t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom

951 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 15 September. t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom. Konsultiert 12 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1r6n010x22/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

* —— Tanks en Tiisitnîges. . Van het Wt-st r'ront Word dm 3? \»it?us-fo# Ra» Der Bundf, v-n Béni*, »•?.!* tnks ;» T&e-gfcuigcn e<n bricf gest'irevea, aan welken "wij het volgende ©ntn,< ra u : De t i ■ i voortbrengseî van don ^TïîVtïK)oi'l^rU àk'ii 1k eît; de 7.c slierende Ï«J® kast uitgevonden, om daarmede docrheen het draadjict bij (ion vijand te fe«mcn- Plinwcn voor dergelljke voertuigen Werden. geîij'ktijdlg in vorsehilJende Isndcn opgemartkt. De Engflsohen beproefclen voor-?cTst' een martel op het slagvcîd tijdens den tweed ta sîagaan de Somme. Bij zijn. inbraak naar Cambrai wendde gênera al Byng meer *la» 200 pantserwagens aan. Men kan zeggen datheft ééndaegsche succès van Cambrai sinn de zaak der tanks ter zege geholpen heeft. De Dwitschers hebben zoo wel don 21 Maart Ris der» 27 Mei gctoond, dat men ook zonder pantserwagens. in de vijandelijke linles kan vooruitbreken. Zij gebruikten wel tanks, doc h niet om vooruit te breken, wel tôt ncertiwinging van weerstandscenters, welke de vooruitmarscheerendc infanterie achter zieh gelaten hAd. Zeer veel vertrouwen scliijnfc. men in Duitschland voor de tanks niet gçitoeW te bebben. Anders hadde men 6r zieb ook wel meer op toegelegd. De Franschen hebben niet veel van de zware ustormwagens » gehouden. Hun zwoprtse modellen wegen nauwelijks de helft zoo veel als een oude tank. Eén man heeft gansch «le Fran&che « bestormingsartlllerie » onder zich, nameifjk generaal Etienne. Hij hceffc de plan n en van aile modellen ontwor-V'-'U en lum uitvpering bewaakt. Hij heeft ook de grondbeginsels van taktiek vastge-ïteld. Generaal Etienne had geloot in zijn v<npelï, en hij heeft kuimen doorzetten dat «et, naar zjjn denkbeelden, in massa gefa-«rikeerd Werd. Met de vervaardiging begon BJtn ia 1916. De ecrste pantserwagens vwschenen h 1917 op het slagveld : een «cht model met name «Schneider», be-*ai'end met een kort veldlïan0** en twee Siciliengeweren, en een zwaarder model, *, fc- Chamont » genaamd, bewapend met een :>ng veldkanon en vioT machiengeweren. *jelda rnodc-llcn zijn thans nog in gebruik ■^e « Scbneiders » worden voor de cerste S»ni aangewend tijdens het offenslef van ,1, April 1917. Op de hoogvlakte van I**-"'ux en later in clen siag van Malmaison st;'ee(ï ook de « St. Chamont » mede. Docu in massa was de tank toenmaa's R°8 niet opgetreden> en de massale aan-Wcndi,>£. was toch ^et lievelingsdenkbeeld ^aa StBeiaaJ Etienne. Tevens had de onder-Jjinding de gewcnscht'i^M van een zeer cht model betoond. Word geschapen "oor Etienne, met de hu'p van den groot-n'-jveraar Renault en naar dezen gedoopt. De « H"nau!t-tnnk » is een slerlijk klein voer-tuïg. Ilet heeft slechts enkele ton gewlcht en zVjrv eigenaard.igheid is zijn draaibaro gevtchtstoren. die een machïenge'Weer of ook wel een licht Icanon draagt. Te gelijker tijrt, werden er talrljke manschappen voor opgtlei(?. Men wierf ze aan als vrijwilligers »jfc aile wapensoorten. Deze mannen bebben een doits voor wapen. Gelijk zija groote broer, was de « Renault » fis aanvalswapen bedacht. Het toeval Wilde e'.; t hij voor 't eerst in do verdediging moest aangewend vrorden. Het kleine machien droeg in 'tbegin van Juni bij tôt verdediging des woutJs van Villers-Cotterets en betoonde, voor de eenigszlns ongeloovige infanterie, reeds toenmaals zijn hooge gcvechtswaarde. Eii.delijk, den 18 Juli, kwani de groote dag voor lichtc en zware stormwagens. Bij hon-derden braken zij met den opdoemenden (lagei'î'ad uit het woud van Villers-Cotterets vooruit. De infanterie volgdc hen. Sindsdien hebben de pantserwagens zich in meer dan twintig slngen goedgeliouden. De infanterie hecît zich a Ira s aan het nieuw hulpmiddel gcweiul en verstaat het om er mede samen te weïken. D; * Renault » is een buitengewoon be-Wecglijk machien. Daarvan hebben we ons ft'-sutn overtuigen in een kamp. Er was juist oefening als wij er kwamen. De ldcine iîi :(;hincn trokken behendig over het moei-t>jk te<-roin hecn, schijnba^r langzaam, maar toeli met snelheden van 7 tôt 12 kilometer. Dit is ruimscboots voldoendc om de infante.e voorbij te komen. De kast is buiten-gt v.oon goed verhicht en ook bij heet zomer-woer is de temperatnur er verdraaglijk in. Veo7 de veiliglieid der bezetting is naar 1 mogilijkheicl gezorgd. Het handwerk is niet gevnnriijker dan bij eenig ander wapen ook. <>p het slagveld biedt de « Renault » slechts weàiig doelwit aan de artillerie. Hij is be-henùig en klein en kan gemakkelijk dekking viv.den. Het pantser weerhoudt de infan-te; ieschoteii en de springstuUken. De kijk-spleien zijn zeer nauw. Togen de lood- en it r-isplmtars beschutten de ijzercn brillcn. Nie 6 allîen de bezettingen, maar ook d.v-izen.de werklieden zijr voor den tank op-geleid. Het nieuw wapen heeft een rcuzen-orgi'nisfitie vereisebt, die thans volamdiçd is . Welle oen tegeustellijig tussehen den tank en 't vliegtuig ! En toch zijn or vliegtuigen, die een pondéré tc.ak vervullen als de tank, namelijk do bombardeeringsvliegtuigen, die bij dag wer-ker,. Binet den BÎsg is hun hoofdopdraeht, ver-warring in de vijandelijke rangen te brengen. De tanks zijn slierende artillerie on infanterie, do «bombardiers» vliegende artillerie en infanterie. D ze afzonderlijke tak der vfiegsrij is cerst sedert betrekkelijk korten tijd uitgewerkt gewor'Ien. Do nitslagen zijn zeer bevredigend. Men betracht de bombardiers tôt altijd grooter cslcsdars te veresnigen. Tôt op heden heeft mon roedo vorrichtingen met eskaders van 200 vliegtuigen doorgevoerd. En we zijn nog maar bij de» aanvang der ontwikkeling. is juist een werkingsbetoog op het vlieg-Yeld.Eoîi t »f»l ligfc vliegensgereed.Dsrtien vlieg-tu.^en verheffen zich Ongeveer gelijktijdig ; zij «noeten z' 0 snel mogclijk den strijdvorm aan-r.oiner. Do^zwermverwijdertzichvlugiiieon ver-vrarden hoop; een kwart unra later vliegthij in «if'i vorm eener V (maar met den top vooruit) ovPr onz» heoîden heeri. Elis vliegtuig is op cmtreul twintig meterafstar.dvan zijnneven-on voorman, Wat w- hier zian, is een oofeningavlucht ; tteedfi voort, ook op de rustdagen, moet er aefe:,ii!g geda»n wordén. Als 't op werkelijken a;b '^. aankomt, gaan verseheidene tafels samen rp. Da groep txeft ondorweg de bnurgroepen en samen viiegen ze boven het doelwit. Meest altijd moet. er geditrende gansch dereis gevochten worden. De vijandelijke vliegtuigen hangen ieh l'itfi het egkader en traohten het in 't volbron-^en zijner opdracht te hinderen. Maar de verdediging is zeer werfezaam. Ook wanneer hij aan 'T VOLK VER«OKIJNT e MAAU PEPt WEEK 5 CENTIEMEN HET NUMMER zich zelven is overgelaten, is de bombardier volstrekt niet weorleoa. Zijn toestel is zeer snel, goed bewapejjd en besebut. Macliiengeworen schieten naar aile» richtingen. Terwijl de geleider zioll enk-:l bekommert om het sturen en om de plaats van zijn machien in 't- eskader, zorgt de vaargast vocr de verdediging. Dezo heeft ook, op een teeken van den geleider, de bommen te werpea. Dia aohikking is ongeveer dezelfde van wc«rskantsn der tegenovereen staande vijandelijke legors. 1)> vliegtuigen komen omtrent gelijktijdig boven het doelwit aan. Ieder van hen ont-maakt zich mot één greep van al zijn bommen : eenige dozijuen 1 In zoowat vijf minuten tijds ploffen zoo vorscheidenen duizende bommen op een betrekkelijk klein doelwit neder. Do artillerie zou dergelijken uitslag slechts op zeer korten afstand kunnen bereikon. Maar met het bom-bardeeren is, onder gunstige omstandigheden, de taak voor het vliegtuig niet afgedaan, Dik-wijls gaat men tôt op een hoogto van slechts een kerktcren n?«r en laat de machiengeweren wer-ken. Het boxribarùement heeft in den regel reeds allé waerstdndskracht gebroken. De manschap-i>on zijn gelijk waanzinnigen het veld ingevlueht of hebben zioh plat op den grond gelegd. In de treins hoerscht een hei'looze verwarring. En daarin paffen nu de schoten der machiengeweren! Da aanblik is gruwzaam, de moreele werking zaer groot, ook op goede troepen. Reeds van zoo-dra de vijandelijke bombardeeringseskadera in 't zieht zijn, begint de wilde vlucht. Maar 't is van weerskanten hetzelfde. Aan gelogenhedeti tôt bedrijvigheid ontbreekt het niet. Op dsgen van grootstrijd rukken de tafela bijwijlen drie tôt vier maal uit, telkens voor verseheidene uren. Men behoeft stalen ze-nuwen om dat leven uit te houden. De geest dezer troepen, van den overste tôt den mecanie-ker, moet uitstekend zijn. Do eskaders derbombardiers staan immer ter beschikking van een overste, die de vorriohtingon leidt. OftieleeleMsfteâeellJigea îo Vlaandei'CD, Frankrijk ea Eizas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 13 Septcmber. — Uit hot groote hoofdkwartier : _ —• Legergroepcn van kroonprins Rupprecht oan Bcieren en von Boehn. — Nabij de kust en Noordoostelijk van Bixschoote deden wij met welslagen kleine ondernemingen. Tussehen Yper en Arraentières mislulcten ver-kenningsstooten van den vijand. Zuidwes-telijk van Fleurbaix sloegen wij een deels-aanval, en Noordwestelijk van Hulluch een sterken voorultstoot der Engelschen terug. Tussehen de straatwcgen van Atrecht en Péronne naar Cambrai zette de vijand gister vroeg, onder sterkstc vuurbeschutting, zijn aanvallen voort. Ze zijn afgeschampt onder zware verliezen voor den vijand. Gbea geleld artillcrievuur had bijzonder aandeel in den gevolgrljken afweer.Waar de Engelsch-man in onze Unies binnendrong, wierp onze infanterie liem in tegenstoot weer terug. Havrincourt is in 's vijands handen. Met den avond, tussehen Moeuvrcs en Gouzeaucourtopnieuw vooruitbrekende aanvallen van den vijand werden afgeWezen. — Legergroep van den Duitschen kroonprins. —• Tussehen de Ailette en de Aisne was de artilleriestrijd slechts tijdelijk geste-gen. Kleine infanteriegevechten. In Champagne brachten stootstroepen gevangenen weg uit vijandelijke Unies bij Le Mesnil. Legergroep von Gallwilz. — Franschen en Amerikanen viclen gister den boog van St. Mihiel aan, bij de Combres-hoogte en Zuidelijk daarvan, alsook tussehen de Côte Lorraine en de Moezel. In verwachting op de zen a an val was de ontruiming van den beiderzijds aan omvatting blootgestelden boog sedert jaren in 't oog gevat en sinds dagen ingeleid gcworden. Wij streden der-halve den kamp niet tôt de beslissing door en voerden de beoogde bewegingen uit. De vijand kon ze niet hinderen. Franschen die op de hoogten OostelijK de Maas vooruit.stootten, werden afge. wezen. De Combres-hoogte, die tijdelijk ver-loren ging, werd dooriandweertroepen temg-genomen. Zuidelijk daarvan verzekerden Oostenrijksch-Hongaarsche regimenten door krachtlgen tegenweer, in vereeniging met > de tussehen Maas en Moezel strijdende troepen, den aftocht der bij St. Mihiel staande ' divisics. ! Tussehen de Côte Lorraine en de Moezel ' won de vijandelijke aanval terrein op Thiau-court. Reserven vingen den stoot van den vijand op. Zuidwestelijlr van Thiaueourt en Westelijk de Moezel sloegen wij den vijand af. Binst den nacht werden de ontruimingen i van den boog voleindigd, zonder stoornis > vanwege den vijand. Wij staan in nieuw , voorbercîde Unies. > — Legergroep van herlog Albrecht van i Wurtemberg. — Een eigen vooruitstoot aan den Hartmannsweiler-kopf bracht gevangenen in. ; — Avondbericbt. — Aan de strjjdfronten - rustige dag. Tussehen de Maas en de Moezel : heeft de vijand zijn aanvallen tôt hiertoe î niet hernieuwd. » (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) ' WEENEN, 13 September. —1 Ambtelijke i mededeeling : In den sc-ctor van St. Mihiel, Zuidelijk de , Combres-hoogte, verzekerden Oostenrijlcsch- - Hongaarsche regimenten in krachtigen te-i genwcer den planmatigcn terugtocht van - Duitsche troepen. 5 (FRANSSCHE MELDING.) ' PARUS, donderdag 12 September. — 1 Offieieel : 3 Noordelijk de Ailette heeft een overval ^ ons gevangenen opgebracht. Artilleriewer-' kingen in de streken van Reims en Prosnes. * Twee vijandelijke overvallen zijn afgewezen in Champagne en in de Vogezen. 3 — Avondbericht. — Westelijk van St. ' Quentin zijn wij, ln verbinding met de Britsche troepen, vooruitgegaan tôt aan den straatweg van Holnon naar Savy. B Het Amerikaansch loger heeft dezen 3 morgen aangevallen in de streek van Saint-' Mihiel. De verrichtlng ontwlkkelt zich in de beste voorwaarden. (ENGELSCHE MELDING.) * LONDEN, woensdag 11 September. •— 1 Offieieel : Wij hebben onze linio vooruitgebracht in de linie Attily-Vermand. In den avond I heeft de vijand opnieuw op.ze stellingen op [ den heuvel ten Wcsten van Gouzeaucourt krachtig aangevallen. Er ontspon zich een hoet gevecht, dat ten gevolge had, dat de aanval volkomen werd afgeslagen, behalve ' °p een enkel punt, waar een onzer posten in 's vijands handen is geblevcn. t Plaatselijke gevechten zijn gistermiddag en gisteravond geleverd in de buurt van ,t Moeuvres, ECourt en Saint-Quentin. Op t eerstgenoemde plaats 1s een sterke vijande-j lijke afdeeling er bij haar aanval in geslaagd . onze loopgraven binnen te dringen, maar _ wij hebben er haar in een tegenqanval weer . uit verdreven. Bij Ecourt en Saint-Quentin _ is de vijand na cen hevig gevecht evcncens a teruggcslagen. Gedvu-ende den nacht hebben wij onze £ "nie eenigermate vooruitgeb'acht ten Wes-j ten van Erquinghem. ï OP 0£ BALKANS. i (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) ' WEENEN, 13 September. — Ambtelijke " mededeeling : ® Albanie : De toestand is onveranderd. Leidingsvlieger Groslovic schoot gister boven Durazzo 3 vijandelijke vliegtuigen af. - Buitscii-Oosienrijbseh-ItaHaanselic Oorlog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) e WEENEN, 13 September. — Ambtelijke .. mededeeling : Zuidelijk van Novontfl beproefden Ifca-' liaansche verkennersafdeclingen den Ooste-lijken oever van den Piavo to winnen. Zij a werden teruggedreven. Anders veelvuldig a artillerlegevechten. a (ITALIAANSCHE MELDING.) e ROME, donderdag 11 September. — Oficieel : p Op de hoogvfekto van Asiago hebben de Brit-Q seho troepen een schitterenclon overval uitge-n voerd, den vijand in een verwoed handgemeen s gevoelige verliezon berokkend, alsmede 77 ge. ■- vangenen genomen en aeht machiengeweren ,r benevena een ruimen voorraad materiaal be-b. meehtigd. Bij den Monte Asolone hebben Italiaansehe k afdeelingen, na de vijandelijke stelling aan den . overkant met een moorddadig voorbereidings-• vuur to hebben mui-w getrommold, die bomees-»- terd en gehouden in weerwil van onstuimigo îi vu u r wel-k in g en tegori e an va}l en, diealloin bloéd ir werden gesmoord. De verliezon des vijands :b waron, gegeven het plaatselijk karakter c'.er ver-3- richting, ongemeen ernstig. In onze handen le ' bleven 61 gevangenen, waaronder vier offieieren, alsmede zes maoliiengcweren, eenige honderden el geweren en allerhando materiaal. x- In het Laone-dal (links van de Chies ), in het n Vallarsa, en de Ornic-vallei hebben Italiaansehe patroeljes de vijar.delijko Unies overvcllcn, do verdediginghwerken besehadigd en wepes benevena gevangenen meo terug gebracht. Ten Zu den van Ponte di Piave hobben ze een eilandje bezot en de vijandelijke bezetting daarvan afgemaakt. Vijandelijke dstacheroonten, die onze stellingen ton Oosten van het Ledromaer en ten Noor-denvanden Altiasimo traehttcnte naderen, werden aanstonds geg'uit on u. feengejaagd. ZwesKiag ter Fransche SîQmmînçr- Par^s, 13 September. — De Parijzer Temps geeft onder 8 September cen uit-lating weer van Foch, volgens welke de zwaarste gevechten aan 't front nog aan-staande zijn; men nadert weer cen tijdpcrk der gevechten, dat voor beide légers cen stelllngenstrijd verwelcke. De Fransche bladen geven lange en zeer grondige beschrijvingcn der omvangrijke, voîfedig gecimentcerde Duitsche bevestl-gingslinies, vOôr welke de Verbondcncn thaiis aangekomen zijn. Deze uitvoerige dagbladherichten beoogen ongetwijfeld, het Fransche volk langzaam en verschooncnd voor te bereiden op de waarsohijnlijke mis-lukking van den zoo grootsprakcrig aange-kondigden heslissingsaanval , Osâer&ansïllar von Paygr oyer Bsigie. In het Burgermuscum te Stuttgart, voor een zeer talrijke vergadering waaronder staatsministers en gezanten, sprak de heer plaats vervangende rykskanselier von Payer donderdag laatst een redo uit, in welke hij nopeijs BelgiK het volgende zegde : — 'Het territoriaal bezit kan ovcral her-steld worden. Voor ons en onze bondgenoo-ten dient vooropgesteld, dat ons ailes weer toegekend Worde, wat wij aan gebied bezaten den 1 Augustus 1914. Duitschland moet dus in de cerste plaats zijn koloniën weerkrijgen, waarbij het gedacht eener verwisseling om redens van doelmatlgheld niet behoeft ult-gesloten te zijn. Voor onze aan den aan-staanden vrede deelhebbende tegenstanders zal anderzijds wel behooren vooropgesteld, dat ook zij kunnen «anspraak maken op de door ons en onze bondgenootén bezette deelen van hun bij 't oorlogsbegin voorhan-den gewezen gebied. Deze aanspraak zal noch op onze weigering noch op die onzer bondgenooten nfstulten. Zoodra de vrede gesloten is, kunnen wij, Duitschers, de bezette gewesten ontrulmcn; wanneer het cenmaal zoover is, kunnen wij ook Belgic ontruimen. Zijn wij en onze bondgenooten cerst weder cenmaal weer in 't bezit van hetgeen ons toebehoorde, zijn wij eerst cenmaal zeker dat in Belgio geen andere Staat op een of andere wijze beter bchandeld wordt dan wij, zoo meen ik te kunnen zeggen dat Befgië zonder bezwaar en zonder voorbehoud zal kunnen terugge-geven worden. De vcreischtc verstandhouding tussehen België en ons zal des te gemakkelijker zijn, wij} onze cconomische belangen veelvuldig evenwijdig loopen, daar Bolgië rechtstreeks aangewezen isop ons binnenland. Wij hebben ook geen reden om te betwijfelen of liet veelbesproken Vlamingenvraagstuk door België zal opgelost worden ln den zln dor gcrcchtigheid en der staatkundigc wijsheid. Hebben onze vijanden ons dcstijds gc-dwongen op Belgisch grondgcbled binnen te rul^ken en het tôt heden voor onze flan-lcendckking in handen te houden, is België tôt oorlogstooneel gcworden en heeft het onder onze hand, alleszins nog zwaarder onder de hand zijner eigen boqdgenooten geledcn, zoo is dat geen onverdiend noodlot. Het is een huichelarij, België om zoo te zeggen in het blanke klecd der onschuld voor te stellen als cen onschuldig slaohtoffer onzer politiek. De Belgische regeering — en op deze, niet op de Belgische bevolking komt het aan, — heeft levendig aandeel gehad in de door Engcland gedreven insluitingspoll-tiek tegen Duitschland. België heeft ook op een stuk van 't vel van den gemcenschappe-ijjk te vellen beer gerekend en er op grond der feitelijkc overecnkomst mogen op re-kenen. Al zij het ook wellicht niet in den vorm, heeft het zich in gelaten op onderhan-delingen over een militaire sa men Werking met zijn tatere bondgenooten tegen ons. Men is gercchtigd te vragen, of de Belgische regeering heden nog wel den moed zou hebben te beweren dat zij, Indien wij eerbiedig omheen zijn grenzen rondgegaan waren, noch den Franschen troepen den inmarsch toegastaan hadde noch aan Engeland hadde i veroorloofd zijn légers in België te landen. MENGELWERK 37 EENE HELDIN Prij niir hat V i r.'ic'i door Exrviel BTTSSOID5. (•) — «Oï — — Ah ! mi9tress Brown, wat bon ik gelukkig U to zien ! Ik heb zoo ongeduldig op u gewacht, wànt ile heb u zoo lief ! Papa heeft gezegd dat zonder U de kleine Hendrik reeds beweegloos in de kapel van Père Leehaise zou rusten, in plaata van als een vlinder op het kasteel te dartelen. Vele kussen kwamen terceht op de wangen van het kind. Eva vergat ailes en gaf lucht aan hare vreugd Hondrik gered te hebben, den kleine zij no orkentenis te hebben hooren Uit-drukken.— Ik wilde de eerste wezen om u te verwel-komen, hernam het kind. Kom gauw bij onze moeder, zij is il thans zeer genegen. Het aangeiioht der onderwij zéros verdui9ter-de. Zou zij de kamer intreden, waar ailes van het verleden getuigdeî.,.. Waar zij eene vreemde hare plaats zag innemen ? Voor het oogenblik ontbrak haar de moed. — Ik verhoop, ten minste, eegde zij, terwijl (*) Verbodeu nadrùk. zij trachtte aan de gedachten van Hendrik eene andere wending te geven, dat gij altijd braaf zult wezen, zeer gelioorzaam, dat gij u niet zult vermoeien en stipt den raad van den dokter zult volgen. — Weea gerust ; vandaag ben ik voor de errate maal aan het uiteinde von het park ge weest. — Te voet ! 't Is vorschrikkelijk ver 1 — Kent gij dio plaats î Gij zijt reeds op het kasteel geweest? Eva beet op hare lippe,n tôt bloedens toe ; zij zou zich gauw verraden als zij soortgelijke oczegden waagde. Hendrik was, gelukkig, te jo^g om uit haro woorden eenige beteekenis af te leiden en om dit ailes te herstellen, verliasstte zij zich er bij te voegen : — Lief kind, hoe wilt gij dat ik, die nooit Londen verliet, hier zou geweest zijn î Ik sprak bij toeval ; te oordeelen haar de dveef, die ik straks doortrok, moet dit park groot zijn. — 't Is het schoonste en het grootste van geheel den omtrek, antwoordde fier de knoap ; gij zult het morgen zien al3 ik u tôt aan den vij ver zal geleiden. Wij zUllen mijnen vriend Jacquot den ouden papegaai, die eertijds in het groot salon waa, eenig suiker dragen. Die Jacquot riep den ganschen dag Eva — dit i3 de nt'.am onzer aima moeder zaliger — en gij begrijpt, dat maakte papa droevig. Men heeft Jacquot eene verder afgolegene plaats bezorgd. e De aankomst van Carmen en Paquita onder-■f brak dit gesprek; zij omhelsden vurig hare t onderwij zeres. r — Gij komt laat. Wij hebben reeds het mid-dagmaal genomen. zegde Paquita, maar men e zal u gauw opdienen. Waar veïkiest gij het 1 Hier of in de eetzaal ? — Ik hob niets noodig, lieve kleinen ; Dolorès zal mij eene. tas thee boven brengen ! Ik ben t wat vermoeid ; morgen, na eenen goeden nacht doOTf»ebrPcht te hebben, zal ik hersteld wezer ; 8,1 tlai z lien wij sp-eke i zoolapg gij wilt. » Do r.ieisjcs en Heudrik verwijdcrdcn zich, e eenigszlns telcurgesteld onidat zij zoo gauw f waren hcengezonden, maar Eva, alhoewel e zij de lvinderen zeer gaarne terug zag, was te ontroerd om wclkdanig gesprelc vol te t houden. k F.cnige minuten nadien klopte men aan de t deuren Dolorès trad binnen met een sehenk- bord, waarop do theetas stond. ii Wie daar getuige warc geweest van de » houding der negerin, hadde stellig cen geheim r vermoeid. Zij naderde eerbiedig de zooge-t zegde mistress Brown, die met het hoofd t tussehen hare handen, cen neusdoek aau de t oogen stond : a — Is het mogelijk? Gij weent, meesfcercsl , In Gods naam, bcdaar a. Moest men u ver-t rassen I t't Vervot-rî ) . « f n lAJOJ&'ZZiR.H'a' ;m Wasrggioosliflcl van r:çn Esnimsl- Parijs, 13 S. pteimb'•. — D^ Temps meldt dat de Kemraetberg thrnsook voor de Ertshto als st'ellir.g veel veiioren heeft, (k'-cr zijn ' P r-vlakto volic.-'.ir; verwaesten bodolven is- i^a vorm van den berg is ton gevolge der beachie-ting gansch veranderd. E t is oen godrochtelijk vormlooze massa. Eveneens js het dnp ICemrael waardeloos geworden, zooals eigeidijk, volger.s overeen8temmende beriehten dor ooiirr;scorrcs-pondenten, de laatste door de Duitpehers ont-ruimde plaatsen als steuupiuiton voor de Ver-bondenen ten gevolge der vol'tedige veinieling strategisch gnu^eh w "valle»» TER Z E E. BERLIJN, 13 September. (Ambtelijk) — Door onze duikbooton in de Noordzee werd 10.000 b. r. t. vijandelijke seheepsruimte in den grond geboord. De overste van Oen ndwircnlstaf der Marine. IN RUSLAND. De .regeering van de Krim deelt ambtelijk mede (kit de onafliankelijkheid van het Ivrimgebied " geproclamecrd werd, en do onderliandelingen met Oekraine nopens de handcls- en nijverheidsbetrekkingen begon n en zijn. Nieuwe revolulie te S. Petersburgl — Vol-gens een tclegram te Washington ontvan-gen zou S. Petersburg op 12 plaatscn tege-lijk in brand staan; ook zou er in de straten gevochten en gemoord worden. — In geval de Bolschcwiki het bewind ontnomen wordt, zegt een Engelsch blad, zal voor Rusland weerom de vraag opreizen, monarchie of republiek. De verschillcnde Russlsohe staatkundige partijen zullen zich dan zeker tôt de Verbondcncn wenden, besluit het blad, en ln dit geval moet men weten wat te antwoorden. Iict lot der Bomanows. — Londcn, 13 September (Reuter). — Het blad Daily Express ver-neemt dat de czarineenharo vier dochters door de Bclachewiki vermoord werden. (Hetzelfde werdeenigedagen te vorendoor den Temps even-eens gemeld). Op de czarin-moeder werd koit geleden eveneens een overval gepleegd, ze werd eohter dooT matrozen der Zwarte-Zoe vloot ver-dodigd. Na een strijd die 14 dagen voortduurde gelukte het de matrozen der Roode garden to overwinnen. Nu is de ozsrin-moeder in zeker-heid.— De laatste meldingen verzekeren dat Lenin bijna hersteld is. Temperatuur, pois en slaap zijn regelmatig geworden. Een lagerbevel tegen de popen (Russ-Lscht geestelijkheid). — De Bolschewiki-bevelhebber Lajkzis heeft het volgende legerbevel afgekon-digd : Binnen liet gansch frontgebied bewerkt de geestelijkheid eene onbeteugelde opwinding tegen het Bolsohewikibestuur. In de steden en dorpen die onder de drukking der Witte Garde en van do Engelsoh-Fransche benden tijdelijk ontruimdwerden,ontvangtde geestelijkheid den vijand metbrood en zout, Diensvolgensmoetde geestelijkheid zorgvuldig in het oog gehouden worden en wie het aandruft door woord of daad tegen de Bolschewiki op te treden, schiet men neer, zonder naar rang om te zien. Te Smolensk werd een groote samenzwering ontdekt. Kadctten en generaal Dorman werden aàngehouden. De lijst der gijzelaars die in geval van een nieuwen aanslag op de Bolschewiki zulien doodgesohoten woden, werd vermeer-derd motde namen van generaal Suworoff en kadet leeraar KU3min-Krrawaeî. De Politiek la NsdsrlaBiI. ; De lezers weten dat de laatste Wetgevendb verkiezingen in Nederland, gvdaan met het | algcmcen stemrcclit, den val vcroorzaakten van het liberaal ministeric Cort van der Linden, aan de liberale partij veel zctels ont-namen, de socialistische zetels vermeerder-den en aan de Christelijke partijen de mecr-J derlieid gaven. In deze meerderheid nu, hebben de Roomsch-mathoiicken op hun beurt de meerderheid en zoo komt het, dat ! zij eigenlijlc het bewind in handen hebben. ; Wijl hun eigen meerderheid echtcr maar betrekkelijk, en hun betrekkelijke meerderheid samen met de andere Christelijke partijen maar gerlng is, heeft het lieol wat weken geduurd vûôr een ministerje bepaald lcon L samengesteld worden. In dit nieuw ministerie j hebben de katholieke.n, als de t '.lrijkst ge-l kozenen, de overhand ; maar ook leden der _ Calvinistische Kerk hebben er plaats in en zelfs is aan een Calvinistisch dominée, M. De 1 Visser, de portcfoclje van het onderwijs toe- • vcrtrouwd geworden. ! Het hoeft nu hcrbedficht, d t de r Roomsch-Kathoiieken in den lciesstrijd gin-r gen met gelijksteliing van het vrije met het ? offieieel onderwijs in hun program, gelijk deze in België door de schoolwet Poullet 1 gewonncn werd. Die gelijksteliing (loor te vocren, zal thans cen der eerst? werken van 3 het nieuw ministerie zijn ; en alhoewcl ~ Katholicism on Calvinism natuurlijk even 1 sterk als ooit van elknader afgeteeke]rd blijven, zal die doorvoeiing niet falen, omdat 1 ook de Calvinisten crkennen dat goclsdienstig * onderwijs evenvccl recht als anti-godsdien-8 stig moet hebben. '• Die richting van éérlijke g' Wetensvrijheid e zal des te beter bij het Nedcri ndsche volk met achting begroet worden, wij 1 het nieuw S ministerie uit dezelfde chrlsten lcvcnsbe-;» schouwlng even open oog heeft voor de 1 andere maatseliappelijkc noodwendigheden 3 van het volk, hetgeen zijn liens op M. Dr Albcrse voor arbeidxmmister t n voile l>e-i wij st. e Œ3TJITSlSri-.A-lSriD Sparrwerraffip ln Nsrsrland. î 40 tSoosJen. — S 58 geissieîstea, 7 Amsterdam, 13 Septemb-r. — D - sr.ell.rein van Apeldoorn, die om 10.11 uur 's morgt ns Uit* a de stat.ie van Hilverf-um vertrekt, iste Weerp, I de laatste statie vô6r Amsterdam, uit de sporen gesprongen. Volgens de lac-tste bcriqhton weiden II 40 menschen gedooti en 100 tôt 150 gekwetst. Later. — De spoorwegramp te Weerp is den-■' kelijk de wrpejjste wAarmedo Nederlar.d ooit î geieisterd weid. Door het ovrrvîoedig regei^on is de baandam in de nabijheid der spoorw. t;-e brug, onder den zwâsen last van den trein, v/. •-e gezonlcen. De loeomotief van den trein bl(cî t p debrugstaan.De oar. tewagonbk'eforaar.har.f, u e dwarsover den we^;_;ezonken ".m, Da vijf ' tuigen voor rezigevs en oen feO' n i.v< gcr. r n beneden gestort. Een groot gel al ger.ee ■ h. r,x j en soldaten werden ter plaats gcro'-pen cmhulp te bieden. I Hatverkeerishec'jciuaaio.a 'erbre ken. ENGELAND. — Eene nieuwe oorlogsrcclc doit 1 hoofdminister LU'jd George uitçesproh.'. — - Amsterdam 13 September. — lït u.cr deelt een lange redevooiàr.g m-de door Lîoyd Georges te Manchester uitgesprokeji. De iiJicad la ong' '• t,Jî 28' Jut. - Kr 215. Gadsfllsrst — ilulsgczin — Elstngoia Zanflag; 5, Maandag. 15 33pt:mîJ2r 1S18

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel t Volk: godsdienst - huisgezin - eigendom gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in - von 1891 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume