Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

220 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 24 Januar. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Konsultiert 21 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n872v2f316/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3517 Uitgegevea door de politieke àtdeeling bij den Oeneraalgou-reraeur ln Belgis. Gedrukt in de Îrukkerij Tac het Wet- en Veror-eningsblad, Brusaei, Leuvensche Sraat 40. Het Wet- eu Verordeningsblad L> ln Belt'16 verkrijgbaar bij •OTenrenoemde drukkerij. in Duitscrilïmd en in het onzijdige kuitenland bt) de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-àbonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig >er stuk. De doorloopende toe-fensmg Tan het bijblad tôt het wet- en Verordeningsblad kan te Tcornoeir.de drukkerfl tegen eaan t einde yan e'k kwartaal te inisen »om \ an 4 Pfennig per Ml ran ieder auœmsr ïest^ld for die okkupieiten Gsbiste Selgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezelle strekei van Beigiè, Bulletin officiel des Lois et Arrêtés posr le territoire beige occupé. Herausgegehen Ton der Politisc'nen Abteilung bei dem OeneralgouTerneur in Belgien. Oedrurlrt in der Druckerel des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lôweaerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in HeUien durch die genannte Druckerei, in Deutech! and und îm neutralen Ausland durch die deutsclien Postanstalten far 2.50 M. vierteljiihrllch regelmiis sig hezogen werden. Die einzeine Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendun» de* Beib'attes zum Gesetz- und verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gcgen die am Eade jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrâge Ton 4 Pfennig fur «ta Blatt der emztinon Nummer betktrazt werden. Publié par le départemenî polt-tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruvelle» dans l'imprimerie du Bulletin des î ois et Arrêtés, lue de l ou-Tain Vj. On peut s'anonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dar.s le» pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2.50 M pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 l'fen-î!\f- susdite imi rimerie ss i.drgr également, sur demande, ie l'envoi régulier de l'acmeie lu Bulletin des Lois et Arrête», ■ontre paiement, à la fîn de chaque trimestre, de 4 Planni# is.1 feuille <1# rhnr.n» n>imAr<v BRUSSEL. Î103. 24. JAîSUAil 1917. INHA.LT: Bekanntmachung. betr. Erneimung eines Vertreters ftir eine Firma, S 3217. - Bekanntmachung, betr. Festsetzimg von HôoUstpreisen tar den Verkau von erdroschenem Brotgetreide, Mehl, Kleie und Brot, S. 32IS. INBOUD • Bekendmaking betreffende de benoeming van een vertegenwoordiger van een firma, bl. 3217. — Bekendmaking betreffende liet vastskllen derïioogste prijzen voor den verkoop van gedorscht koren, meel, zemeien en brood, bl. 3218. SOMMAIRE : Avis concernant la nomination d'un représentant d'une maison de commerce, p. 3217. — Avis établissant des prix maxima pour les ventes de blé bat'u, farine, son et pain, p. 3219, bekanntmachung. Auf Grand der Verordnung vom 18. September 1914 (veroflentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 3), in Verbindung mit \.rtikel VI der Verordnung vom 26. November 1914 (veroflentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 16), liabe icli Herrn Dr. Ernst Goldschmidt nim Vertreter der Firma E. L. J. Empain, Briissel, bestellt. Briissel, den 18. Januar 1917. Der Kaiserliehe Generalkommissar fiir die Banken in Belgien, B. A. 24308. - 'VON LUMM, beken dm a king. Op grond der Verordening van 18 September 1914 (verschenen in Nr 3 van het Wet- en Verordeningsblad), in verbinding me' artikef VI der Verordening van 20 November 1914 (verschenen in .Nr 16 van het Wet- en Verordeningsblad), heb ik den heer Dr. Ernst Goldschmidt ,ot vertegenwoordiger van de firma E. L. J. Empain, te brusseï, nenoema. Brussel, den 18" Januari 1917. Der Kaiserliehe Generalkommissar fur die Banken in Belgien, B. A. 24308. ™N LUMM. a v rs, Conformément à l'arrête du 18 septembre 1914 (n° 3 du Butletin officiel des lois et arrêtés) et à l'article VI de l'arrêté du 26 novembre 1914 (n° 16 du Bulletin officiel dés lois et arrêtés), j'ai désigné M. le Dr. Ernst Goldschmidt m qualité de représentant de la maison E. L. J. Empain, à Bruxelles. Bruxelles, le 18 janvier 1917. _ Der Kaiserliehe Generalkommissar fiir die Banken in Belgien, B. A. 24308. VON LUMM. Bei den mit drei Sternen bczeichneten Verordnungen De met drie sterretjes.gemerkte Verordeningen worden Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés, ist Bekannfgabe auch durch Maueranselilag beabsichtigt. ook door middel van aanplakbricven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du |>ubli< Die Ubrigen sind durch die Gemcindebehitrdra in ortstib- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administration! licher Weise insbesondere an die Imeressenten bekannt overheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendinaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont couiumt zu geben. vooral aan de belanghcbbend'în medegedeeld worden. I de le faire. t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume