Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

538 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 02 September. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Konsultiert 26 September 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dn3zs2mx8j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

383* Verordnungsblatt fnr das ETAPPENQEBIET der IV. ARMEE VERORDENiNGSBLAD voor het Etappengebied van net 4e Leger BULLETIN OFFICIEL DES ARRÊTÉS pour le rayon aes ntapes ae la <4 Arraee Uitgeg-even door de Etappen-Inspektion.Dit blad verschijnt volgens behoefte en lig-t ter inzage op ieder g,emeentebestuur. Ook is het bij de Etappen-Inspektion, Zivilverwaltung-, aan 20 Pfennigs de nummer te -koop. Herausgegeben von der Etappen-Inspektion. Das Blatt erscheint nach Bedarf und liegt bei jedem (iemeindevorstand zur Ein-sicht ofïen, ist auch bei der Etappen-Inspektion, Zivilverwaltung, zu 20 Pfennig fllr die Einzelnummer k:;uflich zu haben. Publié par l'Etappen-Inspek-tion.Ce" bulletin paraît suivant le besoin, et peut être consulté à chaque administration communale. Il se vend aussi Ci l'Etappen-Inspektion. Zivilver-waltuDg*, moyennant 20 Pfen-nige par numéro. GENT. Nr 4-8 mit Beiblatt Nr 336 - 340, 2. SEPTEMBER 1916. INHALT der Nr 48. — 214. Verordnung betreffend die Ernennung von Mitgliedern der provinziellen Pensionierungs^ommissionen, S. 383. —215. Verordnung betreffend die Beschlagnahme und Bestandserhebung der Fahrràder und Fahrradbereijungen, S. 384. — 2/6. Verordnung betreffend Hochstpreise fur Getreide, S. 390. — 217. Nachtrag zur Verordnung betreffend den Hôchstpreis jûr Calcium-Carbid, S. 391.— 218. Ausfuhrungsbestimmungen zu der Verordnung iiber die Beschlagnahme der Nussernte 1916, S. 391. — 219. Ausfuhrungsbestimmung zur Verordnung iiber die Musterung der Rinder- und Schweinehestânde im Etappengebiet der 4. Armee, S. 392. Anzeigen, S. 396. IN HOUD van No 48. — 214. Verordening betreffende de benoçming van leden der provinciale pensionneeringskommissies, blz. 283. — 215. Veror-dening betreffende het inbeslagnemen en stapelopnemen der rijwielen en rijwielbanden, blz. 384. — 216. Verordening betreffende de hoogste prijzen voor granen, blz. 390. — 217. Bijvoegsel tôt de verordening betreffende den hoogsten prijs voor Calcium Carbuur, blz. 391. — 218. Uitvoeringsvoorschriften tôt de Verordening betreffende het inbeslagnemen der notenoogst van 1916, blz. 391. - 219. Uitvoeringsvoorschrift tôt de verordening betreffende de monstering der voorhanden runderen en zwijnen in 't Etappengebied Van 't 4e leger, blz. 392. — Aankon-digingen, blz. 396. CONTENU du No 48. — 214. Arrêté concernant la nomination de membres des commissions provinciales pour les retraites, p. 383. —215. Aïrêté concernant la saisie et le relevé des stocks de vélos et de bandages pneumatiques de vélos, p. 384. — 216. Arrêté concernant les prix maximum des céréales, p. 390. — 217. Ajouté a l'arrêté concernant le prix maximum du Carbure de Calcium, p. 391. — 218. Dispositions complémentaires pour l'application de l'arrêté concernant la saisie de la moisson de noix de 1916, p. 391-392. — Annonces, p. 396. 214. VERORDNUNG. Auf Grund des Artikels 3 Ab-satz 2 des Gesetzes vom 1 7. Februar 1849 werden in der Provinz Ostflandern : der Provinzialdirektor des Enregistrements und der Domaenen und der Hauptmgemeur und Di~ rektor des provinzialen Wege-baudienstes,in der Provinz Westflandern : O. Landas, Mitglied der Dépu-tation permanente des Provin-zialratesund der Provinzialdirektor des Enregistrements und der Domaenen in Brugge zu Mitgliedern der provinziellen Pen-sionierungskommissionen fuer eine dreijaehrige Mitgliedzeit vom 1. Ju-li 1916 ab ernannt. A. H. Q., den 26. August 1916. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von Wiirttemberg. t Drurkrre; v/ra Ad Hoite, G. m h H Cent 214. VERORDENING. Op grond van artikel 5 lia L der wet van 17 Februari 1849 worden voor een lidmaatschap van drie jaren, te rekenen van af den 1en Juli 1916, tôt leden der provinciale pensionneeringskommissies benoemd : In de provincie Oost-Vlaanderen : De provinciale bestuurder van t enregistrement en de domemen en de hoofdingenieur en bestuurder van den provincial en straat-bouwdienst,in de provincie West-Vlaanderen: O. Landas, lid der Députation permanente van den provincie-raaden de provinciale bestuurder van 't enregistrement en de domei-nen te Brugge. A. H. Q., dçn 26 Augustus 1916. Der Oberbefehlshaber, Herzog Albrecht von Wiirttemberg 214. ARRÊTÉ. En vertu de l'artcile 3 alinéa 2 de la loi du 17 février 1849, sont nommés membres des commissions provinciales pour les retraites pour une période de 3 ans, commençant le 1er juillet 1916. dans la province de la Flandre Orientale : Le directeur provincial de l'enregistrement et des domaines et l'ingénieur en chef et directeur de l'administration des ponts et chaussées, dans la province de la Flandre Occidentale : O. Landas, membre de la députation permanente du conseil provincialet le directeur provincial de l'enregistrement et des domaines à Brugge. A. H. Q-, le 26 août 1916. Der Oberbefehlshaber, *-Herzog Albrecht von Wiirttemberg.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume