Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

3941 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 05 Juli. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Konsultiert 13 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ww76t0jr93/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

VIJFTIENDE JAAR Zondagr 5 Juli 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar C maand 3 maand jelgië, vrachtvrij lr. 14 7 3.50 AJedeilandi » 20 10 5 00 Andere landen 32 18 8.00 Men kan inschrijven ten buresle van heb blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Aile abonnenten ontvanoen een geïllustreerd bijvoegseï van 8 bladz De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Vlaamsche Gazet Hoofdopsteller-Eigenaar : JTTLI-CTS HOSTE, BEUSSEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie : A 2384 Nr 186 Zondag 5 Juli 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4c Bladzijde, per kleinen regel. . . fr. 0,30 3° Bladzijde ' '>0® V Bladzijde fr. 2 en 1 5,00 ltechterlijke alkondigingen . . . • 5,00 Voor aile amnoncen zieli wendem ten bureele, St'PIETERSTRAAT, SO. BRUSSEL (te Taal bij de Spaorwegen Wat de Vlamingen dulden Wij kennen Vlaamsche stelplaatsen van !o-kotmotieven, waai1 sedert 50 jaren, ja mis-schien wel sedért 'het bestaa.ii van d'en spoor-weg tôt dlit oogenblik toa1, V1 aam> chonik un d i ge oversten 'het' bestuiuir wa-angenomeni thefobéni. Nog nooit heeft diaar éérï Vlaamschkennend tecihmisoh ambtenaa.r die onderrichiting geleid der V.Laamsohe machinisten! Will dit zeggen d'at deze daair in 't gdieel ge€).i teehnnlsCh onderiticlht g>emiete-n< ? Neeln: er zijiu te dien cinde oncterrichters benoemd, ex-machinisten, die een befàwiaamiheidsexamen ondergingem en die1 soms de landstaal kennen. Maar wij b^nveren in iederi geval, dat aan een werkliedlsnklasse, van wier beleidl en oor-dee;l dagelijiks zoo veel affoangt, — 00k men-sohenlevens, — geen enlke;! opleidingsmiddel tè~vêsr~b'SSteed is en d'at in hun miididen dik-wij;ls het hoogere woord van die 11 ingenieiur zou moeten weerklinken ; h/et woo<rdl, dJat hun tecihnische kennis moet verhoogen, huo zedte-,'ijk bewiistzijn, 'hum pliolïtsg|evx)ieil moeft aan-waldceren.Zoo moeten velen onzer VJaamsche wer.kilie-d'en missen wat hun Waalsche broeders ruim-schoots genieten; zoo zijn onze Vlaamrsche wericlieden in diie plaatsen, — en ziji zijn tal-rijk. — oipjbegrepen werkkrachten die even sohmv naar h/un hioofdinaft opzien als< hijzelf hen sclhuw voorbijiloopt. **■* Enkelen zullen (het zonder belang vinden, dat een overste tôt den Vlaamschen spoor-wegarbeideir een "harteiijk woord! in zijni eigen taal îcuone irïcihiten. Wij, integendeel, meenen, dat hdj zijne werklieden op aile punten voibko-men moet kunnen veinstaan, zooals hijizelf moet in staat zijim 001 hun vollkiamen zijn zienswijze te kunnen mprenten. > Want luet is nieit waar, d'at meni alleen met de Teglement-artikels d'en dienst doet gaan, aanganomen zijnde dat die, reglementen ver-staan woTden. In moeilijke omstandiigheden han^t d'eze geheel af van den 'gceden wil, de zeideilijki? .kracht en den opofferingsgeest der ne; lerig^n. En laten wij ex dit b?JVoeigen: nueer dan zijn Waalsche kolllega hee'fti de Vlaamsche machinât verder onder.richt noodig; meer d'an die eerste is hem leidiing tôt het begrijpen d)or teohniische en administratieve punteni, die voor die goede en vieilige Jeid'in^ der stoomitui gen noodig zijn, ono'ntbesrliijik. Want het ge middcld1 \-crstandelijik peil d'er Vlaamscihe ma-ohiinislen sitaat aanmerfkelijk dager dan d'at humner Waalsohe ambtsbroeders: wiji sohirij-ven dit niet neer zonder d'roef*heid. doch steu-nen op jarenlange ondervinding en op be-trouwbare inlichtingen. De oorzaak daairvan i> uitsluitendtte zoeken in de mindenvaajrdigheid van het Vlaamsch pl a t tel a ndisonde r wij s. *** Wij hebben Vlaamsche remmers, stO'kers, treinwachiters en machinisten hooren verhalen van sommige b'eistuur.lijk'e enkwesten o»veir< em-stige baanoingevaillen, waairin alleen dienstper-soneal in 'batrokiken was. D'eze enkwesten wn-ren geleid dOor am-btenaars — technische en andere — die Vlaamsch sp/raken nodh ver-stonden. De ondervragingen geschiedden in 't Fxiansch. Bij enkele gevaJlen deedJ diienst als verta.ler ;t i^ gelij'.k weïk Vlaamsahkennend werkman der statie, — bij gebreke 00k wa' een der aanwezige Amchiters of ihoofdwachters — -soms zd'fs een statieoverste, — ofschoon d'eze, gewoonlijk beschuldiger in zulike zaïk'en, in de roi van taalman der beschuldigd.en, geheel miaplaatst was. Eindelijk, en meeirïnalen, hebben wij van gevadlen cehoord w"aa,r geen vertaler te vinden was en waar aan Vlamingen eenvoudig Fransche vragen werden gesteld die zij nocb \'erstaan noch 'betintwcordem kond'en. Toch vernamen zij daarna. niet zelden, dat zij goed en wel schiiildig bevcnden en gestraft werden. En het geldt hier zware straffen: afhonding van loon, verlies van premies. rangverlaging, enz. liovcngemekle feiten zijn niet van nitzon-derlijken aard1. Zij gebsoiren dagel'.ijte. Voort-durend heeft de Beroepsraad kJachten over dit punt in behandeling en — dlit dient gezegd - • worden Hloor 'hem enkele dier onregëlma - tige vcninissen verbroken. *** « Het is dringend noodig; dat onze ingénieurs, vooiral die wel ko geroepen zijn om in Vlaamsche piroivinciën werkzaam te zijn (b. v. in b-et bcstuiuu' van Spoorwegeni), eene voldloen-de kennis van het Nederlandsch bezitten, entier andere opdat zij. die voorschiriften van de wet van 3878. omtrent het gebruik van het Nedlerlandlsch in besfcuinrlij.ke zaken, zoinden kunnen naleven... » Zoo luiidde rendis in 1897 het verslag van de Kcmimi:sie belast me<t het onderzoeiken van die wenschelijik-heidi van het Lnricihten eener Ned'erlandsche hoogescihcol in Vlaamsch-Bel-gie, verslag getee'kend door ho.oglleeraren, ingénieurs, nijveraars; letterkundigen... Hiel'aas ! di'e voc^rj 18 jaretn uitigeispuciken wensch blijft nog immer onvervuildl. De plaats, die 'het beiheer aan '"t Vlaamsche Jeven grnht is bitter klein. Geheyl onbekend in de centrale binreden, nauwelijks tierend ;n die bediiend'enwexeld van den aktieven dienrjt, is het geheel teriuggedrongen in d'e lagere sfeer der Vlaamsche spoorwegarbeiders. En toch ware het een gewicihtige Vlaamsche zegapraal, indien enze taal op dezelfd'e hoog-te als de Fransche kon wO>rden opgevoerd, in een mijverheid', die bijna too.ooo arbeidlers van aL'len aard, en een .bedrijfsikapitaal van 2 milliard fraruki gebruikt. Dit is echter, na het bekoaneni eener Vfaam1-scihe 'hoogesdhcol, eene kwestie \"an lange jareh. In afwachting herhalen wij, d'at het toeiver-trouwen van kommiando's o\er Vlaami^che werklieden, aan ambtenaars, diie igeen Vlaamsch bevel kunnen geven en geen Vlaamschen werkman verstaan, een verkrachting is Van aile l'cttica en een kaaT^lag in het aange;-richt fier werkers. Ztvlke tôestandien mogen niet, geduld wo<r-denl DE SPOORWEGRAMP IN SCIIOTLAND • • DE INGESTORTE BRUG TE CARRBR!DGE Onze lezers znllen zich lict ongeluk herinneren, dat onlangs in de Sclioische hooglandèn voorviel. Te ( arrbridge, bij Inverncss, storltq eene spoonveobrug in, met liet gevolg dat een gedeelte van den trein in den stroom viel, wclUe toen juist zeer gezwotlen tuas. Twintig reizigers wet den gewond en diie verdronUcn. Onze plaat toont de irigestorte brng met de lokomotief en het rijtuig die in het water zijn gevallen. NEDERLAND Het buitengoeri van Huygens aangekocht Vrijdagmorgan is de akte verleden waarbij de Vereeniging « Hofwijck » Konstantijn Huy- ! gens' buitenplaats van dien naam tusschen ! Rijswijck en Den Haag heeft aangeikocht. Er j ontbraken nog 4000- gulden aan de koopsom, j doch men hoopt die binnen weinig tijd te heb- j ben bijeengekregen. Daarmee is de woning van den grooten : Konstantijn Huygens voor ondergang gered. : De vereeniging wil nu de kroon op haar werk zetten door in die woning het Huygens-mu- ; seum onder te brengen. j Pariikulfere havens in Nederland Vo'lgens een gerucht zou de minister van Waterstaat er toe willen overgaan de nooclige toestemming te geven voor den aanleg van partikuliene haven> aan den Kotterdamschen t Wate r weg He i hoe t / e ifs "dat o k een bui ten-landsche m'aatschappij daarbij zou begunstigd wc-rden. De « Nieuwe Rotterdamsche Courant » komt teg-en dit voorneinen op, toont aan dat deze kwestie feite'ij.k in de bevoegdheid der voJksvertegenwoordiging ligt èn besluit met te zeggen dat Xederlandsche havens in handen en onder beheer moeten zijn van een Nede'r-, landsche overheid. Vereeniging « On^e Vloot » De vereeniging « Onze Vloot » we'ike. zov> | als onze Haagsche medewërker dezer dagen | meldde. ijvert voor de uitibreiding der Neder- j landsche zeemacht, zag haar ledental in de j laatste maander. stljgen met 1200 ni. van 6800 | op ruim 8000. Het onwe;r Ook in Xederland hebben de hevige onwe- ' ders der laatste dagen groote schade aange- ; richt. Te Arnhem. had de broo'Jfabriek «Ce- 1 rçs» veel te lijden van den biiksem. Te De Lemmer werd een dubbele woning door het hemelvuur getroffen en brandde geheel af. Op Terschelîing ondergingen een paar boer-derijen hetzelfde Ici. Ook op verscheidéne andere plaatsen zijn woningen en boerderiien door den biiksem in .brand Éajchoten en geheel in asch gelcgd. Te Dedemsvaart werden de h. A. Streker en een inwonend 16-jarig meisje beiden donr den biiksem gedood. ^ i ENGELAND n i Talrijko slacfitcffcra van het weer Londen, 4 JuJi. Een tiental. dloodem worden aangestip't tcngevolge1 der onweders diè over Engélandi hebben gewoèdl. Oo>k zijn vele persoineni gewondl. Te\ Mat'look werden dtie pervipnen door b.Icedopdrang getroffen. 1 Brandstichtencte stemrechlfeeksen Lonclten. 4 Juli. — De s.temrec!htfeeksen hctbbqn Vîiijdiag Ballynenoch. Houise, /nabij Belfast, in brand gestoken. De schade wordt op een half millia^n franik1 ge'schat. Dit hiuis werd bewoond door sir D'aniël Dixcn. Vele kunstschatteh zijn door de vlammon verniekl. DDIÏSCHLANl) Keizer Wilhem naar Noorwegen Berlijni. 4 Juli. .— Naar hier verluidt, zou keizer Wilihelm reedis Maandlag a. s. op zijne jaar'ijikschê; reis naar Xoorwe.gen vertrekken. Het procos tegen Rcsa Luxemburg Bcrlijn, ,3 Juli. — Op vèrzoak van den pro- ' kureur-generaal en ondanks het protest van de verdediging is vanmorgen het geding tegen de socialiste Rosa Luxemburg verdaagd. De prokuireur-generaal staafde zijn verzoek door de onmogelijkheid waarin hij zich bevondi in 1 korten tijd de bewijsstukken der krijgsraden liit de verschillende garnizeenen bijeen te brengen. Hevig cnweer te Neurenfcerg Neurenberg, 4 Juli. --- Gisteravond is hier een hevig onweer boven de stad losgebarsten. De aangeriohte schade h zoo groot, dat men haar voorloopig nog niet schatten kan. Twintig minuten 'àng vier een' geweldige hagels'ag : steenen zoo p;root als hazelnoten en somniige als walnoten. De openbare j)lantso3nen, de warmoezerij-en en de velden 111 de omge\ ing der stad zijn geheel vernfëîd. Hier en daar heeft de neer-stroomende regen in' het plaveisel der stratëh groote gaten geslager. FRANKRIJK 0 Dcod van een prins van Bourbon Parijs, 4 Juli. — Een telegram uit Montpcl lier meldt dat daar prins Auguste Jean vai Bourbon plotseling is overleden. Hij was il 1872 te Maastricht geboren. De imkcmstenbelasting Parijs, 4 Juli. — De Senaat heeft igisterei met 198 tegen 87 stemmen een vcorstel Tou :roo ve.rworpem, strekikend om aanvullings belastingen te hefFen dp de thans bestaand< rechtstreeksche 'beii'astimgeiT. Daarna werd1 met 230 tegen ,54 stemmei het artikel der wet op de mididalen aangeno nien, strekkend om in begir;el tôt de invoe ring van een algemeene inkomste.ri>eiastin: over te gaan. „ -i NOORWEGEN Vcor e©n bevsre landsverdediging Krilstiania, 4 Juli. — De Stortihing heefi gis te ren in geheime zitting het vootstel diei militaire ikommiissie aangeiiomen, st"ekken< om een bùitengewoon krediet van n,6oo,oo( kronen bcsehikbaar te stellen vcor de lands verdediging. 5,100,000 kronen diaar\ran zijr bestemd voor niewve verd'edigingswerken on Kristiania. 5— SERVIE De samensmelting met Monténégro De Weensctoe « Re:ch>poist » verneemt ui dip'lomatieke 'bron over de voorgeinomen sa mensmelting van Servie en Monténégro toit eer bondsstaat, d'at deze Servische bondisstaat za. worden gevormd, zonder d'at dfe Soevereini teit van Monténégro of het Mcntenegrijnsctu koninigishuis zal ophouden te bestaan. Het ver drag hieromtrent is reeçîs gesloten en binnen kort zal het ten uitvosr worden gelegd'. Deze samensmelting is het werk van de Russische politi»ek. Servie krijgt aldus tocl een tcegang tôt de Adriatiscihe Zee. De gfc'TU'ohjten over het afdanken van tkbninc Nikolàas zijn even ongegrond als die over eer pe:1sonee:e unie. CHINA He; doodschieten van muitende soldaten Lcnden, 4 Juli. — Naar de « Daily MaiJ : uit Tientsin verneemt zijn 150 man van ck muitende Chineesche treepen, die de stac Kaligan hebben geplunderd, op zonderlinge wijze onschadelijk gemaakt. Men had hur straffeloosheid en vrij vervoer naar h vin woon plaatsen beloofd als zij hun wapens uitlever den, en zich rustig hielden. Zij namen gencegen met die voorwaarde er werden in een trein gestopt, die hen niet naai hun woonpîaatsen bracht doch naar een andei garnizoen... waar allçn zijn doodgeschoten. —— — AFRIKA fi+IJ Do eerste vorgadering der Hertzog-Partij Blijkens berichten in de Engelsche bladei: heeft generaal Hertzog Woensdag te Smith-field, in den Oranje-Vrijstaat, de eerste ver-ga der ing, geopend van de X atiOnaJe Part ij, toi uelker vorming in Januari j.l. was besloten. Te dezer gelegenheid hield h'ij een rede, waarin hij de imperiajistische pdlitiek van generaal Botha heeft bestreden, op grond dat leze ten slotte Zuid-Afrika tôt. een kroonko-lonie zou verlagen. Nieuwe gevechten in Marokko Rabot, 4 Juli. — Op 29 Juni verliet de Fran.sene legërafdeelâng Claudel het Tcamp van Kenifra en begaf zich naar El Bordi, om Dp te rukken tegen de Zaians. Een hevig ge-vecht volgde dat heel den dag duu.rde. De Marckkanen werden wel op de vlucht gedre-ven, doch de Franschen hadden 17 dooder en 77 gekwetsten. Kapitein Gagnepiain werd gedood. Denzelfden dag slc.eg de kolbn Gourauc een aanval der Reatos. af. De Franschen had den 3 dooden en 21 gewond en, waaronder twe< officieren. ►I1 ^ ^ «î*1 ^ ►î' "I* >-I-< ►î' ^ ^ >î< Bericht bij verhuizing. — Abonnenten, dU van vjoonplaats veranderen, worden beleef delijk verzonht bij het MEUM'E. tevens he OU DE adres te willen opgeven. net beheer. De Opstaod io Albanie I * 8 EEN HACHELIJKE TOESTAND De vorstin vertrakt naar Roemenië Weenen, 4 Ju]i. — Xaar de « Xeue Fre.ie "Presse » verneemt, zal de vorstin van Albanie zicli in verband met den toestand te Du-razzo, met haar kinderen naar Roemenië be-gevenXa.ar men wcet is de vorstin van Albanie nauw verwant met de koningin van Roemenië. Prcnk Bib Doda Durazzo, 4 Juli. — Prenk Bib Doda wordt binnen eenige dagen hier vcrwacht. Hij zal mçt groot eerbetoon ontvangen worden, daar . men in hem nog altijd den man ziet, dne den toestand kan r'edden. De vorst heeft hem telegrafisch gelukge-wenscht met zijn goedgeslaagden terugtocht. Prenk Bid Doda wacht versterkingen op bij ' Isjmi, om dan weer aanvailend op te treden. Naar het heet heeft hij echter dringend geld v noodig. De toestand te Durazz; Durazzo, 4 Juli. — In den vorigen nacht ' hebben Mirdieten in de zigeunerwijk van Durazzo geplunderd. De XederJandsche officie-l ren en de vorst zijn niet in staat er iets teger I te dojen. U Tegen den morgen is de aankomst van 70c I vrijwilligers aangekondigE. Om hen onder dak r te brèngen moeten nog maatregelen genomen î worden. De I-taliaanscbe gezanf Aliotti is naar Rome [ vertroïkken, doch het schijnt dat hdj nog terug-■ kee;rt. II DE OOSTEXRJJKEriS TE DURAZZO 4 . .r----i—'"- ,, • Het gezantschapsgcbouw. Oosteniijk en Italie zijn de twee inogend hedendiede overwegende roi spelen in Albanië ' Wij gaven dezer dagen eene plaat met he; ' rtâjiaansch gezantschan ; thans geven wij ei - eene met het Oostenrijksch legatiegebouw. Een Oostenrijksehe zeesoldaat staat voor de ' deur op post. Een Amerikaansch cordeel over den toestand Naar uit Athene wordt bericht, heeft Williams. de Amer i ka.ansche gezant aldaar, die, zooals men wcet, voor kort in Albanie is ge-; wcest, een nieuwe verklaring openbaarl ge-' maa.kt, waarin hiiji ze'gt : De prins kan îviet loocbenen, dat overste ■ Tihcxmson, bencemd tôt gevciîmatigdi sekreta-rivgener'aal \-oor EpiiUùs, m?.t Zografos tôt o\ereensteinining was gekomen civer een ver-zoenirig oj? rëdelijiken grohdiilag. Het Alba-neeçché ministerie verwierp ech'tr 'het door > Thûinson \ourgcste^ae ontwerp'. Essad-pa/ija ■ vroeg, 25,000 man om tegen d- i£ pi rot en op [ te trekken. Thomson verklaa.rde zich tegen : Essad s plan', dat dan ook tôt geenerlei resul-i taat Icidde. De prins riep toen 'l'h.nmson te-. ruig, en stootto. aldms den eenigen bezadigden en vreddievèndeè man uit de politiek. De prin,> is een zwak man. Op de moigend-heden die hem hebben 'benoemdl, rust een deel • van de verantwoord'ing vcor de huidiige ver-warring in Albamë. De internationale kommissie van toeizicht bestaat uit .lieden, die, één uitgezond'epdi, niet bij machte zijn om een staat te vormen. De pains moet voortîs als verantwoordelijk worden aangemerkt voor zijn ministers en de-zen hiinde.len uitsluitend om hun eigenclom in veiligheicl te houden. Om Ihet wel zijn van de bevolking bokommeién zij zich niet. Ten slotte 'betoogt Williams, dat Albanië nog niet iijpTs voor zelfbestuur, tenzij het be-vrijd wdrcfe van de' misdadige invloeden die te Duirazzo werkzaam zijn. fîriokenland ea Turkije De werkzaamheden der gemengde kommissie Een talegram uit KonstantinopeJ, meldt dat de leden van de gemengde Grieksch-Ttirksche kommissie, welke belast is .met de regel ing van het gdschil over de landverhui-/ing van Grielcen uit Turkije en van Turken uit Grieikenland en die tevens het bedrag van de schadeloosstelling voor nadeelen. aan bei-de kanten geleden, za.l vaststel-len, heden naar Smvrna vertro'kken zijn. Beide regeeringen zijn overeengekomen een , scheiidsrechter uit een onzijdigen Europee-, schen stàat te kiezen. Ook deze gaat naar ; Smvrna, doch zal de beraadslagingen der kommissie niet bijwonen. In gevallen wàarovor de kommissie het niet eens kan worden, zal hij beslissen. Het Drama van Serajewo DE LIJKPLECHTIGHEID TE WEENEN De overbrengst der lijken naar Artstetten Weenen, 4 Juli. — Gisterennamicklag. om 4 uur hèeïl in de kapel van den I-lofburg de lijkph e.iitiô'heid voor aartshertog Frans Ferd? nand en de -hertogiii van Holienberg plaats gehad in tegenwooi'digheid van grootwaardig heidsbeJfleéders, aile gezanten en vele mili taire at'gcvaardigden. Op een liooge katafalk rustten de twee zilve ren, met goud versieixle lijkkisten. De me; zwart gedrapeerde klejne kerk rnaakte eer. i.lechtig somberen indruk. Een dubbele rij van hrandende kaars'éri omgaf de katafalk. Smartelijke ontroering beving de aanwez1. gen, toen de Keizer met-de leden van het kei zerlijke huis in het oraiorium verscheen e' Kardinaa.1 prins-bissehop Piff de plechtige in zegening volbracht. Diepbewogen volgden a lien de plechtigheid na afloop waarvan de kerk ge.iloten werd. Een dichte rij belangstellenden stond lang- | de ingangstraat.tot den. Iletburg. Toen de Kei : /.er en aartshertog Karel Frans Jozef naa, Schôribruun terugkeerden. juichte liet publie] huit st'ormaehtig en geestdirtftig: toe. Om 10.15 uur werden de, iijken naar i'osch larn overgebracht ; van daar werden zij vai nacht oin halfdrie over den Donau naar Art stetten gevoerd, waar zij werden bijgezet. Nog de anti-Servische beteogingen te Weenen Naar uit Weenen wordt gemeld, hebben d« laatste anti-Servische, betoogingen hier ei daar een ernst-lg karakter aangenomen. D( politie moest met de saLel tusschenbeide lu> men. Niemand is echter gewond. De Servische driekleur is onder groot ge jubel verbrahd. De politie verhinderde de nu nigte 0111 naar den Hofburg en het Russiscl gezrmtschap te trefâen. Het Servische gezant schap, de bijzondere woning^ van dén Servi schen gezant en de Servische kerk waren vai te voren afgezet. Nog een slachtoffer van den aanslag Weenen, 4 Juli. — Naar de bladen uit Seraje wo ver ne men, ligt de vleugeladjudant var den gouverneur van Borni, die bij den aan slag gewond is. op 6terven. De hcfrouw in Servië Helgrado, 4 Juli. — Naar het etaatsbla< meldt, heeft. Alexander, de kroonpi ins-regent m naam des Konings voor îiert overlijden vai aai tsiiertog Frans Ferdinand een hofrouw voo. aolit <iagerî gelast. Eene logenstraffing Weenen, 4 JuM. — iMen heeft ;gemekl da ilxet ServUs^u \aaudel, tijdens de betoogingei \ an 2 Juli, werd verbrand: Dit n.:euws worci thans geil.ogenstraft. Odk deai 3 JmM, werdei geene pogingeiii gedaan, om deze vlag te ver oranden. Het. .i,s dnsgelijlks on,waar, dat mei bij den Ih. Stungjkik, -\ oorzitter van den miinis terraad, aandroriig .oan die Servische vlag aai de tbijzondere woning van den Servischen ge zant te doen Uintreil^en. ANTïïKRFsS^HîOi\IJfc Van onzen berichtgever : Ter eere van Paul Gilson. Vijf-en-twintig jaar gaat het geleden zijn dat Paul Gilson, thans oen onzer meest talent voile en Vlaamsche toonkundigen, den prijs vai Rome in de muziekkunst veroverde. Te Brussel bereidt men zich voor deze vei jaring te herdenken op een wijze hem waardig Zou ook te Antwerpen voor hem uiets 111 de zen aard moeten gedaan worden ? Te Antwerpen leerde men zijn groot taleri 1 kennen en waardeeien het eerst met de uitvoe ring van zijn prachtig symfonisch gedichi « De Zee », zoo wat 22 jaar geleden, op keurig< wijze vertolkt door de toenmahge Orkestveree nigin<r onder leiding van Constant Lenaerts. Later, wanneer de VTaamsche Opéra was ge sticht, was hij een der eerste werkers tôt op luistering dezer nieuwe kunstinstelling mei zijn a Prinses Zonneschijn », dit meestarlijk zangspeï, en daarna met zijn zangspel « Zee volk ». Aan Paul Gilson zijn wij niet alleen dank maar ook vereering verschuldigb. Men neme dus do gelegenhei-cl te baat. *** Ongeloofiijk én toch waar. Van aile kanten wordt verlangd dat de zoo gezegde militaire rit zou verboden worden en vele gemeenteraden hebben dit reeds gevraagd Vnjdàg werd door den h. Van Horenbeecl> en andere leden der linkerzijde van den pro vincieraad voorgesteld, den wensch uit te druk ken, dat die rit met zou toegelaten worden. Welnu, hoe ongelooi'lijk het ook zij, de gan j sche klerikale rechterzijdo heeft geweigerd zich bij dezen -wensch aan te sluiten! De honderdjarige van Putte. In ;t verslag over het vieren te Putte-Meche len van den h. Do Preter, die 100 jaren oud geworden is, wordt gezegd dwt in "t gemeente nuis lezing werd. gegeven van zijn geboorte akt en dat deze akt... in 't Franscli was opge steld. Dat is niet te verwonderen, immers, er mag niet vergeten -worden dat de h. De Preter in 1814 werd geboren, toen België nog onder het bewind van Napoléon was, en toen aile openbar re akten in de taal van Frankrijk moesten op gesteld worden. Een banvloek en do vrouwen. Een onzer bisschoppen heeft, zooals men weet, een soort banvloek uitgeslingerd tegen de hedendaagsche mode der kleederdracht van de vrouwen en verklaard, dat zij zich aldus niet in de kerk mochten vertoonen. Het werd «eer opgemerkt dat. Donderdag al de dames on juffers, die de mis voor den h. De Preter bijwoonden, naar de niouwste mode waren geklecd en zich aldus in de kerk vertoon-den.Daaruit hlijkt wel dat, als liet de vrou-wen geldt en vooral do mode, een bissc'hoppelijke banvloek uitbrandt. Niet juist. In een onzer «bladen lezen wij, dat de h. Pos-semiers gemeentesekretaris werd benoemd, toen de h."de Brauwere, vader, zijn voorganger overleden .was. Dat is onnaiiwkeurig ; 't is nadat de h. de Brauwere verlangd had op pensioen te -worden gesteld, dat de gemeonteraad den h. Posse-niiers, die ovorste van het Sekretariaat was, als zijn opvolger aanduidde. De h. de Brauwere heeft nog jaren daarna geleefd. Ter eere van Max Rooses. Toekomenden Woensdag, S dezer, te 3 uur nanoen, ïzal de h. Max Rooses, ter geilegenlieid! van zij,11 aftreden als konservator van Jiet Plan-tvn-Musoum, door Jiet stad«biPstiuir •gehulldïgd worden. Tn naa,tu der Stad zal de h. burgenreester De Vos hem eijn p6rtret aan'bicdien. DAGKLAPFEK Het Zeekanaal te Brussel. — De Ko ni n g ziil de officieele inliuldigi'ng van het Zeekanaal van Brussel in §eptembe,r aaïustaande biiwonen. Met de leden der konmKlijike ta-miiie zal Zijne Majesteit plaats nemen op liet vooraan varend schip van den waterstoet, ^e4-ke Humbeek of Kappelle-op-den-Bosch zal vei-laten om de nieuwe haven van Brussel binnen te var en. De gesproken taien. — Volgens het « Ôfi icieel ■ Statistiek Jaarboek » voor 1914, uitgcgeven door net ministerie van Binnenlandsche Zaken, .prekén 81.97 % Belgen maar een taal. 38.1/ h îpreken enkel Vlaamsch. 0.42 % kennen Duitsch alléén Het overschot, 't zij 18.13 %, bevat de perso-en die meei* dan een taal machtig zijn. van leze hebben 34.75 verklaard zich gewoonlnk van de Fransche taal te bedienen en 60.70 /Q gewoonlijk Nederlandsch te spreken en 4.00 % ^ebruiken gewoonlijk Duitsch. , , Hierbij mogen wij niet vergeten dat deze unbtelijke cijfers zooveel mogelijk ten nadeele ter Vlamingen opgemaakt zijn. Nochtans. diijm Met dat 04.38 % der lîelgische bevollang Neder-andfich spreekt en 44.47 % Fransch. De meerderheid is dus aan de Nederlandsche aal in België ; zij is in ons land 10 % sterkei* Jan het Fransch, terwijl de regeering niette-nin den voorrang blijkt te geven aan deze aatste taal en bij elke gepaste of ongepaste •elegenheid het Nederlandsch zelfs totaal w eig-Tijfert. Zullen de Vlamingen, de meerderheid n België, nog lang dien vernederenden toestand dulden ? Wij hopen van neen ! Bekwaamheidscertifikaat van tandmeester. —' '^e tweede examens-zitt-d voor het afleveren .an het bekwaamheidscertifikaat van tan< 1 -neester zal geopend worden in het burgerlijk rasthuis van Leuven, den 3° Augustus aan-,taande, om 15 uur- De inschrijvingen zullen ontvangen worden op het sekretariaat, n. f>. Minderbroeders-,traat, te Leuven, tôt den 25°.Juli. De Brusselsche Arbeidshoogeschool. — In dtting van 13 Juli zal de gemeenteraad van brussel over het voorstel beraadslagen door iet schepenkollege ingediend en strekkend om ■en arbeidshoogeschool in de hoofdstad op te i-ichten. , , . Bl^ens de voorloopige plannen, zou het jebouw een oppervlakte beslaan van 19.;»ou meer en er zonden niet minder dan 175 zalen zijn. De w-erken, dadelijk aan te vangen na de ^oedkeuring van het ontwerp door den Raaû, '.ouden vier jaar duren. Onze legeroversten. — Ter vervanging van generaal de Bonhome, werd generaal Lanton-aois tôt bevelhebter over de 6° l:gerdivisie te Brussel benoemd. De nieuwe legeroverste is afkomsiig van Bergen ; korporaal bij 't leger, ging hij naar le krijgsschool over en werd in 187*2 tôt on-ierluitenant benoemd. Hij bekleedde de verschillende graden tôt Jiij in 1908 bevorderd vverd tôt generaal-majoor en in 1912 te- luite-îant-generaal bevelLebber der legerdivisie te Antwerpen. In Februari 1913 werd hij hoofdopziener van het voetvolk, om eindelijk aan het hoofd der 6e legerdivisie te wprden uenoemd- Generaal Lantonnois volbracht verscheidene tiensttermijnen in Kongo en bekleedde er Let :imbt van onderlandvoogd der kolonie. Anderzijds heeft generaal Maes, adjudiajit les Konings, aangeduid om bevel te vqeren îver de 18' gemengde brigade, het arribt van îtafoverste der 6' omsclii'ijving overgedragen >p majoor baron Greindl, stafoverste. DE DAMPSPROEIER «RADIUM» (Vapori-sator) « zuivert ailes behalve een vuil geweten », zoo heet het in Amerika, wanneer er spraak is van de uitvinding van Dc Morse, bekend en 100g gewaardeer \ in aile landen van overzee, en thans ook ingevoerd op ons oud vasteland. Gisleren, in 't «Hôtel Métropole », werden ins een uur lang door den uitvinder Dr I.Iorso proefbewijzen geleverd, die echt wonderbaar an afdoemde waren. Deze merkwaardige uitvinding zal overgroote llensten bewijzen aan de algemeene gezond-aeid. In eenige korte regeltjes kunnen wij de ■^oede hoedanigheden van dezen Dampsproeier niet geheel en al doen uitschijnen. In elk geval, was de proefneming die we Vrijdag bijwoon-ien, echt merkwaardig te noemen. Wij gelooven hulde te mogen bewijzen aan Dr Morse, een echten weldoener voor 't mensch-lom, en aan zijn schrandere medewerkers, de Heer'en Block François, Abraham er} den knap-pen Schot Gould. HIRSCH & C'0, Brussel. — Algemeene tekoop-stelling: Ware en eenige occasies. Storing in het ielefoonverkeer. — Ten gev Volge van de onweders is groote stoornis waar-genomeii! in de telefonische verbindingen. Te Brussel werden twee groote telefoo-npiliers door den biiksem neergeworpen. De afge-rukte draden waren bij honderden te tellen. Vele abonnenten hebben geene aansluiting kunnen bekomen, anderen werden gedurig op-rrebeld tengevolge van onderlinge aanraking der gevallen draden. Kortom, de stoomis was aLgemeen. DE NIEUWE BRON VAN MONDORF, van de-welke men veel goeds zegt, is opgeleverd voor de drinkkuur en voor de badkommen. Het we-der is prachtig. Zeer belangrijk bericht. — Uit inlichtingen verstrekt door het Algemeen Konsulaat van België te Londen blijkt dat het « Public Trustee Office » van deze stad belast werd met het, beheer van het hulpgeld bestemd voor de schip-breukelingen van de « Empress of Ireland». De rechthebbenden, die de Belgische nationa-llteit bezitten, mogen liunne aanvragen zenden aan het Ministerie van Buitenlandsch, Zaken, tôt overhandiging aan het « Public Trustee Office». Naar Noorwegen. — Naar wij vernemen 011-dernemen de Vlaamsche schrijfster \ irf mie Loveling en haar neef, volksvertegenwoordiger Arthur Buysse, ' dezer dagen een reisje naar Noorwegen. Wij wenschen volksvertegenwoordiger Buysse en zijne 78-iarige reisgezellin veel geluk op liunnen tocht. Beheer van Posterijen. — Van heden af is de premie, te heffen op de post- en telegramwis-sels, getrokken van uit België op Frankrijk, be-paald op drie per duizend. Amer Plcon. — Vraag een Ptcon. Nationale feestdag der vereenigde Staten. — Aan vele huizen wapperde Zaterdag de Sterre-vlag, ter gelegenheid van de « Indépendance Dav », de onafhankelijkheidsdag. Het was op 4 Juli 1776, dat de vertegenwonr-digers der 13 koloniën van Noord - Amerika , hunne onafhankelijkheid uitriepen en de Ver-eenige Staten opric.htten. Bij <len Amërikaanschen minister te Brussel, h. Lars Anderson, had eene ontvangst plaats.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Brussel von 1900 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume