Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

314 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 02 November. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Konsultiert 03 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8w3805056r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

— 4653 — Gesetz-und Verordnungsblett , Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van Iiet Wet- en verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrûgbaar bij bovengenoemde drukkerij m Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-zending van het Mjblad tôt het Wei- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen deaan 't eindevan elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per vel van îeder nummer besteld worden. * , for die okkupierîen Gebiets Belgiens. Wet- cd Verordeningsblad voor de bezette streken van Bclgië. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruck in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, Lowenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschlam und im neutralen Ausland dureli die deutschea Postanstalten Mr2.50M. vierteljiihrlich regelmas sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2u Pfennig. Die fortlaufende Zusendung de Beiblattes zum Gesetz und VerordnungsblaU kann bei der genannten Druckerei gegen die an Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Retràge von 4 Pfennig furein Blattder einzelnen Numme beantragt werden. Publié pdr le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé :'i Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rite de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans '.es pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2.5o M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La sùsdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la tin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. brussel, % 410 2. NOVEMBER 1917, INHA.LT :Verordnung liber die Reehte und Pfliehten der Studierenden an der mit der Universitât Gent verbundenen Hoehsehule fllr Handelswissenschaften, S. 4653. — Verordnung tlDer die Rechte und Pfliehten der Studierenden an der mit der Universitât Gent verbundenen Hoehsehule fur Landwirtschaft und Gar-tenbau S. 4655. - VerfUgung liber dieErnennung eines Sekretârs des akademischen Rates der Universitât Gent. S 4656. —Verordnung ttber die amtliche Emtragung der in Belgien erworbenen akademischen Zeugnisse, S- 1657. Bekanntmachungen, betr. Liquidation franzôsischer Unternehmungen, S. 4658 und 4659. - Verordnung Uber die Festsetzung des Prelses fttr Maizkaffee. S. 4660. — Berichtigung, S. 4660. INEOUD: Verordening betreffende de rechten en plichten der studenten aan de Hoogere School voor Handelswetensehap, toegevoegd aan de Staatsuniversiteit te Gent, bl 4654. - Verordening betreffende de rechten en plichten der studenten aan de Hoogere Land- en Tuinbouwschool. toegevoegd aan de Staatsuniversiteit te Gent, bl 4656. — Beschikking betreffende de benoeming van een secretaris van den Academischen Raad der Université te Gent. bl. 4657. — Verordening betreffende de ambteljjke bekrachtiging der in Belgié verworven academisehe getuigschriften. bl 4657. Bekendmakingen betreffende de likwidatie van Fransche ondernemingen, bl. 4658 en 4659.—Verordening betreffende de vaststelling van den priis van moutkoffie, bl. 4660. — Terecht-brenging, bl. 4660. SOMMAIRE : Avis concernant la liquidation d'entreprises françaises, p. 4658, 1659 et 4660. - Arrêté concernant la détermination du prix du café-malt, p. 4660, - Rectification, p. 4660. ïinweis auf die Handausgabe, Band II., des Gesetz- und Verordn.-Blattes f. d. okkup. Gebiete Belgiens Seite4664. 1. VERORDNUNG iber die Rechte und Pfliehten der Studierenden an der mit der Universitât Gent verbundenen Hoehsehule fur Handelswissenschaften. Artikel 1. Die Aufnahme der ordentlichen und freien Studierenden sowie der Zuhorer an der Hoehsehule fiir Handelswissenschaften erfolgt âhrlich durch den Rektor der Universitât auf Grand der in der Verordnung C. C. III& 2383 vom 20. Juni 1917 iiber die Aufnahme-ledingungen und Aufnahmepriifunaen an der mit der Universitât Gent verbundenen Hoehsehule fiir Handelswissenschaften getroffenen îestimmungen. Die Studierenden werden bei ihrer Aufnahme vom Rektor durch Handschlag als Angehôrige der Universitât verpflichtet und zur ;èwissenhat'ten Erfùllung ihrer Obliegenheiten ermahnt. Die Zuhorer werden bei ihrer Aufnahme vom Rektor auf die aus der Teilnahme am Unterricht sich ergebenden Pfliehten ingewiesen. Ueber die Aufnahme wird den Studierenden und Zuhôrern eine'Karte ausgestellt, die als Ausweis vor den Universitâtsbehôrden gilt. Artikel 2. Die ordentlichen Studierenden baben sich bei ihrer Aufnahme fiir einen bestimmten Jahreskurs der Hoehsehule einzuschrêiben. Sie haben das Recht, sich den Prufungen zur Erlangung der akademischen Grade zu unterziehen, und zwar jeweils in denjenigen •rufungsabschnitten, fiir welche sie sich eirigeschrieben haben. Die freien Studierenden und die Zuhorer haben sich fur diejenigen Vorlesungen und Uebungen, fiir welche sie zugelassen worden ind, einzuschieiben. Artikel 3. Die Studierenden und Zuhorer konnen von ihren Lehrern, vom Direktor der Hoehsehule und vom Rektor der Universitât zur Irfiillung ihrer Pfliehten angehalten werden. Artikel 4, Disziplinarische Strafen konnen iiber die Studierenden verhângt werden wegen fortgesetzten Unfleisses, wegen eines erheblichen Verstosses wider die Disziplin der Hoehsehule und wegen grober sittlicher Verfehlungen, Vor der Verhiingung der St<'afe ist den Beschuldigten Gelegenheit zur Verantwortung zu geben. —————————— Bei den mit drei Sternen bezeichneten Yerordnungen De met, drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés, ist Bekanntgabe aucli durch Maueransclilag benbsiclitigt. ook door middel van aanplakïrieven bekend gemaakt. Les autres doivent être portes à la connaissanee du public [lie (ibrigen sind durch die GemcindebehOrden in ortsiib- Aile andere \ erordeningen mocten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administrations licher Weise iusbesoiidcre au die Interessenten bekannt overlieid volgens de gebruikeli.jke wijze van bekendmaken communales, qui procéderont ainsi au'elles ont coutume lu geben. vooral aan de belanghebbendeii medegedeeid worden. de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume