welke door deze Vcrordenir.g gesticht werd, blijven in w rking. § 11. Het af te leveren broodgraan wordt geheel voor do voeding der bevolking gebruikt. 3S" door de Kommandantur ontvangen te zijn •wordt het aan het Hulp- en Voedingskomiteit overgegeven, dat er voor zorgt dat hot in mîgazijnen gobracht en gemrl n en het meel onder toezicht van den • Verpflegungsoffizier » {Voedingsofficier) voor de burgerlijke bevolking verdeeld wordt. § 12. Het broodgraan wordt door het Hulp-en Voedingskomiteit aan de gemeenten betaald De Eteppen-Kommandanturcn geven aan don * Verpflegungsofîizier ) (Voedingsofficier) voor de burg< rlijke bovolkir.g ontvangstbewijs over de door elke gemeente afg. loverde hoeveelheid, waarop het Komiteit betaalt. Dj betnling der g rst gcsehiedt onmiddellijk 4 door de Gerst-Centra le. Haver, Ptroo, enz, worden door de Komman-dai turen aan do burgermeesters betaald. De b paling der hoogste prijzen en de b stemmingon over de overige oogatvoort-brengscl? zuilen later volgen. B treffende de afleverirg des oogst van vroege ar rilappelen ontvangen de landbouwers onmid-dellijk voorschriften. Zonder bijzondcr bevelder Kommandantur is elle isioogsten van vroege Bardappelcn voor 8 Juli verboden.. Do behan-deling van den overigen aardappeloogst zal later fxsterad worden. § 13. De landbouwers worden nadrukkelijk ♦ermaand, in de eerste plaats van broodgraan en aordapp len, maar ook van gerst en haver II- dit jaar al 't geen zij volgens de verordeningen »fl ;veron moeten, ter aflevering te brengen. Het voederen met broodgraan en aardappelen mat uitzondering van h t toestaande afralkoren en dtr voederaardapneku wordt opnieuw uit-drukk' iijk vel'bfiiw t fl Yervoigt.) ge- ten s: OOiGieeleleieieeîisgen is, ^ eid S 'û Vlaandcpeo, Frankpijk eu Elzas. . {DUITSCHE MELDING.) H-f- BERLIJN, 25 Juni. — Uit het groote hoofd- uer kwartici = — Legeryroep van kroonprins Rupprecht van Beleren. — H< t gedureudo den dag maiig ge-schutvuur werd 's avonds iu enkele vakken ado lsvendig. ol- Do vcrkennirgsbeclrijvigheid bleef levendigi ch- Ten Zuiden van de Scarpeen op den Westelijken oever van de Avre namen wij gevangen^n. iae, — Legcrgroep van den Duitseken kroonprins. ent — Na h vig^ geschutwcrkiï g vielde vijand met et. verschillcnde compagi ies op den Noordelijken or»î oever van de Aisne aan. Door eeu t©gen&aii.ve] Jelt werd de aar.val afgcslfger. — Legergroep van h&?tog Aibrecht van Ww-nse temberg. — Het g.etel der gi^termorg^n door Cl* Brandenburgsehe en Thuringsche laa.dweer ten gr.; ^osten van Badonviil rs i. gebr^chte gevaii-rst gen Am rikanen en Franschensteeg over de €0. • Luilenaut Billik behaalde zijn 20®oveirwii|2iing in de lucht. er" — Avondbcricht. — Vandestrijdfrontenniete rer* nieuws. lst" (FRANSCHE MELDING.) tôt PARIJS, cliisclag 25 Jui.i. — Offickel : ^rr Jn de stTv ek van Antheuil hebbei wij een a^e vij-indcLjké pogirg afgewczen. Tussclien de eP0 Marne en Reims heeft do vijand opnieuw rond 0pr 11 ure 's avonds de Italisar.sche stellii gen op de ])it boo8te van Bligny aangevoll n. Na oen levendig jen gevecht is de vijand met ernstige verliezen terug-lies gedreven. Er zijn gevangenen in handen dei ,cr bondgenooten gebleve»'. Tamelijk lsvendigc nor ar'f Tiestrijd in do Wce\Tee en in de Vogezen. liik Niets na^lelen op het overige front. |0r — Avondbericht. — Een afzonderlijke ver-' richiii g hecft or.s toegel .ten onze stellingen te verbeteren op de hoog, i-kte ten Noorden van . Le Port. Wij hebben 170 gevangenen genemen, ' Ln Een onmiddellijk aang zette vijanclelijk. tegen aanval is cfgvslagen. De bedrijvigheid der vijan het delijke artill rie is tam lijk levendig geweest tussclwn de Aisne en de Marne, J1 Duilsc!]-0osteHrijliSch-italiaariS€lie Oorio^ ljp6 (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 25 Juni. — Ambtelijke meàe-JI déclin g : je. Gister was het gebergtefront tusschen Aslago en den Piave weer het toor.eel van ror. hevige gevechten. De vijand spanee . les in om t'.e op 15 Juni verloien hoogtestellingeu te herovei'en. Op dea Monte di Val Bella, den Col riel Rosso, bij Asolone, Selerolo en op eien Monte > Persica werd gister in 't grootste > eel v^n den dag verbittere1, geworsteld. De lt li.nen oor werden overal teruggeslagen, aan versehei-dene plaatsen door tegenstoot. De ontv; n-lxet gen melclingen schile e en e,e boven ullen loi net verlieven dapperi.eiil i.er aun e.e ge eci.ten deelliel)l)en(,e inf.-nterie en cav. le.ie. Bij-zoni.er te venneli.en zijn i,e in fente :ie egi-uur menten Nr 9 (Galieisch), N'r 53 (Kroatison), vat Nr 114 (Opper- en fve-.er-Oostenrijksch), Nr 120 (Silo-zisch) ea het Bosnisch-Herzogo-j;t' wijnscli Nr 4. In liet Montelio-gebied en Zuideiijk daar-' van tastte de vijanu met patroeljes vooruit ' aan eî,ea Piave. In het gebieci van San Dona hadden eie troepen i^ie c.e eeverwisseling onzer divisies cekten, in te laatste uagen J j„ sterke aanval!en af te weien; onze bewegmg kon ook hier stelselniatig en ztint.er verlies oor gerief doorgvoerei woreen. . Set.ert i,ea 15 Juni hee;t de Itiliaan meer -1 dan 50.000 man aan gevangenen, wuaron^.er el zoowat 1100 oflieiei eu ingeb^et; ee gez men-' lijke verliezen van cen vije.nd zijn bij c.e oe stiengste schatting op 150.000 man te be- ia" rel'"euerl-- (ITALIAANSCHE MELDING.) [lcj ROME, zondag 23 Juni. — Officieel : Langs het gevechtsfront zet oiizo artill-rie de beschietiî g van den vijand bijiioudenû voort. j 0" Op den Montello en aan deu Piave zet de in-"ii0 fanterie hr.ren sterken clruk op den vijand voort TO> en heeft biust den dag van gister met welslagen 23 kl iue ovcrvallen en patroelj .sondernemi gen nS* uitgevoerd. -dt VVe-stelijk van Fagare beproefde de vijand kt. herhaalclfclijk aanvallen to doen, die dadelijk ijn afgewezeli worden. Een E gelscho afdceli1 g eit deed verrassender wijzo een oiistuimige inbr.;ak n en na oen levendig gevecht deodde zij eert hon-dercttal vijai.-ien en lceerde met 31 gevarigsnen en een mHchiergew er terug. Onze vli geTSon de vli gers der bondger.ooten zetteden binst den dag van gjeti r cien s'rijd voort en dedengroote, werkzamo bew rpingen der aehterwaartsche lii i< s van c'.en vijand. Zij schoten tien vijand- lijke vlicgtuigen af. ter zee. BERLIJN, 25 Juni. (Ambtlijk. ) — Onze duikbooten hebben op liet Noordelijk oor-logsveld, overwegend in het Kanaal, weder-om 17500 bruto registerton vijamlelijke hande'sehoepsruimte vernit gd. De overstc v. d. Adm "raah ta ' der Marine. IN OOSTENRIJK. D3 kaJjlnets'Tisis- Het ontslag van het kabij.et Sei 1er 1s, volgens de berichten <,er laatste dagen over den biuienlundsel.en t< est n<. van Oosten-rijk, gee. e verrassing m; r eene n- tuurlijke Ziak gewori en. Het is hetnoodïakeîijk t'e-volg vn de verhou ,ing tusscl.en <.e e ;ee-ring en de parti'en, < le et en m nister-voorztttec onmogelijk m< keu l.et p ienient bijeea te rtepen, î.etgeen sine,s ve eu be-loof. werd en door e g n^c. e Oi enb ;e meeaing van 't Rijk j.,eéischt w. ret. De hout.ing van <.en P< lenclub m. est hiervoor c.en doorsiag ge en. In zijne zitting van z ter dag be.looL e P' lenclub, t.e beJuiten genoiaen in i.e konle e : tie van Kiaki.u, te benraclitigen; t cli er .1 . r:.en e.e P< len zioh in priiiciep be ei met ( e « Sfeiats-noodwen',ig..e en » in te stenuuen, en zeg en be ei .te zi^i. met .e n e e p it.ente wdlen on" ,e-'han e en • m ee: e meei'-.en en, te vor-men, «loch zij ste len • ls voorwuart.e clat i.en ministervoorzittei m< et: ft:e> en. I besluiteu door e 1'- len genomen koinea . 's b'tjzon e^ste voor: e tegeni' et-koming tegeno e Gekr ii e. we^ens e chômât ee.. en i-et e fsQi.euen v. n 1 et Oostelijk v eel van G. licic, t,oor t.e Rutheuen (Oeki'eine^s) bewoont,. N.! z lk besiuit w;,s het i.en l.eer von Seii 1er onmogelijk ee e mee;terl ei< te vor-mea in 't p r.enient voor ie ontwe pen i.er ie.eeriiig, zelfs met vo"r . e minsue vocr-loopige bégrooting. Er bieeî i.cm niets over a; n Keizer K iel, <.ie z- ndugmorgen van l et Tyri.:erfront te rgkeeït e te V\eei ea, het ontslag aan te nie en van het gansci.e kabi; et. Nu blijft er af te w. chten of, zooals van verschillige zijt en ■ ; ngekoni.igd wori.t, te Keizer i.e s. men^te 1 i;g van i.et nie^w ka-bi et »pn euw z lté eitrouwen a; n Dr von Sei e - in z 1k ge • 1 zou me eeue feitelijke omueering er e .ceringeu zehs, volgens -e■. Wiener FremdenbUitt, e • ntoinding van den Rijksraaet mo^en v rwaohten. Door zulk be--luit zou nataurlijk een g nschen nieuwen t est nd geschapen wort.en. Dos iîrijkscb > Rroorjraafl- W ener, 24 Ju i. — Do k iz r nam heden-morgen keinis van de gewoi.e v*i rsl gon eu O' tving de l?den van de h':ot k rmi i .der Duitsch-:iat-iouaie pai tijeu, W lu tr m Taufe en ook den hoof-.man van de Polenklub Tertio, in biizonder verhoor. * * * Weenen, 25 Ju: i. — Ho le namiddrg h d eei Krooi raacjpltu ts.ond r het voorzif t' rschap van.den K iz;r. Al do leden van het kibii.et von S iel r nemeit er deel aan. I^t deze Kroon-raad zouden al de botsi gen t< r zijde gt-sehoven worden di- be t'-ai t L^sehdn de m'eningei i d'r ministère en van de ' mini-^ter-voorzitt* r over eene p îlementaire regeetii.g. In 't algemeen zegt m n dat Baubai s, de ministi r van ijzeren-wegeu, ois de man van verirouwen van al de partijen, aan h t hoofe, va : h- t nieuw miaisterie zal kornen, h tgeen als eeu overgargsmaatregel aaiizien wordt. * * * Wcenen, 25 Juni. - Volgens de dagbladen heeft de meerderh id der mi. isters, ziehin den mii ist' riaad van gister, uitg sprok n. tege h t n P;ir graaf 14 sti 1 el » (h t la: d regeeren zouder bijoeï^oepi. g van 't purlemoî,t). Zij wezen op het gevaar van het st< lsel om z< nder parlement, onder de tegemvoordige mocilijke om .taudig-heden, te r; geerei.; 't was hi rna dat b sloten w rd het Oiitslag van 't k ibinet aan te bi den. De Polen drukten de hoop uit dat k' izer K: rel het oittsl g z 1 aannemon en dat een nieuwen het Icbïnet. Zij x»ggen dat de benoeming der ministère wel liet uitsluitelijk r eht is van den mo nrk, maer dat de partijen ook het reeht hebben den mir ister-voorzitter of te keuren Van dit recht hebben de Polen g< bruikgemaakt Tutil, de hoofdman van den Polenklub, ver-z k rde aan deTi afgevnardigde W' ldner dat de Polen bereid zijn,. eene meerderheid te vormen met do Duitsch-natioi alen VsrkJarlntfg" van Staatss kretarîs von Kuh'mann- In zijn rede in den Rijksdag zegde von Kuhl-mann onder meer : Vôôr enk le dagen heeft B Ifour do oude lsgendo uitgehaeld, volgens w Ike Duitschland dezen oorlog zou ontketend hebber, om de mees-terschap der wer( ld te veroveren. 't Is niet met ze te h rheleil dat die legende waw wordt. Ik geloof i i. t dat er in Duitschland een versftandig me sch is, die een oogenblik heçft vermogen te denkei d w -r lrih ' rsehappij te veroveren met den oorlog t gen - Europa te ontketenen. Dit gedp.cht van wer ltlh erscliappij is een hersen-chim. Do natie elie liaar zou willen verwez n-lijken, zou haar bloed in nutt;loozen strijd ver-gi ten en zoo erg ala 't kan hare ontwikkeling sehaden, die er door zou verttfaagd wezen. (Zeer juist, in 't ce ter en rrchts.) Deze o. îlog betoont zich al duitîelijker als i et werk van Busland en van de leh'.en 'e kringen ter gevetenlooze buitenlandsel e Russiscl e politiek v. n vôôr de omwenteling. Hi e meer wij » e voorge^chle enis van den oorlog ,<jorgr< n en, h< e duiùelijker wij zien dat 1 et Rusl nd is dat t'en oorlog bedacht en gewild heeft, en dat e'e and.e'e mogend-ne en Frankrijk tôt t'en oorlog aangespoord e » roe eges!cept hebben, dat t'.e Engelsclie politiek in dit opzieht zeer duistere blad-zij en 1 ec't; namelijk de houding der re-geering biust c e t,agen die c'en oorlog vooraf-giugen l ee't t'.e oorlogszucht van Rusland ni'eten ^ ersteiken en vastk.etenen; daar-voor ontb.e' en - e bewijzen niet in de reeds openb ie.r gemaakte dokumenten. Aldus ls het ge'egen met i e schuld aan den oorlog. Dui scliland heeft er geen oogenblik aan gedacht dezen oorlfg te ontketenen en heeft voorr.l geen oogenblik gedacht dat deze oorlog hem de meesterschap in Europa kon verzekeren, om niet te spreken van w reldheerschappij. Integendeel w. s de Duitsche politiek op dat oog nblik in staat gegronele vooruitzichten en w, rk; lijke doeleinder: te hebben, om op vol-tloende wijze, bij middel van vreedzame onder-handelii gen, de ore'.e te verzekeren in de ge-b urtc nissen van het We sten en in de koloniale geb urtenissen. Op g» en enkel oogenblik van o- ze g schiedenis waren er dus voor ons min redens brand te sliehten of er toe bij te dragen, dan op het oogenblik dat hjj losbrak. Ik aeht h,' t nochtans nutiig en noodzak lijk, niet alleen tle loochenir.g van dit feit voort te zetten, niet elle en de b' w ri) g van Be.lfour als een ijdele c'room voor te stellen, zoor iet als een laster, mear ik acht li"t noodig heel eeïivoudig te ver-kl ren, zooele het overigens begrijpelijk is, wat wij ste-ll'g w 11 n : « Wij will n in de wereld, voor hot Duitsche volk — en ook voor onze bondgenooten — binnen de païen der grenzen welkt de geschie-dei;is ons afg t ekertt: heeft, een verzekerd, vrij, sterken onefhanki lijkleven; wij willenoverheen de zeeën de dom i-en bezitten evenredig met onz« grootheid, met onzen rijkdom en met onze gebleken k loniale gsschiktliedei . Wij willen j de me.g lijkheid en do vrijhcid hebben, onzen handel en onzen omzet p r vrije Z'e over te brengen iu el de deeleu der wer, ld. » (Bravo, links en in 't centtr.) D-.t zijn, in en.kele woorden van algemeen begrip, in hun groote lijnen, de doeleindon wanrvan de verwerving een volstrekte levens-noodwendighcid voor Duitschland uitmaakt (Z.-tr juist, in 't centcr en links.) Bij een vroegrre b sprekiug in dit roemrijk midden, heb ik de eer gohael te zeggen, dat de volstrekte o igeschondenheid van ons grond-gebied en van dit onzer bondgenooten een nooclzakelijke verondrr.t lling uitmaakt — ik zeg opz 'ttelijk veronderstellii.g — voor de aan-vaardii g van. onversehiilig w lke ree',ekaveling of ond rhar.delii g over vrede. Ik heb vroeger doen opm rkrn, dat hct geheel van die vrarg-stukken een basis van b"r tadsl gingen en een t' rrein van verstandhoudi, g zou kunnen uit-me kon en ik geloof dat het in dit uur nog zoo is. E geland doct ons zonder ophouden dezelfde opwerpiï g, te w ten dat wij, wat het Belgisch in in oe vijiiuui njue 11.111a iiuiiienjK van iVji.go >r" MENGELWEHK 25 rg S. HUGUENETTE l'or De liociiltr vau deu Ifceldiiouwer 'c,r XTit hot Fransch door Gh. Gra,tiri81. id, 'i''" — Neen, sprak hij, ik ben niet zinneleos. Vader wil u dooden, Alain, zor.der u te kennen. m" Hij wil Huguenetto en Jeanne ontvoeren, niet voor hem maar voor Collinet Coll rne. do — Maar wie is onze vader î wat doet hij ? r*' ondervroeg Alain. - Hij is .H Avy zwoeg plotseling D > verklaring die hij i ging doea sehiikte hem af De bekentenis wilde r hem niet uit do keel Twee dikke tranen rolden '®e hem over de bleeke wangen Zonder no 7 een woord te spreken rukte hij zich los en ging heen. ttr Pierre Sodanne maakte een teeke-n vaiiontmoe-diging. Avy bleef onnooz-1, ongeneesbaar zin-'jk neloos. «U In stilte weendo Alain. rer En noch de een noch de andere zocht de zon- en derlinge gezegden te doorgronden. Judo Coquinois hun vijand en hun redder ! ;en Hoe deze onb gi ijpelijkliedeii Overeen te bren-fn gen1 it- Zekerlijk, het ware onredelijk rekeniu^ houden met het gezegde vaa eeu zàaofclooae., Maar wat aanvangen ! mm zal gelast w roe1 m tnt r. s. me. f.x, lie van MeesUr PkiTo v<.rbi'uk de eerste het stil-zwijgen. . — Wat er ook von zij, raatlde hij AI m aan, waakmst dubbele wiaka amheid op Huguenet-te. Ik ga mij bezig houden m t Uw broeder. Reeds rasdpleegtie ik m-ester Hippocraat Codex. Hîden avoud ga ik t rug, ik z 1 tr. chten uw broeder me de te krijgei.. — Meeat r, verzocht Al i", voor lcerutever-laten, een laatete woord : Mu g ik zeker zijn dat niets overblijft van do verderikingen door Michel tegen mij uitgebreeht ? — Wees gerust g steld,, mijn zoon. Ik zal Michel spreken. De passic voert hem meê. Gij zult vrede miken, t'at kan ik u belove.i. Alain v.rtrok. Do geruststellende woorden van den meest r ha'lden 't v- rliiigoe uitw rksel niet. Zijn gemoedbleefgeschokt.Allo redenen had hij om wvntrouwig te blijven tegenover Michel Avy, Huguenette, Jude Coquinois 1 Wat was er toch op handen î En in de k-rk, aan de voeten zijaer afgebei-telde Madonna,ging hij gemoed&vreele zoekec. XI. Immir stljgende varrasslngen. Op 't middaguur was Avy terug aah het eetmaal. Meester Sedanne décidé hem zijn inzicht ipede dok'oer Codex te gaan raadplegen De zinnelooze scheon hem niet te b grijpen, waaruit de bezorgde ouder.Ki g besloot dat aile' tegenstand çcweken zijij^k, het gemajck:iyk #ou Avy te Isr^ges, Vr<li'gSLU14. U :WL1U, up JCJi-gCl UI1U ■«•eseweznG Bij h t i ivall n van den avond b gaven zij Z'oh inderdaaei naar de Pauwstraat. 't Was meestir Hippocraat in eigen p rscon die do deur kwam openen. — Hew 1, vroeg hij, de voorschriften welke ik u gaf, hebben zij g< liolpen ? — In geenen deeb, a .twoordde droevig moest.r Sedanne. — Goed, goed, wij zuilen andere middel-n aauwe; den, b sloot de geneesheer. Doch do raadpl ging zaleenigen tijd duren. Ko m binnen, meester. ■Codex bracht meester Sedanne en Avy in e ne wachtzewl, op do zouderli g te ma i. r gemeubeleerd. In de aardigste vazen w rden vochten van all.rl i kl' ur en geur bcwaard. Opgevulde vog-ls en virrvo t rp scheiien van uit duistere ho ken eene prooi te beloeren. Eeu dri t 1 aan de zcldering opgehangon serper.ten, sling' rden als door de ruimfe, in eene houding w Ike waarlijk vrees'verw-kte. Di geueeshecr schoof mee6tcr Sedanne een zwaren, eikenhouten stoel toe, — W 'cbt hier, zeide hij hem. Ik neem Avy meê. De operatie welke ik gn beproeven levert geen gevaar op. Zonder twijf< 1 zal de uitilig doe-ltrcfferd wezen. Zoo don tijd u to ls;ng duren mocht, kunt gij... — Ik zil we chten, autwoordde de lieelden-'bcitelaar.De geneesheer nom Avy, die zicU ïils een kind g 1 idën liet, bij de hand en braeht hem in t rceUe door deu le&.r gekendc l&boratorium. » geen fit-lin,g wilden nemen door esn openlijl v>rkl.'.ring. In dat opzieht verBchillen de gron< boschouwingon der Duitsche regerring insgelijl van die der Engel. e-ïie stactrmanr.en. Wij aai zien B-Igië ris een vraagetuk in den gelieele samer.hang der %Tangstukken. Wij mocte evenw 1 w igeren toe te stemmen, wat h< Belgisch vrûagstuk bttre ft — in den vorm va een sooit voorfagaantklijk testament — ve: kl rii.gen te doen die ons zollden veibindei zonder er op dr mil ste wijzc tle grenzen v n f te bakenen. (Zotr juist.) Balfour is overigei zoo voorzichtig geweest er bij te voegen, df wij ons geenszins mot sien voorstcllcn, dat c ovireenkomst b trekkclijk het Belgisch vraaj stuk olleen de Engtkche werschon, 't is i zeggen de wer.sehen der Entente zou vervullei Hij heeft zich voorzichtig gewacht d pujiten an te dui< en die zijne zeer uitg< (jcr bici e wensehen behelzen. Te oore'eele don naui* de vrtegere ont.ervindingen is het ni( cht uitgeSioten te Neroncerstellen dat zijn ren wooruen ge'.eeltelijk afin Parijs gericht zij kt en ('at van een an eren kant zijne begeel ,-er- l'i'îe in zich ten oer te Midt.etl tndsche Zet , die ( e «• ee.'en v. n P. lestina en Mésopotamie œ.n door t.e Engelsche treepen bez'et, be'V eîei lk hoor i;e en leetis « c verontschuldigin tue Engel. nti voorbrengt voor zijne wen sclien, namelijk dat l.et zijn geld. en zijn bl< e niet kan geofferd hebben zonder er een 115* k'0" 0 wlast voor te tUen. Wat nu t en mogelijken gang der gebeurte ihl- nissen bet eft, t e l.eer Rijkskanselier en 11 zelf, wij i.ebben meermalen verklaard dat wi ide 'n het huiuig tijdperk t:er ontwikkeling vai ind ce verklaringen die wij elkant er van op d,i :es- le eaaarstiibuun hebben tcegerlcht, geei net n'eikenswaardigen vooruitganginden vre. es Ik Ve? fueer te verwaehten hebben. (Levendig dig toejuiehing). Van onzen kant mogen wij d< {7 woort.eu, uitgesproken den 10 Mei doo n^t Asquitn, toepassen op ons zelf, door enke Dit te Wool'eea «Engelsche legeering » te wijzi pn gen in « Keizerlijke îegeering ». De keize'- lijki n- iepeeling heeft t.e t.eur voor eenen eervollei er- Vie e nie'i Sesloten en intlien ons eea voor inK s^el ëedaan worut, vanwaar liet ook mog< en komen, gezien liet niet onbepaald is maa: berust op eenen vasten grontislag, dan zoi -er ze'i'er zijn dat men niet op eeae doove mansi.eur zal kloppen; zulks weze klaa; •i o vastgesteld : Wij kunnen dezelfde verklarini deea met het bewustzijn dat zij onze politie! en ge!,f,el en ganscli W'eergeeft. [ Wunneer het ooa-nblik zal gekomen ziji ht ( e na*iën> c!'e zich n het tegenwoordij ' oogenblik bestrijeen, geelee:-4 ".w'-ss''lingei >rd zuIicn aaavangen, dan zal de eerste \our waar^e c.eze zijn : dat men eene zekeie maa' l(j- Y11'1 vertrouwen hebbe in de wederzijdsclu juiste ea ritltierlijke han''elwijze- Zoolani af- ^ elke bespreking van eene der partijer nd tl00r ue an .e:e zal aanzien wortien al: îr- v*e'esoflensief, als een llst, als valsche aan J(,s tijging om tweejraeht te zaaien tusschen d< j Neibondenea; zoolang eene toenat'.erings n„' pe giag e,es vijands of eene t< enafering 'a d( an verschibende landen op de hevigste wijz< eft z"' u^Sekgd wortien, zoolang zal men nie' loc kunnen voor zien hoe eene gedachtenwis ?ri seling geed zal kunnen begonnen woreen on ■j' tôt tea vie e te komea. Zont.er deze ge j' dachtenwisseling, en rekening houdenc'.e vai t'e ouëeboorc.e uitgest:ektheid van elker e koalitieoorlog en van het aantal mogend 0 " hetlen, zelfs van over zee, die hij met esleept e^' zal men moeilijk tôt eea volst'ekt eint.e kun nen komen, met enkel militai:e beslissinger P c en met ue uitsluiting van aile tliplomatlekt one.ei'handeiing. (Zeer juist I reehls : luislert un luistert 1) Onze teestand op de slagveh'.en, onz< '"t ongeiioortie reserven van militiiie liulp-cu miui.elea, ee teestand en de vastberadenheic spieken. Wij hopea dat oaze vijanden zicl elo in '-4 binnenland, latea ons toe zulke taal te rr» lekeaschap zullea gevea dat, in tegenwoor :'r- digi.eiel c.er hulpmiut e en waarover wij be rat schikken, hunne hoop om op ons eene over winning te belialen, een droom, eene be ne goocl.eling is, en dat men op tijd ea stoae — vrei'.esaanboden zal deen cvereenkomstij ie- met een toestand ea met tle levensnoodwen-•ij, digheuen van liet Duitsche volk. en — . L3t ^ IN RUSLAND en i en 1 In de kiezingen in de werkhuizen Pontilof te (bij St. Petersbiurg) hebben de Bolsehewik ro, de overwinning behaald. — In de mij nen van Donetz is het werl en stilgelegd. De galerijen staa.n onder water on door gebrek aan kolen moesten ook de nij- verheden stilleggen. De werklieden hebber de fabrieken verwoest, de machienen ge-|.j, demonteerd en de voornaAmste stukkei ,j(' raeêgenomen. d. Dit ailes verneemt Le Temps uit Moscou, en MOSKOU, 22 Juni. — De giezanten dei ik Verbonden landen hebben op de nota van n- den Russisehen minister Tschitshrins geant-'ig woord, dat het onmogelijk is hunne schepen !er uit de Russische haven te verwijdei'en. Die S" booten moeten daar blijven ter beschikking 11 van het materiaal en de troepen der Ver-js bondenen, vôôr het afsluiten van den vrede vanBrest-Litowskdaargeland. ch MOSKOU, 22 Juni. — Trotzki schat de ug sterkte der Tschek-Slowaksche troepen op «• 30.000 man, die door Franschenonderhoutlen zij worden. as — De verkiezingen te St. Pet ers bu u do geven tôt nu toe do volledige zegepraal aan de Bolschewikipartij. ke MOSKOU, 23 Juni. — De Tschek-Slowaksche troepen zijn te Jekatei'inenburg 13 binnengedrongen, zoodat geweldige gevech-,n ten in de stad uitgebroken zijn. lr, — Bij middel van een valsch bevel en n, door eene afdeeling manscliappen die zich als Roode Garden voordeden, is het groot-in vorst Micliaël gelukt den 15 Juni in auto-lT mobiel uit Perm te ont vluchleii. — Te Omsk heeft de grootvorst zich aon het in /,oofddertegon-revoliîtii gestclder eonmor ifest ls afgekondigel, waorin hij voorslclt den Russisehen 11 regecringsvorm aan de b Hlifif.ii g eener wet- gevende verzameling o\ er te laten. >n Moskou, 23 Juni. — Verkiezingen te S. Pctcre\ in burg : gekozen : 122 Bolschewiki, 9 sociaal^ e. ornwentlingsgezir.de. derhnkerzijdeet; 1 tegoa^ ■n strever. — Da Russische mir.isttrs hebben eeno proJ ry kl imatie afgekoi.digd : T' gerove r dea bongersJ rt nood mag de Bobchewikide m.icht ni t afleggen. ig Uit do geweston Zanytzin, Don en KubaW îg worden overgroot-e hocvetlheden levensmi'i. delea verwacht. Intusschc-n zal de opstand iii a- Sibcrië onderdiukt zijn. De pïaatfieJijke Sowje-ta dienon een stror.g id toezicht over do burgers uit te oefi i .en en p'ik » in poging tôt samenzwering CikUÎ «aliftrîllKartsa r» tA WATilai) 2?e Jaar. •—• K' 147: Gn^SîîlBtiSt — lfllk!tl!7ln Vlrronrîflm HnnrierfloR 97 Iiinï 11

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung